ค้นหาบทความ:

วีซ่าเยี่ยมเยียน คืออะไร?

วีซ่าเยี่ยมเยียน คืออะไร

สำหรับคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ และถ้าประเทศที่ไปนั้นจำเป็นต้องใช้วีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการยื่นขอวีซ่าแบบชั่วคราว โดยมีทั้งประเภทวีซ่า ท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าธุรกิจ เราจะมาดูกันว่า วีซ่าประเภทเยี่ยมเยียนนั้นคืออะไร และมีการยื่นขอวีซ่าอย่างไร

วีซ่าเยี่ยมเยียน คือ

วีซ่าเยี่ยมเยียน เป็นหนึ่งในประเภทของวีซ่าชั่วคราว ที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศที่ชัดเจน เช่น ไปเพื่อเยี่ยมเยียนญาติ คนใกล้ชิด หรือคนรู้จักที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเยี่ยมบุคคลในครอบครัวเสียมากกว่า ซึ่งจำเป็นต้องมีเอกสารเชิญจากผู้ที่พำนักในประเทศนั้น เพื่อให้ผู้เยี่ยนเยืยนสามารถเดินทางไปได้

จะขอวีซ่าประเภทเยี่ยมเยียน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

การยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยืยน อาจมีข้อแตกต่างในแต่ละประเทศที่จะเดินทางไป แต่ส่วนใหญ่จะมีการขอเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

เอกสารในการยื่นขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง ที่มีหน้าว่าง 2 หน้า มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 10 ปี และยังสามารถใช้ได้อีก 3 เดือนนับวันออกเดินทางออกจากประเทศปลายทาง
 • หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • ลงนามรับทราบข้อกฎหมายการพำนักในประเทศนั้นๆ
 • หลักฐานการประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ

หลักฐานการทำงาน

 • สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง ต้องมี หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, หนังสือรับรองการทำงานระบุระยะเวลาที่ลางาน, ตำแหน่งงานปัจจุบัน และเงินเดือนปัจจุบัน
 • สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีหลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ (หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท)

หากผู้เยี่ยมเยียนเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี)

ผู้เยี่ยมเยีนเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง จะต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้

 • สูติบัตร
 • หลักฐานอำนาจปกครองบุตร (เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่า ทะเบียนบ้าน)
 • กรณีที่ผู้มีอำนาจปกครองไม่มาปรากฏตัวในวันยื่นคำร้อง ต้องยื่นหนังสือยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครอง (หนังสือจากหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภอ หรือศาล โดยต้องใช้เอกสารตัวจริง)

หลักฐานเกี่ยวกับการเยี่ยมเยียน

 • ในกรณีที่เจ้าบ้านผู้เชิญเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้สำหรับการพำนักในประเทศ ต้องยื่นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ โดยผู้เชิญสามารถทำหนังสือรับรองได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ตนสังกัด

 • ในกรณีที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง มีหลักฐานการเงินที่แสดงว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเองได้ (ได้แก่ หลักฐานแสดงรายได้ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารและสมุดบัญชีเงินฝาก) ทั้งนี้ต้องเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าไม่มีการโอนถ่ายทรัพย์สินของบุคคลที่สามมายังท่าน เพียงเพื่อจุดประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าเท่านั้น) และหลักฐานการเงินส่วนตัวอาจต้องยื่นแสดงด้วย หากสถานะทางการเงินไม่เป็นที่น่าเชื่อถือหรือพิสูจน์ไม่ได้

 • ในกรณีที่ไม่มีหนังสือเชิญที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ หรือบุคคลที่ต้องการเยี่ยมเยียนไม่ใช่ผู้เชิญ ต้องยื่นเอกสารเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทางดังกล่าวเพิ่มเติม เช่น
  - จดหมายเชิญของญาติ/คนรู้จัก/แฟน ที่คุณต้องการเยี่ยมเยียน
  - สำเนาหนังสือเดินทางของญาติ/คนรู้จัก/แฟน ที่คุณต้องการเยี่ยมเยียน
  - หลักฐานความเชื่อมโยงกับเจ้าบ้าน/ผู้เชิญ

ทั้งนี้ ในแต่ละประเทศที่ต้องการเดินทางโดยขอวีซ่าเยี่ยมเยียน อาจมีการร้องขอเอกสารที่ต่างไปจากนี้ หากไม่แน่ใจสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการยื่นขอวีซ่าได้ WonderfulPackage ยินดีให้บริการค่ะ

บริการยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าธุรกิจ


Q&A หลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

รู้จักกับ วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) จะเดินทางไปยุโรปต้องรู้!!

วีซ่าเชงเก้น หรือ Schengen Visa เราคงเคยได้ยินคำนี้กันมาพอสมควรแล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าวีซ่าเชงเก้นเป็นอย่างไรกันแน่ ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นมีประเทศอะไรบ้าง แล้วถ้าหากจะต้องเดินทางไปยุโรป จะขอวีซ่าเชงเก้นได้อย่างไร?

ยื่นวีซ่าที่ไหนดี? ยื่นวีซ่ากับ WonderfulPackage ดีกว่าอย่างไร?

ยื่นวีซ่าที่ไหนดี? คำถามชวนปวดหัวสำหรับคนที่กำลังจะยื่นขอวีซ่า แต่ไม่รู้จะไปยื่นที่ไหนอย่างไร แล้วต้องมีกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ความกังวลเหล่านี้จะหมดไปเมื่อยื่นวีซ่ากับ WonderfulPackage

วีซ่าธุรกิจ คืออะไร?

ในการเดินทางข้ามประเทศนั้น มีการยื่นขอวีซ่าอยู่หลายประเภทด้วยกัน ซึ่ง วีซ่าธุรกิจ ก็คือหนึ่งในประเภทวีซ่าที่มีการยื่นขอกันมากไม่แพ้วีซ่าประเภทอื่น วีซ่าธุรกิจ คืออะไร มีขั้นตอนการยื่นขออย่างไร เรารวบรวมคำตอบมาไว้ให้แล้ว

Q&A หลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น

หากต้องการเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรป สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ที่ให้ผู้ถือวีซ่านี้ สามารถเดินทางข้ามผ่านประเทศในกลุ่มสมาชิกได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่หลายๆ ประเภท เราได้รวบรวมหลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้นมาให้แล้ว

visa vs passport คนละเรื่องเดียวกัน เรียกใช้ให้ถูก

สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีพาสปอร์ตเป็นเอกสารสำคัญในการเดินทาง และบางครั้งอาจต้องมีการขอวีซ่าแนบไปด้วย สำหรับบางประเทศที่ต้องมีการยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทาง ทีนี้หลายคนยังคงสับสนอยู่บ้างกับสองคำนี้ Visa กับ Passport ใช้แบบเดียวกันไหม ที่ผ่านมาใช้ถูกหรือเปล่า?

ประเภทของวีซ่า มีเยอะกว่าที่คิด

การจะเดินทางไปต่างประเทศ ในบางประเทศจะอนุญาตให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทยเข้าประเทศนั้นได้ก็ต้องมีการยื่นขอวีซ่าเพื่อเป็นใบผ่านทางเข้าประเทศนั้นๆ เราอาจจะรู้จักประเภทของวีซ่าเพียงไม่กี่ประเภทที่คุ้นเคยกันดี รู้หรือไม่ว่าวีซ่ามีประเภทอะไรบ้าง ประเภทของวีซ่ามีเยอะกว่าที่คิด

ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่าน ทำได้ไม่ยาก!

ผู้ที่มีความต้องการเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรป เกือบทั้งหมดของประเทศในยุโรปจำเป็นต้องขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางเข้าประเทศ ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่านไม่ใช่เรื่องยาก ถ้ามีเอกสารครบและคุณสมบัติครบถ้วนตามปกติ ก็ไม่มีปัญหา

รู้จักกับประเภทของวีซ่าเชงเก้น

จะเดินทางไปในประเทศแถบยุโรป เรารู้กันแล้วว่าต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น แต่รู้หรือไม่ว่า วีซ่าเชงเก้นมีกี่แบบ และในแต่ละแบบนั้นเหมาะสำหรับผู้เดินทางที่ต้องการเดินทางรูปแบบใดบ้าง เรามาทำความรู้จักกับประเภทของวีซ่าเชงเก้นกันก่อน

Do not forget!! Notification of staying in the Kingdom over 90 days.

If foreigner who has been granted temporary stay in the Kingdom overstay for 90 days with Non-Immigrant Visa or extend his stay in the Kingdom without leaving the Kingdom, must make notification of staying in the Kingdom every 90 days.

If I want to legalize documents from the Department of Consular Affairs, where can I apply and what channels?

If I want to legalize documents from the Department of Consular Affairs, where can I apply and what channels? If you want to submit the documents to request a legalization document, you can do it by yourself, by mail, or through an agent.

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!