ค้นหาบทความ:

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสวีเดน

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสวีเดน

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสวีเดน จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสวีเดน เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสวีเดน ดังนี้

1. เลือกประเภทวีซ่า

การเลือกประเภทของวีซ่าที่ถูกต้อง จะช่วยให้สามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าสวีเดนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งการเลือกประเภทของวีซ่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังประเทศสวีเดนและขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้สมัคร ทางศูนย์ที่รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดนไม่สามารถช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกประเภทของวีซ่าได้

 • วีซ่าท่องเที่ยว - เป็นวีซ่าที่ออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอที่มีเจตนาในการไปเยือนประเทศสวีเดนเพื่อการท่องเที่ยวและทัศนศึกษาโดยไม่ได้การเชิญจากผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน
 • วีซ่าเพื่อเยี่ยมเยือนญาติหรือมิตรสหาย - เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเยื่ยมเยียนญาติหรือมิตรสหายในประเทศสวีเดน ฉะนั้น ผู้ที่เป็นญาติหรือมิตรสหายในประเทศสวีเดน จะต้องกรอกหนังสือเชิญต้นฉบับและส่งเอกสารดังกล่าวมาให้ผู้สมัคร ทั้งนี้ลายเซ็นต์ของผู้เชิญจะต้องตรงกับหนังสือเดินทางของคนเชิญ (หนังสือเชิญ เลขที่ 241011)
 • วีซ่าเพื่อติดต่อธุรกิจการค้าหรือการประชุมเป็นวีซ่าที่ออกให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศสวีเดนเพื่อติดต่อธุรกิจการค้าหรือเพื่อเข้าร่วมการประชุมต่างๆ

2. วิธีการสมัคร

เอกสารที่ต้องยื่นสำหรับการขอวีซ่าทุกประเภท

 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางอื่นๆ ควรมีอายุใช้ได้อย่างน้อยสามเดือนหลังการเดินทางกลับออกจากประเทศสวีเดนตามแผนการเดินทางแล้ว โปรดทราบว่าสถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ณ กรุงเทพมหานคร จะไม่รับพิจารณาหนังสือเดินทางที่มีการเสริมหน้าแทรกในหนังสือเดินทางนั้นๆ โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางของท่านต้องมีหน้าว่างอย่างน้อยที่สุดสองหน้าเพื่อการตรวจลงตรา มิฉะนั้น ท่านจะต้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อนการยื่นคำขอวีซ่า
 • ท่านจะต้องยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องตามประเภทวีซ่าที่ยื่นขอที่กรอกข้อความโดยสมบูรณ์และถูกต้อง และแบบเพิ่มเติมอื่นๆ ตามแต่จะกำหนด พร้อมแนบรูปถ่ายต้นฉบับตามลักษณะและขนาดที่ใช้ในหนังสือเดินทาง (เช่น รูปถ่ายโดยใช้กล้องดิจิตอลไม่สามารถใช้ในการยื่นขอวีซ่าได้)
 • จะต้องแนบคำแปลรับรองถูกต้องของเอกสารประกอบคำขอทุกฉบับที่เป็นภาษาไทยไปพร้อมกับคำขอด้วย
 • คลิก เช็คลิสต์ เอกสารที่ต้องใช้ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว
 • คลิก เอกสารที่ต้องใช้ยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยือน
 • คลิก เอกสารที่ต้องใช้ยื่นขอวีซ่าธุรกิจ

วีซ่าสำหรับผู้ยื่นคำขอวีซ่าที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

นอกเหนือไปจากเอกสารที่ต้องยื่นดังระบุข้างต้นแล้วนั้น ผู้ยื่นคำขอวีซ่าที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องยื่นเอกสารและดำเนินการดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

 • แบบคำขอวีซ่าจะต้องลงนามโดยผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • สูติบัตรของผู้ยื่นคำขอ
 • หนังสือให้ความยินยอมของบิดาและมารดาในการอนุญาตให้เดินทางไปต่างไปประเทศได้ หากผู้ยื่นคำขออยู่ภายใต้การปกครองของผู้ปกครองเพียงคนเดียว จะต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองดังกล่าวด้วย เอกสารต่างๆ เหล่านี้จะต้องเป็นเอกสารต้นฉบับเท่านั้นที่ออกให้โดยหน่วยราชการไทย และจะต้องรับรองโดยการระบุหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครองของผู้ยื่นคำขอด้วย

การประกันภัยการเดินทาง

 • ผู้เดินทางไปเยือนประเทศสวีเดนและประเทศในเครือข่ายเชงเก้นทุกประเทศทุกคนจะต้องทำประกันสุขภาพ ท่านอาจเลือกใช้บริการจากบริษัทประกันภัยในประเทศไทยหรือในยุโรปก็ได้ โปรดทราบว่ามีเพียงบริษัทประกันภัยในประเทศไทยไม่กี่แห่งเท่านั้นที่สถานทูตฯ ยอมรับ
 • เงินเอาประกันจะต้องไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท โดยรวมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การค้างคืนในโรงพยาบาล และการถูกส่งตัวกลับประเทศไทยอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเหตุผลทางการแพทย์อื่นๆ
 • การประกันสุขภาพจะต้องมีผลใช้บังคับในประเทศเครือข่ายเชงเก้นด้วย และจะต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตลอดระยะเวลาในการเดินทางไปเยือนประเทศสวีเดน
 • การชดใช้จากบริษัทประกันภัยจะต้องชำระได้ในประเทศใดๆ ในสหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเคนสไตน์ ทั้งนี้ ให้ยื่นหนังสือรับรองการประกันสุขภาพพร้อมกับการยื่นคำขอวีซ่าด้วย โปรดทราบว่าท่านจะต้องนำเอกสารเกี่ยวกับการประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางติดตัวไปกับท่านด้วย เพราะอาจจะมีการตรวจเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ณ จุดตรวจพรมแดนเมื่อท่านเดินทางเข้าเขตประเทศในเครือข่ายเชงเก้น
 • สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันภัย ได้ที่นี่

ขั้นตอนที่ 2 แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่า

เมื่อทราบประเภทวีซ่าที่จะยื่น และเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว ให้เข้ทำการยื่นคำร้อง โดย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามลิงค์ด้านล่างตามประเภทวีซ่าที่ยื่นขอ กรอกแบบฟอร์มดังกล่าว พิมพ์แบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วออกมา และนำมายื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (พร้อมกับเอกสารที่ต้องใช้สำหรับประเภทวีซ่าที่เลือก) เพื่อยื่นคำร้อง

ขั้นตอนที่ 3 การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า

การทำนัดหมาย จะมีเพียงการทำนัดหมายแบบ เดี่ยวหรือรายบุคคล เท่านั้น สำหรับผู้สมัครทุกท่านที่เดินทาง เพียงคนเดียว หรือ เป็นกลุ่ม (เพื่อน ครอบครัว ติดต่อธุรกิจ) จะต้องทำนัดหมายในระบบให้ครบทุกท่าน

 • ตัวอย่าง : หากท่านเดินทางเป็นครอบครัว โดยมีผู้ใหญ่ 2 คน และเด็ก 2 คน นั้นเท่ากับว่า ณ วันที่มายื่นคำร้องขอวีซ่า จะต้องมีนัดหมายกับทางศูนย์รับยื่นทั้ง 4 คน
 • เมื่อท่านจองการนัดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการนัดหมายพร้อมกับจดหมายนัดหมายในอีเมล์ฉบับเดียวกัน
 • คลิกเพื่อทำการนัดหมาย
 • กรณียื่นคำร้องขอวีซ่าครั้งแรก ผู้สมัครทุกคนจะต้องมายื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองที่ VFS Global หรือที่สถานทูตเพื่อทำการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลที่ระบุบนแบบฟอร์มขอวีซ่าเชงเก้นจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล VIS ไว้เป็นเวลา 59 เดือน

3. หลังจากยื่นคำร้องขอวีซ่าแล้ว

 • ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเมื่อผลการพิจารณาของท่านถูกส่งกลับมายังศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หากท่านไม่สามารถเข้าถึงอีเมลได้ หรือต้องการข้อมูลการติดตามโดยละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถรับการอัพเดตทาง SMS ที่ส่งไปยังโทรศัพท์ของท่านโดยตรง ตรวจสอบว่าบริการนี้มีให้บริการที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่คุณกำลังเยี่ยมชมหรือไม่
 • ท่านยังสามารถติดตามสถานะการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางออนไลน์ได้เช่นกัน ใช้หมายเลขอ้างอิงที่มีอยู่ในใบเรียกเก็บเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งออกโดยศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าพร้อมกับนามสกุลของท่านเพื่อเข้าถึงบริการดังกล่าว คลิกติดตามสถานะออนไลน์
 • เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะได้รับหนังสือเดินทางคืน

ที่มา: VFS Global

ทั้งนี้ หากฟังดูยุ่งยาก และไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการเองได้หรือไม่ ให้ WonderfulPackage ช่วยดูแล

บริการยื่นวีซ่าสวีเดน ออนไลน์ แถมฟรี! ประกันการเดินทาง


เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

EUROPEAN SAFEST DESTINATIONS 2022 สถานที่เที่ยวยุโรปที่ปลอดภัยที่สุดหลังยุคโควิด

European Safest Destinations ได้คัดเลือกจุดหมายที่ปลอดภัย โดยเลือกจากข้อมูลต่างๆ ดังนี้ จุดหมายปลายทางที่โรงพยาบาลไม่เคยแออัด จุดหมายปลายทางที่ประสบกรณีของ covid-19 น้อยลง จุดหมายปลายทางที่ไม่ได้กำหนดให้มีการกักกัน เป็นต้น

รวมรูปแบบปลั๊กไฟทั่วโลก จะเที่ยวประเทศไหนต้องใช้ปลั๊กอะไรกันบ้าง ?

ได้เวลาเดินทางแล้วสิ จะไปต่างประเทศอย่าลืมเช็คเรื่องปลั๊กเป็นอันขาด เพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ที่เราพกติดตัวล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ปลั๊กกันทั้งนั้น ปลั๊กไฟทั่วโลก แต่ละประเทศเค้ารองรับปลั๊กไฟรูปแบบไหน แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเอาไปเสียบได้หรือไม่

THE BEST THINGS TO SEE IN SALZBURG เยือนบ้านเกิดโมสาร์ท และที่สุดแห่ง ซาลซ์บูร์ก

อีกหนึ่งมุมโรแมนติกที่ซ่อนตัวอยู่ในออสเตรีย ต้องยกให้ ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) ออสเตรีย เมืองที่รู้จักกันในนามบ้านเกิดของโมสาร์ท ศิลปินชื่อดังระดับโลก นอกจากเสียงเพลงและบทกวี ที่นี่ยังอบอวลไปด้วยความน่ารักและความสวยงามรอบๆ ตัว เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่คุณต้องจดไว้ในลิสต์

เสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) แห่งสาธารณรัฐเช็ก

ทุกประเทศล้วนมีเรื่องราวน่าค้นหา โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป มักจะมีเมืองมรดกโลกที่สวยงามอยู่มากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือ เมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ที่ใครๆ ไปแล้วต้องตกหลุมรัก

เที่ยวปราก (Praque) แห่งสาธารณรัฐเช็ก เมืองที่ไม่หมุนตามเวลา

ชวนไปเที่ยวปราก เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ก มหานครที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กรุงปราก เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่เต็มไปด้วยปราสาทเก่าแก่ มีเสน่ห์ชวนหลงใหลเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังเป็นหัวใจแห่งยุโรปอีกด้วย

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปสวีเดน

หากใครมองหาความเป็นธรรมชาติ สวีเดนเป็นประเทศที่มีภูเขาและป่าไม้จำนวนมาก และอากาศก็ไม่ได้หนาวเหมือนประเทศอื่นๆ ในยุโรป มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรองรองโดยยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกถึง 15 แห่ง แต่ก่อนอื่น เรามาเตรียมตัวเดินทางไปสวีเดนกันก่อน

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

ITALY ที่ไม่ใช่ Landmark เปลี่ยนความจำเจเดิมๆ เที่ยวอิตาลีมุมมองใหม่

เบื่อไหม? กับอิตาลีในมุมเดิมๆ แลนด์มาร์กดังๆ ที่เป็นกันจนชินตา โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า หลายคนคงไปเที่ยวกันมาแล้ว อยากไปเที่ยวอิตาลิในมุมมองใหม่บ้างมีที่ไหนบ้างนะ เราจัดให้ เมืองอื่นๆ ในอิตาลีที่ทั้งสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเมืองไหนก็น่าเที่ยวเป็นที่สุด

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!