ค้นหาบทความ:

ขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนสำหรับสาวประเภทสอง ทำอย่างไร??

ขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนสำหรับสาวประเภทสอง

การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน สำหรับสาวประเภทสอง หรือคนข้ามเพศนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิด เพียงแค่ทำตามขั้นตอน เตรียมเอกสารข้อมูลให้พร้อมและครบถ้วนก็ยื่นผ่านแล้ว Wonderful Package ขอแนะนำขั้นตอนและการเตรียมเอกสารให้ดังนี้คะ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวจีน มีอะไรบ้าง?? 

เอกสารทั่วไป :

 1. หนังสือเดินทาง สภาพสมบูรณ์ มีหน้าว่าง 3 หน้าเต็ม (มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน) 
 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว หน้าตรง จำนวน 3 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนา บัตรประชาชน
 4. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 5. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดที่ถูกต้องและชัดเจนโดยครบถ้วนตามความจริง (ภาษาอังกฤษ) ตัวอย่างใบกรอก https://bit.ly/3dpORTy
 6. ใบจองตั๋ว และใบจองโรงแรม 

เอกสารเพิ่มเติม สำหรับสาวประเภท 2 :

 1. ใบรับรองการทำงาน หรือใบรับรองจากสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาและวัตถุประสงค์เพื่อไปท่องเที่ยว พร้อมลายเซ็นต์และตราประทับผู้มีอำนาจ
 2. จดหมายรับรองตนเอง (ภาษาอังกฤษ) เนื้อความระบุว่า ไปท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้ไปทำการแสดงหรือโชว์ต่างๆ 
 3. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสำเนา

กรณีที่ให้ผู้อื่นยื่นแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนา

หมายเหตุ : สำหรับสาวประเภทสอง ผู้ยื่นขอวีซ่าอาจจะต้องมาสัมภาษณ์ หรือเซ็นต์ชื่อรับรองในเอกสารคำขอวีซ่า ตามที่สถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนแจ้งให้ทราบ

ข้อควรทราบ :

 • กรอกรายละเอียดทุกรายการในแบบฟอร์มขอวีซ่า จะต้องกรอกตามความเป็นจริง ชัดเจนและเรียบร้อย หากกรอกข้อมูลเท็จ ลืมกรอกหรือตัวหนังสือไม่ชัดเจน อาจทำให้การอนุมัติวีซ่าล่าช้า หรืออาจถูกปฏิเสธไม่ให้วีซ่า
 • ผู้ยื่นขอวีซ่า จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสถานทูต (สถานทูตจะมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่า หากถูกปฏิเสธอนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่มีนโยบายคืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว
 • เจ้าหน้าที่วีซ่าจะอนุมัติอายุวีซ่า จำนวนครั้งในการเข้าประเทศและระยะเวลาพำนักของวีซ่า ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน
 • หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ให้ถือการตีความของสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนเป็นเกณฑ์
 • การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์พร้อมของเอกสาร

สถานทูตจีนจะปฏิเสธการออกวีซ่า ในกรณีใดบ้าง ?

 1. ชื่อเป็นชาย แต่รูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
 2. รูปถ่าย อายุเกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน

คำแนะนำถ่ายรูปวีซ่าจีน  https://bit.ly/3cDkRT3

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าจีน มีดังนี้

 1. รับคิวที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเบื้องต้น ออกบัตรคิว รอยื่นเอกสารตามจุดโซนที่เจ้าหน้าที่แจ้ง
 3. ยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ เมื่อตรวจเอกสารเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะให้ใบนัดรับวีซ่า

ยื่นขอวีซ่าจีนได้ที่ไหน ?

 • กรุงเทพฯ : ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน (Chinese Visa Application Service Center) อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
 • เชียงใหม่ : สถานกงสุลใหญ่ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ (เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่เชียงใหม่เท่านั้น)

วันและเวลาทำการของสถานทูตจีนในประเทศไทย

 • วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ / วันหยุดราชการของประเทศจีนและประเทศไทย)
 • เวลา ช่วงเช้า : 09.00-11.30 น. เปิดให้ยื่นขอและรับวีซ่า
 • เวลา ช่วงบ่าย : 15.00-16.00 น. เปิดให้รับวีซ่าเท่านั้น (ยื่นขอวีซ่าก่อน 11.00 น.)

การยื่นวีซ่าจีนมีบริการแบบไหนบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ใช้เวลาทำนานไหม?

แบบการบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ตามจำนวนครั้งในการเข้าออก

เปิดรับคิว
ตั้งแต่เวลา

ระยะเวลาที่
ได้รับวีซ่า
1 ครั้ง 2 ครั้ง หลายครั้งในครึ่งปี หลายครั้งใน 1 ปี
1. แบบทั่วไป         1,650 บาท         2,650 บาท         3,650 บาท         5,150 บาท  09.00-15.00 น. 4 วันทำการ
2. แบบเร่งด่วน   2,775 บาท 3,775 บาท 4,775 บาท 6,275 บาท  09.00-11.30 น. 2-3 วันทำการ
(กรณีผ่านการอนุมัติ)
3. แบบเร่งด่วนพิเศษ
(กรณีฉุกเฉินเท่านั้น) 
3,500 บาท 4,500 บาท 5,500 บาท 7,000 บาท  09.00-11.30 น. 1 วันทำการ
(กรณีผ่านการอนุมัติ)

หมายเหตุ :

 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า เรียกเก็บโดยศูนย์ฯ วีซ่าในนามของสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน
 2. ค่าบริการการยื่นขอวีซ่า เรียกเก็บโดยทางศูนย์ฯ วีซ่า
 3. ผู้ขอวีซ่าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด = ค่าธรรมเนียมวีซ่า + ค่าบริการยื่นขอวีซ่า
 4. สำหรับผู้ที่มีสัญชาติอื่น (ไม่ใช่สัญชาติไทย) ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่าจีนที่ไทย จะมีความแตกต่างจากราคาที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น เนื่องมาจากหลักเกณฑ์ต่างตอบแทนตามมาตรฐานการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ แต่ละสัญชาติไม่เท่ากัน ดังนั้น โปรดตรวจสอบราคาก่อนดำเนินการยื่นขอวีซ่า

หากท่านมีแผนจะเดินทางไปจีน อย่าลืมวางแผนยื่นวีซ่าจีนล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าบริการยื่นวีซ่าด่วน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Wonderful Package สิคะ ทางเรามีบริการยื่นวีซ่าจีน ออนไลน์ โดยที่ท่านไม่ต้องไปสถานฑูต แถมฟรี! Net Sim https://bit.ly/307LCg3

บทความที่เกี่ยวข้อง :

 • ตอบปัญหาวีซ่าจีน เที่ยวจีนง่ายกว่าที่คิด https://bit.ly/3cm7WVp
 • จะขอวีซ่าจีน ถ่ายรูปทำวีซ่าจีนยังไงให้ผ่านฉลุย https://bit.ly/2XjjyEy

ขอบคุณข้อมูลจาก :

 • สถานทูต ประเทศไทย www.chinaembassy.or.th

บริการยื่นวีซ่าจีน ออนไลน์ ไม่ต้องไปสถานฑูต


ตอบปัญหาวีซ่าจีน เที่ยวจีนง่ายกว่าที่คิด

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

รีวิวเฉิงตู 2024 ฉบับละเอียดยิบ อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง

รีวิวเฉิงตู 2024 ฉบับละเอียดยิบ อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง ไปซอกแซกทั่วเฉิงตู เมืองที่ชาวจีนเลือกที่จะมาพักผ่อนเป็นอันดับต้นๆ จะน่าไปขนาดไหนตามรีวิวไปเลย ภาพจริงไปเอง ไม่อิงอะไร อ่านแล้วเที่ยวตามได้เลย

วิธีเตรียมตัวก่อนไปพิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ลี่เจียง

ใครจะไปพิชิตเจ้าภูเขาหิมะมังกรหยก แห่งลี่เจียง กันบ้างยกมือขึ้น จะขึ้นเขาสูงขนาดนั้น เราต้องรู้จักวิธีป้องกันและเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ นอกจากร่างกายที่ต้องฟิตพร้อม ยังต้องมีอะไรอีกไหมน้า...งั้นตามมา มาดูสิ่งของที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับนักพิชิตทั้งหลาย ไม่เพียงแต่ร่างกายต้องแข็งแรง ใจก็ต้องแกร่งดั่งร่างกาย ถึงจะได้พิชิตสำเร็จ

อู่ฮั่นกลับมาแล้ว! เข้า-ออกได้ปกติ เว้นทัวร์ปักกิ่งและต่างประเทศ

อู่ฮั่นกลับมาแล้ว! เข้า-ออกได้ปกติ เว้นปักกิ่งและต่างประเทศ จากข่าวเมื่อวาน (26 มี.ค.63) หน่วยงานท้องถิ่นระบุว่า เที่ยวบินพาณิชย์บางส่วนจะเริ่มกลับมาให้บริการตามปกติในนครอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย ทางตอนกลางของจีน

มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ไม่เคยหลับ กับ 10 ที่เที่ยวเซี่ยงไฮ้ที่ต้องไป!

ถ้าจะให้พูดถึงประเทศจีนแล้วล่ะก็ เราก็คงนึกถึงกรุงปักกิ่งที่เป็นเมืองหลวง แต่ยังมีอีกหนึ่งเมืองที่มีความสำคัญไม่น้อยหน้ากันเลย นั่นก็คือ มหานครเซี่ยงไฮ้ สุดยอดมหานครทันสมัยที่มีอะไรตื่นตาตื่นใจเต็มไปหมด และนี่คือ 10 ที่เที่ยวเซี่ยงไฮ้ยอดฮิต ที่ใครๆ ก็ต้องไป

ข่าวดี! อุทยานจางเจียเจี้ย เปิดเที่ยวแล้ว

มีข่าวดีมาบอก! อุทยานจางเจียเจี้ยเปิดแล้วจ้า ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการเปิดให้เข้าชมอุทยานจางเจียเจี้ย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรถสาธารณะที่รับส่งนักท่องเที่ยวได้รับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อทั้งหมด

แนะนำ 9 ที่เที่ยวลี่เจียง ที่ต้องไปโดน

ใครไม่เจียง แต่ ลี่เจียง ชื่อนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน พาไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ของประเทศจีน เมืองลี่เจียง...ดินแดนภูเขาและธรรมชาติสุดอลังการ บางคนถึงขั้นหลงธรรมชาติที่ลี่เจียงจนอยากกลับไปอีกครั้ง ตามมาดูกันค่ะว่าคุณจะหลงรักเมืองลี่เจียงเหมือนอย่างเราไหม แต่รับรองว่าคุณจะถอนตัวไม่ขึ้นแน่นอน กับไฮไลท์สุดน่าทึ่งที่ทุกคน จะต้องร้องว้าว

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วต้องไปเยือน

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วต้องไปเยือน ดูว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้าง เฮี้ยงบู้ซัว ชมศาลเจ้าพ่อเสือ เกาะหม่าสือ วัดไทยในแต้จิ๋ว วัดไคหยวน สะพานเซียงจื่อ ศาลเจ้าไต่ฮงกง วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว

เช็คอิน 5 ที่เที่ยวกุ้ยหลิน เมืองสวรรค์บนพิภพ

เที่ยวกุ้ยหลิน ใครก็ว่าเมืองกุ้ยหลินเป็นเมืองสวรรค์ ที่ไม่ว่าจะไปทางไหนก็สวยงามไปซะหมด ทั้งภูเขา แม่น้ำ และถ้ำ ที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้างได้สวยงามลงตัวที่สุด

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!