ค้นหาบทความ:

ขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนสำหรับสาวประเภทสอง ทำอย่างไร??

ขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนสำหรับสาวประเภทสอง

การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน สำหรับสาวประเภทสอง หรือคนข้ามเพศนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิด เพียงแค่ทำตามขั้นตอน เตรียมเอกสารข้อมูลให้พร้อมและครบถ้วนก็ยื่นผ่านแล้ว Wonderful Package ขอแนะนำขั้นตอนและการเตรียมเอกสารให้ดังนี้คะ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวจีน มีอะไรบ้าง?? 

เอกสารทั่วไป :

 1. หนังสือเดินทาง สภาพสมบูรณ์ มีหน้าว่าง 3 หน้าเต็ม (มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน) 
 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว หน้าตรง จำนวน 3 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนา บัตรประชาชน
 4. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 5. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดที่ถูกต้องและชัดเจนโดยครบถ้วนตามความจริง (ภาษาอังกฤษ) ตัวอย่างใบกรอก https://bit.ly/3dpORTy
 6. ใบจองตั๋ว และใบจองโรงแรม 

เอกสารเพิ่มเติม สำหรับสาวประเภท 2 :

 1. ใบรับรองการทำงาน หรือใบรับรองจากสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาและวัตถุประสงค์เพื่อไปท่องเที่ยว พร้อมลายเซ็นต์และตราประทับผู้มีอำนาจ
 2. จดหมายรับรองตนเอง (ภาษาอังกฤษ) เนื้อความระบุว่า ไปท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้ไปทำการแสดงหรือโชว์ต่างๆ 
 3. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสำเนา

กรณีที่ให้ผู้อื่นยื่นแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนา

หมายเหตุ : สำหรับสาวประเภทสอง ผู้ยื่นขอวีซ่าอาจจะต้องมาสัมภาษณ์ หรือเซ็นต์ชื่อรับรองในเอกสารคำขอวีซ่า ตามที่สถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนแจ้งให้ทราบ

ข้อควรทราบ :

 • กรอกรายละเอียดทุกรายการในแบบฟอร์มขอวีซ่า จะต้องกรอกตามความเป็นจริง ชัดเจนและเรียบร้อย หากกรอกข้อมูลเท็จ ลืมกรอกหรือตัวหนังสือไม่ชัดเจน อาจทำให้การอนุมัติวีซ่าล่าช้า หรืออาจถูกปฏิเสธไม่ให้วีซ่า
 • ผู้ยื่นขอวีซ่า จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสถานทูต (สถานทูตจะมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่า หากถูกปฏิเสธอนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่มีนโยบายคืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว
 • เจ้าหน้าที่วีซ่าจะอนุมัติอายุวีซ่า จำนวนครั้งในการเข้าประเทศและระยะเวลาพำนักของวีซ่า ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน
 • หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ให้ถือการตีความของสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนเป็นเกณฑ์
 • การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์พร้อมของเอกสาร

สถานทูตจีนจะปฏิเสธการออกวีซ่า ในกรณีใดบ้าง ?

 1. ชื่อเป็นชาย แต่รูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
 2. รูปถ่าย อายุเกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน

คำแนะนำถ่ายรูปวีซ่าจีน  https://bit.ly/3cDkRT3

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าจีน มีดังนี้

 1. รับคิวที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเบื้องต้น ออกบัตรคิว รอยื่นเอกสารตามจุดโซนที่เจ้าหน้าที่แจ้ง
 3. ยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ เมื่อตรวจเอกสารเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะให้ใบนัดรับวีซ่า

ยื่นขอวีซ่าจีนได้ที่ไหน ?

 • กรุงเทพฯ : ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน (Chinese Visa Application Service Center) อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
 • เชียงใหม่ : สถานกงสุลใหญ่ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ (เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่เชียงใหม่เท่านั้น)

วันและเวลาทำการของสถานทูตจีนในประเทศไทย

 • วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ / วันหยุดราชการของประเทศจีนและประเทศไทย)
 • เวลา ช่วงเช้า : 09.00-11.30 น. เปิดให้ยื่นขอและรับวีซ่า
 • เวลา ช่วงบ่าย : 15.00-16.00 น. เปิดให้รับวีซ่าเท่านั้น (ยื่นขอวีซ่าก่อน 11.00 น.)

การยื่นวีซ่าจีนมีบริการแบบไหนบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ใช้เวลาทำนานไหม?

แบบการบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ตามจำนวนครั้งในการเข้าออก

เปิดรับคิว
ตั้งแต่เวลา

ระยะเวลาที่
ได้รับวีซ่า
1 ครั้ง 2 ครั้ง หลายครั้งในครึ่งปี หลายครั้งใน 1 ปี
1. แบบทั่วไป         1,650 บาท         2,650 บาท         3,650 บาท         5,150 บาท  09.00-15.00 น. 4 วันทำการ
2. แบบเร่งด่วน   2,775 บาท 3,775 บาท 4,775 บาท 6,275 บาท  09.00-11.30 น. 2-3 วันทำการ
(กรณีผ่านการอนุมัติ)
3. แบบเร่งด่วนพิเศษ
(กรณีฉุกเฉินเท่านั้น) 
3,500 บาท 4,500 บาท 5,500 บาท 7,000 บาท  09.00-11.30 น. 1 วันทำการ
(กรณีผ่านการอนุมัติ)

หมายเหตุ :

 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า เรียกเก็บโดยศูนย์ฯ วีซ่าในนามของสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน
 2. ค่าบริการการยื่นขอวีซ่า เรียกเก็บโดยทางศูนย์ฯ วีซ่า
 3. ผู้ขอวีซ่าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด = ค่าธรรมเนียมวีซ่า + ค่าบริการยื่นขอวีซ่า
 4. สำหรับผู้ที่มีสัญชาติอื่น (ไม่ใช่สัญชาติไทย) ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่าจีนที่ไทย จะมีความแตกต่างจากราคาที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น เนื่องมาจากหลักเกณฑ์ต่างตอบแทนตามมาตรฐานการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ แต่ละสัญชาติไม่เท่ากัน ดังนั้น โปรดตรวจสอบราคาก่อนดำเนินการยื่นขอวีซ่า

หากท่านมีแผนจะเดินทางไปจีน อย่าลืมวางแผนยื่นวีซ่าจีนล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าบริการยื่นวีซ่าด่วน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Wonderful Package สิคะ ทางเรามีบริการยื่นวีซ่าจีน ออนไลน์ โดยที่ท่านไม่ต้องไปสถานฑูต แถมฟรี! Net Sim https://bit.ly/307LCg3

บทความที่เกี่ยวข้อง :

 • ตอบปัญหาวีซ่าจีน เที่ยวจีนง่ายกว่าที่คิด https://bit.ly/3cm7WVp
 • จะขอวีซ่าจีน ถ่ายรูปทำวีซ่าจีนยังไงให้ผ่านฉลุย https://bit.ly/2XjjyEy

ขอบคุณข้อมูลจาก :

 • สถานทูต ประเทศไทย www.chinaembassy.or.th

บริการยื่นวีซ่าจีน ออนไลน์ ไม่ต้องไปสถานฑูต


ตอบปัญหาวีซ่าจีน เที่ยวจีนง่ายกว่าที่คิด

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

ใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต เช่น ดำเนินการต่อภายในกี่วัน ระหว่างรอผลอนุญาตจะทำงานได้ไหม จะได้รับใบอนุญาตกี่ปี เป็นต้น Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาบอกต่อค่ะ!!

ข่าวดี! อุทยานจางเจียเจี้ย เปิดเที่ยวแล้ว

มีข่าวดีมาบอก! อุทยานจางเจียเจี้ยเปิดแล้วจ้า ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการเปิดให้เข้าชมอุทยานจางเจียเจี้ย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรถสาธารณะที่รับส่งนักท่องเที่ยวได้รับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อทั้งหมด

รีวิวที่เที่ยวเฉิงตู 2023 ฉบับละเอียดยิบที่อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง

รีวิวที่เที่ยวเฉิงตู 2023 ฉบับละเอียดยิบที่อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง ไปซอกแซกทั่วเฉิงตู เมืองที่ชาวจีนเลือกที่จะมาพักผ่อนเป็นอันดับต้นๆ จะน่าไปขนาดไหนตามรีวิวไปเลย ภาพจริงไปเอง ไม่อิงอะไร

รู้ไหมมี Visa Non-B แต่ไม่มี Work Permit ทำงานในประเทศไทยไม่ได้นะจ๊ะ!!

ใครที่มี Non-Immigration Visa Business (Visa Non-B) หรือใบอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงานแล้ว ไม่ใช่ว่าจะทำงานได้เลยนะ ต้องมี Work Permit หรือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยก่อน

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

Asia’s 50 Best Restaurants 2022 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย

รายชื่อ 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 2022 (Asia’s 50 Best Restaurants 2022) โดย S.Pellegrino และ Acqua Panna เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการหประกาศผลโดย LIVE ผ่าน 3 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ มาเก๊า และโตเกียว

วัดไทยแห่งแรกในจีนที่สำคัญ วัดเหมอัศวาราม หรือ วัดม้าขาว ที่ พระถังซัมจั๋งในเรื่องไซอิ๋วเคยจำวัดในอดีต

วัดเหมอัศวาราม หรือ วัดม้าขาว เป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดของของจีน สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บพระคัมภีร์ ทางพระพุทธศาสนาที่นำมาจากอินเดีย และ เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง จีนกับไทย ตั้งอยู่ในเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน

อู่ฮั่นกลับมาแล้ว! เข้า-ออกได้ปกติ เว้นทัวร์ปักกิ่งและต่างประเทศ

อู่ฮั่นกลับมาแล้ว! เข้า-ออกได้ปกติ เว้นปักกิ่งและต่างประเทศ จากข่าวเมื่อวาน (26 มี.ค.63) หน่วยงานท้องถิ่นระบุว่า เที่ยวบินพาณิชย์บางส่วนจะเริ่มกลับมาให้บริการตามปกติในนครอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย ทางตอนกลางของจีน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!