ค้นหาบทความ:

ขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนสำหรับสาวประเภทสอง ทำอย่างไร??

ขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนสำหรับสาวประเภทสอง

การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน สำหรับสาวประเภทสอง หรือคนข้ามเพศนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิด เพียงแค่ทำตามขั้นตอน เตรียมเอกสารข้อมูลให้พร้อมและครบถ้วนก็ยื่นผ่านแล้ว Wonderful Package ขอแนะนำขั้นตอนและการเตรียมเอกสารให้ดังนี้คะ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวจีน มีอะไรบ้าง?? 

เอกสารทั่วไป :

 1. หนังสือเดินทาง สภาพสมบูรณ์ มีหน้าว่าง 3 หน้าเต็ม (มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน) 
 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว หน้าตรง จำนวน 3 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนา บัตรประชาชน
 4. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 5. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดที่ถูกต้องและชัดเจนโดยครบถ้วนตามความจริง (ภาษาอังกฤษ) ตัวอย่างใบกรอก https://bit.ly/3dpORTy
 6. ใบจองตั๋ว และใบจองโรงแรม 

เอกสารเพิ่มเติม สำหรับสาวประเภท 2 :

 1. ใบรับรองการทำงาน หรือใบรับรองจากสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาและวัตถุประสงค์เพื่อไปท่องเที่ยว พร้อมลายเซ็นต์และตราประทับผู้มีอำนาจ
 2. จดหมายรับรองตนเอง (ภาษาอังกฤษ) เนื้อความระบุว่า ไปท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้ไปทำการแสดงหรือโชว์ต่างๆ 
 3. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสำเนา

กรณีที่ให้ผู้อื่นยื่นแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนา

หมายเหตุ : สำหรับสาวประเภทสอง ผู้ยื่นขอวีซ่าอาจจะต้องมาสัมภาษณ์ หรือเซ็นต์ชื่อรับรองในเอกสารคำขอวีซ่า ตามที่สถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนแจ้งให้ทราบ

ข้อควรทราบ :

 • กรอกรายละเอียดทุกรายการในแบบฟอร์มขอวีซ่า จะต้องกรอกตามความเป็นจริง ชัดเจนและเรียบร้อย หากกรอกข้อมูลเท็จ ลืมกรอกหรือตัวหนังสือไม่ชัดเจน อาจทำให้การอนุมัติวีซ่าล่าช้า หรืออาจถูกปฏิเสธไม่ให้วีซ่า
 • ผู้ยื่นขอวีซ่า จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสถานทูต (สถานทูตจะมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่า หากถูกปฏิเสธอนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่มีนโยบายคืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว
 • เจ้าหน้าที่วีซ่าจะอนุมัติอายุวีซ่า จำนวนครั้งในการเข้าประเทศและระยะเวลาพำนักของวีซ่า ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน
 • หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ให้ถือการตีความของสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนเป็นเกณฑ์
 • การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์พร้อมของเอกสาร

สถานทูตจีนจะปฏิเสธการออกวีซ่า ในกรณีใดบ้าง ?

 1. ชื่อเป็นชาย แต่รูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
 2. รูปถ่าย อายุเกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน

คำแนะนำถ่ายรูปวีซ่าจีน  https://bit.ly/3cDkRT3

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าจีน มีดังนี้

 1. รับคิวที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเบื้องต้น ออกบัตรคิว รอยื่นเอกสารตามจุดโซนที่เจ้าหน้าที่แจ้ง
 3. ยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ เมื่อตรวจเอกสารเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะให้ใบนัดรับวีซ่า

ยื่นขอวีซ่าจีนได้ที่ไหน ?

 • กรุงเทพฯ : ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน (Chinese Visa Application Service Center) อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
 • เชียงใหม่ : สถานกงสุลใหญ่ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ (เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่เชียงใหม่เท่านั้น)

วันและเวลาทำการของสถานทูตจีนในประเทศไทย

 • วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ / วันหยุดราชการของประเทศจีนและประเทศไทย)
 • เวลา ช่วงเช้า : 09.00-11.30 น. เปิดให้ยื่นขอและรับวีซ่า
 • เวลา ช่วงบ่าย : 15.00-16.00 น. เปิดให้รับวีซ่าเท่านั้น (ยื่นขอวีซ่าก่อน 11.00 น.)

การยื่นวีซ่าจีนมีบริการแบบไหนบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ใช้เวลาทำนานไหม?

แบบการบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ตามจำนวนครั้งในการเข้าออก

เปิดรับคิว
ตั้งแต่เวลา

ระยะเวลาที่
ได้รับวีซ่า
1 ครั้ง 2 ครั้ง หลายครั้งในครึ่งปี หลายครั้งใน 1 ปี
1. แบบทั่วไป         1,650 บาท         2,650 บาท         3,650 บาท         5,150 บาท  09.00-15.00 น. 4 วันทำการ
2. แบบเร่งด่วน   2,775 บาท 3,775 บาท 4,775 บาท 6,275 บาท  09.00-11.30 น. 2-3 วันทำการ
(กรณีผ่านการอนุมัติ)
3. แบบเร่งด่วนพิเศษ
(กรณีฉุกเฉินเท่านั้น) 
3,500 บาท 4,500 บาท 5,500 บาท 7,000 บาท  09.00-11.30 น. 1 วันทำการ
(กรณีผ่านการอนุมัติ)

หมายเหตุ :

 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า เรียกเก็บโดยศูนย์ฯ วีซ่าในนามของสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน
 2. ค่าบริการการยื่นขอวีซ่า เรียกเก็บโดยทางศูนย์ฯ วีซ่า
 3. ผู้ขอวีซ่าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด = ค่าธรรมเนียมวีซ่า + ค่าบริการยื่นขอวีซ่า
 4. สำหรับผู้ที่มีสัญชาติอื่น (ไม่ใช่สัญชาติไทย) ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่าจีนที่ไทย จะมีความแตกต่างจากราคาที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น เนื่องมาจากหลักเกณฑ์ต่างตอบแทนตามมาตรฐานการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ แต่ละสัญชาติไม่เท่ากัน ดังนั้น โปรดตรวจสอบราคาก่อนดำเนินการยื่นขอวีซ่า

หากท่านมีแผนจะเดินทางไปจีน อย่าลืมวางแผนยื่นวีซ่าจีนล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าบริการยื่นวีซ่าด่วน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Wonderful Package สิคะ ทางเรามีบริการยื่นวีซ่าจีน ออนไลน์ โดยที่ท่านไม่ต้องไปสถานฑูต แถมฟรี! Net Sim https://bit.ly/307LCg3

บทความที่เกี่ยวข้อง :

 • ตอบปัญหาวีซ่าจีน เที่ยวจีนง่ายกว่าที่คิด https://bit.ly/3cm7WVp
 • จะขอวีซ่าจีน ถ่ายรูปทำวีซ่าจีนยังไงให้ผ่านฉลุย https://bit.ly/2XjjyEy

ขอบคุณข้อมูลจาก :

 • สถานทูต ประเทศไทย www.chinaembassy.or.th

บริการยื่นวีซ่าจีน ออนไลน์ ไม่ต้องไปสถานฑูต


ตอบปัญหาวีซ่าจีน เที่ยวจีนง่ายกว่าที่คิด

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

续签学生签证/国际学生需要什么文件?

对于来泰国学习的国际学生,如果想申请继续居留许可,因为有必要留下来在公立或私立教育机构学习,需要用什么文件??

What are the required documents to extend an International Student Visa?

For international students who come to Thailand and would like to apply for a permit to stay for study purposes in public or private educational institutions, what the required documents?

到泰国旅行冷却一下心情,迎接暑假去哪里玩好呢?

如果您对泰国夏天旅行还没有计划,还不知道去哪玩好?也可以参考我们的建议哦!这样可以帮助您更轻松地做出决定,您喜欢什么样的旅行?如何旅行?哪个住宿好?天气已经够热了不要让你的心更热,找个被大自然包围的凉爽地方,然后带自己到哪里去,在美丽的大自然中放松身心,享受气氛呼吸新鲜空气,没有什么比亲近大自然更好了,你觉得吗?

Chinese Visa News Update ไม่สำคัญ ไม่เร่งด่วน ไม่ต้องเดินทาง

ตามที่การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังมีการระบาดรุนแรงทั่วโลกในตอนนี้และเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อระหว่างการเดินทางระหว่างประเทศ จึงขอแนะนำให้ผู้เดินทางปฎิบัติตามหลักการ "ไม่สำคัญ ไม่เร่งด่วน ไม่ต้องเดินทาง"

10 ของฝากจากจีน เที่ยวแล้วซื้ออะไรมาฝากได้บ้าง?

แนะนำรายการของฝากยอดฮิตจากประเทศจีน ที่ราคาย่อมเยา เป็นเอกลักษณ์ และแน่นอนว่าต้องหาซื้อง่ายไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวเมืองไหนๆ ของจีนก็จะได้หิ้วของกลับมาฝาก ถูกใจทั้งคนให้และคนรับแน่นอน มาดูกันค่ะว่ามีของฝากจากจีนมีอะไรน่าสนใจบ้าง

外国人想要续签旅游签证该怎么办?

多数来泰国的外国游客往往会因想待更长的时间而着迷,因为他喜欢的景点、多元文化、美丽的大自然、泰国人的友善、美味独特的泰国美食、有很多活动可供选择。 如果到泰国仅给60天的旅行时间,对某些人来说可能是不够的。因此,Wonderful Package 建议将旅游签证再延长30天,增加幸福感给那些特别想继续留下来的游客。

ต่ออายุวีซ่านักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง??

นักเรียนหรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะยื่นขออนุญาตอาศัยอยู่ต่อในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องอยู่ เพื่อศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง??

เยือน 9 เมืองท่องเที่ยวในจีน เมืองหลักที่ต้องรู้จัก

ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีอาณาจักรอันกว้างใหญ่ ถ้าจะให้บอกชื่อเมืองทั้งหมดคงใช้เวลานานมากแน่ๆ แต่ถ้าเราจะไปเที่ยวจีน ควรรู้จักกับเมืองหลักๆ ของจีนที่คนมักไปเที่ยวกัน และนี่คือ 9 เมืองท่องเที่ยวใจจีน เมืองหลักๆ ของจีนที่เราควรรู้จักเอาไว้ก่อน

การขอวีซ่าจีนสำหรับพระสงฆ์ ทำอย่างไร??

สำหรับพระภิกษุที่ต้องการเดินทางไปจีน ทางการจีนไม่ได้ห้ามเข้าประเทศโดยเด็ดขาด แต่ได้มีการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศและต้องมีหนังสือเชิญจากองค์กรหรือหน่วยงานในจีน ที่รัฐบาลจีนเชื่อถือได้ เช่น สมาคมชาวพุทธจีน ซึ่งหากท่านเตรียมเอกสารข้อมูลให้พร้อมและดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยกำหนดก็สามารถเข้าประเทศจีนได้อย่างไม่ต้องกังวลค่ะ

清迈必去的8家餐厅

清迈必去的8家餐厅

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!