ค้นหาบทความ:

ขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนสำหรับสาวประเภทสอง ทำอย่างไร??

ขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนสำหรับสาวประเภทสอง

การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน สำหรับสาวประเภทสอง หรือคนข้ามเพศนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิด เพียงแค่ทำตามขั้นตอน เตรียมเอกสารข้อมูลให้พร้อมและครบถ้วนก็ยื่นผ่านแล้ว Wonderful Package ขอแนะนำขั้นตอนและการเตรียมเอกสารให้ดังนี้คะ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวจีน มีอะไรบ้าง?? 

เอกสารทั่วไป :

 1. หนังสือเดินทาง สภาพสมบูรณ์ มีหน้าว่าง 3 หน้าเต็ม (มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน) 
 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว หน้าตรง จำนวน 3 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนา บัตรประชาชน
 4. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 5. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดที่ถูกต้องและชัดเจนโดยครบถ้วนตามความจริง (ภาษาอังกฤษ) ตัวอย่างใบกรอก https://bit.ly/3dpORTy
 6. ใบจองตั๋ว และใบจองโรงแรม 

เอกสารเพิ่มเติม สำหรับสาวประเภท 2 :

 1. ใบรับรองการทำงาน หรือใบรับรองจากสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาและวัตถุประสงค์เพื่อไปท่องเที่ยว พร้อมลายเซ็นต์และตราประทับผู้มีอำนาจ
 2. จดหมายรับรองตนเอง (ภาษาอังกฤษ) เนื้อความระบุว่า ไปท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้ไปทำการแสดงหรือโชว์ต่างๆ 
 3. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสำเนา

กรณีที่ให้ผู้อื่นยื่นแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนา

หมายเหตุ : สำหรับสาวประเภทสอง ผู้ยื่นขอวีซ่าอาจจะต้องมาสัมภาษณ์ หรือเซ็นต์ชื่อรับรองในเอกสารคำขอวีซ่า ตามที่สถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนแจ้งให้ทราบ

ข้อควรทราบ :

 • กรอกรายละเอียดทุกรายการในแบบฟอร์มขอวีซ่า จะต้องกรอกตามความเป็นจริง ชัดเจนและเรียบร้อย หากกรอกข้อมูลเท็จ ลืมกรอกหรือตัวหนังสือไม่ชัดเจน อาจทำให้การอนุมัติวีซ่าล่าช้า หรืออาจถูกปฏิเสธไม่ให้วีซ่า
 • ผู้ยื่นขอวีซ่า จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสถานทูต (สถานทูตจะมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่า หากถูกปฏิเสธอนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่มีนโยบายคืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว
 • เจ้าหน้าที่วีซ่าจะอนุมัติอายุวีซ่า จำนวนครั้งในการเข้าประเทศและระยะเวลาพำนักของวีซ่า ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน
 • หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ให้ถือการตีความของสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนเป็นเกณฑ์
 • การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์พร้อมของเอกสาร

สถานทูตจีนจะปฏิเสธการออกวีซ่า ในกรณีใดบ้าง ?

 1. ชื่อเป็นชาย แต่รูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
 2. รูปถ่าย อายุเกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน

คำแนะนำถ่ายรูปวีซ่าจีน  https://bit.ly/3cDkRT3

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าจีน มีดังนี้

 1. รับคิวที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเบื้องต้น ออกบัตรคิว รอยื่นเอกสารตามจุดโซนที่เจ้าหน้าที่แจ้ง
 3. ยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ เมื่อตรวจเอกสารเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะให้ใบนัดรับวีซ่า

ยื่นขอวีซ่าจีนได้ที่ไหน ?

 • กรุงเทพฯ : ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน (Chinese Visa Application Service Center) อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
 • เชียงใหม่ : สถานกงสุลใหญ่ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ (เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่เชียงใหม่เท่านั้น)

วันและเวลาทำการของสถานทูตจีนในประเทศไทย

 • วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ / วันหยุดราชการของประเทศจีนและประเทศไทย)
 • เวลา ช่วงเช้า : 09.00-11.30 น. เปิดให้ยื่นขอและรับวีซ่า
 • เวลา ช่วงบ่าย : 15.00-16.00 น. เปิดให้รับวีซ่าเท่านั้น (ยื่นขอวีซ่าก่อน 11.00 น.)

การยื่นวีซ่าจีนมีบริการแบบไหนบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ใช้เวลาทำนานไหม?

แบบการบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ตามจำนวนครั้งในการเข้าออก

เปิดรับคิว
ตั้งแต่เวลา

ระยะเวลาที่
ได้รับวีซ่า
1 ครั้ง 2 ครั้ง หลายครั้งในครึ่งปี หลายครั้งใน 1 ปี
1. แบบทั่วไป         1,650 บาท         2,650 บาท         3,650 บาท         5,150 บาท  09.00-15.00 น. 4 วันทำการ
2. แบบเร่งด่วน   2,775 บาท 3,775 บาท 4,775 บาท 6,275 บาท  09.00-11.30 น. 2-3 วันทำการ
(กรณีผ่านการอนุมัติ)
3. แบบเร่งด่วนพิเศษ
(กรณีฉุกเฉินเท่านั้น) 
3,500 บาท 4,500 บาท 5,500 บาท 7,000 บาท  09.00-11.30 น. 1 วันทำการ
(กรณีผ่านการอนุมัติ)

หมายเหตุ :

 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า เรียกเก็บโดยศูนย์ฯ วีซ่าในนามของสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน
 2. ค่าบริการการยื่นขอวีซ่า เรียกเก็บโดยทางศูนย์ฯ วีซ่า
 3. ผู้ขอวีซ่าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด = ค่าธรรมเนียมวีซ่า + ค่าบริการยื่นขอวีซ่า
 4. สำหรับผู้ที่มีสัญชาติอื่น (ไม่ใช่สัญชาติไทย) ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่าจีนที่ไทย จะมีความแตกต่างจากราคาที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น เนื่องมาจากหลักเกณฑ์ต่างตอบแทนตามมาตรฐานการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ แต่ละสัญชาติไม่เท่ากัน ดังนั้น โปรดตรวจสอบราคาก่อนดำเนินการยื่นขอวีซ่า

หากท่านมีแผนจะเดินทางไปจีน อย่าลืมวางแผนยื่นวีซ่าจีนล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าบริการยื่นวีซ่าด่วน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Wonderful Package สิคะ ทางเรามีบริการยื่นวีซ่าจีน ออนไลน์ โดยที่ท่านไม่ต้องไปสถานฑูต แถมฟรี! Net Sim https://bit.ly/307LCg3

บทความที่เกี่ยวข้อง :

 • ตอบปัญหาวีซ่าจีน เที่ยวจีนง่ายกว่าที่คิด https://bit.ly/3cm7WVp
 • จะขอวีซ่าจีน ถ่ายรูปทำวีซ่าจีนยังไงให้ผ่านฉลุย https://bit.ly/2XjjyEy

ขอบคุณข้อมูลจาก :

 • สถานทูต ประเทศไทย www.chinaembassy.or.th

บริการยื่นวีซ่าจีน ออนไลน์ ไม่ต้องไปสถานฑูต


ตอบปัญหาวีซ่าจีน เที่ยวจีนง่ายกว่าที่คิด

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

外国人想要续签旅游签证该怎么办?

多数来泰国的外国游客往往会因想待更长的时间而着迷,因为他喜欢的景点、多元文化、美丽的大自然、泰国人的友善、美味独特的泰国美食、有很多活动可供选择。 如果到泰国仅给60天的旅行时间,对某些人来说可能是不够的。因此,Wonderful Package 建议将旅游签证再延长30天,增加幸福感给那些特别想继续留下来的游客。

到泰国旅行冷却一下心情,迎接暑假去哪里玩好呢?

如果您对泰国夏天旅行还没有计划,还不知道去哪玩好?也可以参考我们的建议哦!这样可以帮助您更轻松地做出决定,您喜欢什么样的旅行?如何旅行?哪个住宿好?天气已经够热了不要让你的心更热,找个被大自然包围的凉爽地方,然后带自己到哪里去,在美丽的大自然中放松身心,享受气氛呼吸新鲜空气,没有什么比亲近大自然更好了,你觉得吗?

在2019年新型冠状病毒(COVID-19)期间,工作许可证快到期了,但申请人还在国外需要怎么办?

由于新型冠状病毒(COVID-19)爆发而导致关闭世界各地的国家,包括泰国。想要续签工作许可证和非移民类B签证的外国人,因为即将过期,但现在仍住在国外无法进入泰国,该怎么办? Wonderful Package 为您推荐好信息,以免错过许可续期。

清迈必去的8家餐厅

清迈必去的8家餐厅

What are the required documents to extend an International Student Visa?

For international students who come to Thailand and would like to apply for a permit to stay for study purposes in public or private educational institutions, what the required documents?

ชาวต่างชาติที่อยากต่อวีซ่าท่องเที่ยว ควรทำยังไง?

ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเมืองไทยมักจะติดใจอยากอยู่เที่ยวต่อ เพราะถูกใจสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมที่หลากหลาย ธรรมชาติที่สวยงาม ความเป็นมิตรของคนไทย อาหารไทยอร่อยมีเอกลักษณ์ มีกิจกรรมให้เลือกทำมากมาย ฯลฯ มีเวลาเที่ยวเพียง 60 วัน อาจจะไม่พอ ต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยวสิ จะได้อยู่เที่ยวต่อฟินๆ ได้อีก 30 วัน

续签学生签证/国际学生需要什么文件?

对于来泰国学习的国际学生,如果想申请继续居留许可,因为有必要留下来在公立或私立教育机构学习,需要用什么文件??

ต่ออายุวีซ่านักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง??

นักเรียนหรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะยื่นขออนุญาตอาศัยอยู่ต่อในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องอยู่ เพื่อศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง??

การขอวีซ่าจีนสำหรับพระสงฆ์ ทำอย่างไร??

สำหรับพระภิกษุที่ต้องการเดินทางไปจีน ทางการจีนไม่ได้ห้ามเข้าประเทศโดยเด็ดขาด แต่ได้มีการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศและต้องมีหนังสือเชิญจากองค์กรหรือหน่วยงานในจีน ที่รัฐบาลจีนเชื่อถือได้ เช่น สมาคมชาวพุทธจีน ซึ่งหากท่านเตรียมเอกสารข้อมูลให้พร้อมและดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยกำหนดก็สามารถเข้าประเทศจีนได้อย่างไม่ต้องกังวลค่ะ

If foreigners want to extend Tourist Visa, how do they do?

Most foreign tourists who come to Thailand will be fascinating in Thailand and wanting to stay longer. Because they are satisfied with tourist attractions, cultural diversity, beautiful natural, friendliness of Thai people, delicious and unique Thai foods. There are many activities to do. Travel in Thailand for 60 days is not be enough for some people. Wonderful Package recommends tourist visa extensions to stay for another 30 days, extending tourists happiness who want to stay longer.

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!