ค้นหาบทความ:

ชาวต่างชาติที่อยากต่อวีซ่าท่องเที่ยว ควรทำยังไง?

015_Cover_Thai

ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเมืองไทยมักจะติดใจอยากอยู่เที่ยวต่อ เพราะถูกใจสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมที่หลากหลาย ธรรมชาติที่สวยงาม ความเป็นมิตรของคนไทย อาหารไทยอร่อยมีเอกลักษณ์ มีกิจกรรมให้เลือกทำมากมาย ฯลฯ ซึ่งการให้เวลาเที่ยวในเมืองไทยเพียง 60 วัน อาจจะไม่พอสำหรับบางคน Wonderful Package จึงขอแนะนำการต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อให้อยู่เที่ยวต่อได้อีก 30 วัน ขยายความสุขให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากจะอยู่ต่อโดยเฉพาะค่ะ

ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ชาวต่างชาติจะต้องมีวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa หรือ TR Visa)

 • ผู้ขอจะต้องยื่นขอใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวหรือวีซ่าท่องเที่ยว จากสถานเอกอัครราชฑูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศที่ตนถือสัญชาติอยู่เท่านั้น
 • การขอวีซ่าท่องเที่ยวครั้งแรก ผู้ขอยื่นจะได้รับวีซ่าเข้าครั้งเดียว (Single Entry) มีอายุวีซ่า 3 เดือน และมีระยะเวลาพำนัก 60 วัน/ครั้ง ประทับตราขาเข้าโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย
 • เมื่อวีซ่าท่องเที่ยวใกล้จะหมดอายุ ชาวต่างชาติสามารถยื่นขอต่ออายุวีซ่าได้ 1 ครั้ง (Tourist Visa หรือ TR Visa Extension) เป็นการขอต่อใบอนุญาตเพื่ออยู่ท่องเที่ยวต่อในประเทศไทย โดยที่วีซ่าเดิมยังไม่หมดอายุ
 • การขอต่อวีซ่าครั้งแรก ผู้ขอยื่นจะได้รับการขยายวีซ่าให้สูงสุด 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นสุด ยกเว้นประเทศศรีลังกา บังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล อิหร่าน ไนจีเรีย โตโก ยูกันดา จะได้รับการขยายวีซ่าเพียง 7 วันเท่านั้น 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย
http://www.consular.go.th/main/contents/files/services-20190626-153444-035064.pdf

หลักเกณฑ์การพิจารณาขอต่อวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa หรือ TR Visa)

 1. คนไม่ได้ถือสัญชาติไทยต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทนักท่องเที่ยว

       2. ไม่เป็นบุคคลสัญชาติ หรือจำพวกที่ คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด                                                                                                                                           
(กรณีเป็นบุคคลสัญชาติศรีลังกา อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ อิหร่าน เนปาล โตโก ไนจีเรียและยูกันดา จะได้รับให้อยู่ในราขอาณาจักรได้ไม่เกิน 7 วัน)

เอกสารประกอบการยื่นขอต่อวีซ่าท่องเที่ยว มีอะไรบ้าง?

 1. แบบคำขอ ตม.7
 2. รูปถ่าย ขนาด 4X6 ซม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 3. หนังสือเดินทาง อายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 4. สำเนาหนังสือเดินทาง วีซ่า ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย

เอกสารเฉพาะกรณี

 ลำดับ  

กรณีเฉพาะ

เอกสารที่ต้องเตรียม

  1 เจ็บป่วย 1. แบบฟอร์ม ตม.7 
2. สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
3. หนังสือรับรองจากโรงพยาบาล โดยให้ปรากฏคำวินิจฉัยของแพทย์
2 ดูแลผู้ป่วย

1.แบบฟอร์ม ตม.7 
2.สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
3.หนังสือรับรองจากโรงพยาบาลที่ทำการตรวจรักษา ระบุความสัมพันธ์กับผู้ป่วย หรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์จากสถานทูต หรือสถานกงสุล

3 เยี่ยมญาติ กลับภูมิลำเนาของ       ผู้เคยมีสัญชาติไทยหรือบิดาหรือมารดามีสัญชาติไทยหรือเคยมีสัญชาติไทย 1.แบบฟอร์ม ตม.7 
2.สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
3.หลักฐานแสดงว่าเคยมีสัญชาติไทย หรือแสดงว่าบิดา หรือมารดามีสัญชาติไทย หรือเคยมีสัญชาติไทย
4 เยี่ยมคู่สมรส หรือบุตรมีมีสัญชาติไทย 1.แบบฟอร์ม ตม.7 
2.สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
3.หลักฐานแสดงความสัมพันธ์
(กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทางกฎหมาย และพฤตินัย)
5 เพื่อดำเนินคดีหรือพิจารณาเกี่ยว   กับคดี 1.แบบฟอร์ม ตม.7 
2.สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
3.หลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีโดยเป็นผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์จำเลยหรือพยาน
6 ปฏิบัติหน้าที่ให้ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ สถานฑูต     หรือสถานกงสุล หรือองค์การระหว่างประเทศ

1.แบบฟอร์ม ตม.7 
2.สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
3.หนังสือรับรองหรือร้องขอ จากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือหัวหน้า
4.รัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐจากส่วนราชการตำรวจระดับกองบังคับการ หรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือจากส่วนราชการทหารระดับผู้บังคับหน่วยในสังกัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการ                        กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ซึ่งมีชั้นยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไป          ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือจากองค์การระหว่างประเทศ

7 เหตุจำเป็นโดยมีสถานฑูต
สถานกงสุล รับรองและร้องขอ
1.แบบฟอร์ม ตม.7 
2.สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
3.หนังสือรับรอง หรือร้องขอจากสถานฑูต หรือสถานกงสุล

ยื่นขอต่อวีซ่าได้ที่ไหน?

สถานที่ยื่นคำร้องขอต่อวีซ่า (ทุกประเภท) อยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สำหรับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (Covid-19)

           เมื่อวันที่ 15 ก.ย. คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยโดยการออกวีซ่าประเภทพิเศษ ตามข้อเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คือ Special Tourist VISA (STV) สำหรับผู้ที่มาพำนักระยะยาว (long stay) ในไทย ซึ่งโครงการนี้จะมีผลไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 หรือเป็นเวลา 1 ปีเต็ม โดยนักท่องเที่ยวที่ขอรับวีซ่า (VISA) ประเภทนี้จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทย 90 วัน และยังต่ออายุ ได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 90 วัน รวมระยะเวลาพำนักอยู่ในไทยสูงสุด 270 วัน
เงื่อนไขในการยื่นขอวีซ่า STV

 1. เป็นบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเดินทางพำนักระยะยาว (Long Stay) ภายในไทย
 2. ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทยและตกลงยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน 14 วัน (ALSQ)
 3. มีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทย (Long Stay) ได้แก่ หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก (ALSQ) หรือ โรงพยาบาลที่พัก (AHQ) ภายในประเทศ หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
     1. หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก ที่จะใช้เป็นที่พักหลังจากออกจากโรงแรมที่พักที่เป็นสถานที่กักตัว (ALSQ) หรือโรงพยาบาลที่พัก (AHQ)
     2. หลักฐานสำเนาโฉนดห้องชุดของที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลตที่ยื่นขอวีซ่า STV หรือบุคคลในครอบครัว
     3. หลักฐานการเช่าที่พักประเภทคอนโดมิเนียมหรือบ้านพัก
     4. หลักฐานการชำระเงินดาวน์ของบุคคลต่างด้าวในการซื้อหรือเช่าที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม

เกร็ดความรู้ :

 • เจ้าหน้าที่จะต่ออายุวีซ่าให้ตามข้อมูลเดิม เช่น วีซ่าท่องเที่ยวเดิมเป็นแบบ Single Entry (เข้าได้ครั้งเดียว) เจ้าหน้าที่จะต่อแบบ Single Entry ให้ค่ะ
 • หากมีความจำเป็นต้องออกจากประเทศด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ ต้องได้รับอนุญาตให้กลับเข้าประเทศ (Re-Entry) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ที่ใกล้ที่สุด หรือที่สนามบินนานาชาติที่จะเดินทางออกนอกประเทศ หากไม่มี Re-Entry วีซ่าจะถูกยกเลิก (ยกเว้น Multiple Entry)
 • หากนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต จะถูกปรับวันละ 500 บาท
 • หากผลพิจารณาไม่อนุญาตให้อยู่ต่อ ในทางปฏิบัติสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) จะให้อยู่ต่อได้อีก 7 วัน สำหรับการเตรียมตัวเดินทางออก
 • ผู้ถือ Tourist Visa ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยตามกฎหมาย หากมีความประสงค์ที่จะทำงานจะต้องขอรับ Non-B Visa และต้องมีใบอนุญาตทำงานเท่านั้น

เห็นไหมคะ ต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยวเพิ่มความสุขอีก 30 วัน ไม่ได้ยากเลย หากมีข้อสงสัยหรืออยากได้คำแนะนำเพิ่มเติม ถาม Wonderful Package ได้เลย ทางเรามีทีมงานมืออาชีพคอยให้ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาตลอดเวลาค่ะ


ขอบคุณข้อมูลจาก

 • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ www.consular.go.th
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th
 • BBC NEWS www.bbc.com/thai/thailand-54186549
 • ประชาชาติธุรกิจ www.prachachat.net/tourism/news-528261
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th/?page_id=1772

บริการ Work Permit & VISA Non-B


If foreigners want to extend Tourist Visa, how do they do?
外国人想要续签旅游签证该怎么办?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

[Pass] บัตรเข้าสวนน้ำรามายณะ (Ramayana Water Park), พัทยา

เริ่มต้น 555 บาท/ท่าน
*ปกติ 1,190 บาท/ท่าน

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Thailand Elite Card

Thailand elite เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถอยู่ประเทศไทยในระยะยาว สำหรับสมาชิกจะมีสิทธิพิเศษซึ่งสามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ระหว่าง 5-20 ปี

关于在泰国王国停留超过90天的报导问答集Q&A

已获准在泰王国逗留 1 年签证的外国人,如果您不离开该国,则需要每90天向移民办公室报导一次。 以下是关于在泰国王国停留超过90天的报导的问题與答案和相关的信息。

关于申请留在泰王国工作或做生意的问答集Q&A

签证延期或延期逗留申请就是继续逗留在泰王国的请求,这可以在签证未到期时完成,重新获得的期限取决于签证类型和法律要求。对于因业务需要而希望延长逗留期限的外国人,例如:必须在公司或合伙企业等继续工作,将考虑标有哪些、要联系何处、需要准备的文件有哪些?您再也不用担心了,因为 Wonderful Package 有很好的信息可以为您推荐。

Q&A About Notification of staying in the Kingdom over 90 days

Foreigner who has been granted for 1 year visa to stay in the Kingdom of Thailand must notify of his/her stay in the Kingdom of Thailand every 90 days at The Immigration Bureau in case he/she doesn't go abroad. Here is the summarize of questions and the information about Notification of Staying in the Kingdom over 90 days.

关于泰国精英签证的问答集Q&A

泰国精英签证是帮助您可以长期留在泰国的另一种方式,对于会员,有特权可以在泰王国停留5-20年。一般来说,长期在泰王国逗留的外国人必须获得长期居留签证,必须在泰国有住所或根据泰国政府的要求已获准持特殊签证前往泰国,而精英签证是允许外国人在泰国长期逗留的签证类型之一。

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

สำหรับชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า 1 ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย หากไม่เดินทางออกนอกประเทศ ในทุกๆ 90 วันจำเป็นต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง วันนี้เราจึงได้รวบรวมคำถามที่เกี่ยวกับ การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน พร้อมตอบคำถาม ดังนี้

Q&A Question-Answer about Thailand Elite Card

Thailand Elit, Privilege Visa for Long Stay, especially for the members who will be granted to stay in the Kingdom of Thailand for 5-20 years. In general, foreigner who which to stay in the Kingdom of Thailand for long time

Q&A Non-B Visa Extension

Visa Extension or application to request for extension of stay in the Kingdom of Thailand. The applicant must apply for the visa before the expiration date. The period of re-acquisition depends on the type of visa and as required by law. Wonderful package is now sharing you the information.

เปิดโผ 46 ประเทศ เข้าไทยได้ไม่ต้องกักตัว

กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการประกาศรายชื่อเพิ่มเติมรวมทั้งหมดเป็น 46 ประเทศ/พื้นที่ เข้าไทยไม่ต้องกักตัว รองรับการเปิดประเทศท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้ โดยต้องฉีดวัคซีนครบโดส เดินทางเข้าทางอากาศ และมีหลักฐานว่าปลอดเชื้อโควิด

Q&A ถาม-ตอบ การขออยู่ต่อ เพื่อทำงานหรือทำธุรกิจ

สำหรับชาวต่างชาติต้องการ การขออยู่ต่อ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ เช่น จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนเป็นต้น จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร ติดต่อที่ไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง คุณจะไม่ต้องกังกลอีกต่อไป มีข้อมูลดีๆ มาแนะนำค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!