ค้นหาบทความ:

ชาวต่างชาติที่อยากต่อวีซ่าท่องเที่ยว ควรทำยังไง?

015_Cover_Thai

ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเมืองไทยมักจะติดใจอยากอยู่เที่ยวต่อ เพราะถูกใจสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมที่หลากหลาย ธรรมชาติที่สวยงาม ความเป็นมิตรของคนไทย อาหารไทยอร่อยมีเอกลักษณ์ มีกิจกรรมให้เลือกทำมากมาย ฯลฯ ซึ่งการให้เวลาเที่ยวในเมืองไทยเพียง 60 วัน อาจจะไม่พอสำหรับบางคน Wonderful Package จึงขอแนะนำการต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อให้อยู่เที่ยวต่อได้อีก 30 วัน ขยายความสุขให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากจะอยู่ต่อโดยเฉพาะค่ะ

ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ชาวต่างชาติจะต้องมีวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa หรือ TR Visa)

 • ผู้ขอจะต้องยื่นขอใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวหรือวีซ่าท่องเที่ยว จากสถานเอกอัครราชฑูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศที่ตนถือสัญชาติอยู่เท่านั้น
 • การขอวีซ่าท่องเที่ยวครั้งแรก ผู้ขอยื่นจะได้รับวีซ่าเข้าครั้งเดียว (Single Entry) มีอายุวีซ่า 3 เดือน และมีระยะเวลาพำนัก 60 วัน/ครั้ง ประทับตราขาเข้าโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย
 • เมื่อวีซ่าท่องเที่ยวใกล้จะหมดอายุ ชาวต่างชาติสามารถยื่นขอต่ออายุวีซ่าได้ 1 ครั้ง (Tourist Visa หรือ TR Visa Extension) เป็นการขอต่อใบอนุญาตเพื่ออยู่ท่องเที่ยวต่อในประเทศไทย โดยที่วีซ่าเดิมยังไม่หมดอายุ
 • การขอต่อวีซ่าครั้งแรก ผู้ขอยื่นจะได้รับการขยายวีซ่าให้สูงสุด 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นสุด ยกเว้นประเทศศรีลังกา บังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล อิหร่าน ไนจีเรีย โตโก ยูกันดา จะได้รับการขยายวีซ่าเพียง 7 วันเท่านั้น 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย
http://www.consular.go.th/main/contents/files/services-20190626-153444-035064.pdf

หลักเกณฑ์การพิจารณาขอต่อวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa หรือ TR Visa)

 1. คนไม่ได้ถือสัญชาติไทยต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทนักท่องเที่ยว

       2. ไม่เป็นบุคคลสัญชาติ หรือจำพวกที่ คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด                                                                                                                                           
(กรณีเป็นบุคคลสัญชาติศรีลังกา อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ อิหร่าน เนปาล โตโก ไนจีเรียและยูกันดา จะได้รับให้อยู่ในราขอาณาจักรได้ไม่เกิน 7 วัน)

เอกสารประกอบการยื่นขอต่อวีซ่าท่องเที่ยว มีอะไรบ้าง?

 1. แบบคำขอ ตม.7
 2. รูปถ่าย ขนาด 4X6 ซม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 3. หนังสือเดินทาง อายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 4. สำเนาหนังสือเดินทาง วีซ่า ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย

เอกสารเฉพาะกรณี

 ลำดับ  

กรณีเฉพาะ

เอกสารที่ต้องเตรียม

  1 เจ็บป่วย 1. แบบฟอร์ม ตม.7 
2. สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
3. หนังสือรับรองจากโรงพยาบาล โดยให้ปรากฏคำวินิจฉัยของแพทย์
2 ดูแลผู้ป่วย

1.แบบฟอร์ม ตม.7 
2.สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
3.หนังสือรับรองจากโรงพยาบาลที่ทำการตรวจรักษา ระบุความสัมพันธ์กับผู้ป่วย หรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์จากสถานทูต หรือสถานกงสุล

3 เยี่ยมญาติ กลับภูมิลำเนาของ       ผู้เคยมีสัญชาติไทยหรือบิดาหรือมารดามีสัญชาติไทยหรือเคยมีสัญชาติไทย 1.แบบฟอร์ม ตม.7 
2.สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
3.หลักฐานแสดงว่าเคยมีสัญชาติไทย หรือแสดงว่าบิดา หรือมารดามีสัญชาติไทย หรือเคยมีสัญชาติไทย
4 เยี่ยมคู่สมรส หรือบุตรมีมีสัญชาติไทย 1.แบบฟอร์ม ตม.7 
2.สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
3.หลักฐานแสดงความสัมพันธ์
(กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทางกฎหมาย และพฤตินัย)
5 เพื่อดำเนินคดีหรือพิจารณาเกี่ยว   กับคดี 1.แบบฟอร์ม ตม.7 
2.สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
3.หลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีโดยเป็นผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์จำเลยหรือพยาน
6 ปฏิบัติหน้าที่ให้ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ สถานฑูต     หรือสถานกงสุล หรือองค์การระหว่างประเทศ

1.แบบฟอร์ม ตม.7 
2.สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
3.หนังสือรับรองหรือร้องขอ จากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือหัวหน้า
4.รัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐจากส่วนราชการตำรวจระดับกองบังคับการ หรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือจากส่วนราชการทหารระดับผู้บังคับหน่วยในสังกัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการ                        กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ซึ่งมีชั้นยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไป          ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือจากองค์การระหว่างประเทศ

7 เหตุจำเป็นโดยมีสถานฑูต
สถานกงสุล รับรองและร้องขอ
1.แบบฟอร์ม ตม.7 
2.สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
3.หนังสือรับรอง หรือร้องขอจากสถานฑูต หรือสถานกงสุล

ยื่นขอต่อวีซ่าได้ที่ไหน?

สถานที่ยื่นคำร้องขอต่อวีซ่า (ทุกประเภท) อยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สำหรับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (Covid-19)

           เมื่อวันที่ 15 ก.ย. คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยโดยการออกวีซ่าประเภทพิเศษ ตามข้อเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คือ Special Tourist VISA (STV) สำหรับผู้ที่มาพำนักระยะยาว (long stay) ในไทย ซึ่งโครงการนี้จะมีผลไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 หรือเป็นเวลา 1 ปีเต็ม โดยนักท่องเที่ยวที่ขอรับวีซ่า (VISA) ประเภทนี้จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทย 90 วัน และยังต่ออายุ ได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 90 วัน รวมระยะเวลาพำนักอยู่ในไทยสูงสุด 270 วัน
เงื่อนไขในการยื่นขอวีซ่า STV

 1. เป็นบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเดินทางพำนักระยะยาว (Long Stay) ภายในไทย
 2. ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทยและตกลงยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน 14 วัน (ALSQ)
 3. มีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทย (Long Stay) ได้แก่ หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก (ALSQ) หรือ โรงพยาบาลที่พัก (AHQ) ภายในประเทศ หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
     1. หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก ที่จะใช้เป็นที่พักหลังจากออกจากโรงแรมที่พักที่เป็นสถานที่กักตัว (ALSQ) หรือโรงพยาบาลที่พัก (AHQ)
     2. หลักฐานสำเนาโฉนดห้องชุดของที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลตที่ยื่นขอวีซ่า STV หรือบุคคลในครอบครัว
     3. หลักฐานการเช่าที่พักประเภทคอนโดมิเนียมหรือบ้านพัก
     4. หลักฐานการชำระเงินดาวน์ของบุคคลต่างด้าวในการซื้อหรือเช่าที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม

เกร็ดความรู้ :

 • เจ้าหน้าที่จะต่ออายุวีซ่าให้ตามข้อมูลเดิม เช่น วีซ่าท่องเที่ยวเดิมเป็นแบบ Single Entry (เข้าได้ครั้งเดียว) เจ้าหน้าที่จะต่อแบบ Single Entry ให้ค่ะ
 • หากมีความจำเป็นต้องออกจากประเทศด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ ต้องได้รับอนุญาตให้กลับเข้าประเทศ (Re-Entry) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ที่ใกล้ที่สุด หรือที่สนามบินนานาชาติที่จะเดินทางออกนอกประเทศ หากไม่มี Re-Entry วีซ่าจะถูกยกเลิก (ยกเว้น Multiple Entry)
 • หากนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต จะถูกปรับวันละ 500 บาท
 • หากผลพิจารณาไม่อนุญาตให้อยู่ต่อ ในทางปฏิบัติสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) จะให้อยู่ต่อได้อีก 7 วัน สำหรับการเตรียมตัวเดินทางออก
 • ผู้ถือ Tourist Visa ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยตามกฎหมาย หากมีความประสงค์ที่จะทำงานจะต้องขอรับ Non-B Visa และต้องมีใบอนุญาตทำงานเท่านั้น

เห็นไหมคะ ต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยวเพิ่มความสุขอีก 30 วัน ไม่ได้ยากเลย หากมีข้อสงสัยหรืออยากได้คำแนะนำเพิ่มเติม ถาม Wonderful Package ได้เลย ทางเรามีทีมงานมืออาชีพคอยให้ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาตลอดเวลาค่ะ


ขอบคุณข้อมูลจาก

 • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ www.consular.go.th
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th
 • BBC NEWS www.bbc.com/thai/thailand-54186549
 • ประชาชาติธุรกิจ www.prachachat.net/tourism/news-528261
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th/?page_id=1772

บริการ Work Permit & VISA Non-B


If foreigners want to extend Tourist Visa, how do they do?
外国人想要续签旅游签证该怎么办?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทยสำหรับคนต่างชาติ

อู่ฮั่นกลับมาแล้ว! เข้า-ออกได้ปกติ เว้นทัวร์ปักกิ่งและต่างประเทศ

อู่ฮั่นกลับมาแล้ว! เข้า-ออกได้ปกติ เว้นปักกิ่งและต่างประเทศ จากข่าวเมื่อวาน (26 มี.ค.63) หน่วยงานท้องถิ่นระบุว่า เที่ยวบินพาณิชย์บางส่วนจะเริ่มกลับมาให้บริการตามปกติในนครอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย ทางตอนกลางของจีน

มารู้จัก ภงด.90 และ ภงด.91 กันดีกว่า

ผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย สำหรับแบบยื่นภาษีนั้น เราจะเรียกว่า "ภ.ง.ด." ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

ชมวิวทะเล อิงแอบธรรมชาติ Soneva Kiri เกาะกูด

ความหรูหรามีระดับกับการพักผ่อนแนบชิดธรรมชาติแบบขั้นสุด บินสู่ที่พักด้วยเครื่องบินส่วนตัว ที่ Soneva Kiri รีสอร์ทหรูสุด Luxury ที่เกาะกูด จังหวัดตราด รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดในทั่วทุกอณูที่อยู่ที่นี่

วิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความแม่นในการให้โชคลาภของไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทั้งเรื่องขอหวย หรือขอให้ค้าขายร่ำรวย รวมไปถึงการเช่าไปบูชาไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช ว่าเขาทำกันอย่างไร จะได้ทำได้อย่างถูกต้อง

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

รีวิวที่เที่ยวเฉิงตู 2023 ฉบับละเอียดยิบที่อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง

รีวิวที่เที่ยวเฉิงตู 2023 ฉบับละเอียดยิบที่อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง ไปซอกแซกทั่วเฉิงตู เมืองที่ชาวจีนเลือกที่จะมาพักผ่อนเป็นอันดับต้นๆ จะน่าไปขนาดไหนตามรีวิวไปเลย ภาพจริงไปเอง ไม่อิงอะไร

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

ข่าวดี! อุทยานจางเจียเจี้ย เปิดเที่ยวแล้ว

มีข่าวดีมาบอก! อุทยานจางเจียเจี้ยเปิดแล้วจ้า ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการเปิดให้เข้าชมอุทยานจางเจียเจี้ย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรถสาธารณะที่รับส่งนักท่องเที่ยวได้รับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อทั้งหมด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!