ค้นหาบทความ:

ชาวต่างชาติที่อยากต่อวีซ่าท่องเที่ยว ควรทำยังไง?

015_Cover_Thai

ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเมืองไทยมักจะติดใจอยากอยู่เที่ยวต่อ เพราะถูกใจสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมที่หลากหลาย ธรรมชาติที่สวยงาม ความเป็นมิตรของคนไทย อาหารไทยอร่อยมีเอกลักษณ์ มีกิจกรรมให้เลือกทำมากมาย ฯลฯ ซึ่งการให้เวลาเที่ยวในเมืองไทยเพียง 60 วัน อาจจะไม่พอสำหรับบางคน Wonderful Package จึงขอแนะนำการต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อให้อยู่เที่ยวต่อได้อีก 30 วัน ขยายความสุขให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากจะอยู่ต่อโดยเฉพาะค่ะ

ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ชาวต่างชาติจะต้องมีวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa หรือ TR Visa)

 • ผู้ขอจะต้องยื่นขอใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวหรือวีซ่าท่องเที่ยว จากสถานเอกอัครราชฑูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศที่ตนถือสัญชาติอยู่เท่านั้น
 • การขอวีซ่าท่องเที่ยวครั้งแรก ผู้ขอยื่นจะได้รับวีซ่าเข้าครั้งเดียว (Single Entry) มีอายุวีซ่า 3 เดือน และมีระยะเวลาพำนัก 60 วัน/ครั้ง ประทับตราขาเข้าโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย
 • เมื่อวีซ่าท่องเที่ยวใกล้จะหมดอายุ ชาวต่างชาติสามารถยื่นขอต่ออายุวีซ่าได้ 1 ครั้ง (Tourist Visa หรือ TR Visa Extension) เป็นการขอต่อใบอนุญาตเพื่ออยู่ท่องเที่ยวต่อในประเทศไทย โดยที่วีซ่าเดิมยังไม่หมดอายุ
 • การขอต่อวีซ่าครั้งแรก ผู้ขอยื่นจะได้รับการขยายวีซ่าให้สูงสุด 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นสุด ยกเว้นประเทศศรีลังกา บังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล อิหร่าน ไนจีเรีย โตโก ยูกันดา จะได้รับการขยายวีซ่าเพียง 7 วันเท่านั้น 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย
http://www.consular.go.th/main/contents/files/services-20190626-153444-035064.pdf

หลักเกณฑ์การพิจารณาขอต่อวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa หรือ TR Visa)

 1. คนไม่ได้ถือสัญชาติไทยต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทนักท่องเที่ยว

       2. ไม่เป็นบุคคลสัญชาติ หรือจำพวกที่ คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด                                                                                                                                           
(กรณีเป็นบุคคลสัญชาติศรีลังกา อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ อิหร่าน เนปาล โตโก ไนจีเรียและยูกันดา จะได้รับให้อยู่ในราขอาณาจักรได้ไม่เกิน 7 วัน)

เอกสารประกอบการยื่นขอต่อวีซ่าท่องเที่ยว มีอะไรบ้าง?

 1. แบบคำขอ ตม.7
 2. รูปถ่าย ขนาด 4X6 ซม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 3. หนังสือเดินทาง อายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 4. สำเนาหนังสือเดินทาง วีซ่า ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย

เอกสารเฉพาะกรณี

 ลำดับ  

กรณีเฉพาะ

เอกสารที่ต้องเตรียม

  1 เจ็บป่วย 1. แบบฟอร์ม ตม.7 
2. สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
3. หนังสือรับรองจากโรงพยาบาล โดยให้ปรากฏคำวินิจฉัยของแพทย์
2 ดูแลผู้ป่วย

1.แบบฟอร์ม ตม.7 
2.สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
3.หนังสือรับรองจากโรงพยาบาลที่ทำการตรวจรักษา ระบุความสัมพันธ์กับผู้ป่วย หรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์จากสถานทูต หรือสถานกงสุล

3 เยี่ยมญาติ กลับภูมิลำเนาของ       ผู้เคยมีสัญชาติไทยหรือบิดาหรือมารดามีสัญชาติไทยหรือเคยมีสัญชาติไทย 1.แบบฟอร์ม ตม.7 
2.สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
3.หลักฐานแสดงว่าเคยมีสัญชาติไทย หรือแสดงว่าบิดา หรือมารดามีสัญชาติไทย หรือเคยมีสัญชาติไทย
4 เยี่ยมคู่สมรส หรือบุตรมีมีสัญชาติไทย 1.แบบฟอร์ม ตม.7 
2.สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
3.หลักฐานแสดงความสัมพันธ์
(กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทางกฎหมาย และพฤตินัย)
5 เพื่อดำเนินคดีหรือพิจารณาเกี่ยว   กับคดี 1.แบบฟอร์ม ตม.7 
2.สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
3.หลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีโดยเป็นผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์จำเลยหรือพยาน
6 ปฏิบัติหน้าที่ให้ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ สถานฑูต     หรือสถานกงสุล หรือองค์การระหว่างประเทศ

1.แบบฟอร์ม ตม.7 
2.สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
3.หนังสือรับรองหรือร้องขอ จากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือหัวหน้า
4.รัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐจากส่วนราชการตำรวจระดับกองบังคับการ หรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือจากส่วนราชการทหารระดับผู้บังคับหน่วยในสังกัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการ                        กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ซึ่งมีชั้นยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไป          ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือจากองค์การระหว่างประเทศ

7 เหตุจำเป็นโดยมีสถานฑูต
สถานกงสุล รับรองและร้องขอ
1.แบบฟอร์ม ตม.7 
2.สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
3.หนังสือรับรอง หรือร้องขอจากสถานฑูต หรือสถานกงสุล

ยื่นขอต่อวีซ่าได้ที่ไหน?

สถานที่ยื่นคำร้องขอต่อวีซ่า (ทุกประเภท) อยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สำหรับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (Covid-19)

           เมื่อวันที่ 15 ก.ย. คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยโดยการออกวีซ่าประเภทพิเศษ ตามข้อเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คือ Special Tourist VISA (STV) สำหรับผู้ที่มาพำนักระยะยาว (long stay) ในไทย ซึ่งโครงการนี้จะมีผลไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 หรือเป็นเวลา 1 ปีเต็ม โดยนักท่องเที่ยวที่ขอรับวีซ่า (VISA) ประเภทนี้จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทย 90 วัน และยังต่ออายุ ได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 90 วัน รวมระยะเวลาพำนักอยู่ในไทยสูงสุด 270 วัน
เงื่อนไขในการยื่นขอวีซ่า STV

 1. เป็นบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเดินทางพำนักระยะยาว (Long Stay) ภายในไทย
 2. ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทยและตกลงยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน 14 วัน (ALSQ)
 3. มีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทย (Long Stay) ได้แก่ หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก (ALSQ) หรือ โรงพยาบาลที่พัก (AHQ) ภายในประเทศ หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
     1. หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก ที่จะใช้เป็นที่พักหลังจากออกจากโรงแรมที่พักที่เป็นสถานที่กักตัว (ALSQ) หรือโรงพยาบาลที่พัก (AHQ)
     2. หลักฐานสำเนาโฉนดห้องชุดของที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลตที่ยื่นขอวีซ่า STV หรือบุคคลในครอบครัว
     3. หลักฐานการเช่าที่พักประเภทคอนโดมิเนียมหรือบ้านพัก
     4. หลักฐานการชำระเงินดาวน์ของบุคคลต่างด้าวในการซื้อหรือเช่าที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม

เกร็ดความรู้ :

 • เจ้าหน้าที่จะต่ออายุวีซ่าให้ตามข้อมูลเดิม เช่น วีซ่าท่องเที่ยวเดิมเป็นแบบ Single Entry (เข้าได้ครั้งเดียว) เจ้าหน้าที่จะต่อแบบ Single Entry ให้ค่ะ
 • หากมีความจำเป็นต้องออกจากประเทศด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ ต้องได้รับอนุญาตให้กลับเข้าประเทศ (Re-Entry) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ที่ใกล้ที่สุด หรือที่สนามบินนานาชาติที่จะเดินทางออกนอกประเทศ หากไม่มี Re-Entry วีซ่าจะถูกยกเลิก (ยกเว้น Multiple Entry)
 • หากนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต จะถูกปรับวันละ 500 บาท
 • หากผลพิจารณาไม่อนุญาตให้อยู่ต่อ ในทางปฏิบัติสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) จะให้อยู่ต่อได้อีก 7 วัน สำหรับการเตรียมตัวเดินทางออก
 • ผู้ถือ Tourist Visa ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยตามกฎหมาย หากมีความประสงค์ที่จะทำงานจะต้องขอรับ Non-B Visa และต้องมีใบอนุญาตทำงานเท่านั้น

เห็นไหมคะ ต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยวเพิ่มความสุขอีก 30 วัน ไม่ได้ยากเลย หากมีข้อสงสัยหรืออยากได้คำแนะนำเพิ่มเติม ถาม Wonderful Package ได้เลย ทางเรามีทีมงานมืออาชีพคอยให้ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาตลอดเวลาค่ะ


ขอบคุณข้อมูลจาก

 • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ www.consular.go.th
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th
 • BBC NEWS www.bbc.com/thai/thailand-54186549
 • ประชาชาติธุรกิจ www.prachachat.net/tourism/news-528261
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th/?page_id=1772

บริการ Work Permit & VISA Non-B


If foreigners want to extend Tourist Visa, how do they do?
外国人想要续签旅游签证该怎么办?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

แนะนำ! โรงแรม Test & Go กรุงเทพฯ

จากที่ทางรัฐบาลได้มีมาตรการ Test & Go ให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่กักตัว แต่ต้องรอผลตรวจ RT-PCR โดยต้องพักในโรงแรมที่เข้ามาตรการ Test & Go โรงแรม Test & Go กรุงเทพฯ จะมีที่ไหนบ้างนั้น เราคัดสรรมาให้แล้ว

เปิดประสบการณ์ใหม่สายชิลล์ นั่งรถจักรไอน้ำ เยือนอยุธยา

ไม่อยากจำเจกับการเดินทางแบบเดิมๆ ลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งรถไฟ เปิดประสบการณ์นั่งรถจักรไอน้ำ เที่ยวกินลมชมวิวไปชิลล์ๆ เยือนกรุงเก่าอยุธยาสักหนึ่งวัน รับรองว่าได้เที่ยวเต็มอิ่มครบทุกรสแน่นอน เรามาดูเส้นทางท่องเที่ยวกันดีกว่า มีอะไรดีๆ ที่รอเราอยู่

โรงแรมภูเก็ตชิคๆ พักสบาย เดินทางสะดวก

อยากไปเที่ยวภูเก็ต แต่ก็ไม่ได้ต้องการพักหรูหราเวอร์วังอะไรขนาดนั้น แต่อยากได้ฟีลนอนสบายๆ กับดีไซน์เก๋ๆ ชิคๆ เดินทางสะดวก ที่สามารถพักผ่อนในวันหยุดเล็กๆ ไม่กี่วัน แนะนำโรงแรมภูเก็ตที่จะทำให้คุณพักผ่อนหลบมุมอันวุ่นวายได้อย่างสบายๆ

วัดไทยแห่งแรกในจีนที่สำคัญ วัดเหมอัศวาราม หรือ วัดม้าขาว ที่ พระถังซัมจั๋งในเรื่องไซอิ๋วเคยจำวัดในอดีต

วัดเหมอัศวาราม หรือ วัดม้าขาว เป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดของของจีน สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บพระคัมภีร์ ทางพระพุทธศาสนาที่นำมาจากอินเดีย และ เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง จีนกับไทย ตั้งอยู่ในเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน

คุมโอมิครอนได้ เตรียมชง ผ่อนคลาย กลับมาใช้ Test & Go ต่างชาติเข้าไทย

เตรียมชง ศบค. ชุดใหญ่ ผ่อนคลายมาตรการ กลับมาใช้ Test & Go สำหรับชาวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากสามารถควบคุมระดับความรุนแรงได้ และ ต้องการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินเศรษฐกิจอย่างได้ปกติ

TOP 10 ที่เที่ยวเด็ด ที่คนภูเก็ตบอกต่อ

การมาเที่ยวเกาะภูเก็ต ที่มีทั้ง หาดทราย ชายทะเล จุดชมวิว ที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีประวัติยาวนาน เชื่อว่าการเดินทางมาภูเก็ตในหนึ่งครั้งก็คงเที่ยวได้ไม่ทั่วเกาะ เรามาดูกันว่าสถานที่ไหนในภูเก็ต ที่คนภูเก็ตบอกต่อ ว่าควรต้องไป

เปิดมาตรการล่าสุด TEST & GO มาตรการเข้า-ออก ประเทศไทย เริ่มลงทะเบียน 1 ก.พ. 65

จากที่ทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศมาตรการเข้า-ออกประเทศไทย Test & Go หรือการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

Summer Snorkeling 5 ทริปดำน้ำ รับซัมเมอร์

ซัมเมอร์นี้ จัดทริปดำน้ำที่ไหนดี ไปชุ่มฉ่ำกับน้ำทะเลใสๆ ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ท้องทะเล ดำน้ำดูปะการัง ชมปลาเล็กปลาน้อยสีสันสดใส แนะนำทริปดำน้ำตื้น ที่ไม่ต้องมีประสบการณ์การดำน้ำ ก็สามารถมองลงไปเห็นความงาามของปะการังสวยๆ ได้แบบเต็มอิ่ม

Asia’s 50 Best Restaurants 2022 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย

รายชื่อ 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 2022 (Asia’s 50 Best Restaurants 2022) โดย S.Pellegrino และ Acqua Panna เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการหประกาศผลโดย LIVE ผ่าน 3 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ มาเก๊า และโตเกียว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!