กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • เที่ยว 2 ประเทศ กรุงไทเป ไต้หวัน และ เกาะฮอกไกโด ญี่ปุ่น
 • เดินเล่นหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไน์มาร์เก็ต ช้อปสุดมันส์ย่านซีเหมินติง
 • เต็มอิ่มกับ 3 เทศกาลหิมะอันโด่งดังของฮอกไกโด ทั้งซัปโปโร โอตารุและอาซาฮีคาว่า
 • ชมความน่ารักของขบวนพาเหรดนกเพนกวิน 
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: China Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 05 - 10 ก.พ.63
รหัสสินค้า: JPTPECTSCI05

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 25 February 5-10Feb 2020 CI838
08:30-13:10
CI837
23:20-02:20
48,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน CI838 (08.30-13.10) กรุงไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
CITIZEN HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่า
2 อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในกรุงไทเป (ไม่มีรถบัสบริการ)
CITIZEN HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่า
3 สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน – สนามชิโตเสะ ฮอกไกโด ญี่ปุ่น CI130 (08.35-13.10) – เมืองอาซาฮีคาว่า – งานเทศกาลฤดูหนาวอาซาฮีคาว่า ครั้งที่ 61 Asahikawa Winter Festival 2020
ART HOTEL ASAHIKAWAหรือเทียบเท่า
4 โรงกลั่นสาเกโอโตโกยาม่า – สวนสัตว์อาซาฮียามะ – ชมเพนกวินพาเหรด หมู่บ้านราเม็ง – ฟูราโน่ – นิงเกิ้ลเทอเรส – เมืองยูบาริ – แช่ออนเซ็น
HOTEL MT.RACEY YUBARIหรือเทียบเท่า
5 ซัปโปโร – งานเทศกาลหิมะซัปโปโร Sapporo Snow Festival 2020 - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ –โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – คลองโอตารุ งานเทศกาลแสงไฟคลองโอตารุ Otaru Snow Light Path Festival 2020
AUTHENT HOTEL OTARUหรือเทียบเท่า
6 ชิโตเสะ – เรร่า เอาท์เลต - สนามบินชิโตเสะ – สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน CI131 (14.20-18.00) - กรุงเทพฯ CI837 (23.20-02.20) -

วันแรก : กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน  CI838 (08.30-13.10) กรุงไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

 • 06.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 08.30 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน โดย สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 838
 • 13.10 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามจดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่
 • อิสระให้ท่านเดินชมหรือช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินช้อปปิ้ง ชิมอาหารพื้นเมืองกันที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก CITIZEN HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่า


วันที่สอง : อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในกรุงไทเป  (ไม่มีรถบัสบริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในกรุงไทเปด้วยตัวท่านเอง (ไม่มีรถบริการ) มีสถานที่แนะนำ อาทิเช่น
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ
 • ตึกไทเป 101 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไทเป ด้วยดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์คล้ายปล้องไม้ไผ่ที่มีทั้งหมด 8 ปล้อง ชั้น 89 จะเป็นจุดชมวิวที่จะต้องซื้อตั๋วเข้าชมจากชั้นล่างของตึก 
 • ตลาดกงก่วน ย่านการค้าใจกลางเมืองตั้งอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในเขตทางใต้ของไทเป 
 • ย่านซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป ที่นี้เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น สินค้ารุ่นใหม่ทันสมัยให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ 
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก CITIZEN HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน – สนามชิโตเสะ ฮอกไกโด ญี่ปุ่น CI130 (08.35-13.10) – เมืองอาซาฮีคาว่า – งานเทศกาลฤดูหนาวอาซาฮีคาว่า ครั้งที่ 61 Asahikawa Winter Festival 2020 

 • รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (ระหว่างเดินทางสู่สนามบิน)
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
 • 08.35 น. ออกเดินทางจาก สนามบินเถาหยวน โดย สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI130
 • 13.10 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าที่ประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮีคาว่า เมืองใหญ่เอันดับ 2 รองจากซัปโปโร ยังได้ชื่อว่าเป็นหลังคาของฮอกไกโด และเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นอีกด้วย
 • นำท่านชม งานเทศกาลฤดูหนาวอาซาฮีคาว่า ครั้งที่ 61 (Asahikawa Winter Festival 2020) งานเทศกาลหิมะประจำฤดูหนาว ที่เมืองอาซาฮิคาวะ เกาะฮอกไกโด ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 61 มีการจัดแสดงรูปปั้นหิมะที่ใหญ่ที่สุดในโลก การประดับไฟในเมือง ตลาดหน้าหนาว และกิจกรรมต่างๆมากมาย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก ART HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม


วันที่สี่ : โรงกลั่นสาเกโอโตโกยาม่า – สวนสัตว์อาซาฮียามะ – ชมเพนกวินพาเหรด  หมู่บ้านราเม็ง – ฟูราโน่ – นิงเกิ้ลเทอเรส – เมืองยูบาริ – แช่ออนเซ็น

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม โรงกลั่นสาเกโอโตโกยาม่า มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 350 ปี ชมการผลิตและพิพิทธภัณฑ์เกี่ยวกับศิลปะในการผลิตสาเก และแน่นอนจะต้องมีห้องชิมสาเกและร้านขายของที่ระลึก
 • นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลกที่ไม่ได้ถูกกักขังอยู่ในกรง เชิญท่านเพลิดเพลินใจไปกับพิเศษสำหรับฤดูหนาว ท่านจะได้ชมพาเหรดนกเพนกวินที่สุดแสนน่ารัก 
 • จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านราเม็ง แหล่งรวบรวมราเม็งแสนอร่อย มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวถึงกันมาก 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง (มอบคูปอง 1,000 เยน ให้ท่านเลือกราเม็งได้ตามความชอบ)
 • นำท่านชม NINGLE TERRACE สถานที่ที่รวมร้านขายสินค้าไว้มากมาย บริเวณด้านในจะเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ส่วนใหญ่จะขายสินค้าที่เป็นงานฝีมือ ทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเพราะเป็นสินค้าที่เหมาะจะเป็นของที่ระลึก 
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองยูบาริ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL MOUNT RACEY YUBARI หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์อาหารคาวหวาน พิเศษ ขาปูยักษ์ไม่อั้น
  หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น” 


วันที่ห้า : ซัปโปโร – งานเทศกาลหิมะซัปโปโร Sapporo Snow Festival 2020 - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ –โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – คลองโอตารุ งานเทศกาลแสงไฟคลองโอตารุ Otaru Snow Light Path Festival 2020

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด
 • นำท่านชม งานเทศกาลหิมะซัปโปโร (Sapporo Snow Festival 2020) เทศกาลฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ในงานจะมีการแสดงและการแข่งขันการแกะสลักหิมะและน้ำแข็ง จากฝีมือของนักแกะสลักน้ำแข็งและหิมะจากทั่วโลก ที่จะเนรมิตซัปโปโรให้เป็นนครแห่งหิมะที่สวยงามอลังการ 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปที่ล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้ ตัวโรงงานให้เป็นเหมือน Theme Park เล็กๆ มีร้านค้า ร้านกาแฟ เบเกอรี่ ให้นั่งทานพร้อมทั้งซื้อกลับไปเป็นของฝาก
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ
 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  เชิญท่านเลือกชมเลือกซื้อกล่องดนตรีเป็นของฝาก ซึ่งที่นี่มีกล่องดนตรีให้ท่านเลือกมากมายหลายแบบกว่าพันชิ้น
 • นอกจากนี้ท่านยังสามารถถ่ายรูปคู่กับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ สไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • เชิญท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้ง ถนนซาไกมาจิ และเลือกหาขนมแสนอร่อยทานที่ถนนสายนี้
 • สัมผัสกับบรรยากาศความโรแมนติกของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างดินแดนตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันไว้อย่างลงตัว 
 • นำท่านชม งานเทศกาลประดับแสงเทียนเมืองโอตารุ (Otaru Snow Light Path Festival 2020) เป็นเทศกาลโรแมนติกฤดูหนาว สถานที่ต่างๆในเมืองจะถูกประดับตกแต่งด้วยโคมไฟที่ส่องแสงระยิบระยับ ให้ความรู้สึกที่สุดแสนโรแมนติก 
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก AUTHENT HOTEL OTARU หรือเทียบเท่า


วันที่หก : ชิโตเสะ – เรร่า เอาท์เลต - สนามบินชิโตเสะ – สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน  CI131 (14.20-18.00)  - กรุงเทพฯ   CI837 (23.20-02.20)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ชิโตเสะ
 • แวะช้อปปิ้งกันที่ เรร่า เอาท์เล็ต แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย หลากหลายยี่ห้อ 
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ ทำการเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 • 14.20 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 131
 • 18.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน **แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ**
 • 23.20 น. ออกเดินทางจาก สนามบินเถาหยวน โดย สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 837
 • 02.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ ประเทศญี่ปุ่น 2,000 เยน/ท่าน/ทริป
  ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ ประเทศไต้หวัน 200 บาท/ท่าน/ทริป

RELATED ARTICLES

ไต้หวันอร่อยไม่หยุดปาก รีวิวของกินไต้หวันต้องลอง!

สายกินอย่างเราๆ คงไม่มีพลาด เพราะไต้หวันของกินอร่อยเพียบ!! เรียกว่าเที่ยวไปกินไปไม่มีเหงาปาก ที่สำคัญราคาไม่แพง เพราะคิดๆแล้วค่าอาหารใกล้เคียงบ้านเราเลยล่ะ ส่งภาพยั่วรีวิวของกินไต้หวันให้เป็นน้ำจิ้มแบ่งปันความหิวกันหน่อยดีกว่า

แจกแพลนเที่ยวไต้หวันแบบครบรส

ไต้หวันที่เที่ยวเยอะ แล้วจะไปไหนก่อนดีนะ? นึกไม่ออกเราเอาแพลนเที่ยวไต้หวันมาฝาก เที่ยวง่ายๆ แล้วได้ครบ ได้ทั้งเที่ยว กิน ช้อป จัดกันไปเลย!!!

อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น ออนเซ็นมีกี่ประเภทนะ..มาดูกัน

ล้าจากงาน เกร็งขาเวลายืนบนบีทีเอส ตามไปผ่อนคลายแบบ "เดอะเบส" ที่ออนเซ็นกันดีกว่า ไปอาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อนให้ตัวเปื่อย เผื่อจะหายเหนื่อยไปได้บ้าง แต่เอ๊ะ! จะไปแช่ออนเซ็นแบบไหนดีน้า ลองไปรู้จักประเภทออนเซ็นแช่น้ำอุ่นๆ กันก่อนดีกว่า

รีวิวซีเหมินติง ไต้หวัน ย่านช้อปปิ้ง เดินชิลล์ๆ ที่ห้ามพลาด

รีวิวซีเหมินติง ไต้หวัน มาล้าวววววว มาพร้อมกับย่านดังย่านหนึ่งที่สายช้อปต้องกรีดร้องอย่างแน่นอน ใครไปไต้หวัน ถ้าลืมไปย่านนี้กันก็คงเรียกได้ว่าไปไม่ถึง... นั่นก็คือ ซีเหมินติง ย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นไต้หวัน สายแฟชั่นต้องห้ามพลาด‼ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ เชิญซื้อหยิบจับกันได้เลยจ้า ศูนย์รวมแฟชั่นนิสต้าตัวจริง ไม่ติงนัง มาแต่งตัวปังๆ กันดีกว่า รอช้าไม่ได้ละ... ลุยเล้ยยยยยยยยยยย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!