• ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รวมภาษีแล้ว เส้นทาง นาริตะ โดยสายการบิน Royal Brunei
 • บริการ Full Service ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เดินทางที่หรูหรา อาหาร เครื่องดื่ม พร้อมระบบความบันเทิงที่มีวิดีโอและเสียงแบบออนดีมานด์บนหน้าจอติดตั้งเฉพาะที่นั่ง
 • สะดวกสบายตลอดการเดินทาง
 • ไม่ต้องโหลดกระเป๋าใหม่ขณะรอเปลี่ยนเครื่อง
 • พิเศษ ระหว่างรอต่อเครื่อง ให้ท่านเลือก 1.Night Tour บรูไน (แบบ Join Tour ) หรือ 2.Business Class Lounge สนามบินบรูไน 
 • อิสระท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
 • เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

BOOKING

Booking Seat Available Period Depart Return Airline Price
จอง 4 23-27Mar 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
21,990 THB
จอง 4 30 Mar 2024-3 Apr 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
21,990 THB
จอง 4 20-24Apr 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
15,990 THB
จอง 4 27 Apr 2024-1 May 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
15,990 THB
จอง 4 4-8May 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
17,990 THB
จอง 4 11-15May 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
15,990 THB
จอง 4 18-22May 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
15,990 THB
จอง 4 25-29May 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
15,990 THB
จอง 4 1-5Jun 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
15,990 THB
จอง 4 8-12Jun 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
15,990 THB
จอง 4 15-19Jun 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
15,990 THB
จอง 4 22-26Jun 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
15,990 THB
จอง 4 29 Jun 2024-3 Jul 2024 BI514
13:30-17:15
BI519
18:20-20:05
15,990 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

ตารางไฟล์ทบิน 

Flight no Day Sector Dep. 

Arr.

BI 514

วันเสาร์

BKK-BWN

สุวรรณภูมิ-บรูไน

13.30

17.15

BI 695

วันอาทิตย์

BWN-NRT

บรูไน-นาริตะ

00.50

07.30

BI 696

วันพุธ

NRT-BWN

นาริตะ-บรูไน

11.45

17.15

BI 519

วันพุธ

BWN-BKK

บรูไน-สุวรรณภูมิ

18.20

20.05


DAY 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติบรูไน - มัสยิดทองคำ - หมู่บ้านกลางน้ำ - มัสยิดสุลต่าน - สนามบินนานาชาติบรูไน

 • 11.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 10 เคาน์เตอร์ U15-U19 สายการบิน Royal Brunei

 • 13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบินรอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI 514

 • 17.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน (เวลาที่บรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

ระหว่างรอต่อเครื่อง 7 ชั่วโมง ที่สนามบินบรูไน ให้ท่านเลือกระหว่าง

1.City Night Tour บรูไน (แพ็กเกจมูลค่า 2,000 บาท)

-รับประทานมื้ออาหารค่ำ
-เก็บภาพมัสยิดสุลต่านโอมาร์ ไซฟุดดิน
-ชมมัสยิดจาเมร์ ฮัซซานิล โบลเกียห์ (มัสยิดทองคำ)
-เดินเล่นเพลินๆ ที่ Eco Corridor Park มองข้ามแม่น้ำชมความสวยงามของหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
-แวะช้อปปิ้งที่ Night Market ก่อนกลับมายังสนามบิน

2.Business Class Lounge สนามบินบรูไน : เปลี่ยนบรรยากาศนั่งพักช่วงต่อเครื่อง ที่ Sky Lounge (มูลค่า 1,200 บาท)


DAY 2 : สนามบินนานาชาติบรูไน - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

 • 00.35 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่่น โดยสายการบินรอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI 695

 • 07.30 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย


DAY 3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย


DAY 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย


DAY 5 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ - สนามบินนานาชาติบรูไน - กรุงเทพฯ

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • 11.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศบรูไน โดยสายการบินรอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI 696

 • 17.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน (เวลาที่บรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

 • 18.40 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินรอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI 519

 • 20.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • City Tour บรูไน ช่วงยามค่ำคืน พร้อมรถนำเที่ยว+ไกด์นำเที่ยว(พูดภาษาอังกฤษ) แบบ Join Tour 

อัตราไม่รวม

 • โรงแรมที่พัก (สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง หรือ ผ่านเจ้าหน้าที่)
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าทิปไกด์ที่บรูไน 5 USD
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • City Tour บรูไน ช่วงยามค่ำคืน พร้อมรถนำเที่ยว+ไกด์นำเที่ยว(พูดภาษาอังกฤษ) แบบ Join Tour 

อัตราไม่รวม

 • โรงแรมที่พัก (สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง หรือ ผ่านเจ้าหน้าที่)
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

UPDATE! 2022 อัพเดทล่าสุด ประเทศที่คนไทยเดินทางได้ไม่ต้องขอวีซ่า

หากคนไทยจะเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า จะเดินทางไปประเทศไหนได้บ้าง? มาอัพเดทข้อมูลล่าสุด ที่ประกาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 มีทั้งหมด 32 ประเทศ ส่วนจะมีที่ไหน และประเทศนั้นๆ สามารถพำนักได้สูงสุดกี่วัน มาดูคำตอบกันเลย

หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก! กัมปงอายเยอร์(Kampong Ayer) บรูไน(Brunei)

หมู่บ้านกลางน้ำ กัมปงอายเยอร์ (Kampong Ayer) เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของบรูไน (Brunei) ที่มีอายุเกือบ 1,500 ปี เป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ที่นี่นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวบรูไนเลยก็ว่าได้ค่ะ ในอดีตราวศตวรรษที่ 14-15 กัมปงอายเยอร์ (Kampong Ayer) เคยเป็นนครหลวงของจักรวรรดิบรูไน เป็นท่าเรือสำคัญของภูมิภาค และเป็นจุดรวมของพ่อค้าแม่ค้าจากตะวันตก จีน และประเทศเพื่อนบ้าน ชาวยุโรปยุคแรกๆ ที่เข้ามาบรูไน จึงเรียกหมู่บ้านกลางน้ำแห่งนี้ว่า เวนิสแห่งตะวันออก

เที่ยวอิออนพลาซ่า แหล่งช้อปปิ้งที่นาริตะ ญี่ปุ่น

เที่ยวอิออนพลาซ่า แหล่งช้อปปิ้งที่นาริตะ ญี่ปุ่น ในห้างนี้ประกอบไปด้วยห้าง Department Store คือห้าง Justco และส่วนที่เป็นพลาซ่า หรือร้านค้าย่อย

บรูไน ประกาศเปลี่ยนสถานะ โควิด เป็น โรคประจำท้องถิ่น เริ่ม 15 ธ.ค. 64

บรูไน ประกาศให้โควิดเปลี่ยนสถานะจากโรคระบาด (Pandemic) เป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) แต่ยังคงรักษาและติดตามตรวจหาผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิด เริ่ม 15 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!