• ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รวมภาษีแล้ว เส้นทาง นาริตะ โดยสายการบิน Royal Brunei
 • บริการ Full Service ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เดินทางที่หรูหรา อาหาร เครื่องดื่ม พร้อมระบบความบันเทิงที่มีวิดีโอและเสียงแบบออนดีมานด์บนหน้าจอติดตั้งเฉพาะที่นั่ง
 • สะดวกสบายตลอดการเดินทาง
 • ไม่ต้องโหลดกระเป๋าใหม่ขณะรอเปลี่ยนเครื่อง
 • พิเศษ ระหว่างรอต่อเครื่อง ให้ท่านเลือก 1.Night Tour บรูไน (แบบ Join Tour ) หรือ 2.Business Class Lounge สนามบินบรูไน 
 • อิสระท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
 • เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

ตารางไฟล์ทบิน 

Flight no Day Sector Dep. 

Arr.

BI 514

วันเสาร์

BKK-BWN

สุวรรณภูมิ-บรูไน

13.30

17.15

BI 695

วันอาทิตย์

BWN-NRT

บรูไน-นาริตะ

00.50

07.30

BI 696

วันพุธ

NRT-BWN

นาริตะ-บรูไน

11.45

17.15

BI 519

วันพุธ

BWN-BKK

บรูไน-สุวรรณภูมิ

18.20

20.05


DAY 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติบรูไน - มัสยิดทองคำ - หมู่บ้านกลางน้ำ - มัสยิดสุลต่าน - สนามบินนานาชาติบรูไน

 • 11.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 10 เคาน์เตอร์ U15-U19 สายการบิน Royal Brunei

 • 13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบินรอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI 514

 • 17.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน (เวลาที่บรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

ระหว่างรอต่อเครื่อง 7 ชั่วโมง ที่สนามบินบรูไน ให้ท่านเลือกระหว่าง

1.City Night Tour บรูไน (แพ็กเกจมูลค่า 2,000 บาท)

-รับประทานมื้ออาหารค่ำ
-เก็บภาพมัสยิดสุลต่านโอมาร์ ไซฟุดดิน
-ชมมัสยิดจาเมร์ ฮัซซานิล โบลเกียห์ (มัสยิดทองคำ)
-เดินเล่นเพลินๆ ที่ Eco Corridor Park มองข้ามแม่น้ำชมความสวยงามของหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
-แวะช้อปปิ้งที่ Night Market ก่อนกลับมายังสนามบิน

2.Business Class Lounge สนามบินบรูไน : เปลี่ยนบรรยากาศนั่งพักช่วงต่อเครื่อง ที่ Sky Lounge (มูลค่า 1,200 บาท)


DAY 2 : สนามบินนานาชาติบรูไน - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

 • 00.35 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่่น โดยสายการบินรอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI 695

 • 07.30 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย


DAY 3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย


DAY 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย


DAY 5 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ - สนามบินนานาชาติบรูไน - กรุงเทพฯ

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • 11.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศบรูไน โดยสายการบินรอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI 696

 • 17.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน (เวลาที่บรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

 • 18.40 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินรอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI 519

 • 20.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • City Tour บรูไน ช่วงยามค่ำคืน พร้อมรถนำเที่ยว+ไกด์นำเที่ยว(พูดภาษาอังกฤษ) แบบ Join Tour 

อัตราไม่รวม

 • โรงแรมที่พัก (สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง หรือ ผ่านเจ้าหน้าที่)
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าทิปไกด์ที่บรูไน 5 USD
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • City Tour บรูไน ช่วงยามค่ำคืน พร้อมรถนำเที่ยว+ไกด์นำเที่ยว(พูดภาษาอังกฤษ) แบบ Join Tour 

อัตราไม่รวม

 • โรงแรมที่พัก (สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง หรือ ผ่านเจ้าหน้าที่)
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก! กัมปงอายเยอร์(Kampong Ayer) บรูไน(Brunei)

หมู่บ้านกลางน้ำ กัมปงอายเยอร์ (Kampong Ayer) เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของบรูไน (Brunei) ที่มีอายุเกือบ 1,500 ปี เป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ที่นี่นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวบรูไนเลยก็ว่าได้ค่ะ ในอดีตราวศตวรรษที่ 14-15 กัมปงอายเยอร์ (Kampong Ayer) เคยเป็นนครหลวงของจักรวรรดิบรูไน เป็นท่าเรือสำคัญของภูมิภาค และเป็นจุดรวมของพ่อค้าแม่ค้าจากตะวันตก จีน และประเทศเพื่อนบ้าน ชาวยุโรปยุคแรกๆ ที่เข้ามาบรูไน จึงเรียกหมู่บ้านกลางน้ำแห่งนี้ว่า เวนิสแห่งตะวันออก

บรูไน ประกาศเปลี่ยนสถานะ โควิด เป็น โรคประจำท้องถิ่น เริ่ม 15 ธ.ค. 64

บรูไน ประกาศให้โควิดเปลี่ยนสถานะจากโรคระบาด (Pandemic) เป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) แต่ยังคงรักษาและติดตามตรวจหาผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิด เริ่ม 15 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป

UPDATE! 2022 อัพเดทล่าสุด ประเทศที่คนไทยเดินทางได้ไม่ต้องขอวีซ่า

หากคนไทยจะเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า จะเดินทางไปประเทศไหนได้บ้าง? มาอัพเดทข้อมูลล่าสุด ที่ประกาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 มีทั้งหมด 32 ประเทศ ส่วนจะมีที่ไหน และประเทศนั้นๆ สามารถพำนักได้สูงสุดกี่วัน มาดูคำตอบกันเลย

เที่ยวอิออนพลาซ่า แหล่งช้อปปิ้งที่นาริตะ ญี่ปุ่น

เที่ยวอิออนพลาซ่า แหล่งช้อปปิ้งที่นาริตะ ญี่ปุ่น ในห้างนี้ประกอบไปด้วยห้าง Department Store คือห้าง Justco และส่วนที่เป็นพลาซ่า หรือร้านค้าย่อย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!