กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • จองออนไลน์รับฟรี! ซิมเน็ตไม่อั้นนาน 1วัน  พร้อมโทรฟรี by Wonder Sim ใช้ในไต้หวัน 
 • เที่ยวไต้หวัน แบบส่วนตัว 4 ท่านก็เดินทางได้เลย ไม่ต้องรอกรุ๊ป
 • เลือกเที่ยวตรงวันหยุด Long weekend หรือ วันหยุดสำคัญได้เลย ราคาพิเศษตามช่วงเดินทางที่กำหนด
 • รวมเข้าพักโรงแรม 3 คืน สไตล์โมเดิร์น พร้อมอาหารเช้า 
 • รวมรถรับส่งแบบส่วนตัว ระหว่างสนามบิน - โรงแรม สะดวกสุดๆ
 • รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รวมภาษี บินตรงสู่ไต้หวัน โดยสารการบิน Tigerair Taiwan
 • เดินทาง เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ฟรี! สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 กก.ไม่รวมค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 
 • เดินทาง เดือน กันยายน ฟรี! สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 กก.และ รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ
สายการบิน: Tigerair Taiwan
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ย. 62

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 8 September 21-24Sep 2019 IT506
19:20-00:10
IT505
15:30-18:20
17,999 THB
จอง 8 September 28 Sep 2019-1 Oct 2019 IT506
19:20-00:10
IT505
15:30-18:20
17,999 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

วันแรก : ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองกรุงเทพฯ - ไต้หวัน

 • 19.20 น. ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน Tigerair Taiwan เที่ยวบินที่ IT 506
 • 00.10 น. ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านเดินทางสู่ที่พักในเมืองเถาหยวน ด้วยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับบริการ
 • โรงแรม I HOTEL ZHONGLI / หรือเทียบเท่า
  หมายเหตุ : กำหนดให้เข้าพัก 7 ชั่วโมง นับจากเวลาเข้าเช็คอิน

วันที่สอง : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ 

 • ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • พาทุกท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือน“สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ” ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน  
 • เสวียนจาง หรือ วัดพระถังซัมจั๋ง สถานที่ตั้งที่มีความเชื่อว่าเป็นจุดที่มีพลังและฮวงจุ้ยเป็นเลิศ เพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาอัฐินั้นไว้ และการเป็นสถานที่ยอดนิยมที่ผู้คนเดินทางมาทะเลสาบสุริยันจันทรา ต้องแวะมาสักการะกัน
 • รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
 • นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดบุ๋นบู้ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
 • นำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อ และ ศาลเจ้ากวนอู ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์   
 • รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย 
 • ที่พัก JULIE's GARDEN, CINGJING-FON CHIN HOMESTAY หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : ชิงจิ้งแกะฟาร์ม - การแสดงโชว์แกะ   

 • ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านสู่ ชิงจิ้งฟาร์ม (Cingjing Sheep Farm) เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,750 เมตร ทำให้มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบ ทั้งทุ่งหญ้าสีเขียว และเทือกเขาที่งดงามคล้ายกับประเทศทางยุโรปเหนือ
 • ที่พัก JULIE's GARDEN, CINGJING-FON CHIN HOMESTAY หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ  

 • ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
 • 15.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Tigerair Taiwan เที่ยวบินที่ IT505
 • 18.20 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - ไต้หวัน – กรุงเทพฯ
 • เดินทาง เดือนกรกฎาคม –สิงหาคม ฟรี! สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 กก.ไม่รวมค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
 • เดินทาง เดือนกันยายน ฟรี! สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 กก.และ รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • เที่ยว Nantou Cjity Tour 2 วันเต็ม
 • แถมฟรี! ซิมเน็ตไม่อั้นพร้อมโทรกลับไทยได้ด้วยนะ (*เฉพาะจองออนไลน์)
 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับจากสนามบินส่งโรงแรมเถาหยวน และรถจากโรงแรมไทเปส่งสนามบินเถาหยวน
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ยกเว้นเดือนกันยายน
 • ราคาน้ำหนักกระเป๋า (ซื้อล่วงหน้า)
 • 15kg = 850 บาท
 • 20kg = 970 บาท
 • 25kg = 1190 บาท
 • 30kg = 1530 บาท
 • 35kg = 1870 บาท
 • 40kg = 2270 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4-8 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 
เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

RELATED PRODUCTS

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

8คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!