Trip Highlight
 • แพ็กเกจนี้รวม: โรงแรมพัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ + รถยนต์ส่วนตัว 4 ท่าน รับส่งไปกลับ สนามบินและที่พัก + ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวเมืองเกาสง แบบส่วนตัว 2 วัน
 • เดินทางแบบทัวร์ส่วนตัว 4 คนก็ไปได้ ไม่ต้องรอเป็นกรุ๊ปใหญ่ เฉพาะครอบครัวหรือแก๊งเพื่อนของคุณแล้วเดินทางได้เลย
 • พัก La Hotel (หรือเทียบเท่า) ในเมืองเกาสง 3 คืน พร้อมบริการรถรับส่ง – ไปกลับ สนามบินและที่พักแบบส่วนตัว
 • รถนำเที่ยวส่วนตัว เที่ยวชมเมืองท่าเก่าแก่สุดชิค สัมผัสเมืองเก่าแดนใต้ ป้อมโบราณอันผิง ป้อมแห่งประวัติ ศาตร์ของเมืองไถหนาน เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พุทธศาสนาวัดฝอกวงซานที่ยิ่งใหญ่อลังการ
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 20 ธันวาคม 66

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 เดินทางสู่ไต้หวัน ด้วยตัวท่านเอง (*ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) - นำท่านสู่โรงแรมโดยรถยนต์ส่วนตัว
LA HOTEL
2 เมืองไถหนาน – วัดเทียนโห่วกง – ถนนโบราณอันผิง – ป้อมโบราณอันผิง – Anping Tree House – วัดขงจื้อ – เกาสง – Love River
LA HOTEL
3 เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซาน – เจดีย์คู่มังกรเสือ – Liuhe Night Market
LA HOTEL
4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - เดินทางสู่สนามบินสนามบินเกาสง โดยรถยนต์ส่วนตัว -

อัตราค่าบริการ: *ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*

ช่วงเดินทางตั้งแต่ : วันนี้ - ธันวาคม 2566  เดินทางตั้งแต่ 4ท่าน ขึ้นไป 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน เด็กอายุ 2-12 ปีขึ้นไป มีเตียงและไม่มีเตียง พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ
วันนี้  – 20 ธ.ค. 66

13,900

13,900

5,000

หมายเหตุ:

 • อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • ต้องเช็คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 • *กรณีเข้าพักช่วงกรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล หรือวันหยุดพิเศษ ของทั้งไทยและไต้หวัน กรุณาเช็คราคาและห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งจะต้องเช็คราคาใหม่อีกครั้ง *
 • แพลนการเดินทาง

DAY 1 : เดินทางสู่ไต้หวัน ด้วยตัวท่านเอง (*ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) - นำท่านสู่โรงแรมโดยรถยนต์ส่วนตัว

 • ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเอง
 • ถึงท่าอากาศยานฯ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถยนต์ส่วนตัว 
 • ที่พักโรงแรม LA HOTEL / หรือเทียบเท่า3*


DAY 2 : เมืองไถหนาน – วัดเทียนโห่วกง – ถนนโบราณอันผิง – ป้อมโบราณอันผิง – Anping Tree House – วัดขงจื้อ – เกาสง – Love River 

 • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถยนต์ส่วนตัวรับท่านจากที่พักนำท่านเที่ยวชม เมืองไถหนาน – วัดเทียนโห่วกง – ถนนโบราณอันผิง – ป้อมโบราณอันผิง – Anping Tree House – วัดขงจื้อ – เกาสง – Love River
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก LA HOTEL / หรือเทียบเท่า3*(อิสระ อาหารกลางวันและอาหารเย็น)


DAY 3 : เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซาน – เจดีย์คู่มังกรเสือ – Liuhe Night Market

 • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถยนต์ส่วนตัวรับท่านจากที่พักนำท่าน เที่ยวชมเมืองเกาสง – วัดฝอกวงซาน – เจดีย์คู่มังกรเสือ – Liuhe Night Market
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก LA HOTEL / หรือเทียบเท่า3*(อิสระ อาหารกลางวันและอาหารเย็น)


DAY 4 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - รถรับจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินสนามบินเกาสง โดยรถยนต์ส่วนตัว 

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • เที่ยวตามอัธยาศัย – เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
 • รถมารับท่านจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินเกาสง – เช็คอิน
 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินเกาสง และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 4 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วัน
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิปคนขับรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - ไต้หวัน – กรุงเทพฯ
 • ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • ราคานี้ใช้เดินทางได้ถึงวันที่ 31 มีนาคน 2563 หากเดินทางตรงกับวันหยุดของไทยและไต้หวันราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

เที่ยวไต้หวันต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ?

รวม 20 ข้อต้องรู้ก่อนออกเดินทางไปเที่ยวไต้หวัน ไม่ว่าจะเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเอง หรือไปทัวร์เป็นกรุ๊ปต้องรู้ไว้ เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบาย เก็บแลนด์ มาร์กของไต้หวันได้อย่างไร้กังวล

หนีเที่ยวไต้หวันไทเป-จิ่วเฟิ่น กับ พี่เสือ Tigerair Taiwan

หนีเที่ยวไทเป-จิ่วเฟิ่น กับ พี่เสือ Tigerair Taiwan กับประสบการณ์ครั้งแรกในไต้หวัน จะมีอะไรน่าติดตามบ้าง มาดูกัน

เส้นทางปั่นจักรยานที่ไต้หวัน ใครๆ ก็ปั่นได้

ไต้หวันนอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงาม ยังมีกิจกรรมดีๆ ให้เราได้ร่วมเปิดประสบการณ์ไปกับเส้นทางปั่นจักรยาน เพราะที่ไต้หวันเค้ามีจักรยานให้ปั่นกินลมชมวิวกันเพลินๆ

ไต้หวัน ใช่ประเทศไต้หวันมั้ยนะ? เรื่องที่หลายๆ คนยังเข้าใจผิด

หลายคนเคยมีโอกาสได้เดินทางไปไต้หวันกัน แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ไต้หวันไม่ใช่ประเทศ และหากพูดว่าประเทศไต้หวัน จะถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะไต้หวันยังถือเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ ถึงแม้คนไต้หวันเองอยากจะออกมาเรียกร้องว่าฉันเป็นประเทศไต้หวันนะ แต่ก็ไม่สามารถทำได้จริงจนถึงทุกวันนี้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!