สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • แพกเกจรวม: ที่พัก 4 คืนพร้อมอาหารเช้า + รถรับส่งพร้อม City Tour เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว Toyota Wish(4 คน) หรือ VolksWagen(6/8 คน)
 • เที่ยวไต้หวัน สุดชิลล์ เดินทางสะดวกตั้งแต่ 4 ท่าน โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง
 • พักโรงแรมนอกเมือง 4 คืน และพักในไทเป 1 คืน พร้อมอาหารเช้า 4 มื้อ
 • รวมซิตี้ทัวร์ 5 วันเต็ม ได้เต็มอิ่มกับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว                                     
  - สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด  ท้าลมหนาว ณ จุดชมวิว Wuling ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,275 เมตร บนเขาเหอฮวนซาน
  - เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติ, อากาศบริสุทธิ์, ป่าเขียวชอุ่ม, ทุ่งดอกไม้กว้าง และเนินเขาสวยงาม
  - สัมผัสความงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ  SUNMOON LAKE แหล่งท่องเที่ยวที่งดงามที่สุดของเกาะไต้หวัน 
  - เที่ยวชมอุทยานหินเหย๋หลิ่ว ดูความแปลกของหินรูปร่างต่างๆที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น
  - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตามรอยหมู่บ้านโคมแดงใน Spirited Away ที่เมืองจิ่วเฟิ่น เมืองโบราณสุดมหัศจรรย์ของประเทศไต้หวัน

Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567
รหัสสินค้า: LANDPKTW82

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) –ไถจง – หมู่บ้านโบราณสายรุ้ง -ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -เข้าโรงแรม
HOLIDAY INN TAICHUNG FENGCHIA
2 ไทจง–หนานโถว- ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (การแสดงโกนขนแกะ สุนัขไล่ต้อนแกะ +โชว์ขี่ม้า) +ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง +ทุ่งหญ้าชิงจิ้ง -เข้าโรงแรม
QINGJING GUEST HOUSE
3 ภูเขาเหอฮวนซาน - จุดชมวิว SHIMENSHAN-Sun Moon Lake - Xuanguang Temple- Ita Thao Old Street -เข้าโรงแรม
EINHAN TAIHE HOTEL
4 หนานโถว-วัดเหวินอู่-ไทเป - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรชมวิว) - วัดหลงซันซื่อ – ซีเหมินติง--เข้าโรงแรม
HOTEL RIVERVIEW
5 อุทยานหินแหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ส่งสนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ เป็นราคาที่ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

ช่วงวันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

ราคา (บาท/ต่อท่าน)

ไม่มีไกด์ดูแล

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

ราคา (บาท/ต่อท่าน)

มีไกด์ดูแล 5 วัน

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 

(บาท/ต่อท่าน)

ตุลาคม 2566 -มีนาคม 2567

4-5  ท่าน ใช้รถVolksWagen T5 or T6

23,999

30,999

7,000

ตุลาคม 2566 -มีนาคม 2567

6-8  ท่าน ใช้รถ VolksWagen Big T5

20,999

25,999

7,000

หมายเหตุ: 

 • ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไต้หวัน ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • ***หากเป็นช่วงที่หิมะตกหนักบนยอดเขาโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

เดินทางเที่ยวไต้หวัน โดยรถยนต์ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

VolksWagen สำหรับ นั่ง 4-5 คน

VIP VolksWagen สำหรับนั่ง 6-8 คน 


แพลนการเดินทางท่องเที่ยว

DAY 1 : กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เข้าที่พัก

 • --.-- น.       ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ที่ท่านเลือกเอง
 • --.-- น.       ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านชม  หมู่บ้านโบราณสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน แต่ได้รับการเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพงในหมู่บ้านจนเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปทำให้มีชื่อเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
 • จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งย่าน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ที่พัก
 • เข้าพักที่ HUANG‘S MANSION / หรือเทียบเท่า 3*


DAY 2 : โรงแรมไทจง–หนานโถว- ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (การแสดงโกนขนแกะ สุนัขไล่ต้อนแกะ +โชว์ขี่ม้า)  +ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง +ทุ่งหญ้าชิงจิ้ง -เข้าที่พัก 

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 •  รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พักเดินทางสู่ เมืองผู่หลี่ จากนั้นนำท่านสู่ ชิงจิ้งฟาร์ม (Cingjing Sheep Farm) เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,750 เมตร ทำให้มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบ ทั้งทุ่งหญ้าสีเขียว และเทือกเขาที่งดงามคล้ายกับประเทศทางยุโรปเหนือ โดยในฟาร์มแบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือ บริเวณฟาร์มที่เลี้ยงแกะ และบริเวณชมวิว ท่านสามารถถ่ายรูปกับแกะแสนรู้ และ ให้อาหารแกะ ได้อย่างใกล้ชิด พร้อมเดินเล่นชมความสวยงามของธรรมชาติในบริเวณฟาร์ม หากวันที่เดินทางไปบางทีท่านอาจจะได้ชมโชว์ตัดขนแกะแบบฉบับของฟารม์ของชาวนิวซีแลนด์อีกด้วย 
 • เที่ยวชม Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ที่มีความสูงประมาณ 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเล ให้ทุกทานได้เดินเก็บภาพบรรยากาศ พร้อมสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม
 • อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ที่พัก
 • เข้าพักที่  QINGJING GUEST HOUSE / หรือเทียบเท่า 4*


DAY 3 : โรงแรม - ภูเขาเหอฮวนซาน - จุดชมวิวหวู่หลิง - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - Ita Thao Old Street - เข้าที่พัก

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 •  รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พัก เดินทางสู่ ภูเขาเหอฮวนซาน (Hehuanshan)ทุก ๆ ฤดูหนาวชาวไต้หวันต่างตั้งหน้าตั้งตารอลมหนาวที่มีอุณหภูมิเย็นพอทำให้เกิดหิมะ และพากันไปสัมผัสความเย็นบนยอดเขาที่ระดับความสูง 3,000 วิวบนยอดเขาในแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ฤดูกาล จะมีความงดงามไม่เคยซ้ำกัน เราอาจจะได้เจอทะเลหมอก ดอกไม้ หรือแม้กระทั่งหิมะ
 • พาท่านเดินชมวิวบริเวณ จุดชมวิว SHIMENSHANเป็นจุดที่ปีนเขาที่ง่ายที่สุดของบนเขานี้มีการสร้างบันไดให้เดินได้สะดวก ให้นักท่องเที่ยวได้ไต่เส้นทางไปตามเส้นทางเขาเพื่อชมวิวที่งดงาม
 • พาท่านไปยัง จุดชมวิวหวู่หลิง (Wuling)เป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ยนภูเขาเหอหวนมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง>3,275 เมตร มีลานชมวิวอยู่ทางด้านตะวันออกที่สามารถมองเห็นภูเขาสูงและต่ำและในบางวันจะเห็นชั้นเมฆทะเลหมอกในฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมขาวโพนเป็นที่ดึงดูดคนจำนวนมากให้มาสัมผัสควมเย็นอย่างเพลิดเพลิน

 • จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ Sun Moon Lakeล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน”
 • เรือแวะจุดแรก ท่าเรือวัดพระถังซัมจั๋ง(Xuanguang Temple)ที่ตั้งของวัดพระถังซัมจั๋ง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลสาป เป็นที่ประดิษฐสถานพระบรมสารีริกธาตุของพระถังซัมจั๋ง และร้านไข่ต้มใบชาจากนั้นให้ท่านล่องเรือลำถัดไปยังจุดที่สอง(โดยยึดเวลาขึ้นลงเรือจากเจ้าหน้าที่เรือ)
 • เดินทางสู่ ท่าเรือ Ita Thao Old Streetที่นี่มีทั้ง Food Street มีร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรมที่พักมากมาย
 • อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ที่พัก
 • เข้าพักที่  EINHAN TAIHE HOTEL / หรือเทียบเท่า 4*


DAY 4 : หนานโถว-วัดเหวินอู่- ไทเป - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรชมวิว) - วัดหลงซันซื่อ – ซีเหมินติง-เข้าโรงแรม

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พัก นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เทพเจ้าแห่งปัญญา

 • จากนั้นพาท่านเดินทางกลับ ไทเป 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรชมวิว) ตึกระฟ้า มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ อิสระท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั้นนำ ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 %
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซันซื่อเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 มีผู้กล่าวไว้ว่าวัดหลงซันซื่อเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่ง หนึ่งของไต้หวัน
 • อิสระช้อปปิ้งย่าน ตลาดซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป
 • อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ที่พัก
 • เข้าพักที่ HOTEL RIVERVIEW / หรือเทียบเท่า 4*


  DAY 5 : โรงแรม - อุทยานหินเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ 

  • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พัก เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว  เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับล้านปี สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบวกกับความช่างจินตนาการที่มีการเปรียบเทียบลักษณะของหินแต่ละชิ้นกับรูปทรงต่างๆ ของผู้คน อาทิ หินรองเท้านางฟ้าหินทะเลเทียนหินช้าง, หินไอศกรีม, หินเศียรเจ้าหญิงและอื่นๆ อีกมากมาย และที่เป็นไฮไลท์และมีนักท่องเที่ยวเข้าคิวรอถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินิ
  • เที่ยวชม และอิสระทานมื้อเที่ยงที่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นถนนท่องเที่ยวหลักอยู่ที่ย่านเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ
  • อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
  • --.--น. ได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
  • --.--น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง เที่ยวบินที่ ........
  • --.--น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


  ตารางบิน สายการบินที่แนะนำ

  สายการบิน เส้นทาง Route เที่ยวบิน เวลา เช็คราคา

  China Airlines (CI)

  ขาไป สุวรรณภูมิ - เถาหยวน
  BKK - TPE
  CI838 08.35-13.15 เช็คราคา
  ขากลับ เถาหยวน - สุวรรณภูมิ
  TPE - BKK
  CI837 22.05-00.35

  Thai Airways (TG)

  ขาไป สุวรรณภูมิ - เถาหยวน
  BKK - TPE
  TG634 07.10-11.50 เช็คราคา
  ขากลับ เถาหยวน - สุวรรณภูมิ
  TPE - BKK
  TG635 20.05-22.50

  เงื่อนไขสินค้า

  อัตราค่าบริการนี้รวม :

  • ค่าที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 4 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • รถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 4-8 ท่าน
  • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 5 วัน ตามที่ระบุในโปรแกรม พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 8-12 ช.ม. / วัน)
  • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิปคนขับรถ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในโปรแกรม
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน // ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – กรุงเทพฯ
  • ค่าประกันสุขภาพในระหว่างการเดินทาง (หากสนใจทำการซื้อเพิ่ม กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่)
  • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
  • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

  ข้อควรทราบ :

  • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
  • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
  • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมาย สถานที่และจุดนัดหมาย ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
  • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
  • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
  • เรามี Local Sim Card ให้กรุ๊ปของท่าน 1 sim เมื่อลูกค้าเดินทางไปถึงไต้หวันคนขับรถจะนำพาสปอร์ตของท่านไปซื้อซิม เพื่อใช้สำหรับติดต่อกับคนขับรถ กรุณา save เบอร์โทรศัพท์ของคนขับรถหลังได้รับ Sim Card
  • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
  • ในวันที่มีซิตี้ทัวร์สามารถใช้รถได้ไม่เกิน 8-12 ชั่วโมง/วัน และหากเกินเวลาที่กำหนด ท่านต้องจ่ายเพิ่มให้กับคนขับรถ (อัตราชั่วโมงละ 500 NT)

  RELATED PRODUCTS

  RELATED ARTICLES

  เส้นทางปั่นจักรยานที่ไต้หวัน ใครๆ ก็ปั่นได้

  ไต้หวันนอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงาม ยังมีกิจกรรมดีๆ ให้เราได้ร่วมเปิดประสบการณ์ไปกับเส้นทางปั่นจักรยาน เพราะที่ไต้หวันเค้ามีจักรยานให้ปั่นกินลมชมวิวกันเพลินๆ

  เที่ยวไต้หวันต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ?

  รวม 20 ข้อต้องรู้ก่อนออกเดินทางไปเที่ยวไต้หวัน ไม่ว่าจะเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเอง หรือไปทัวร์เป็นกรุ๊ปต้องรู้ไว้ เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบาย เก็บแลนด์ มาร์กของไต้หวันได้อย่างไร้กังวล

  ไต้หวัน ใช่ประเทศไต้หวันมั้ยนะ? เรื่องที่หลายๆ คนยังเข้าใจผิด

  หลายคนเคยมีโอกาสได้เดินทางไปไต้หวันกัน แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ไต้หวันไม่ใช่ประเทศ และหากพูดว่าประเทศไต้หวัน จะถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะไต้หวันยังถือเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ ถึงแม้คนไต้หวันเองอยากจะออกมาเรียกร้องว่าฉันเป็นประเทศไต้หวันนะ แต่ก็ไม่สามารถทำได้จริงจนถึงทุกวันนี้

  หนีเที่ยวไต้หวันไทเป-จิ่วเฟิ่น กับ พี่เสือ Tigerair Taiwan

  หนีเที่ยวไทเป-จิ่วเฟิ่น กับ พี่เสือ Tigerair Taiwan กับประสบการณ์ครั้งแรกในไต้หวัน จะมีอะไรน่าติดตามบ้าง มาดูกัน

  บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  แชร์ สินค้านี้

  ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

  รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!