Trip Highlight
 • แพกเกจรวม:  ที่พัก3 คืนพร้อมอาหารเช้า + รถรับส่งพร้อม City Tour เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว 
 • เที่ยวแบบสบายๆ เป็นส่วนตัวตลอดทั้งทริป ควรค่าแก่การไปเที่ยวพร้อมกันทั้งครอบครัว
 • เยือนอุทยานทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน ลัดเลาะผ่านช่องเขาที่เป็นผาสูงชัน พบกับความงดงามของลวดลายหินอ่อนสลับกับหยก ที่ดูแล้วตื่นตาตื่นใจมากๆ เดินข้ามสะพานชมความงามของขุนเขาและสายน้ำ ว่ากันว่าสวยงามมากและไม่ควรพลาดไปชม 
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตามรอยหมู่บ้านโคมแดงใน Spirited Away ที่เมืองจิ่วเฟิ่น เมืองโบราณสุดมหัศจรรย์ของประเทศไต้หวัน
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4วัน3คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ + อิสระ 6 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้- มิถุนายน 2567
รหัสสินค้า: PKTPETPEITTW240312

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ -ไต้หวัน - รถรับจากสนามบินเถาหยวน – ส่งเข้าโรงแรมที่พัก
HOTEL RIVERVIEW
2 ไทเป-ฮัวเหลียน–อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ(ซุ้มประตู+สะพานแขวน+อุโมงค์9โค้ง)- Dongdamen Night Market
HOTEL LES CHAMPS HUALIAN
3 ฮัวเหลียน-ไทเป-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ร้านพายสัปปะรด-ซีเหมินติง
HOTEL RIVERVIEW
4 อิสระช้อปปิ้ง - เช็คเอาท์ - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ เป็นราคาที่ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

ช่วงวันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

ราคา (บาท/ต่อท่าน)

ไม่มีไกด์ดูแล

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 

(บาท/ต่อท่าน)

วันนี้ -มิถุนายน  2567 

4  ท่าน ใช้รถVolksWagen T5 or T6

16,999

6,000

มกราคม -พฤษภาคม  2567 

5  ท่าน ใช้รถVolksWagen T5 or T6

15,999

6,000

วันนี้ -มิถุนายน  2567 

6  ท่าน ใช้รถVolksWagen T5 or T6

15,999

6,000

วันนี้ -มิถุนายน  2567 

7-8 ท่าน ใช้รถVolksWagen Big T5

14,999 6,000

หมายเหตุ: 

 • ***   ต้องเช็คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย วัน  ราคานี้ยกเว้นช่วงวันหยุดคริสมาสต์และวันหยุดปีใหม่ วันตรุษจีน และวันหยุดอื่นๆของไต้หวัน จะต้องเช็คราคาใหม่อีกครั้ง ***

เดินทางเที่ยวไต้หวัน โดยรถยนต์ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

VolksWagen สำหรับ นั่ง 4-6 คน

VIP VolksWagen สำหรับนั่ง 7 คน 


แพลนการเดินทางท่องเที่ยว

วันที่ 1: กรุงเทพฯ -ไต้หวัน - รถรับจากสนามบินเถาหยวน –  ส่งเข้าโรงแรมที่พัก 

 • ……. น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ……. น. เดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบินและเที่ยวบินที่ท่านเลือกเอง
 • ……. น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวันเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อย คนขับรถรอรับตรงประตูทางออก จากนั้นพาท่านเข้าสู่ที่พัก
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL RIVERVIEW   หรือเทียบเท่า4*

วันที่ 2:ไทเป-ฮัวเหลียน–อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ(ซุ้มประตู+สะพานแขวนภูเขาพระจันทร์+อุโมงค์9โค้ง)- Dongdamen Night Market

 • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางสู่ อุทยานทาโรโกะ (ใช้เวลาประมาณ 3.5ชม.) เป็นอุทยานแห่งชาติใหญ่ เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน พาท่านเที่ยวชมจุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยานฯ ได้แก่ ซุ้มประตูหน้าอุทยาน +อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิว อีกแห่งหนึ่งที่มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ด้านข้างมีน้ำตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลำธาร 
 • จากนั้นพาท่านผ่านชมสะพานแขวนภูเขาพระจันทร์และ อุโมงค์9โค้ง บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นทางหลวงที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ของเกาะไต้หวัน  
 • ช้อปปิ้งที่ "Dongdamen Night Market" ตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ตที่นี่จัดว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ มากอีกแห่งหนึ่งของทางฝั่งตะวันออก 
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำ   (***สะพานแขวนภูเขาพระจันทร์  ปิดทุดวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน***)
 • เข้าพักที่โรงแรม  HOTEL LES CHAMPS HUALIAN / หรือเทียบเท่า3*

  วันที่ 3: ฮัวเหลียน-ไทเป-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ร้านพายสัปปะรด-ซีเหมินติง

  • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  • หลังอาหารเช้าพาท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาประมาณ 3.5ชม.) ระหว่างทางพาท่านเที่ยวชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นถนนท่องเที่ยวหลักอยู่ที่ย่านเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและ 
  • ระหว่างทางให้ทุกท่านอิสระเลือกชิมเลือกช้อปปิ้งที่ ร้านพายสับปะรด ขนมของฝากที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน 
  • จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป ถ้าจะเทียบกับบ้านเราก็คงเทียบได้กับย่านสยามสแควร์ ที่นี้เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น สินค้ารุ่นใหม่ทันสมัยให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ 
  • อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำ  
  • เข้าพักที่โรงแรม HOTEL RIVERVIEW  / หรือเทียบเท่า4*


  วันที่ 4: อิสระช้อปปิ้ง - เช็คเอาท์ - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ 

  • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  • มีเวลาในช่วงเช้าให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง กินเที่ยวตามอัธยาศัย อย่าลืมเผื่อเวลาเช็คเอาท์และเดินทาง
  • เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
  • --.--น. ได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
  • --.--น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง เที่ยวบินที่ ........
  • --.--น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  ^

  เลือกซื้อ Option เสริมจาก Topping ของเรา


  เงื่อนไขสินค้า

  อัตราค่าบริการนี้รวม 

  • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัวสำหรับ 4-8ท่าน 2 วัน เต็ม พร้อมรับส่งระหว่างสนามบินโรงแรม
  • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิปคนขับรถ

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

  • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ
  • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

  ข้อควรทราบ :

  • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
  • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
  • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
  • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
  • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
  • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
   หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินาง
  • ในวันที่มีซิตี้ทัวร์สามารถใช้รถได้ไม่เกิน 8-12 ชั่วโมง/วัน  และหากเกินเวลาที่กำหนด ท่านต้องจ่ายเพิ่มให้กับคนขับรถ (อัตราชั่วโมงละ 500 NT)
  • *อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4-8 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

  ข้อควรระวัง: สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าไต้หวันทางการไต้หวันมีข้อกำหนด ห้ามนำ “ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำพวก แฮม กุนเชียง หรืออาหารทุกอย่างที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เข้าประเทศไต้หวันโดยเด็ดขาด” หากฝ่าฝืนอาจโดนโทษปรับเงินสูงสุดถึง 1,000,000 เหรียญไต้หวัน (NT)

  แชร์ สินค้านี้

  TRIP INFORMATION

  Group Size:

  4คน

  ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

  รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!