Trip Highlight

 • แพคเกจเที่ยวไต้หวันโดยสายการบิน China airlines พร้อมที่พัก3คืนและทัวร์แบบส่วนตัว  เดินทางตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป
 • เดินทางแบบ Full service โดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน China airlines
 • บริการอาหารบนเครื่องไปกลับ พร้อมทั้งน้ำหนักกระเป๋าโหลด 23 kg.
 • รถพาเที่ยว Sun Moon Lake , ไหว้พระวัดดัง พร้อมบัตรรถไฟฟ้าตะลุยซิตี้ทัวร์ในไทเป
 • รวมรถรับส่งส่วนตัว ไป-กลับ ระหว่างสนามบินและโรงแรม แบบส่วนตัวพร้อมคนขับรถ ด้วยรถ MINI VAN
 • แถมบัตร MRT One-Day Pass เพื่อให้ท่านได้เที่ยวเจาะลึกตามเส้นทางรถไฟฟ้าทั้งสถานที่เที่ยวร้านอาหารแบบเจ้าถิ่นจริงๆ  1  วันเต็ม 
 • พัก  XIMEN RELITE HOTEL ★★★ (หรือเทียบเท่า) ในย่านรถไฟฟ้าเมืองไทเป  3 คืน พร้อมอาหารมื้อเช้า 3 มื้อ

             

                               จองและชำระเงิน รับทันที EasyCard มูลค่า 200TWD ท่านละ1ใบ

ท่านสามารถใช้บัตรใบนี้ในการเดินทางขนส่งสาธารณะที่ราบรื่นและการชำระเงินแบบไร้เงินสดที่ร้านค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในไต้หวันได้อย่าสะดวก

        

Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ
สายการบิน: China Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้-พฤษภาคม 2567
รหัสสินค้า: PKTPETPE202402

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ -ไต้หวัน CI838 BKK-TPE 03:20-08:00 รถรับจากสนามบินเถาหยวนส่งเข้าโรงแรมในไทเป
XIMEN RELITE HOTEL
2 ไทเป-หนานโถว -ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-Ita Thao Old Street -วัดเหวินหวู่- ไทเป
XIMEN RELITE HOTEL
3 อิสระเที่ยวและช้อปปิ้งตามเส้นทางรถไฟฟ้าของไทเป (แถมบัตรรถไฟฟ้าแบบ 1 วันท่านละ1ใบ)
XIMEN RELITE HOTEL
4 อิสระช้อปปิ้ง - เช็คเอาท์ -รถรับจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ CI837 TPE-BKK 23:25-02:20 -

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4 ท่าน(รวมตั๋วเครื่องบิน)

โดยสายการบิน China Airlines

BKK-TPE : CI838  02:40-07:25

BKK-TPE : CI834  11:00-15:40

TPE-BKK : CI837  23:25-02:20

Booking Seat Available ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
 (บาท/ท่าน)

4

22 - 25 เมษายน 2567

20,999

4

 09 - 12 พฤษภาคม 2567

20,999

4

 14 - 17 พฤษภาคม 2567

19,999

4

 19 - 22 พฤษภาคม 2567

20,999

4

22 - 25 พฤษภาคม 2567

20,999

4

26 - 29 พฤษภาคม 2567

19,999

4

28 - 31 พฤษภาคม 2567

19,999

หมายเหตุ 

 • เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป ต้องเช็คที่นั่งว่าง และ ห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

 • ขนาดรถที่ใช้รับจากสนามบินส่งโรงแรม อาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง

 • ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไต้หวัน ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 • ทางเจ้าหน้าที่จะเช็คห้องว่างของโรงแรมที่ลูกค้าเลือกแล้วแจ้งผู้เดินทางอีกครั้ง


แพลนการเดินทางท่องเที่ยว

วันที่ 1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานเถาหยวน(ไต้หวัน) โดยสายการบิน China airlines เที่ยวบินที่ CI838  รถรับจากสนามบินเถาหยวนส่งเข้าโรงแรมในไทเป

 • 03.20 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบินที่ CI838
 • 08.00 น. ถึงท่าอากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • รถรับจากสนามบินเถาหยวนส่งเข้าโรงแรมในไทเปเพื่อฝากระเป๋าสัมภาระ (เช็คอินเข้าพักได้หลัง15.00น.)
 • เข้าพักที่ โรงแรม  XIMEN RELITE HOTEL / หรือเทียบเท่า 3*


วันที่ 2:ไทเป-หนานโถว -ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-Ita Thao Old Street  -วัดเหวินหวู่- ไทเป 

 • คนขับและรถตู้ส่วนตัวรับท่านจากโรงแรมที่พักนำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว เมืองที่ตั้งของ Sun Moon Lake  พาท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา (ไม่รวมค่าล่องเรือ300NT) “สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน”
 • เรือแวะจุดแรก ท่าเรือวัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanguang Temple)  ที่ตั้งของวัดพระถังซัมจั๋ง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลสาป เป็นที่ประดิษฐสถานพระบรมสารีริกธาตุของพระถังซัมจั๋ง และร้านไข่ต้มใบชา (อาม่า)
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • จากนั้นให้ท่านล่องเรือลำถัดไปยังจุดที่สอง(โดยยึดเวลาขึ้นลงเรือจากเจ้าหน้าที่เรือ)เดินทางสู่ ท่าเรือ Ita Thao Old Street ที่นี่มีทั้ง Food Street มีร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรมที่พักมากมาย
 • จากนั้นรถรับท่านจากท่าเรือนี้นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เทพเจ้าแห่งปัญญา
 • จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5ชั่วโมง จากนั้นพาท่านเข้าสู่ที่พัก
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ 
 • เข้าพักที่โรงแรม   XIMEN RELITE HOTEL / หรือเทียบเท่า 3* 


วันที่ 3 : อิสระเที่ยวและช้อปปิ้งตามเส้นทางรถไฟฟ้าของไทเป (แถมบัตรรถไฟฟ้าแบบ 1 วันท่านละ1ใบ)

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • อิสระเที่ยวและช้อปปิ้งตามเส้นทางรถไฟฟ้าของไทเป (แถมบัตรรถไฟฟ้าแบบ 1 วันท่านละ1ใบไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้) 
 • แนะนำเส้นทางดังนี้ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดปลาไทเป - ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน ฯลฯ
 • อาหารกลางวันและอาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในหารท่องเที่ยวของท่าน
 • เข้าพักที่ โรงแรม   XIMEN RELITE HOTEL / หรือเทียบเท่า 3* 


วันที่ 4: อิสระช้อปปิ้ง - เช็คเอาท์ -รถรับจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้ง – กินเที่ยวตามอัธยาศัย(อิสระ อาหารกลางวันและอาหารเย็น )  
 • 19.00 น. ได้เวลาอันสมควรรถรับท่านจากโรงแรมเพื่อเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเช็คอิน  เคาเตอร์สายการบิน China Airlines  
 • 23.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Airlines  เที่ยวบินที่ CI837
 • 02.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เดินทางเที่ยวไต้หวัน โดยรถยนต์ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

VolksWagen สำหรับ นั่ง 4 คน

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • แพกเกจตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รวมภาษีแล้ว พร้อมโรงแรม2คืน ในไทเป
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน บินตรงสู่ไต้หวัน โดยสายการบินChina Airlines ให้บริการแบบ full service
 • ค่ากระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง  ท่านละไม่เกิน1ใบ ใบละ  23 กิโลกรัม 
 • ค่ากระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 4 ท่าน
 • คนขับและรถบริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 1 วัน (ไม่เกิน12 ชม. หากใช้รถเกินจะมีค่าใช้จ่าย ชม.ละ 500 NTD)
 • แถมบัตร MRT One-Day Pass  เที่ยวตามเส้นทางรถไฟฟ้าในไทเป1วันเต็ม 
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour มีคนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยดูแล
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมาย สถานที่และจุดนัดหมาย ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
 • หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
 • ในวันที่มีซิตี้ทัวร์สามารถใช้รถได้ไม่เกิน 8-12 ชั่วโมง/วัน และหากเกินเวลาที่กำหนด ท่านต้องจ่ายเพิ่มให้กับคนขับรถ (อัตราชั่วโมงละ 500 NT)

 *อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

หนีเที่ยวไต้หวันไทเป-จิ่วเฟิ่น กับ พี่เสือ Tigerair Taiwan

หนีเที่ยวไทเป-จิ่วเฟิ่น กับ พี่เสือ Tigerair Taiwan กับประสบการณ์ครั้งแรกในไต้หวัน จะมีอะไรน่าติดตามบ้าง มาดูกัน

เที่ยวไต้หวันต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ?

รวม 20 ข้อต้องรู้ก่อนออกเดินทางไปเที่ยวไต้หวัน ไม่ว่าจะเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเอง หรือไปทัวร์เป็นกรุ๊ปต้องรู้ไว้ เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบาย เก็บแลนด์ มาร์กของไต้หวันได้อย่างไร้กังวล

ไต้หวัน ใช่ประเทศไต้หวันมั้ยนะ? เรื่องที่หลายๆ คนยังเข้าใจผิด

หลายคนเคยมีโอกาสได้เดินทางไปไต้หวันกัน แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ไต้หวันไม่ใช่ประเทศ และหากพูดว่าประเทศไต้หวัน จะถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะไต้หวันยังถือเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ ถึงแม้คนไต้หวันเองอยากจะออกมาเรียกร้องว่าฉันเป็นประเทศไต้หวันนะ แต่ก็ไม่สามารถทำได้จริงจนถึงทุกวันนี้

เส้นทางปั่นจักรยานที่ไต้หวัน ใครๆ ก็ปั่นได้

ไต้หวันนอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงาม ยังมีกิจกรรมดีๆ ให้เราได้ร่วมเปิดประสบการณ์ไปกับเส้นทางปั่นจักรยาน เพราะที่ไต้หวันเค้ามีจักรยานให้ปั่นกินลมชมวิวกันเพลินๆ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!