กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • สัมผัสความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ตลอดเส้นทางโทโฮคุ
 • นั่งกระเช้าชมความงดงามใบไม้เปลี่ยนสีที่ผลัดการยลโฉม ณ ภูเขาฮักโกดะ
 • ชมความสวยงามแนวลำธารโออิราเสะ ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องวิวทิวทิศน์ที่สวยงาม
 • เที่ยวเมืองมรดกโลก ฮิราอิซูมิ พร้อมชมวัดเซนชื่อดัง วัดชูซอนจิ ที่มีศาลาทองคล้ายวัดคินคาคุจิ
 • นั่งเรือท้องแบนที่ช่องแคบเกบิเคย์สัมผัสธรรมชาติใบฤดูใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมเพลงคับกล่อมจากคนเรือ
 • ล่องเรือสัมผัสกับธรรมธรรมชาติพร้อมให้อาหารนกนางนวล ณ อ่าวมัตสึชิม่า
 • เที่ยวชมปราสาทที่ขึ้นชื่ออีกแห่งของญี่ปุ่น ณ ปราสาทซึรุกะ [ปราสาทนกกระเรียน]
 • ชมความสวยงามของมรดกโลกที่ขึ้นชื่ออีกแห่งของญี่ปุ่น ณ ศาลเจ้าโทโชกุ
 • ช้อปปิ้งอย่างจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ชินจูกุและย่านอิจิบังโจ
 • สัมผัสการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบญี่ปุ่น (Onsen) 3 คืน
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6วัน 3คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 29 ธ.ค.61 - 03 ม.ค.62
รหัสสินค้า: JPHNDHNDPK308

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
6 December 29 Dec 2018-3 Jan 2019 TG682
23:15-06:55
TG661
00:20-05:25
77,900 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 สนามบินฮาเนดะ – ฮาเนดะ – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว – ไอสึวากามัตสึ – หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ออนเซ็น
ISTEL INAWASHIRO HOTEL
3 ทะเลสาบอินะวะชิโระ – สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอร์รี่) – ซาโอะ – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ซาโอะโรปเวย์ (ชมปรากฏการปีศาจน้ำแข็ง **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ออนเซ็น
ACTIVE RESORTS MIYAGI ZAO
4 ซาโอะ – กินซังออนเซน – เซนได – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม – ปราสาทอาโอบะ
HOTEL METROPROLITANT SENDAI
5 เซนได – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (เซนได – โตเกียว) – ชินจูกุ – โอไดบะ – ไดร์เวอร์ซิตี้ – สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ -
6 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ R สายการบินไทน โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
 • ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว) ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682

วันที่สอง : สนามบินฮาเนดะ – ฮาเนดะ – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ สะพานชินเคียว ไอสึวากามัตสึ หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ ออนเซ็น

 • เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • สู่ เมืองนิกโก้ 
 • สักการะ ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโตที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรำลึกถึงโชกุนลำดับที่ 1 ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ นั่นก็คือโชกุนโทคุกาวะ อิเอยะสึ 
 • สู่ สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) คือสะพานศักดิ์สิทธิ์ เป็นเหมือนกับประตูที่จะพาเข้าสู่ศาลเจ้าต่างๆในนิกโก้ สะพานชินเคียวนั้นสร้างในปี 1636 และเป็นหนึ่งใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • สู่ เมืองไอสึวากามัตสึ 
 • ชม หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ  หมู่บ้านนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ
 • สู่ ทะเลสาบอินะวะชิโระ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก LISTEL INAWASHIRO HOTEL หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม --- พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น”

วันที่สาม : ทะเลสาบอินะวะชิโระ  สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอร์รี่) – ซาโอะ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ซาโอะโรปเวย์ (ชมปรากฏการปีศาจน้ำแข็ง **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ออนเซ็น

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • สู่ สวนสตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บและชิมผลสตรอเบอรี่สดๆ อร่อยหวานจากต้น
 • สู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ(Zao Fox Village) ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยากิ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1990 ภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์  
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • สู่ ซาโอะโรปเวย์ (ชมปรากฏการปีศาจน้ำแข็ง) ชมปรากฏการความงามของ ปีศาจน้ำแข็ง (Ice Monster) หรือ จูเฮียว (Juhyo) ซึ่งเกิดจากหิมะและน้ำค้างจับตัวทับถมกันมีรูปร่างคล้ายปีศาจ ระยะเวลาที่หิมะก่อตัวและสามารถชมแบ่งออกเป็น 4 ช่วง เดือนธันวาคม (Early Stage) เดือนมกราคม (Growth Stage),เดือนกุมภาพันธ์ (Golden Stage), เดือนมีนาคม (Declining Stage) หมายเหตุ: การขึ้นกระเช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์คืนเป็นเงินสดหรือปรับโปรแกรมตามความเหมาะภสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากกระเช้าปิด เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี
 • ให้ท่านได้เพลิดเพลิน ที่ราบสูงฮาชิมันไต [HACHIMANTAI] ซึ่งเป็นภูเขาทางตอนเหนือของจังหวัด อะคิตะและอิวาเตะ ที่ราบสูงฮาชิมันไตอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,600 เมตร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก ACTIVE RESORTS MIYAGI ZAO หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 • หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น”

วันที่สี่ : ซาโอะ กินซังออนเซน เซนได นมัสการเจ้าแม่กวนอิมปราสาทอาโอบะ   

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 • สู่ กินซังออนเซน (Ginzan Onsen) เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซนที่สวยงามที่สุดด้วยห้องพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ำ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- พิเศษ ! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว และ เครื่องดื่มซอฟดริ้งค์ไม่อั้น
 • สู่ เมืองเซนได เพื่อนำท่านมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ที่เมืองเซนได ซึ่งมีความสูงถึง 100 เมตร เป็นเจ้าแม่กวนอิมปางยืนที่สูงที่สุดในภูมิภาคนี้
 • สู่ ปราสาทอาโอบะ สร้างโดยขุนนางดาเตะ มาซามุเนะ สำหรับป้องกันเมือง โดยเลือกสร้างป้อมปราการไว้บนภูเขาอาโอบะ สูง 100 เมตรจากระดับเมืองด้านล่าง
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร --- พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูสุกี้ขาปู เนื้อปูหวานฉ่ำ รสชาติกลมกล่อม พร้อมเสิร์ฟในทุกฤดูกาลให้ท่านได้สัมผัสรสชาติอาหารสุดพิเศษสไตล์ญี่ปุ่นอย่างมีความสุขอร่อยกับรสชาติปูแบบดั้งเดิมและรายการอาหารอื่นๆ ที่เป็นสูตรเฉพาะของร้าน
 • เข้าสู่ที่พัก HOTEL METROPROLITANT SENDAI หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า : เซนได นั่งรถไฟชินคันเซ็น (เซนได โตเกียว) ชินจูกุ โอไดบะ ไดร์เวอร์ซิตี้ – สนามบินฮาเนดะ กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่าน นั่งรถไฟชินคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุน จากเมืองเซ็นไดเข้าสู่มหานครโตเกียว รอบเวลา 09.21 10.56 ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 95 นาที ที่นั่งแบบ RESERVED SEAT
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
 • ช้อปปิ้ง ณ ถนนชินจูกุ 
 • ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ

วันที่หก : สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

** ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทย เท่านั้น!! **

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

ไปญี่ปุ่นซื้ออะไรดีที่ 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว

ช้อปปิ้งญี่ปุ่น 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว ช้อปง่าย ดีต่อตังค์ในกระเป๋า กับ 5 แห่งต่อไปนี้ที่คนชอบช้อปปิ้งไปญี่ปุ่นแล้วต้องไปเดินให้ได้

นักกินห้ามพลาด กับสุดยอด 15 เมืองที่เดินไปทางไหนก็มี Street Food

เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม เข้าเมืองไหนต้องลองชิมของอร่อยเมืองนั้น จะไปเที่ยวเมืองไหนดีที่มีแต่ของอร่อย สายกินต้องห้ามพลาด สุดยอดเมือง street food ไปที่ไหนก็มีแต่ของกิน

เที่ยวญี่ปุ่นหน้าหนาว กับฤดูกาลแห่งหิมะ

เข้าหน้าหนาวแล้ว ใครที่กำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงฤดูหนาว จะมีโอกาสได้สัมผัสหิมะ พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หลายคนตั้งตารอ วันนี้เราจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวกันค่ะ ว่ามีที่ไหนน่าไปบ้าง

เที่ยวญี่ปุ่นตะลุยแหล่งช้อปปิ้งโตเกียว ที่นักช้อปไม่ควรพลาด

ไปโตเกียว นอกจากจะได้ชื่นชมความงามของภูเขาฟูจิแล้ว หากต้องการช้อปปิ้ง หรือเดินเล่นชมเมือง ก็มีสถานที่ช้อปปิ้งฮิตๆ อยู่หลายที่เลยล่ะ แต่ละที่ก็มีเสน่ห์ของตัวเองแตกต่างกันไป ตามไปดูกันว่ามีที่ไหนบ้าง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!