ทัวร์ญี่ปุ่น ฉลองปีใหม่ โอซาก้า ทาคายาม่า นาโกย่า 6 วัน 5 คืน

Highlight
 • เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต (ปราสาททองคิคะคุจิ, ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ)
 • เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้
 • เดินเล่นชมเมืองโบราณ อดีตจวนผู้ว่าทาคายาม่าจินยะ และถนนสายโบราณ ซันมาชิ ซูจิ
 • ตื่นตาตื่นใจกับ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว (NABANA NO SATO ILLUMINATION)
 • ทาสแมวสุดฟินกับการนั่งรถไฟแมว TAMA TRAIN สุดแสนน่ารัก
 • ชมการแล่ปลาทูน่าขั้นเทพ และลิ้มลองอาหารทะเลสดๆที่ตลาดปลาคุโรชิโอะ
 • ขอพรศักดิ์สิทธิ์รับปีมังกรที่ วัดนิตไตจิ นาโกย่า วัดไทยสมัยรัชกาลที่ 5
 • ช้อปปิ้งจุใจกับแหล่งอัพเดทเทรนด์แฟชั่นของชาวญี่ปุ่น ย่านชินไซบาชิ และย่านซาคาเอะ
 • ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น เพื่อสุขภาพและบรรเทาอาการเมื่อยล้า
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ
สายการบิน: Cathay Pacific
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ปีใหม่ 27 ธ.ค.60 - 1 ม.ค.61

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – สนามบินคันไซ
NIKKO KANSAI HOTEL
2 วาคายาม่า – นั่งรถไฟแมวทามะ – ตลาดปลาคุโรชิโอะ (ชมการแล่ปลาทูน่ายักษ์) – โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ
HOPINN AMING HOTEL
3 เกียวโต – ปราสาททองคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เทศกาลประดับไฟนาบานา โนะ ซาโตะ – นาโกย่า
NAGOYA TOKYU HOTEL
4 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ – เมืองกุโจ– แช่ออนเซ็น
GUJO HACHIMAN HOTEL
5 เมืองเก่ากุโจฮาจิมัง – นมัสการหลวงพ่อโต วัดโชโฮจิ – นาโกย่า
NAGOYA HOTEL
6 วัดนิตไตจิ – ย่านซาคาเอะ – สนามบินนาโกย่า – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – สนามบินคันไซ 

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
 • ออกเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX750
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะต่อเครื่อง
 • ออกเดินทางสู่ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX502
 • เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงกับเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
 • เข้าสู่ที่พัก NIKKO KANSAI HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สอง : วาคายาม่า – นั่งรถไฟแมวทามะ – ตลาดปลาคุโรชิโอะ (ชมการแล่ปลาทูน่ายักษ์) – โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองวาคายาม่า สัมผัสความน่ารักมุ้งมิ้งด้วยการ นั่งรถไฟแมวทามะ โดยขึ้นจาก สถานีวาคายาม่า สู่ สถานีรถไฟแมว หรือ สถานีรถไฟคิชิ (Kishi Station) สถานีรถไฟที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในหมู่นักท่องเที่ยวที่รักแมวเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือ นายสถานีทามะ น้องแมวเหมียวแสนน่ารักที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายสถานีและเป็นสัญลักษณ์ของการกลับมามีชีวิตชีวาของรถไฟสายคิชิกา
 • ตลาดปลาคุโรชิโอะ ซึ่งตั้งอยู่ในมาริน่า ซิตี้ เป็นสวรรค์ของนักชิมซีฟู๊ด ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้ตลาดปลาซึกิจิในโตเกียวเลยทีเดียว ชมการแล่ปลาทูน่ายักษ์ ซึ่งจะมีโชว์สามครั้งต่อวัน
 • ***อิสระอาหารกลางวัน ให้ท่านได้เลือกอาหารทะเลที่ถูกใจ สด ใหม่ตามอัธยาศัย ***
 • เดินทางเข้าสู่ โอซาก้า ช้อปปิ้งสินค้าที่ ถนนโดทงโบริ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของโอซาก้าที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ทั้งแบรนด์เนม ของมือสอง และเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง 
 • ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  เข้าสู่ที่พัก HOPINN AMING HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โกเบ วาคายาม่า 5 วัน 4 คืน


วันที่สาม : เกียวโต – ปราสาททองคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เทศกาลประดับไฟนาบานา โนะ ซาโตะ – นาโกย่า 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น
 • ชม ปราสาททองคินคะคุจิ หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าวัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เเกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามกลายเป็นอีกสัญญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอกขาว เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโตโดยสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพอินาริ เทพแห่งกสิกรรมเพื่อให้พื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์ได้ผลผลิตดี เชิญท่านขอพรเทพเจ้าและตื่นตาไปกับ เสาโทริอิสีแดงส้ม นับพันต้นที่ตั้งเรียงรายจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่ยาวถึง 4 กิโลเมตรมีความเชื่อตามศาสนาชินโตว่าเสาโทริอินี้เป็นสัญลักษณ์แทนประตูเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า 
 • จากนั้นนำท่านสู่ เมืองมิเอะ นำชม นาบานา โนะ ซาโตะ (NABANA NO SATO) ให้ท่านได้สัมผัสเทศกาลสุดแสนโรแมนติก เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว (NABANA NO SATO ILLUMINATION) ชมอุโมงค์ไฟที่ถูกตกแต่งด้วยดวงไฟหลากหลายสีกว่าล้านดวง (เริ่มเปิดไฟประมาณ 18.00 น.)
 • ** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกร้านในนาบานา โนะ ซาโตะได้ตามชอบ**
 • เดินทางต่อสู่ เมืองนาโกย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เข้าสู่ที่พัก NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ – เมืองกุโจ– แช่ออนเซ็น 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1995 โดยลักษณะบ้านเรือนของที่นี่ถูกสร้างเป็นแบบสไตล์กัสโซ-สึคุริ ซึ่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างใกล้ชิดพร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์และอารยธรรมโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่
 • นำท่านชม จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรือเรียกว่า ทาคายาม่าจินยะ ซึ่งเคยเป็นทั้งที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว
 • ให้ท่านได้เดินเล่น ถนนซันมาชิ ซูจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนและร้านค้าที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะเอาไว้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองที่เป็นงานทำมือ โดยเฉพาะตุ๊กตาซารุโบโบะ หรือตุ๊กตาลิงไม่มีหน้า ซึ่งถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่า เชิญท่านเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจกันตามอัธยาศัย
 • ดินทางสู่ เมืองกุโจ เมืองเล็กๆท่ามกลางขุนเขาที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันงดงามได้อย่างดีเยี่ยม
 • เข้าสู่ที่พัก GUJO HACHIMAN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • หลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนกับการ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ หรือ ออนเซ็น 


วันที่ห้า : เมืองเก่ากุโจฮาจิมัง – นมัสการหลวงพ่อโต วัดโชโฮจิ – นาโกย่า 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำชม เมืองเก่ากุโจฮาจิมัง บ้านเมืองที่ยังหลงเหลือบรรยากาศแบบย้อนยุคไปสมัยอดีตเรียงรายอยู่ กุโจฮาจิมังที่มีรางน้ำจำนวนมากจนถูกเรียกว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ ซึ่งจะได้ยินเสียงน้ำไหลสะท้อนไปทั่วทั้งตัวเมือง 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ วัดโชโฮจิ (Shoho-ji Temple) วัดที่เก่าแก่ของเมืองกิฟุ เป็นที่ประดิษฐานของพระใหญ่ไดบุทสึ ซึ่งสร้างขึ้นจากไม้ มีความสูง 13.63 เมตร องค์พระใหญ่กิฟุถือเป็น 1 ใน 3 พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าผู้ใดได้มาเยือนและสักการะ ท่านจะคอยปกปักรักษาคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตราย และมีสุขภาพที่แข็งแรง
 • จากนั้นเดินทางสู่ นาโกย่า เป็นเมืองใหญ่สุดในภูมิภาคชูบุ ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่หก : วัดนิตไตจิ – ย่านซาคาเอะ – สนามบินนาโกย่า – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำชม วัดนิตไตจิ (Nittaiji Temple) วัดไทย-ญี่ปุ่น สร้างเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นอกจากนี้ยังได้พระราชทานพระพุทธรูปสำริดอายุกว่าหนึ่งพันปีให้ด้วย เพื่อเป็นมิ่งขวัญของชาวพุทธในญี่ปุ่นในปี พ.ศ.2443 
 • **เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย **
 • ช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ (Sakae) ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ ตั้งเรียงรายเต็มสองฟากฝั่งถนน 
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเซ็นแทร์ เพื่อทำการเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 • ออกเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX539
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะต่อเครื่อง
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX617
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ ประมาณ 3,000 เยนต่อท่านตลอดทริป

RELATED ARTICLES

เที่ยว ชิม ช้อป ชิลล์...ที่โอซาก้า

ๆโอซาก้า เป็นอีกหนึ่งเมืองในญี่ปุ่นที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากไม่แพ้เมืองหลวงโตเกียว เพราะมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งที่น่าสนใจมากมาย ตามไปเที่ยว ชิม ช้อป และพักชิลล์ๆ ที่โอซาก้ากันเลย

เที่ยวญี่ปุ่นหน้าหนาว กับฤดูกาลแห่งหิมะ

เข้าหน้าหนาวแล้ว ใครที่กำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงฤดูหนาว จะมีโอกาสได้สัมผัสหิมะ พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หลายคนตั้งตารอ วันนี้เราจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวกันค่ะ ว่ามีที่ไหนน่าไปบ้าง

เที่ยวรอบโอซาก้าแนะนำ OSAKA AMAZING PASS

เที่ยวรอบโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่เช้าจรดเย็น กับ OSAKA AMAZING PASS พาสนี้มันดียังไง ก็เพราะว่าเราสามารถเที่ยวได้ทั่วโอซาก้า เพียงแค่จ่ายตังค์ซื้อพาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แถมยังมีสถานที่ให้เข้าไปเที่ยวชมได้ฟรี บางแห่งยังมีส่วนลดและสิทธิพิเศษให้อีก

เที่ยวโอซาก้า ตะลุยชิมช้อปย่านดัง ชินไซบาชิ & โดทงบุริ

หากไปเที่ยวโอซาก้า ถ้าไม่มาย่านนี้ถือว่าพลาดมากๆ เพราะย่านนี้นักกินนักช้อปต้องมา ทั้งโซนนักช้อปอย่างชินไซบาชิ และโซนโดนใจนักกินโดทงบุริ ว่าแล้วตามไปช้อปปิ้งกันเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!