ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวิวเมืองไทเปบนเขาช้าง ช้อปปิ้งฮ่องกง 5 วัน 4 คืน

Highlight
 • WonderfulPackage ชวนคุณบินลัดฟ้าสู่เกาะไต้หวัน แวะช้อปปิ้งเกาะฮ่องกง ด้วยสายการบิน CATHAY PACIFIC
 • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
 • กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสดาขงจื่อ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์
 • พาท่านชมวิวเมืองไทเป ณ จุดชมวิวที่ยอดนิยม เขาช้าง พร้อมเก็บภาพสวยๆ ไว้ในความทรงจำ
 • ชื่นชมสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่วนอุทยานหินเหย่หลิว
 • ชมสะพานคู่รักตั้นสุ่ย เป็นสะพานที่มีชื่อเสียงในเรื่องจุดชมวิวที่เลืองชื่อ 
 • ช้อปปิ้งย่านดัง.... ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แหล่งรวมแฟชั่นชั้นนำของไต้หวัน
 • เที่ยวฮ่องกง วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
สายการบิน: Cathay Pacific
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 3-7 ส.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,999
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรรภูมิ - ไต้หวัน - ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
THE CLOUD HOTEL
2 หนานโถว - ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดบุ๋นบู้ - ร้านชา - ไทเป
HEDO HOTEL KAIFENG
3 ร้านพายสัปปะรด - ร้านสร้อย - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว - สะพานคู่รักตั้นสุ่ย - ถนนเก่าตั้นสุ่ย
HEDO HOTEL KAIFENG
4 อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ตลาดปลาไทเป - พายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - ชมวิวบนเขาช้าง
HEDO HOTEL KAIFENG
5 ไต้หวัน - ฮ่องกง - วัดแชกง - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ -

วันที่ 1: ท่าอากาศยานสุวรรรภูมิ - ไต้หวัน - ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

 • 04.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์ M ประตู 5 สายการบิน  คาเธ่ย์ แปซิฟิค  พบเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
 • 06.40 น. เหินฟ้าสู่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค  เที่ยวบินที่ CX 616
 • 10.25 น. เดินทางสู่มหานครปักกิ่ง แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินฮ่องกง
 • 12.15 ออกเดินทางสู่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค  เที่ยวบินที่  CX 406
 • 14.15 น. ถึง สนามบินท่าอากาศยาน เถาหยวนเมืองไทเป  ประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวันเร็วกว่าเมืองไทย1 ชม.)
 • ชมสีสันของ หมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village) หมู่บ้านที่มีทหารเก่าที่ชือว่า Huang Yung-Fu ได้ออกมาวาดลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดๆ ตามผนังและกำแพงของหมู่บ้านที่เกือบจะร้างผู้คน มีทั้งตัวหนังสือ ตัวการ์ตูน และลวดลายอื่นๆ และได้มีการบอกต่อๆ กันไปจนมีชื่อเสียงในระดับประเทศ 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร เมนูสุกี้ชาบู ชาบู
 • อิสระช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจียไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน
 • เข้าสู่ที่พัก...THE CLOUD HOTEL หรือเทียบเท่า 


วันที่ 2: หนานโถว - ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดบุ๋นบู้ - ร้านชา - ไทเป

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองหนานโถว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1  ชั่วโมง
 • ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือน“สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน"
 • นมัสการอัฐิของ พระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่ วัดเสวียนกวง(วัดพระถังซำจั๋ง) เมื่อปี ค..1965 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดบุ๋นบู้ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
 • ชิมชาอู่หลง ชาที่มีชื่อเสียงของเกาะไต้หวัน และปลูกมากในเมืองหนานโถว จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เมืองไทเป
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ที่พัก.. HEDO HOTEL KAIFENG หรือเทียบเท่า

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานหินแหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5 วัน 4 คืน


วันที่ 3: ร้านพายสัปปะรด - ร้านสร้อย - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว - สะพานคู่รักตั้นสุ่ย - ถนนเก่าตั้นสุ่ย

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระเลือกชิมเลือกช้อปปิ้งขนมของฝากที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น พายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี่นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน
 • แวะชมศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ
 • เดินทางสู่ อุทยานหินเหย๋หลิ่ว ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั้าทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ สะพานแห่งความรักตั้นสุย (Tamsui Lover’s Bridge) เป็นสะพานสำหรับเดินเท้าทอดยาวเหนือน้ำทะเลที่ปากแม่น้ำจุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีชื่อเสียงทั้งในแง่ของจุดชมวิวขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลาดและสำหรับคู่รักที่มักจะมาทำกิจกรรมร่วมกัน
 • เดินเที่ยวชมย่าน ถนนสายเก่าตั้นสุ่ย ที่ยังคึกคักและเต็มเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศของวันวาน มีผู้คนมาเดินเล่นชมการแสดงบนท้องถนน พร้อมกับซื้อหาของว่าง อาหารพื้นเมือง อาหารทะเล รวมถึงเมนูเด็ด ไข่ดำอาหารขึ้นชื่อของตั้นสุ่ย
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ บริเวณตลาดเก่าตั้นสุ่ยเพื่อให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารและขนมไต้หวัน
 • เข้าสู่ที่พัก.. HEDO HOTEL KAIFENG หรือเทียบเท่า


วันที่ 4: อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ตลาดปลาไทเป - พายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - ชมวิวบนเขาช้าง

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก
 • ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) ตลาดปลาที่นี่จะคล้ายกับซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ อยู่ในห้องแอร์ สะอาดสะอ้าน ตลาดปลาที่นี่จะถูกแบ่งออกเป็น 10 โซน  โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อให้สำหรับทุกคนตรงบริเวณทางเข้า
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ย่านตลาดปลาไทเป (ซึ่งท่านสามารถเลือกทานอาหารญี่ปุ่นทั้งสด  และสะอาด ราคาเป็นกันเองได้ที่นี่)
 • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชมวิวชั้น 89) ตึกระฟ้าที่มีความสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกสร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก
 • ขึ้นชม เขาเซี่ยงซานหรือเขาช้าง(Xiangshan Elephant Moutain) เป็นภูเขาลูกเล็กๆที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของแถบชานเมืองไทเป ที่มีความสมบูรณ์ของป่าไม้ค่อนข้างดี มีการสร้างทางเดินสำหรับปีนเขาช้างนี้อยู่หลายเส้นทาง เป็นจุดวิวเมืองไทเปยอดนิยมอีกจุดหนึ่งโดยเฉพาะที่จุดสูงสุดของภูเขาที่ทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายรูปเมืองไทเปและตึกไทเป 101 กันมากมาย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
 • เข้าสู่ที่พัก.. HEDO HOTEL KAIFENG หรือเทียบเท่า


วันที่ 5: ไต้หวัน - ฮ่องกง - วัดแชกง - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • **สมควนแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน**
 • 10.50 น.หินฟ้าสู่กรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 487
 • 12.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยให้คณะท่านออก Exit B นำท่านเดินทางผ่าน สะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม  
 • พาท่านสู่ วัดแชกงหมิว ที่เกาะฮ่องกง วัดแห่งนี้เรารู้จักกันดีในนามวัดกังหันวัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ 
 • เยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมและใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
 • ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่กับสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี แหล่งเครื่องสำอาง กระเป๋าแบนด์เนม  
 • ช้อปปิ้งถนนนาธาน ตามอัธยาศัย ที่ OceanTerminal &HarbourCity กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลก
 • *** (อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย  เพื่อให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง) ***
 • **สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก(สนามบินฮ่องกง)**
 • 22.25 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 709
 • 00.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางกรุงเทพฯ – ไต้หวัน– กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์บริษัทฯ หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20  กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุไว้ในรายการ(ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้เนื่องจากบริษัทฯต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 10  .. / วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ ท่านละ 150 NT /วัน/คน (ลูกค้า)  ค่าทิปไกด์ ที่ฮ่องกง ท่านละ 20 HKD /วัน/คน (ลูกค้า)  
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED PRODUCTS

Pocket WiFi Taiwan 4G Unlimited (รับที่สนามบินในไทย) สำหรับใช้ในไต้หวัน

เช่า Pocket Wifi Taiwan 4G Unlimited ในราคาประหยัด สำหรับใช้ในไต้หวัน รับประกันความเร็ว 4G ไม่จำกัด

เริ่มต้น 199 บาท/ท่าน

TRAVEL SIM ASIA 4GB Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง

สนุกทุกทริปด้วย ซิมท่องเที่ยวเอเชีย แบบคุ้มๆ ด้วย TRAVEL SIM ASIA 4GB เล่นเน็ต Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง ไม่ต้องกลัวเน็ตรั่ว ครอบคลุม 11 ประเทศทั่วเอเชีย

เริ่มต้น 399 บาท/ท่าน

ซิมท่องโลก Travel Sim World 4GB Non-Stop 15 วันต่อเนื่อง

ใหม่! ซิมเดียวท่องเที่ยวได้รอบโลก สุดคุ้มๆ ด้วย ซิมท่องโลก Travel Sim World 4GB เล่นเน็ต Non-Stop 15 วันต่อเนื่อง ซิมเดียวที่ให้เที่ยว สบายใจ ตลอดทริป ไม่ต้องกังวลเน็ตรั่ว ครอบคลุม 40 ประเทศทั่วทุกทวี

เริ่มต้น 899 บาท/ท่าน

Group&Go ฮ่องกง เซินเจิ้น เที่ยวช้อปปิ้ง 2 เมืองใหญ่ 3 วัน 2 คืน

เดินทาง 6 คนขึ้นไป (ที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน + มื้ออาหาร 5 มื้อ + รถรับส่งพร้อม City Tour เดินทางโดยรถปรับอากาศนำเที่ยว + วีซ่าเซินเจิ้น)

เริ่มต้น 3,000 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

ไหว้พระ 5 วัดดังของฮ่องกง

หากใครต้องการไปไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต คงต้องนึกถึงฮ่องกงเป็นอันดับแรกๆ เพราะมีวัดดังมากมายที่ให้พรในเรื่องต่างๆ แล้วแต่ว่าเราจะไปไหว้พระขอพรที่ไหน และขอเรื่องอะไร ส่วนวัดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเห็นจะเป็น 5 วัดนี้ ที่เมื่อไปเที่ยวฮ่องกง ก็ต้องหาโอกาสไปสักการะกันสักครั้ง

ถึงไต้หวันแล้ว จะเดินทางเข้าตัวเมืองไทเป อย่างไรดี ?

หลายคนที่มีแพลนไปเที่ยวไต้หวันกันเอง ก็คงจะจองตั๋วเครื่องบินกันแล้วใช่มั้ยล่ะ แต่ลืมไปหรือเปล่าว่าพอไปถึงแล้วจะเดินทางเข้าตัวเมืองไทเปกันยังไง แล้วถ้าไปถึงดึกๆ ดื่นๆ จะมีรถมั้ย ไม่ต้องกังวล เพราะเรามีคำตอบดีๆ มาให้ทุกคนแล้ว

รองเท้าดีๆ มีผลต่อการเบิร์น ชี้เป้าช้อปรองเท้ากีฬาที่ฮ่องกง

สายสปอร์ตห้ามพลาด อยากจะเผาผลาญแคลลอรี่ให้อยู่หมัด ต้องมีรองเท้าคู่ใจดีๆ ซักคู่ ถ้าอยากจะช้อปรองเท้ากีฬาแบบโดนๆ เราชี้เป้าให้เลย ต้องที่นี่ Fa Yuen Street หรือว่า Sport Street นั่นเอง

รีวิวสายการบิน Emirates กับความประทับใจที่เหนือกว่า

หากคุณรักการเดินทางที่สะดวกสบายแล้วล่ะก็ สายการบิน Emirates เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากเลยค่ะ ลองขยับขึ้นมานั่งชั้น Business Class ดูสักครั้ง แล้วจะพบกับความน่าประทับใจจนลืมการเดินทางแบบเก่าไปได้เลย

ช้อปกระจาย ที่เซินเจิ้น กับเทคนิคการต่อราคาอย่างเซียน

ช้อปกระจาย ที่เซินเจิ้น กับเทคนิคการต่อราคาอย่างเซียน ถ้าพูดถึงเซินเจิ้นแล้ว ต้องนึกถึงเรื่องช้อปปิ้ง และนี่คือแหล่งช้อปที่ต้องไปให้ได้

ปิดเทอมแล้ว พาเด็กๆ เที่ยวไหนดี

ปิดเทอมนี้ ได้เวลาสนุกของคุณหนูๆ แล้ว แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะพาไปเที่ยวไหนดี เรามีหลากหลายความสนุกมาแนะนำกัน จากหลายประเทศทั้ง ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม

คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

8 เหตุผลโดนใจ ที่จะทำให้คุณอยากไป เที่ยวไต้หวัน ในปี 2560 นี้

เที่ยวไต้หวัน ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก และมีความลงตัวผสมความละมุนละไม ทั้งความทันสมัยของบ้านเมือง ธรรมชาติที่สมบูรณ์มากและน่าอัศจรรย์ใจ เป็นแหล่งศิลปและวัฒนธรรมที่สวยงาม หากได้ลองไปสัมผัสและ ท่องเที่ยวไต้หวัน สักครั้ง รับรองคุณจะต้องหลงรักและประทับใจ จนอยากไปอีกหลายๆรอบแน่ๆ

ไหว้พระไต้หวัน ขอพร 10 ศาลเจ้าและวัดเก่าแก่ อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด...เคยไปกันหรือยัง ?

ไต้หวัน มีศาลเจ้าเก่าแก่และวัดชื่อดังอันศักดิ์สิทธิ์มากมายทั่วเกาะไทเป ที่มีความเชื่อกันว่า หากใครได้มากราบไหว้จะประสบแต่สิ่งดีๆ แก่ตนเองและครอบครัว จนมีคำพูดที่ว่า สามก้าวหนึ่งศาล ห้าก้าวหนึ่งวัด เราตามไปดูกับ 10 อันดับศาลเจ้าและวัดที่คนไต้หวันเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ใครมีโอกาสมาเที่ยวไต้หวัน แนะนำต้องไป กราบไหว้ขอพร รับออร่า ความเฮง กันเถอะ! ตามไปดูกัน

สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน ต้องช้อป ONITSUKA TIGER

ถ้าจะพูดถึงรองเท้าผ้าใบ Onitsuka Tiger แน่นอนว่าถ้าใครไปเที่ยวไต้หวันต้องไม่พลาด เพราะว่าที่ไต้หวันเค้าลดหนักมาก ถูกกว่าถึง 30-60% เลยทีเดียว เรามาดูแต่ละที่กันดีกว่า ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนน่าไปช้อปบ้าง

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!