[Group&Go 6 คนเดินทาง] ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวเพลินไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ซันมูนเลค นั่งรถไฟฟ้าตะลุยเมืองไทเป โดยไกด์ไทย 4 วัน 3 คืน

Tigerair Taiwan

ตั่วเครื่องบิน Tigerair Taiwan + โรงแรมพัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ + รถยนต์ส่วนตัว 6 ท่าน รับส่งไปกลับ สนามบินและที่พัก + ไกด์ไทยพาเที่ยวไทจงและซิตี้ทัวร์ไทเป


Highlight

 • แพ็กเกจเที่ยวไต้หวันทัวร์ครอบครัวส่วนตัว  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 6 คน บินตรงสู่ไต้หวัน โดยสายการบิน Tigerair Taiwan 
 • รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รวมภาษี บินตรงสู่ไต้หวัน โดยสารการบิน Tigerair Taiwan 
 • ฟรี! สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 กก.ไม่รวมค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 
 • มีไกด์ไทยพาเที่ยว ซิตี้ทัวร์ในไทเป, Sun Moon Lake , ไหว้พระวัดดัง 
 • รวมรถรับส่งส่วนตัว ไป-กลับ ระหว่างสนามบินและโรงแรม แบบส่วนตัวพร้อมคนขับรถ ด้วยรถ MINI VAN
 • แถมบัตร MRT One-Day Pass เพื่อให้ท่านได้เที่ยวเจาะลึกตามเส้นทางรถไฟฟ้าทั้งสถานที่เที่ยวร้านอาหารแบบเจ้าถิ่นจริงๆ  1  วันเต็ม 
 • พัก EVER SPRING HOTEL  ★★★ (หรือเทียบเท่า) ในย่านรถไฟฟ้าเมืองไทเป  3 คืน พร้อมอาหารมื้อเช้า 3 มื้อ
 • จองออนไลน์รับฟรี! ซิมเน็ตไม่อั้นนาน 1วัน  พร้อมโทรฟรี by Wonder Sim ใช้ในไต้หวัน 

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

13,999

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • รวมมื้ออาหาร : 3 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : เม.ย. - มิ.ย. 63
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Tigerair Taiwan
 • สนามบิน : สนามบินดอนเมือง
 • Group Size : 6 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - เดินทางสู่ไต้หวัน - นำท่านสู่โรงแรม โดยรถยนต์ส่วนตัว

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  EVER SPRING HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  ท่าอากาศยานดอนเมือง

  20.00 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน Tiger Airways เที่ยวบินที่ IT 506

  การเดินทาง

  Tigerair Taiwan

  ท่าอากาศยานฯ เถาหยวน

  00.40 น. ถึงท่าอากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

  การเดินทาง

  Tigerair Taiwan

  รถรับส่งสนามบิน

  นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถตู้ส่วนตัว เข้าพักที่ โรงแรม SUNRISE BUSINESS HOTEL XIMENDING / หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว
 • วันที่ 2

  ไกด์ไทยพาเที่ยว โดยรถยนต์ส่วนตัว สถานที่สำคัญ หมู่บ้านโบราณสายรุ้ง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  EVER SPRING HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  หมู่บ้านโบราณสายรุ้ง

  ในอดีตเป็นที่อยู่ของทหารผ่านศึก และได้มีการวาดเขียนสีสันสดใสทำให้หมู่บ้านนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  ทะเลสาบสุริยันจันทรา

  ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา “สวิตเซอร์แลนด์ แห่งไต้หวัน”

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  วัดเหวินหวู่

  กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  EVER SPRING HOTEL

  เข้าพักที่ โรงแรม SUNRISE BUSINESS HOTEL XIMENDING / หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว
 • วันที่ 3

  อิสระเที่ยวและช้อปปิ้งตามเส้นทางรถไฟฟ้าของไทเป (แถมบัตรรถไฟฟ้าแบบ1วันท่านละ1ใบไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้)

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  EVER SPRING HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  EVER SPRING HOTEL

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  อิสระช้อปปิ้ง กินเที่ยวตามอัธยาศัย

  แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป101 และอีกมากมายให้ท่านเลือกเที่ยวได้ตามใจ

  การเดินทาง

  -

  EVER SPRING HOTEL

  เข้าพักที่ โรงแรมSUNRISE BUSINESS HOTEL XIMENDING / หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  -
 • วันที่ 4

  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยรถยนต์ส่วนตัว

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  EVER SPRING HOTEL

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  ไทเป

  มีเวลาในช่วงเช้าให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง กินเที่ยวตามอัธยาศัย อย่าลืมเผื่อเวลาเช็คเอาท์และเดินทาง รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  ท่าอากาศยานฯ เถาหยวน

  15.45 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Tiger Airways เที่ยวบินที่ IT505

  การเดินทาง

  Tigerair Taiwan

  สนามบินดอนเมือง

  18.45 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพ

  การเดินทาง

  Tigerair Taiwan

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ-ไต้หวัน-กรุงเทพฯ (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรัม )
 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 6 ท่าน
 • ไกด์และรถบริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 1 วัน (ไม่เกิน12 ชม. หากใช้รถเกินจะมีค่าใช้จ่าย ชม.ละ 500 NTD)
 • แถมบัตร MRT One-Day Pass  เที่ยวตามเส้นทางรถไฟฟ้าในไทเป1วันเต็ม 
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ทิปไกด์และคนขับ 400 TWD /ลูกค้า 1 ท่าน /ตลอดการเดินทาง (จ่ายให้ไกด์)
 • ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
 • ราคาน้ำหนักกระเป๋าต่อเที่ยว (ซื้อล่วงหน้า ราคาต่อเที่ยว)
 • 20kg = 970 บาท     25kg = 1190 บาท        30kg = 1530 บาท     35kg = 1870 บาท   40kg = 2270 บาท
 • ข้อควรทราบ :
 • บริการ Private Tour มีไกด์ท้องถิ่นดูแลในวันทีมีซิตี้ทัวร์ , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ และ ไกด์ เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก

 *อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 6 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

ทริปแนะนำของเรา

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!