ค้นหาบทความ:

การยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเตอร์เน็ต
มีขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

การยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเตอร์เน็ต มีขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

กรมสรรพากรมีการให้ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ปัจจุปันประชาชนให้ความสำคัญในการยื่นภาษีออนไลน์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ แถมยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย

Wonderfulpackage จะบอกว่าทำไมถึงต้องยื่นภาษี คือ การยื่นภาษีเป็นหน้าที่ของผู้มีรายได้ตามข้อกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใสในการทำอาชีพที่สุจริต และการยื่นภาษียังเป็นส่วนหนึ่งของการก่อให้รายได้ประเทศเพื่อไปพัฒนาเศรษฐกิจ และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มี 2 แบบ คือ

  1. ภ.ง.ด.90 เป็นคนที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายออนไลน์ และเงินปันผล
  2. ภ.ง.ด.91 เป็นคนที่มีรายได้เป็นเงินเดือนอย่างเดียว คนนั้นต้องไม่มีรายได้ทางอื่น เช่น เป็นพนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างอย่างเดียว ไม่ได้มีรายได้จากทางอื่นอีก

เอกสารที่ใช้ในการยื่นภาษีเงินได้

  1. หนังสือรับรองเงินเดือน 50 ทวิ จากนายจ้าง เป็นเอกสารที่ระบุว่าปีนั้นมีรายได้รวมกันได้เท่าไร มีการหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่างๆไหม
  2. รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมตลอดปี ได้แก่ ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา, บุตร หรืออุปการะคนพิการ
  3. เอกสารประกอบการลดหย่อยภาษี เพื่อนำมาใช้ในการกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี เช่น เบี้ยประกันชีวิต, ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า

ขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. เข้าสู่เว็บไซตก์รมสรรพากรที่ www.rd.go.th แล้วกด ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

2. เข้าสู่หน้าจอสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วกด ยื่นแบบออนไลน์ (คนไม่เคยลงทะเบียนต้องลงทะเบียนยื่นภาษีก่อนโดยกรอกข้อมูลส่วนตัว)
- เลือกแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 (จะแสดงหน้าจอรายละเอียด)
- กด ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 จะแสดงหน้าจอ Login
โดยใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่านที่ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร แล้วกดตกลง

3. จะเข้าหน้าจอแบบแสดงรายละเอียดในส่วนของข้อมูลผู้มีเงินได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฎว่าถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (ถ้าไม่ถูกต้องให้กดแก้ไข เปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หรือแก้ไขที่อยู่ )

4. กด ทำรายการต่อไป ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลชื่อ/ชื่อสกุล/ที่อยู่ ให้ถูกต้อง (เพราะหากเลือกทำรายการต่อไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขรายละเอียดได้) ถ้าตรวจข้อมูลถูกต้องแล้วให้กด ตกลง

5. เมื่อกด ตกลง แล้วจะมาที่ หน้าหลัก ซึ่งจะปรากฏข้อมูลของผู้มีเงินได้ อยู่ทางซ้ายมือด้านล่าง ส่วนด้านล่างเป็นส่วน สถานภาพของผู้มีเงินได้ กรณีเป็น บุคคลธรรมดา ให้เลือกระหว่าง โสด/สมรส/หม้าย ( ตรวจเช็คความถูกต้องก่อนนะคะ) ก่อนจะกด ทำรายการต่อไป

6. จากนั้นจะมาที่หน้า (เลือกเงินได้/ลดหย่อน) ให้กรอกข้อมูลรายการเงินได้พึงประเมินและค่าลดหย่อน
- กดเลือกรายการเงินได้พึงประเมิน
- กดเลือกเงินได้ที่ได้รับยกเว้น / ค่าลดหย่อน
- กดทำรายการต่อไป

7. จากนั้นจะมาที่หน้า (บันทึกเงินได้)
- ระบบจะแสดงข้อมูลประเภทเงินได้พึงประเมินตามที่เลือกไว้ในขั้นตอน (เลือกเงินได้/ลดหย่อน) ในกรณีที่ไม่เลือกก็จะไม่ปรากฏ สามารถย้อนกลับไป เพิ่ม/ลด ประเภทเงินได้ โดยเลือกที่ เลือกเงินได้/ลดหย่อน
- บันทึกจำนวนเงินได้ในแต่ละประเภทเงินได้ที่เลือกไว้ ระบบจะคำนวณอัตราที่ใช้หักค่าใช้จ่ายให้อัตโนมัติ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นเลือกหักค่าใช้จ่ายจริงได้
- บันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย(กรณีไม่มี ใส่ 0.00) และบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้
- กด ทำรายการต่อไป

8. จากนั้นจะมาที่หน้าบันทึกลดหย่อน
- ระบบจะแสดงข้อมูลรายการลดหย่อนและยกเว้นตามที่เลือกไว้ในขั้นตอน (เลือกเงินได้/ลดหย่อน)
- สามารถบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับการลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- กด ทำรายการต่อไป

9. จากนั้นจะมาที่หน้าคำนวณภาษี ระบบจะสรุปข้อมูลการคำนวณภาษี และเงินได้ที่ได้รับยกเว้นสามารถบันทึกในส่วนการคำนวณภาษีได้ ดังนี้
- เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา/การกีฬา/สถานพยาบาล/อื่นๆ
- เงินบริจาค
- ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์

10. จากนั้นจะมาที่หน้ายืนยันการยื่นแบบ
- ระบบจะแสดงหน้าแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 แล้วแต่กรณีให้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้บันทึกและจำนวนภาษีที่ชำระเพิ่มเติม
- กด ยืนยันการยื่นแบบ จะสิ้นสุดการบันทึกแบบแสดงรายการภาษี

11. พอกดยืนยันการยื่นแบบ จะมาที่หน้า ผลการยื่นแบบ จะแจ้งให้ทราบ ได้เงินภาษีคืนเท่าไร ยื่นแบบวันไหน กรณีต้องชำระภาษีเพิ่มเติม จะมีรายละเอียด สามารถชำระภาษีเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้าง เช่น โอนทางธนาคารหรือ ATM

เห็นไหมคะว่า การยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตสะดวกสบายและไม่ยุ่งยาก แถมยัง สามารถบันทึกแบบเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน หรือข้อมูลในการยื่นแบบในครั้งหน้าได้อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • กรมสรรพากร
  • thailandsurf.net
  • sanook

บทความที่เกี่ยวข้อง

Work Permit & VISA consultancy


What are the procedures to submit the online form of PND.90 and PND.91, and what are the support documents?

通过互联网提交个人所得税表格PND 90 或PND 91, 纳税的程序与证明文件有哪些?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง การไปยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือการผ่านตัวแทน และมีบริการรับรองเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารจองเส้นทางบินในประเทศ จาก 6 สายการบิน เช่น การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง และการขอคืนเงิน/เก็บเครดิต

หากต้องการแจ้งเกิดบุตรและจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่ เป็นชาวต่างชาติมีขั้นตอนและแสดงหลักฐานอะไรบ้าง?

ปัจจุบันคนไทยจดสมรสกับชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากและยังมีบุตรกับคนต่างชาติจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าในการแจ้งเกิดบุตรและรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ จะยุ่งยากไหม ต้องแสดงหลักฐานและขั้นตอนยังไงบ้าง??

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19 สามารถเดินทางเข้าได้แต่จะต้องกักตัว 14 วัน และต้องทำเรื่องการขอวีซ่าที่ถูกต้อง ประเทศไทยเปิดให้เข้าสำหรับบุคคลที่ถือวีซ่าบางประเภทเท่านั้น เนื่องจากสถานการ์ณ COVID-19

ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยต้องการมีชื่อในทะเบียนบ้านไทย ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ??

การขอทะเบียนของชาวต่างชาตินั้น จะไม่สามารถขอเป็นเจ้าบ้านได้ในบ้านหลังนั้นได้ แต่จะขอเป็นผู้อยู่อาศัยได้เท่านั้น ในการขอทะเบียนบ้านของชาวต้างชาติจะเป็นทะเบียนบ้านเล่มเหลือง (ทร.13) เท่านั้น

ศบค. ยกเลิกตรวจ RT-PCR ทุกกลุ่ม ก่อนเข้าประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 เป็นไปต้น

รัฐบาล มีมติเห็นชอบปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร สำหรับผู้เดินทาง Test & Go (บก น้ำ อากาศ) Sandbox Quarantine (AQ,OQ,SQ) และผู้ควบคุมยานพาหนะ ที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย เดินทางเข้าประเทศไทย ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ทุกกลุ่ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

วีซ่าชั่วคราวอเมริกา มีกี่ประเภท??

อยากไปอเมริกาก็ต้องขอวีซ่า แต่คุณรู้หรือไม่ว่าวีซ่าอเมริกามีหลายประเภท แยกตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ จะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะต้องยื่นขอวีซ่าประเภทไหนไปดูกันค่ะ

ประเภทของเอกสารที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล มีขั้นตอนและการเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารหลายอย่างที่เป็นเอกสารสาธารณะเลยมีการจัดทำคำแปลเป็น 2ภาษา ให้เป็นเอกสารมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ได้เลย (แต่ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติก่อน) ที่จะไปยื่นตามหน่วยงานต่างๆ

กงสุลได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริมนักลงทุนในการเดินทางเข้าประเทศไทย

กรมการกงสุล ได้เปิดประชุมกงสุลโลกผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์​ ณ กรมการกงสุล โดยมีเจ้าหน้าที่กงสุลของไทยจาก 96 แห่งทั่วโลกเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมความเข้าใจมาตรการ​ผ่อนคลายด้านวีซ่าประเภทต่างๆ

หากชาวต่างชาติต้องการกู้เงินธนาคาร เพื่อซื้อทรัพย์สินในประเทศไทยต้องทำอย่างไร?

ปัจจุบันชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในไทย หรือ การจดทะเบียนสมรสกับคนไทย ทำให้ต้องการมี บ้าน คอนโดมิเนียม รถยนต์ ในประเทศไทยตอนนี้สามารถให้ชาวต่างชาติกู้ซื้อทรัพย์สินในไทยได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้กู้ว่าต้องการกู้เพื่ออะไร เช่นการกู้เงินเพื่อซื้อคอนโด รถยนต์

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!