ค้นหาบทความ:

ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยต้องการมีชื่อในทะเบียนบ้านไทย ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ??

ชาวต่างชาติที่ต้องการมีชื่อในทะเบียนบ้านไทย Wonderfulpackage มีข้อมูลมาแนะนำ กรณีชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสต้องการมีมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของประเทศไทย ต้องใช้เอกสาร และทำไมต้องมีทะเบียนบ้าน

การขอทะเบียนบ้านของชาวต่างชาตินั้น จะไม่สามารถขอเป็นเจ้าบ้านในบ้านหลังนั้นได้ แต่จะขอเป็นผู้อยู่อาศัยได้เท่านั้น ในการขอทะเบียนบ้านของชาวต้างชาติจะต้องเป็นทะเบียนบ้านเล่มเหลือง (ทร.13) เท่านั้น

ทะเบียนบ้านนั้นเป็นเอกสารของทางราชการ ระบุรายการของผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้าน ทะเบียนบ้าน จะบ่งบอกว่าบุคคลใดเป็น เจ้าบ้าน และ บุคคลใดเป็นผู้อาศัย คนไทยใช้ทะเบียนบ้านเพื่อแสดงที่อยู่อาศัย และใช้แสดงเป็นหลักฐานสำคัญเพื่อใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ

ทะเบียนบ้านนั้นมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน

1. ทะเบียนบ้าน แบบ ท.ร.14 (เล่มสีน้ำเงิน) สำหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
2. ทะเบียนบ้าน แบบ ท.ร.13 (เล่มสีเหลือง) สำหรับชาวต่างชาติ

ทะเบียนบ้านเป็นเอกสาร ระบุบุคคลใดเป็นเจ้าบ้านและบุคคลใดเป็นผู้อาศัยในบ้าน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการทะเบียน
คำร้องที่จะขอมีทะเบียนบ้าน สามารถจดทะเบียนได้ที่สำนักทะเบียน อำเภอหรือเขต ถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานคร ค่าใช้จ่ายการขอมีทะเบียนบ้าน ราคาไม่แพงแต่ต้องใช้เวลา

การออกทะเบียนบ้าน ท.ร.13 (เล่มสีเหลือง) ใช้ลงรายการของคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่อยู่ในลักษณะชั่วคราว แต่ละอำเภอจะมีกฎในการจดทะเบียนที่แตกต่างกัน หลักฐานทีเกี่ยวข้อง เช่น เอกสารที่ระบุตัวตน รวมถึงรูปถ่าย สำนักทะเบียนอำเภอบางแห่ง ต้องการหนังสือรับรองจากสถานทูตว่าคุณอาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่บางอำเภอก็ไม่ต้องการ ดังนั้น หากจะขอมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จำเป็นต้องโทรศัพท์ติดต่อสำนักทะเบียนที่ท่านจะยื่นเรื่อง ว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง และจะมีการนัดสอบปากคำพร้อมพยาน

เอกสารที่ใช้ในการทำทะเบียนบ้าน แบบ ท.ร.13

1. เอกสารเจ้าของบ้าน

  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน

2. เอกสารของชาวต่างชาติ

  • พาสปอร์ต พร้อมสำเนา
  • หนังสือแจ้งที่พักอาศัยสำหรับคนต่างชาติ ออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  • ทะเบียนสมรส
  • รูปถ่าย 2 นิ้ว 5 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้านไทยที่จะทำการแจ้งให้คนต่างชาติเข้าพักอาศัย
  • พยานบุคคลจำนวน 2 คน พร้อมบัตรประชาชน (พยานควรเป็นคนที่รู้จักกัน)

ยื่นเอกสารทั้งหมดให้สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ ทำการตรวจสอบ และจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งวันนัดสัมภาษณ์ ซึ่งการสัมภาษณ์จะเป็นสัมภาษณ์ด้วยภาษาไทย ถ้าชาวต่างชาติที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้จะต้องนำล่ามมาด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก 

  • travelfriend
  • ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Work Permit & VISA consultancy


Foreigners who married with Thai people want to have a name in the House Registration Book in Thailand??

外国人与泰国人结婚后,希望把自己的名字放在泰国房屋登记簿(户口簿),需要用什么文件?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19 สามารถเดินทางเข้าได้แต่จะต้องกักตัว 14 วัน และต้องทำเรื่องการขอวีซ่าที่ถูกต้อง ประเทศไทยเปิดให้เข้าสำหรับบุคคลที่ถือวีซ่าบางประเภทเท่านั้น เนื่องจากสถานการ์ณ COVID-19

หากชาวต่างชาติต้องการกู้เงินธนาคาร เพื่อซื้อทรัพย์สินในประเทศไทยต้องทำอย่างไร?

ปัจจุบันชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในไทย หรือ การจดทะเบียนสมรสกับคนไทย ทำให้ต้องการมี บ้าน คอนโดมิเนียม รถยนต์ ในประเทศไทยตอนนี้สามารถให้ชาวต่างชาติกู้ซื้อทรัพย์สินในไทยได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้กู้ว่าต้องการกู้เพื่ออะไร เช่นการกู้เงินเพื่อซื้อคอนโด รถยนต์

ประเภทของเอกสารที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล มีขั้นตอนและการเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารหลายอย่างที่เป็นเอกสารสาธารณะเลยมีการจัดทำคำแปลเป็น 2ภาษา ให้เป็นเอกสารมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ได้เลย (แต่ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติก่อน) ที่จะไปยื่นตามหน่วยงานต่างๆ

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารจองเส้นทางบินในประเทศ จาก 6 สายการบิน เช่น การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง และการขอคืนเงิน/เก็บเครดิต

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง การไปยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือการผ่านตัวแทน และมีบริการรับรองเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

หากต้องการแจ้งเกิดบุตรและจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่ เป็นชาวต่างชาติมีขั้นตอนและแสดงหลักฐานอะไรบ้าง?

ปัจจุบันคนไทยจดสมรสกับชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากและยังมีบุตรกับคนต่างชาติจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าในการแจ้งเกิดบุตรและรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ จะยุ่งยากไหม ต้องแสดงหลักฐานและขั้นตอนยังไงบ้าง??

การยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเตอร์เน็ต มีขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

กรมสรรพากรมีการให้ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ปัจจุปันประชาชนให้ความสำคัญในการยื่นภาษีออนไลน์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ แถมยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

กงสุลได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริมนักลงทุนในการเดินทางเข้าประเทศไทย

กรมการกงสุล ได้เปิดประชุมกงสุลโลกผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์​ ณ กรมการกงสุล โดยมีเจ้าหน้าที่กงสุลของไทยจาก 96 แห่งทั่วโลกเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมความเข้าใจมาตรการ​ผ่อนคลายด้านวีซ่าประเภทต่างๆ

วีซ่าชั่วคราวอเมริกา มีกี่ประเภท??

อยากไปอเมริกาก็ต้องขอวีซ่า แต่คุณรู้หรือไม่ว่าวีซ่าอเมริกามีหลายประเภท แยกตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ จะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะต้องยื่นขอวีซ่าประเภทไหนไปดูกันค่ะ

ศบค. ยกเลิกตรวจ RT-PCR ทุกกลุ่ม ก่อนเข้าประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 เป็นไปต้น

รัฐบาล มีมติเห็นชอบปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร สำหรับผู้เดินทาง Test & Go (บก น้ำ อากาศ) Sandbox Quarantine (AQ,OQ,SQ) และผู้ควบคุมยานพาหนะ ที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย เดินทางเข้าประเทศไทย ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ทุกกลุ่ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!