ค้นหาบทความ:

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19 สามารถเดินทางเข้าได้ แต่จะต้องกักตัว 14 วัน และต้องทำเรื่องการขอวีซ่าที่ถูกต้อง ประเทศไทยเปิดให้บุคคลที่ถือวีซ่าบางประเภทเดินทางเข้าได้เท่านั้น เนื่องจากสถานการ์ณ COVID-19

ในสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ Wonderfulpackage ขอยกตัวอย่างการเดินทางเข้าประเทศไทย ประเภทของคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยได้จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

บุคคลต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยได้จากประเทศกัมพูชา มีดังนี้

 • คนต่างชาติที่จำเป็นต้องไปรักษาพยาบาลและผู้ติดตามไม่เกิน 3 คน และต้องไม่เป็นกรณีเข้าไทยเพื่อการรักษาพยาบาลโรค COVID-19
 • คนต่างชาติที่มีคู่สมรสตามกฎหมาย บิดา มารดา หรือบุตร เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • คนต่างชาติที่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และคู่สมรส/บุตร
 • คนต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำงานในไทย และคู่สมรส/บุตร
 • คนต่างชาติที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษาในไทยที่ทางการไทยรับรอง และบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
 • บุคคลในคณะทูตหรือคณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ และครอบครัว
 • คนต่างชาติที่มีวีซ่าท่องเที่ยว Tourist Visa รหัส TR
 • คนต่างชาติที่มีวีซ่าท่องเที่ยว Special Tourist Visa รหัส STV
 • คนต่างชาติ (หนังสือเดินทางธรรมดา) ที่สามารถเข้าไปท่องเที่ยวไทยได้โดยได้รับการยกเว้นวีซ่า ประเภท 30 วัน หรือ 90 วัน
 • คนต่างชาติที่มีวีซ่า Non-Immigrant B (การติดต่อหรือประกอบธุรกิจ)
 • คนต่างชาติที่มีวีซ่า Non-Immigrant O (เพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลาย) หรือ O-X หรือ O-A
 • คนต่างชาติที่มี Elite visa ที่ได้รับอนุมัติเป็นการเฉพาะ

** คนต่างชาติที่ไม่เข้าข่ายกลุ่มต่าง ๆ ข้างต้น ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทย เช่น ผู้เดินทางผ่าน (transit) แรงงานและครอบครัว อาสาสมัคร พระและผู้ปฏิบัติกิจทางศาสนา นักเรียนในโรงเรียนนอกระบบ (อาทิ โรงเรียนสอนภาษา ดำน้ำ มวย ตัดเย็บเสื้อผ้า)

เอกสารที่คนต่างชาติต้องแสดงที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสำหรับการเดินทางเข้าไทย

 • หนังสือเดินทางและวีซ่า
 • หนังสือรับรองการเดินทางเข้าไทย (Certificate of Entry: COE)
 • Declaration Form ที่ผู้ร้องกรอกข้อมูลและลงนามรับทราบข้อปฏิบัติ
 • ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly/Fit to Travel Health Certificate) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • ผลการตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึ่งเป็นลบ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

การขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าไทย (Certificate of Entry: COE) และ วีซ่า

เอกสารที่คนต่างชาติทุกประเภท จะต้องแสดงต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่

 1. หนังสือเดินทางและสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่มีวงเงินเอาประกันไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า ซึ่งต้องครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล (รวมทั้งกรณี COVID-19) ในไทย
 3. เอกสารยืนยันการจองสถานที่กักตัว ได้แก่ Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ Alternative Local Quarantine (ALQ) หรือ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) หรือ Organizational Quarantine (OQ) แล้วแต่ประเภทของคนต่างชาติ เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน (* โปรดดูคำอธิบายแนบท้าย)
 4. (กรณีที่ต้องขอวีซ่า )ใบสมัครวีซ่า และรูปถ่าย (4.5 ซม. x 3.5 ซม.)

เอกสารเฉพาะที่คนต่างชาติแต่ละประเภทจะต้องแสดงต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่

ประเภทของคนต่างชาติ เอกสารเฉพาะของคนต่างชาติ

คนต่างชาติที่จำเป็นต้องไปรักษาพยาบาลและผู้ติดตามไม่เกิน 3 คน และต้องไม่เป็นกรณีเข้าไทยเพื่อการรักษาพยาบาลโรค COVID-19

 • Confirmation Letter (สำหรับผู้ป่วย)
 • Affidavit of Support (สำหรับผู้ติดตาม หากมี) จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข
 • รายละเอียดการเดินทางเข้าไทย

กรณีเดินทางทางอากาศ: หมายเลขเที่ยวบิน วันและเวลาที่จะเดินทางถึงไทย ท่าอากาศยานปลายทางในไทย (อนึ่ง หากเดินทางด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้เดินทางจะต้องส่งสำเนาใบรับรองแพทย์ Fit to Fly และผลการตรวจ COVID-19 ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมงด้วย)
กรณีเดินทางทางบก: ชื่อ-สกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของคนขับ ป้ายทะเบียนรถ วันและเวลานัดหมายที่ด่าน

 • ผู้ร้องสมัครวีซ่าท่องเที่ยว รหัส MT ค่าธรรมเนียม 40 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ Non-Immigrant O (รักษาพยาบาล)
 • ผู้ติดตามสมัครวีซ่า Non-Immigrant O (รักษาพยาบาล)

คนต่างชาติที่มีคู่สมรสตามกฎหมาย บิดา มารดา หรือบุตร เป็นบุคคลสัญชาติไทย

 • เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับบุคคลสัญชาติไทย เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร
 • ผู้ร้องสมัครวีซ่า Non-Immigrant O

คนต่างชาติที่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และคู่สมรส/บุตร

 • ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15 หรือ ตม.16 หรือ ตม.17)
 • Re-Entry Permit หรือ Non-Quota Immigrant Visa
 • (กรณีคู่สมรส/บุตร) เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับคู่สมรส/บุตร เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร
คนต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำงานในไทย และคู่สมรส/บุตร
 • ใบอนุญาตทำงานหรือหนังสือยืนยันการอนุญาตให้เข้ามาทำงานจากกระทรวงแรงงาน (สำหรับการทำงานทั่วไป) กระทรวงศึกษาธิการหรือโรงเรียนนานาชาติ (สำหรับครู) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สำหรับนักลงทุน)
 • กรณีครู สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องได้รับแจ้งการอนุมัติชื่อจากกระทรวงศึกษาธิการก่อนเท่านั้น
 • (กรณีคู่สมรส/บุตร) เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับคู่สมรส/บุตร เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร
 • ผู้ร้องสมัครวีซ่า Non-Immigrant B/IB/M/RS/SMART (แล้วแต่กรณี)
 • คู่สมรส/บุตรสมัครวีซ่า Non-Immigrant O
คนต่างชาติที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษาในไทยที่ทางการไทยรับรอง และบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
 • เอกสารยืนยันสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา หรือหนังสือตอบรับเข้าศึกษาจากสถานศึกษาในไทยที่ทางการไทยรับรอง
 • หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น (ยกเว้นโรงเรียนนานาชาติและสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน)
 • (กรณีบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง) เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง เช่น สูติบัตร คำสั่งศาล
 • ผู้ร้องสมัครวีซ่า Non-Immigrant ED
 • บิดา/มารดา/ผู้ปกครองสมัครวีซ่า Non-Immigrant O
คนต่างชาติที่มีวีซ่า Non-Immigrant B (การติดต่อหรือประกอบธุรกิจ)
 • วีซ่า Non-Immigrant B

* กรณีผู้ร้องยังไม่มีวีซ่า Non-Immigrant B

 • หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ผู้ร้องทำงานอยู่ รวมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปไทย ชื่อบริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานที่จะไปติดต่อ
 • หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินหรือการทำธุรกิจของผู้ร้อง (กรณีไม่ได้ทำงานกับบริษัทหรือหน่วยงานใด ๆ)
 • หลักฐานแสดงสถานะทางการเงิน/โครงการที่จะเข้ามาดำเนินการในไทย (กรณีประสงค์จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการในไทย)
 • หนังสือเชิญของบริษัทในไทยให้ผู้ร้องเดินทางไปไทยเพื่อติดต่อธุรกิจ โดยต้องแนบเอกสารของบริษัท เช่น ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม งบการเงินปีล่าสุด ฯลฯ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากซึ่งมีเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือเทียบเท่า ย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน
 • (กรณีเข้าข่ายเป็นผู้ลงทุนในไทย) หลักฐานกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือหลักฐานการโอนเงินและสำเนาบัญชีเงินฝากในไทย หรือพันธบัตรรัฐบาล มูลค่าไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท

****กรณีท่านเข้าประเทศไทยแล้ววีซ่าหมดอายุต้องการจะต่อหรือท่านต้องการสมรสกับคนไทย Wonderfulpackage สามารถให้คำปรึกษากับท่านได้นะคะ****

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Work Permit & VISA consultancy


Foreigners who wishing to enter Thailand during COVID-19 epidemic

希望在新冠病毒COVID-19期间进入泰国的外籍人,需要怎么办?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง การไปยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือการผ่านตัวแทน และมีบริการรับรองเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารจองเส้นทางบินในประเทศ จาก 6 สายการบิน เช่น การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง และการขอคืนเงิน/เก็บเครดิต

ประเภทของเอกสารที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล มีขั้นตอนและการเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารหลายอย่างที่เป็นเอกสารสาธารณะเลยมีการจัดทำคำแปลเป็น 2ภาษา ให้เป็นเอกสารมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ได้เลย (แต่ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติก่อน) ที่จะไปยื่นตามหน่วยงานต่างๆ

What are the prohibited occupations for foreigners in Thailand?

The prohibited occupations for foreigners in Thailand. Foreigners can work in Thailand under certain conditions and must have a valid visa in Thailand. The consideration for foreigners to work in Thailand taking into account the job that does not affect the artwork and Thai culture.

การยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเตอร์เน็ต มีขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

กรมสรรพากรมีการให้ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ปัจจุปันประชาชนให้ความสำคัญในการยื่นภาษีออนไลน์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ แถมยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

กงสุลได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริมนักลงทุนในการเดินทางเข้าประเทศไทย

กรมการกงสุล ได้เปิดประชุมกงสุลโลกผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์​ ณ กรมการกงสุล โดยมีเจ้าหน้าที่กงสุลของไทยจาก 96 แห่งทั่วโลกเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมความเข้าใจมาตรการ​ผ่อนคลายด้านวีซ่าประเภทต่างๆ

ศบค. ยกเลิกตรวจ RT-PCR ทุกกลุ่ม ก่อนเข้าประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 เป็นไปต้น

รัฐบาล มีมติเห็นชอบปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร สำหรับผู้เดินทาง Test & Go (บก น้ำ อากาศ) Sandbox Quarantine (AQ,OQ,SQ) และผู้ควบคุมยานพาหนะ ที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย เดินทางเข้าประเทศไทย ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ทุกกลุ่ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

หากชาวต่างชาติต้องการกู้เงินธนาคาร เพื่อซื้อทรัพย์สินในประเทศไทยต้องทำอย่างไร?

ปัจจุบันชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในไทย หรือ การจดทะเบียนสมรสกับคนไทย ทำให้ต้องการมี บ้าน คอนโดมิเนียม รถยนต์ ในประเทศไทยตอนนี้สามารถให้ชาวต่างชาติกู้ซื้อทรัพย์สินในไทยได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้กู้ว่าต้องการกู้เพื่ออะไร เช่นการกู้เงินเพื่อซื้อคอนโด รถยนต์

หากต้องการแจ้งเกิดบุตรและจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่ เป็นชาวต่างชาติมีขั้นตอนและแสดงหลักฐานอะไรบ้าง?

ปัจจุบันคนไทยจดสมรสกับชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากและยังมีบุตรกับคนต่างชาติจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าในการแจ้งเกิดบุตรและรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ จะยุ่งยากไหม ต้องแสดงหลักฐานและขั้นตอนยังไงบ้าง??

ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยต้องการมีชื่อในทะเบียนบ้านไทย ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ??

การขอทะเบียนของชาวต่างชาตินั้น จะไม่สามารถขอเป็นเจ้าบ้านได้ในบ้านหลังนั้นได้ แต่จะขอเป็นผู้อยู่อาศัยได้เท่านั้น ในการขอทะเบียนบ้านของชาวต้างชาติจะเป็นทะเบียนบ้านเล่มเหลือง (ทร.13) เท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!