ค้นหาบทความ:

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19 สามารถเดินทางเข้าได้ แต่จะต้องกักตัว 14 วัน และต้องทำเรื่องการขอวีซ่าที่ถูกต้อง ประเทศไทยเปิดให้บุคคลที่ถือวีซ่าบางประเภทเดินทางเข้าได้เท่านั้น เนื่องจากสถานการ์ณ COVID-19

ในสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ Wonderfulpackage ขอยกตัวอย่างการเดินทางเข้าประเทศไทย ประเภทของคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยได้จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

บุคคลต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยได้จากประเทศกัมพูชา มีดังนี้

 • คนต่างชาติที่จำเป็นต้องไปรักษาพยาบาลและผู้ติดตามไม่เกิน 3 คน และต้องไม่เป็นกรณีเข้าไทยเพื่อการรักษาพยาบาลโรค COVID-19
 • คนต่างชาติที่มีคู่สมรสตามกฎหมาย บิดา มารดา หรือบุตร เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • คนต่างชาติที่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และคู่สมรส/บุตร
 • คนต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำงานในไทย และคู่สมรส/บุตร
 • คนต่างชาติที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษาในไทยที่ทางการไทยรับรอง และบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
 • บุคคลในคณะทูตหรือคณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ และครอบครัว
 • คนต่างชาติที่มีวีซ่าท่องเที่ยว Tourist Visa รหัส TR
 • คนต่างชาติที่มีวีซ่าท่องเที่ยว Special Tourist Visa รหัส STV
 • คนต่างชาติ (หนังสือเดินทางธรรมดา) ที่สามารถเข้าไปท่องเที่ยวไทยได้โดยได้รับการยกเว้นวีซ่า ประเภท 30 วัน หรือ 90 วัน
 • คนต่างชาติที่มีวีซ่า Non-Immigrant B (การติดต่อหรือประกอบธุรกิจ)
 • คนต่างชาติที่มีวีซ่า Non-Immigrant O (เพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลาย) หรือ O-X หรือ O-A
 • คนต่างชาติที่มี Elite visa ที่ได้รับอนุมัติเป็นการเฉพาะ

** คนต่างชาติที่ไม่เข้าข่ายกลุ่มต่าง ๆ ข้างต้น ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทย เช่น ผู้เดินทางผ่าน (transit) แรงงานและครอบครัว อาสาสมัคร พระและผู้ปฏิบัติกิจทางศาสนา นักเรียนในโรงเรียนนอกระบบ (อาทิ โรงเรียนสอนภาษา ดำน้ำ มวย ตัดเย็บเสื้อผ้า)

เอกสารที่คนต่างชาติต้องแสดงที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสำหรับการเดินทางเข้าไทย

 • หนังสือเดินทางและวีซ่า
 • หนังสือรับรองการเดินทางเข้าไทย (Certificate of Entry: COE)
 • Declaration Form ที่ผู้ร้องกรอกข้อมูลและลงนามรับทราบข้อปฏิบัติ
 • ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly/Fit to Travel Health Certificate) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • ผลการตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึ่งเป็นลบ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

การขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าไทย (Certificate of Entry: COE) และ วีซ่า

เอกสารที่คนต่างชาติทุกประเภท จะต้องแสดงต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่

 1. หนังสือเดินทางและสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่มีวงเงินเอาประกันไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า ซึ่งต้องครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล (รวมทั้งกรณี COVID-19) ในไทย
 3. เอกสารยืนยันการจองสถานที่กักตัว ได้แก่ Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ Alternative Local Quarantine (ALQ) หรือ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) หรือ Organizational Quarantine (OQ) แล้วแต่ประเภทของคนต่างชาติ เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน (* โปรดดูคำอธิบายแนบท้าย)
 4. (กรณีที่ต้องขอวีซ่า )ใบสมัครวีซ่า และรูปถ่าย (4.5 ซม. x 3.5 ซม.)

เอกสารเฉพาะที่คนต่างชาติแต่ละประเภทจะต้องแสดงต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่

ประเภทของคนต่างชาติ เอกสารเฉพาะของคนต่างชาติ

คนต่างชาติที่จำเป็นต้องไปรักษาพยาบาลและผู้ติดตามไม่เกิน 3 คน และต้องไม่เป็นกรณีเข้าไทยเพื่อการรักษาพยาบาลโรค COVID-19

 • Confirmation Letter (สำหรับผู้ป่วย)
 • Affidavit of Support (สำหรับผู้ติดตาม หากมี) จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข
 • รายละเอียดการเดินทางเข้าไทย

กรณีเดินทางทางอากาศ: หมายเลขเที่ยวบิน วันและเวลาที่จะเดินทางถึงไทย ท่าอากาศยานปลายทางในไทย (อนึ่ง หากเดินทางด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้เดินทางจะต้องส่งสำเนาใบรับรองแพทย์ Fit to Fly และผลการตรวจ COVID-19 ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมงด้วย)
กรณีเดินทางทางบก: ชื่อ-สกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของคนขับ ป้ายทะเบียนรถ วันและเวลานัดหมายที่ด่าน

 • ผู้ร้องสมัครวีซ่าท่องเที่ยว รหัส MT ค่าธรรมเนียม 40 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ Non-Immigrant O (รักษาพยาบาล)
 • ผู้ติดตามสมัครวีซ่า Non-Immigrant O (รักษาพยาบาล)

คนต่างชาติที่มีคู่สมรสตามกฎหมาย บิดา มารดา หรือบุตร เป็นบุคคลสัญชาติไทย

 • เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับบุคคลสัญชาติไทย เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร
 • ผู้ร้องสมัครวีซ่า Non-Immigrant O

คนต่างชาติที่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และคู่สมรส/บุตร

 • ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15 หรือ ตม.16 หรือ ตม.17)
 • Re-Entry Permit หรือ Non-Quota Immigrant Visa
 • (กรณีคู่สมรส/บุตร) เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับคู่สมรส/บุตร เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร
คนต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำงานในไทย และคู่สมรส/บุตร
 • ใบอนุญาตทำงานหรือหนังสือยืนยันการอนุญาตให้เข้ามาทำงานจากกระทรวงแรงงาน (สำหรับการทำงานทั่วไป) กระทรวงศึกษาธิการหรือโรงเรียนนานาชาติ (สำหรับครู) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สำหรับนักลงทุน)
 • กรณีครู สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องได้รับแจ้งการอนุมัติชื่อจากกระทรวงศึกษาธิการก่อนเท่านั้น
 • (กรณีคู่สมรส/บุตร) เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับคู่สมรส/บุตร เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร
 • ผู้ร้องสมัครวีซ่า Non-Immigrant B/IB/M/RS/SMART (แล้วแต่กรณี)
 • คู่สมรส/บุตรสมัครวีซ่า Non-Immigrant O
คนต่างชาติที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษาในไทยที่ทางการไทยรับรอง และบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
 • เอกสารยืนยันสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา หรือหนังสือตอบรับเข้าศึกษาจากสถานศึกษาในไทยที่ทางการไทยรับรอง
 • หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น (ยกเว้นโรงเรียนนานาชาติและสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน)
 • (กรณีบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง) เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง เช่น สูติบัตร คำสั่งศาล
 • ผู้ร้องสมัครวีซ่า Non-Immigrant ED
 • บิดา/มารดา/ผู้ปกครองสมัครวีซ่า Non-Immigrant O
คนต่างชาติที่มีวีซ่า Non-Immigrant B (การติดต่อหรือประกอบธุรกิจ)
 • วีซ่า Non-Immigrant B

* กรณีผู้ร้องยังไม่มีวีซ่า Non-Immigrant B

 • หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ผู้ร้องทำงานอยู่ รวมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปไทย ชื่อบริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานที่จะไปติดต่อ
 • หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินหรือการทำธุรกิจของผู้ร้อง (กรณีไม่ได้ทำงานกับบริษัทหรือหน่วยงานใด ๆ)
 • หลักฐานแสดงสถานะทางการเงิน/โครงการที่จะเข้ามาดำเนินการในไทย (กรณีประสงค์จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการในไทย)
 • หนังสือเชิญของบริษัทในไทยให้ผู้ร้องเดินทางไปไทยเพื่อติดต่อธุรกิจ โดยต้องแนบเอกสารของบริษัท เช่น ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม งบการเงินปีล่าสุด ฯลฯ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากซึ่งมีเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือเทียบเท่า ย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน
 • (กรณีเข้าข่ายเป็นผู้ลงทุนในไทย) หลักฐานกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือหลักฐานการโอนเงินและสำเนาบัญชีเงินฝากในไทย หรือพันธบัตรรัฐบาล มูลค่าไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท

****กรณีท่านเข้าประเทศไทยแล้ววีซ่าหมดอายุต้องการจะต่อหรือท่านต้องการสมรสกับคนไทย Wonderfulpackage สามารถให้คำปรึกษากับท่านได้นะคะ****

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Work Permit & VISA consultancy


Foreigners who wishing to enter Thailand during COVID-19 epidemic

希望在新冠病毒COVID-19期间进入泰国的外籍人,需要怎么办?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

กงสุลได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริมนักลงทุนในการเดินทางเข้าประเทศไทย

กรมการกงสุล ได้เปิดประชุมกงสุลโลกผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์​ ณ กรมการกงสุล โดยมีเจ้าหน้าที่กงสุลของไทยจาก 96 แห่งทั่วโลกเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมความเข้าใจมาตรการ​ผ่อนคลายด้านวีซ่าประเภทต่างๆ

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารจองเส้นทางบินในประเทศ จาก 6 สายการบิน เช่น การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง และการขอคืนเงิน/เก็บเครดิต

หากต้องการแจ้งเกิดบุตรและจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่ เป็นชาวต่างชาติมีขั้นตอนและแสดงหลักฐานอะไรบ้าง?

ปัจจุบันคนไทยจดสมรสกับชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากและยังมีบุตรกับคนต่างชาติจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าในการแจ้งเกิดบุตรและรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ จะยุ่งยากไหม ต้องแสดงหลักฐานและขั้นตอนยังไงบ้าง??

วีซ่าชั่วคราวอเมริกา มีกี่ประเภท??

อยากไปอเมริกาก็ต้องขอวีซ่า แต่คุณรู้หรือไม่ว่าวีซ่าอเมริกามีหลายประเภท แยกตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ จะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะต้องยื่นขอวีซ่าประเภทไหนไปดูกันค่ะ

หากชาวต่างชาติต้องการกู้เงินธนาคาร เพื่อซื้อทรัพย์สินในประเทศไทยต้องทำอย่างไร?

ปัจจุบันชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในไทย หรือ การจดทะเบียนสมรสกับคนไทย ทำให้ต้องการมี บ้าน คอนโดมิเนียม รถยนต์ ในประเทศไทยตอนนี้สามารถให้ชาวต่างชาติกู้ซื้อทรัพย์สินในไทยได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้กู้ว่าต้องการกู้เพื่ออะไร เช่นการกู้เงินเพื่อซื้อคอนโด รถยนต์

ศบค. ยกเลิกตรวจ RT-PCR ทุกกลุ่ม ก่อนเข้าประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 เป็นไปต้น

รัฐบาล มีมติเห็นชอบปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร สำหรับผู้เดินทาง Test & Go (บก น้ำ อากาศ) Sandbox Quarantine (AQ,OQ,SQ) และผู้ควบคุมยานพาหนะ ที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย เดินทางเข้าประเทศไทย ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ทุกกลุ่ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยต้องการมีชื่อในทะเบียนบ้านไทย ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ??

การขอทะเบียนของชาวต่างชาตินั้น จะไม่สามารถขอเป็นเจ้าบ้านได้ในบ้านหลังนั้นได้ แต่จะขอเป็นผู้อยู่อาศัยได้เท่านั้น ในการขอทะเบียนบ้านของชาวต้างชาติจะเป็นทะเบียนบ้านเล่มเหลือง (ทร.13) เท่านั้น

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง การไปยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือการผ่านตัวแทน และมีบริการรับรองเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

การยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเตอร์เน็ต มีขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

กรมสรรพากรมีการให้ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ปัจจุปันประชาชนให้ความสำคัญในการยื่นภาษีออนไลน์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ แถมยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ประเภทของเอกสารที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล มีขั้นตอนและการเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารหลายอย่างที่เป็นเอกสารสาธารณะเลยมีการจัดทำคำแปลเป็น 2ภาษา ให้เป็นเอกสารมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ได้เลย (แต่ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติก่อน) ที่จะไปยื่นตามหน่วยงานต่างๆ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!