ค้นหาบทความ:

ประเภทของเอกสารที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล
มีขั้นตอนและการเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่เป็นเอกสารสาธารณะ ได้มีการจัดทำคำแปลเป็น 2 ภาษา เพื่อให้เป็นเอกสารมาตรฐาน และสามารถนำไปใช้ได้เลย (แต่ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติก่อน) ซึ่งสามารถนำไปยื่นตามหน่วยงานต่างๆ และการรับรองนิติกรณ์เอกสารจะมีทั้งแบบด่วนและแบบปกติ แบบด่วน สามารถรับเอกสารภายในวันนั้นได้เลย แบบปกติจะได้รับเอกสารในอีก 3 วันทำการ แล้วแต่ความสะดวกของผู้ยื่นในการยื่นรับรองเอกสาร สามารถทำได้ทั้ง แบบการยื่นขอรับรองเอกสารด้วยตนเอง และทางการยื่นรับรองเอกสารผ่านตัวแทน Wonderfulpackage จะมาให้คำปรึกษาว่า เอกสารที่ต้องเตรียมและขั้นตอนในการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร มีอะไรบ้าง

กรณีต้องการยื่นรับรองเอกสาร ผ่านตัวแทน

หลักฐานที่ต้องใช้ ( สำหรับชาวต่างชาติ )

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • หน้าวีซ่าขาเข้า
 • หนังสือมอบอำนาจ

หลักฐานที่ต้องใช้ ( สำหรับชาวไทย )

 • บัตรประชาชน
 • หนังสือมอบอำนาจ

กรณีต้องการยื่นด้วยตนเอง

หลักฐานที่ต้องใช้

 • บัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • เอกสารที่ต้องการรับรอง


เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร

ประเภทของเอกสาร  เอกสารที่เตรียม
หนังสือเดินทาง
 •  หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา
 • บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร

หนังสือเดินทาง (ต่างประเทศ) 

 • สำเนาหนังสือเดินทางต่างประเทศที่ผ่านการรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูต ของประเทศเจ้าของหนังสือเดินทาง ประจำประเทศไทย
 • คำแปลภาษาไทย ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล

หมายเหตุ: ชาวต่างชาติต้องมีระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย เหลือไม่น้อยกว่า 10 วัน

ทะเบียนบ้าน (ทร. 14 ) (ทร. 14/1)
 • ต้นฉบับทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
 • คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
 • ต้นฉบับเอกสารคัดสำเนา (กรณีเป็นการคัดฉบับสำเนาจากสำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอ)
 • บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร
หมายเหตุ: สามารถขอคัดฉบับภาษาอังกฤษ จากสำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอต่างๆ
หนังสือรับรองความเป็นโสด (เอกสารไทย) 
 • หนังสือรับรองความเป็นโสด (ต้นฉบับที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอออกให้)
 • คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
 • บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร

หนังสือรับรองความเป็นโสด (เอกสารต่างประเทศ) 

 • หนังสือรับรองความเป็นโสดที่สถานเอกอัครราชทูต ของคนชาติผู้ยื่นคำร้องประจำประเทศไทยออกให้
 • คำแปลภาษาไทย ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล

(คู่สมรสชาวต่างชาติ) ให้ยื่น สำเนาหนังสือเดินทาง , หน้าการตรวจลงตรา (วีซ่า) , หน้าการอนุญาตให้พำนักในประเทศไทย (ต้องรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้า) 
(คู่สมรสฝ่ายไทย) ให้ยื่น บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา (ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง) 


หมายเหตุ: ชาวต่างชาติมีระยะเวลา อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเหลือไม่น้อยกว่า 10 วัน

ใบสำคัญการสมรส (คร. 3) ทะเบียนการสมรส (คร. 2) 

 •  ต้นฉบับใบสำคัญการสมรสพร้อมสำเนา
 • ต้นฉบับใบทะเบียนสมรสพร้อมสำเนา
 • คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
 • บัตรประจำตัวประชาชน คู่สมรสทั้ง 2 ฝ่าย 

กรณี คู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ (ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง )

เอกสารการสมรส (ต่างประเทศ)
 •  ต้นฉบับเอกสารสมรสต่างประเทศที่ผ่านการรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตของคนชาติผู้สมรสประจำประเทศไทย
 • คำแปลภาษาไทย ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
 • บัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสคนไทย
 • หนังสือเดินทางของคู่สมรสชาวต่างชาติ

หมายเหตุ: ชาวต่างชาติมีระยะเวลา ที่อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเหลือไม่น้อยกว่า 10 วัน

หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
 •  หนังสือยินยอม (ต้นฉบับที่สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอออกให้)
 • คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองและบุตร
หนังสือรับรองการเกิด
 •  หนังสือรับรองการเกิด (ต้นฉบับที่สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอออกให้)
 • คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
 • บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร
ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร. 22) บันทึกฐานะแห่งครอบครัว 
 • ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (ต้นฉบับที่สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอออกให้)
 • คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
 • บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร
ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องการแปลงสัญชาติ/สละสัญชาติ/ได้สัญชาติ/เสียสัญชาติ
 • ต้นฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ หรือสำเนาที่ผ่านการรับรองจากกลุ่มงานราชกิจจจา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเอกสาร
เอกสารการศึกษา 
 • ต้นฉบับเอกสารการศึกษา พร้อม สำเนา เช่น ปริญญาบัตร , ใบแสดงผลการเรียน
 • คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
 • บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร
ใบขับขี่ 
 • ต้นฉบับใบขับขี่ พร้อมสำเนา
 • คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
 • บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร
หนังสือรับรองบุตร
 • หนังสือรับรองบุตร (ต้นฉบับที่สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอออกให้)
 • คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

หมายเหตุ : เอกสารพวกนี้จะต้องมีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย และต้องลงนามรับรองโดยผู้แปลด้วย

ขั้นตอนขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสารด้วยตนเอง

 1. กรอกคำร้อง ( กรอกคำร้องและเตรียมเอกสารที่จะรับรอง)
 2. ติดต่อประชาสัมพันธ์ ( กดบัตรคิว)
 3. ยื่นคำร้อง ตรวจสอบเอกสาร ( ยื่นแบบด่วน รับเอกสารภายในวันเดียว , ยื่นปกติ รับเอกสารภายใน 3 วัน )
 4. ชำระค่าธรรมเนียม
 5. คัดแยก และตรวจคำแปล (กรณีแปลผิด ถ้ายื่นก่อน 14.00 น. จะได้รับเอกสารในวันถัดไป)
 6. พิมพ์สติ๊กเกอร์ และ ลงนาม ( พิมพ์สติ๊กเกอร์ - ลงนามเอกสาร - บันทึกเลขนิติกรณ์ - ติดสติ๊กเกอร์ - ประทับตรา - สแกนบันทึก - ผนึกมุมเอกสาร )
 7. รับเอกสาร

****หากท่านเข้าประเทศไทยแล้ววีซ่าหมดอายุและต้องการจะต่อวีซ่า หรือท่านต้องการทำงานในประเทศไทย และเรื่องอื่นๆ Wonderfulpackage สามารถให้คำปรึกษากับท่านได้นะคะ****


ขอบคุณข้อมูลจาก

 • ทางกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • SiamLegal


บทความที่เกี่ยวข้อง

Work Permit & VISA consultancy


What is the type of legalization documents from the Department of Consular Affairs and what are the procedures and supporting documents?

哪些文件类型需要办理领事认证,有哪些程序以及要准备哪些文件?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ศบค. ยกเลิกตรวจ RT-PCR ทุกกลุ่ม ก่อนเข้าประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 เป็นไปต้น

รัฐบาล มีมติเห็นชอบปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร สำหรับผู้เดินทาง Test & Go (บก น้ำ อากาศ) Sandbox Quarantine (AQ,OQ,SQ) และผู้ควบคุมยานพาหนะ ที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย เดินทางเข้าประเทศไทย ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ทุกกลุ่ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

การยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเตอร์เน็ต มีขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

กรมสรรพากรมีการให้ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ปัจจุปันประชาชนให้ความสำคัญในการยื่นภาษีออนไลน์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ แถมยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19 สามารถเดินทางเข้าได้แต่จะต้องกักตัว 14 วัน และต้องทำเรื่องการขอวีซ่าที่ถูกต้อง ประเทศไทยเปิดให้เข้าสำหรับบุคคลที่ถือวีซ่าบางประเภทเท่านั้น เนื่องจากสถานการ์ณ COVID-19

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารจองเส้นทางบินในประเทศ จาก 6 สายการบิน เช่น การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง และการขอคืนเงิน/เก็บเครดิต

วีซ่าชั่วคราวอเมริกา มีกี่ประเภท??

อยากไปอเมริกาก็ต้องขอวีซ่า แต่คุณรู้หรือไม่ว่าวีซ่าอเมริกามีหลายประเภท แยกตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ จะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะต้องยื่นขอวีซ่าประเภทไหนไปดูกันค่ะ

หากต้องการแจ้งเกิดบุตรและจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่ เป็นชาวต่างชาติมีขั้นตอนและแสดงหลักฐานอะไรบ้าง?

ปัจจุบันคนไทยจดสมรสกับชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากและยังมีบุตรกับคนต่างชาติจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าในการแจ้งเกิดบุตรและรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ จะยุ่งยากไหม ต้องแสดงหลักฐานและขั้นตอนยังไงบ้าง??

หากชาวต่างชาติต้องการกู้เงินธนาคาร เพื่อซื้อทรัพย์สินในประเทศไทยต้องทำอย่างไร?

ปัจจุบันชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในไทย หรือ การจดทะเบียนสมรสกับคนไทย ทำให้ต้องการมี บ้าน คอนโดมิเนียม รถยนต์ ในประเทศไทยตอนนี้สามารถให้ชาวต่างชาติกู้ซื้อทรัพย์สินในไทยได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้กู้ว่าต้องการกู้เพื่ออะไร เช่นการกู้เงินเพื่อซื้อคอนโด รถยนต์

ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยต้องการมีชื่อในทะเบียนบ้านไทย ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ??

การขอทะเบียนของชาวต่างชาตินั้น จะไม่สามารถขอเป็นเจ้าบ้านได้ในบ้านหลังนั้นได้ แต่จะขอเป็นผู้อยู่อาศัยได้เท่านั้น ในการขอทะเบียนบ้านของชาวต้างชาติจะเป็นทะเบียนบ้านเล่มเหลือง (ทร.13) เท่านั้น

กงสุลได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริมนักลงทุนในการเดินทางเข้าประเทศไทย

กรมการกงสุล ได้เปิดประชุมกงสุลโลกผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์​ ณ กรมการกงสุล โดยมีเจ้าหน้าที่กงสุลของไทยจาก 96 แห่งทั่วโลกเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมความเข้าใจมาตรการ​ผ่อนคลายด้านวีซ่าประเภทต่างๆ

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง การไปยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือการผ่านตัวแทน และมีบริการรับรองเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!