ค้นหาบทความ:

ความหมายบนหน้าวีซ่าและตราประทับของประเทศไทยอย่างละเอียด มีอะไรบ้าง?

ความหมายบนหน้าวีซ่าและตราประทับ

หลายคนที่ได้วีซ่ามาแล้ว แต่ยังไม่รู้ว่ารายละเอียดบนหน้าวีซ่าบ่งบอกถึงอะไรบ้าง มีความหมายยังไง Wonderful Package ขออธิบายความหมายแต่ละตัวที่อยู่บนหน้าวีซ่า และตราประทับให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะ

ก่อนอื่นเลย สิ่งที่คุณจะต้องมีเมื่อจะเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย นั่นคือ

  1. หนังสือเดินทาง (Passport)
  2. เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือที่เรียกว่า Travel Document, Laissez-Passer
  3. ได้รับการตรวจลงตรา (Visa) จากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ หรือจาก กต. หรือได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา

จะขอวีซ่าเข้าประเทศไทยได้ที่ไหน?

  1. สถานฑูต หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
  2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางที่อนุญาต

ความหมายแต่ละประเภทของวีซ่า อายุวีซ่า และระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้พำนักเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

  • วีซ่า (Visa) คือ การตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเพื่อแสดงการอนุญาตให้ผ่านเข้าประเทศได้ ประเภทวีซ่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ตอนขอวีซ่า เช่น หากถือวีซ่าท่องเที่ยว จะไม่อนุญาตให้ทำงาน หากทำงานถือว่าผิดกฎหมาย เป็นต้น
  • อายุวีซ่า (Visa Validity) คือ ระยะเวลาที่ผู้ได้รับวีซ่าสามารถใช้เดินทางมาประเทศไทยได้ โดยเจ้าหน้าที่กงสุลจะเป็นผู้กำหนดอายุของวีซ่าและจะปรากฎอยู่ในวีซ่าสติ๊กเกอร์หรือตราประทับวีซ่าของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ โดยทั่วไปอายุของวีซ่าคือ 3 เดือนนับจากวันที่ออกวีซ่า แต่ในบางกรณีและสำหรับวีซ่าบางประเภทอายุของวีซ่าอาจเป็น 6 เดือน หรือ 1 ปี หรือ 3 ปี ยกตัวอย่างเช่น วีซ่าหมดอายุ 15/08/20 ผู้ถือวีซ่าจะต้องเดินทางออกนอกประเทศภายใน 15/08/20 ทันที หากยังอยู่ในประเทศทั้งที่วีซ่าหมดอายุ ถือว่าผิดกฎหมายจะต้องเสียค่าปรับและออกนอกประเทศทันที  
  • ระยะเวลาพำนัก (Period of Stay) คือ ระยะเวลาที่ผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาพำนักเมื่อคนต่างชาติเดินทางมาถึง และจะปรากฏอยู่ในตราประทับขาเข้า ระยะเวลาพำนักขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าโดย ยกตัวอย่างเช่น ผู้ถือ Non-B Visa มีอายุวีซ่า 1 ปี จะได้รับตราประทับขาเข้าไม่เกิน 1 ปี เป็นต้น 

วีซ่ามีหลายประเภท ในแต่ละประเภทนั้นได้รับระยะเวลาพำนักไม่เท่ากัน ตามคำอธิบายในตาราง

ประเภท ชื่อเรียกวีซ่า ระยะเวลาพำนัก
นับจากวันที่เดินทางเข้า
1. Diplomatic / Official Visa  วีซ่าทูต ราชการ 90 วัน
2. Tourist Visa วีซ่าท่องเที่ยว  60 วัน
3. Transit Visa วีซ่าเดินทางผ่าน 30 วัน
4. Courtesy Visa วีซ่าอัธยาศัยไมตรี  90 วัน
5. Non-Immigrant Visa (F, B, IM, IB, ED, M, R, RS, EX, O) วีซ่าอยู่ชั่วคราว 90 วัน
6. Visa on Arrival วีซ่าขอก่อนเข้าประเทศ 15 วัน
7. Non-Immigrant Visa Long Stay (L-A) วีซ่าอยู่ชั่วคราว ระยะยาว 1 ปี 90 วัน

เมื่อเดินทางเข้ามาพำนักในประเทศไทยแล้ว จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน หากอยู่จนใกล้ครบระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตและมีความต้องการจะอยู่ต่อสามารถขยายระยะเวลาวีซ่าเพิ่มขึ้นไปอีก โดยยื่นคำขออยู่ต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


ตัวอย่างรูปภาพวีซ่าของประเทศไทย ที่ออกโดยสถานกงสุลไทยในเมืองลอสแองเจลิส

หน้าวีซ่าไทย

Photo Credit : Jim Geier

รายละเอียด แปลไทย จากตัวอย่าง ความหมาย
1. Place of Issue (Issued At) สถานที่ออกวีซ่า Los Angeles เมืองลอสแอนเจลิส
2. Valid From (Date of Issue) วันที่ออกวีซ่า 26 Nov 2019 26 พฤศจิกายน 2562
3. Valid Until (Date of Expiry) วันที่วีซ่าหมดอายุ 25 Feb 2020 25 กุมภาพันธ์ 2563
4. Type of Visa ประเภทวีซ่า Tourist  นักท่องเที่ยว
5. Catagory รหัสวีซ่า TR Tourist
6. No. of Entry จำนวนครั้ง S Single Entry (เข้าในประเทศได้ครั้งเดียว)
7. Surname, Given Name นามสกุล, ชื่อ Geier, James Christopher ชื่อผู้ถือวีซ่า
8. Date of Birth วันเกิด 17 Dec 1952 17 ธันวาคม 2495
9. Nationality สัญชาติ USA สัญชาติอเมริกา
10. Passport Number หมายเลขหนังสือเดินทาง 12345678 หนังสือเดินทาง เลขที่ 12345678
11. Sex เพศ Male เพศชาย
12. Authorized Signature อนุญาตโดย Royal Thai Consulate, Los Angeles สถานกงสุลไทยที่เมืองลอสแองเจลิส
13. Remarks หมายเหตุ Employment Prohibited ห้ามทำงาน
14. D7499091 หมายเลขของวีซ่า D7499091 วีซ่า เลขที่ D7499091
15. V ตัวย่อวีซ่า V วีซ่า (Visa)
16. THA ตัวย่อประเทศไทย THA ประเทศไทย (Thailand)
15. GEIER<<JAMESCHRISTOPHER นามสกุล, ชื่อ Geier, James Christopher ชื่อผู้ถือวีซ่า


ตัวอย่างรูปภาพตราประทับของประเทศไทย

ตราประทับขาเข้า-ออกไทย

Photo Credit : Location Independent (UK)

รายละเอียด แปลไทย จากตัวอย่าง ความหมาย
1. Immigration Division 3 Thailand ชื่อด่าน Immigration Division 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 (จามจุรี)
2. Visa Class รหัส Visa TR วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) 
3. Admitted วันที่เดินทางเข้า 19 FEB 2003 วันที่เข้า 19/02/03
4. Until วันอนุญาตสิ้นสุด 19 APR 2003 วันที่สิ้นสุด 19/04/03 (อยู่ได้ 2 เดือน)
5. Signed ลายเซ็นต์ผู้อนุญาต Blank Blank
6. BTM3 รหัสประจำตราประทับ BTM3 รหัสประจำตราประทับ ตม.3

เป็นยังไงบ้างคะ พอรู้วิธีอ่านรายละเอียดวีซ่าและตราประทับขาเข้า-ออกอย่างละเอียดกันแล้วนะคะ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการถามข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ Wonderful Package ยินดีที่จะให้คำแนะนำและพร้อมให้บริการตลอดเวลาค่ะ

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

ขอบคุณข้อมูลจาก : Immigration Bureau

ยื่นขอ work permit และวีซ่าในประเทศไทย


What does the meaning of Visa and Thai Stamp on Passport in detail?
泰国签证上的详细信息和护照上出入境盖章的含义,有哪些?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าฟินแลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศฟินแลนด์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าฟินแลนด์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าฟินแลนด์

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเดนมาร์ก จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเดนมาร์ก เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ค

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐเช็ค จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสาธารณรัฐเช็ค เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ค

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเบลเยี่ยม จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเบลเยี่ยม เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสวีเดน

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสวีเดน จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสวีเดน เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสวีเดน ดังนี้

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่านอร์เวย์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศนอร์เวย์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่านอร์เวย์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่านอร์เวย์

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!