ค้นหาบทความ:

ความหมายบนหน้าวีซ่าและตราประทับของประเทศไทยอย่างละเอียด มีอะไรบ้าง?

ความหมายบนหน้าวีซ่าและตราประทับ

หลายคนที่ได้วีซ่ามาแล้ว แต่ยังไม่รู้ว่ารายละเอียดบนหน้าวีซ่าบ่งบอกถึงอะไรบ้าง มีความหมายยังไง Wonderful Package ขออธิบายความหมายแต่ละตัวที่อยู่บนหน้าวีซ่า และตราประทับให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะ

ก่อนอื่นเลย สิ่งที่คุณจะต้องมีเมื่อจะเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย นั่นคือ

  1. หนังสือเดินทาง (Passport)
  2. เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือที่เรียกว่า Travel Document, Laissez-Passer
  3. ได้รับการตรวจลงตรา (Visa) จากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ หรือจาก กต. หรือได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา

จะขอวีซ่าเข้าประเทศไทยได้ที่ไหน?

  1. สถานฑูต หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
  2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางที่อนุญาต

ความหมายแต่ละประเภทของวีซ่า อายุวีซ่า และระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้พำนักเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

  • วีซ่า (Visa) คือ การตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเพื่อแสดงการอนุญาตให้ผ่านเข้าประเทศได้ ประเภทวีซ่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ตอนขอวีซ่า เช่น หากถือวีซ่าท่องเที่ยว จะไม่อนุญาตให้ทำงาน หากทำงานถือว่าผิดกฎหมาย เป็นต้น
  • อายุวีซ่า (Visa Validity) คือ ระยะเวลาที่ผู้ได้รับวีซ่าสามารถใช้เดินทางมาประเทศไทยได้ โดยเจ้าหน้าที่กงสุลจะเป็นผู้กำหนดอายุของวีซ่าและจะปรากฎอยู่ในวีซ่าสติ๊กเกอร์หรือตราประทับวีซ่าของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ โดยทั่วไปอายุของวีซ่าคือ 3 เดือนนับจากวันที่ออกวีซ่า แต่ในบางกรณีและสำหรับวีซ่าบางประเภทอายุของวีซ่าอาจเป็น 6 เดือน หรือ 1 ปี หรือ 3 ปี ยกตัวอย่างเช่น วีซ่าหมดอายุ 15/08/20 ผู้ถือวีซ่าจะต้องเดินทางออกนอกประเทศภายใน 15/08/20 ทันที หากยังอยู่ในประเทศทั้งที่วีซ่าหมดอายุ ถือว่าผิดกฎหมายจะต้องเสียค่าปรับและออกนอกประเทศทันที  
  • ระยะเวลาพำนัก (Period of Stay) คือ ระยะเวลาที่ผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาพำนักเมื่อคนต่างชาติเดินทางมาถึง และจะปรากฏอยู่ในตราประทับขาเข้า ระยะเวลาพำนักขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าโดย ยกตัวอย่างเช่น ผู้ถือ Non-B Visa มีอายุวีซ่า 1 ปี จะได้รับตราประทับขาเข้าไม่เกิน 1 ปี เป็นต้น 

วีซ่ามีหลายประเภท ในแต่ละประเภทนั้นได้รับระยะเวลาพำนักไม่เท่ากัน ตามคำอธิบายในตาราง

ประเภท ชื่อเรียกวีซ่า ระยะเวลาพำนัก
นับจากวันที่เดินทางเข้า
1. Diplomatic / Official Visa  วีซ่าทูต ราชการ 90 วัน
2. Tourist Visa วีซ่าท่องเที่ยว  60 วัน
3. Transit Visa วีซ่าเดินทางผ่าน 30 วัน
4. Courtesy Visa วีซ่าอัธยาศัยไมตรี  90 วัน
5. Non-Immigrant Visa (F, B, IM, IB, ED, M, R, RS, EX, O) วีซ่าอยู่ชั่วคราว 90 วัน
6. Visa on Arrival วีซ่าขอก่อนเข้าประเทศ 15 วัน
7. Non-Immigrant Visa Long Stay (L-A) วีซ่าอยู่ชั่วคราว ระยะยาว 1 ปี 90 วัน

เมื่อเดินทางเข้ามาพำนักในประเทศไทยแล้ว จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน หากอยู่จนใกล้ครบระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตและมีความต้องการจะอยู่ต่อสามารถขยายระยะเวลาวีซ่าเพิ่มขึ้นไปอีก โดยยื่นคำขออยู่ต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


ตัวอย่างรูปภาพวีซ่าของประเทศไทย ที่ออกโดยสถานกงสุลไทยในเมืองลอสแองเจลิส

หน้าวีซ่าไทย

Photo Credit : Jim Geier

รายละเอียด แปลไทย จากตัวอย่าง ความหมาย
1. Place of Issue (Issued At) สถานที่ออกวีซ่า Los Angeles เมืองลอสแอนเจลิส
2. Valid From (Date of Issue) วันที่ออกวีซ่า 26 Nov 2019 26 พฤศจิกายน 2562
3. Valid Until (Date of Expiry) วันที่วีซ่าหมดอายุ 25 Feb 2020 25 กุมภาพันธ์ 2563
4. Type of Visa ประเภทวีซ่า Tourist  นักท่องเที่ยว
5. Catagory รหัสวีซ่า TR Tourist
6. No. of Entry จำนวนครั้ง S Single Entry (เข้าในประเทศได้ครั้งเดียว)
7. Surname, Given Name นามสกุล, ชื่อ Geier, James Christopher ชื่อผู้ถือวีซ่า
8. Date of Birth วันเกิด 17 Dec 1952 17 ธันวาคม 2495
9. Nationality สัญชาติ USA สัญชาติอเมริกา
10. Passport Number หมายเลขหนังสือเดินทาง 12345678 หนังสือเดินทาง เลขที่ 12345678
11. Sex เพศ Male เพศชาย
12. Authorized Signature อนุญาตโดย Royal Thai Consulate, Los Angeles สถานกงสุลไทยที่เมืองลอสแองเจลิส
13. Remarks หมายเหตุ Employment Prohibited ห้ามทำงาน
14. D7499091 หมายเลขของวีซ่า D7499091 วีซ่า เลขที่ D7499091
15. V ตัวย่อวีซ่า V วีซ่า (Visa)
16. THA ตัวย่อประเทศไทย THA ประเทศไทย (Thailand)
15. GEIER<<JAMESCHRISTOPHER นามสกุล, ชื่อ Geier, James Christopher ชื่อผู้ถือวีซ่า


ตัวอย่างรูปภาพตราประทับของประเทศไทย

ตราประทับขาเข้า-ออกไทย

Photo Credit : Location Independent (UK)

รายละเอียด แปลไทย จากตัวอย่าง ความหมาย
1. Immigration Division 3 Thailand ชื่อด่าน Immigration Division 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 (จามจุรี)
2. Visa Class รหัส Visa TR วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) 
3. Admitted วันที่เดินทางเข้า 19 FEB 2003 วันที่เข้า 19/02/03
4. Until วันอนุญาตสิ้นสุด 19 APR 2003 วันที่สิ้นสุด 19/04/03 (อยู่ได้ 2 เดือน)
5. Signed ลายเซ็นต์ผู้อนุญาต Blank Blank
6. BTM3 รหัสประจำตราประทับ BTM3 รหัสประจำตราประทับ ตม.3

เป็นยังไงบ้างคะ พอรู้วิธีอ่านรายละเอียดวีซ่าและตราประทับขาเข้า-ออกอย่างละเอียดกันแล้วนะคะ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการถามข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ Wonderful Package ยินดีที่จะให้คำแนะนำและพร้อมให้บริการตลอดเวลาค่ะ

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

ขอบคุณข้อมูลจาก : Immigration Bureau

ยื่นขอ work permit และวีซ่าในประเทศไทย


What does the meaning of Visa and Thai Stamp on Passport in detail?
泰国签证上的详细信息和护照上出入境盖章的含义,有哪些?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของวีซ่า มีเยอะกว่าที่คิด

การจะเดินทางไปต่างประเทศ ในบางประเทศจะอนุญาตให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทยเข้าประเทศนั้นได้ก็ต้องมีการยื่นขอวีซ่าเพื่อเป็นใบผ่านทางเข้าประเทศนั้นๆ เราอาจจะรู้จักประเภทของวีซ่าเพียงไม่กี่ประเภทที่คุ้นเคยกันดี รู้หรือไม่ว่าวีซ่ามีประเภทอะไรบ้าง ประเภทของวีซ่ามีเยอะกว่าที่คิด

วีซ่าธุรกิจ คืออะไร?

ในการเดินทางข้ามประเทศนั้น มีการยื่นขอวีซ่าอยู่หลายประเภทด้วยกัน ซึ่ง วีซ่าธุรกิจ ก็คือหนึ่งในประเภทวีซ่าที่มีการยื่นขอกันมากไม่แพ้วีซ่าประเภทอื่น วีซ่าธุรกิจ คืออะไร มีขั้นตอนการยื่นขออย่างไร เรารวบรวมคำตอบมาไว้ให้แล้ว

If I want to legalize documents from the Department of Consular Affairs, where can I apply and what channels?

If I want to legalize documents from the Department of Consular Affairs, where can I apply and what channels? If you want to submit the documents to request a legalization document, you can do it by yourself, by mail, or through an agent.

ศูนย์ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ประจำกรุงเทพฯ กลับมาให้บริการในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ทาง VFS Global ได้มีการประกาศอัพเดทการเปิดให้บริการของศูนย์ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ยื่นวีซ่าที่ไหนดี? ยื่นวีซ่ากับ WonderfulPackage ดีกว่าอย่างไร?

ยื่นวีซ่าที่ไหนดี? คำถามชวนปวดหัวสำหรับคนที่กำลังจะยื่นขอวีซ่า แต่ไม่รู้จะไปยื่นที่ไหนอย่างไร แล้วต้องมีกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ความกังวลเหล่านี้จะหมดไปเมื่อยื่นวีซ่ากับ WonderfulPackage

visa vs passport คนละเรื่องเดียวกัน เรียกใช้ให้ถูก

สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีพาสปอร์ตเป็นเอกสารสำคัญในการเดินทาง และบางครั้งอาจต้องมีการขอวีซ่าแนบไปด้วย สำหรับบางประเทศที่ต้องมีการยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทาง ทีนี้หลายคนยังคงสับสนอยู่บ้างกับสองคำนี้ Visa กับ Passport ใช้แบบเดียวกันไหม ที่ผ่านมาใช้ถูกหรือเปล่า?

Do not forget!! Notification of staying in the Kingdom over 90 days.

If foreigner who has been granted temporary stay in the Kingdom overstay for 90 days with Non-Immigrant Visa or extend his stay in the Kingdom without leaving the Kingdom, must make notification of staying in the Kingdom every 90 days.

Q&A หลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น

หากต้องการเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรป สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ที่ให้ผู้ถือวีซ่านี้ สามารถเดินทางข้ามผ่านประเทศในกลุ่มสมาชิกได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่หลายๆ ประเภท เราได้รวบรวมหลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้นมาให้แล้ว

ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่าน ทำได้ไม่ยาก!

ผู้ที่มีความต้องการเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรป เกือบทั้งหมดของประเทศในยุโรปจำเป็นต้องขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางเข้าประเทศ ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่านไม่ใช่เรื่องยาก ถ้ามีเอกสารครบและคุณสมบัติครบถ้วนตามปกติ ก็ไม่มีปัญหา

วีซ่าเยี่ยมเยียน คืออะไร?

สำหรับคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ และถ้าประเทศนั้นต้องใช้วีซ่า ส่วนใหญ่จะเป็นการยื่นขอวีซ่าแบบชั่วคราว โดยมีทั้งประเภทวีซ่า ท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าธุรกิจ เราจะมาดูกันว่า วีซ่าประเภทเยี่ยมเยียนนั้นคืออะไร และมีการยื่นขอวีซ่าอย่างไร

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!