ค้นหาบทความ:

รู้จักกับการต่ออายุวีซ่าผู้ติดตามประเภทโอ (Non-O Visa)

Non-O Visa Extension Services

สำหรับผู้ที่เป็นคนต่างชาติมาทำงานในประเทศไทย จะมีการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work Permit) และใบอนุญาตเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงาน (Visa Non-B) แล้วถ้าเราคือผู้ติดตามล่ะ ต้องขอใบอนุญาตแบบไหน? และต้องต่ออายุอย่างไร?

ไม่ว่าจะเป็นการติดตามสามี/ภรรยา การติดตามคนในครอบครัวที่มาทำงานในประเทศไทย ล้วนแล้วแต่ต้องขอใบอนุญาตให้ถูกต้องทั้งสิ้น แต่จะเป็นคนละแบบกันกับกรณีที่มาทำงาน ซึ่งเราเรียกการขอนุญาตสำหรับผู้ติดตามว่า วีซ่าผู้ติดตามประเภทโอ หรือ Non-O Visa

ใครบ้างที่ต้องขอต่ออายุวีซ่าผู้ติดตามประเภทโอ?

Non-O Visa Extension Services

 1. ชาวต่างชาติ ที่จดทะเบียนสมรสกับคนไทย หรือชาวต่างชาติที่มีการอุปการะบุตรคนไทย
 2. ครอบครัว/ผู้ติดตาม ของผู้ถือวีซ่าประเภท “Non- B” ที่มีใบอนุญาตทำงานในไทย
 3. ครอบครัว/ผู้ติดตาม ของผู้ถือวีซ่าเกษียณ ซึ่งอายุต่ำกว่า 50 ปี


วีซ่าผู้ติดตามประเภทโอ ขอเมื่อไหร่?

Non-O Visa Extension Services

 • การขอวีซ่าครั้งแรก ผู้ติดตามครอบครัวจะได้รับวีซ่าเข้าครั้งเดียวมีอายุ 90 วัน ออกโดยสถานเอกอัครราชฑูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศที่ผู้ติดตามนั้นถือสัญชาติอยู่
 • การขอต่อวีซ่าครั้งต่อไป ผู้ติดตามจะต้องยื่นล่วงหน้าก่อนอายุวีซ่าหมดอย่างน้อย 21 วัน โดยจะขอขยายเวลาการพักอาศัยได้สูงสุด 1 ปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย ในระหว่างที่รอผลพิจารณา สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยไปพลางๆ ก่อนได้

จะขอต่ออายุวีซ่าผู้ติดตามประเภทโอ จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

Non-O Visa Extension Services

 • แบบฟอร์ม ตม.7
 • สำเนา หนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 • สำเนา หนังสือเดินทางของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรฯ (กรณีติดตามผู้ถือ Non-B Visa)
 • สำเนา เอกสารแสดงความสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐานการสมรส สำเนาสูติบัตร หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร สำเนาทะเบียนหลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หรือหลักฐานอื่นจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สำเนา ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และสำเนา ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้มีถิ่นที่อยู่

เกร็ดความรู้การต่ออายุวีซ่าผู้ติดตามประเภทโอ (Non-O Visa Extension)

นอกจากเรื่องของการขออนุญาต และการต่ออายุวีซ่าแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรต้องรู้เอาไว้ เพราะมีผลต่อการพำนักอาศัยในประเทศไทย

 • ยื่นขอต่อวีซ่าได้ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดที่ครอบครัวทำงานหรืออาศัยอยู่
 • กรณีที่ได้รับการอนุญาตวีซ่าแบบ 1 ปี จะต้องยื่นแบบรายงานตัว ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน
 • กรณีที่มีความจำเป็นต้องออกจากประเทศด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ ต้องได้รับอนุญาตให้กลับเข้าประเทศ (Re-Entry) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ที่ใกล้ที่สุดหรือที่สนามบินนานาชาติที่จะเดินทางออกนอกประเทศ หากไม่มี Re-Entry วีซ่าอาจถูกยกเลิก (ยกเว้น Multiple Entry)
 • ผู้ที่ถือ Non-O Visa ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยตามกฎหมาย หากมีความประสงค์ที่จะทำงาน จะต้องขอรับ Non-B Visa และต้องมีใบอนุญาตทำงานเท่านั้น
 • ผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรส ต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย
 • ผู้ติดตามที่เป็นบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี ยังอาศัยอยู่กับครอบครัวและยังไม่ได้สมรส
 • ผู้ติดตามที่เป็นบิดาหรือมารดา ต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป
 • กรณีที่คู่สมรสนั้นมีการหย่าร้าง Non-O Visa จะถูกยกเลิกและจะต้องให้ออกจากประเทศทันที

สรุปแล้วสำหรับผู้ติดตาม จำเป็นจะต้องขอวีซ่าผู้ติดตามประเภทโอก่อนนะคะ เพื่อที่จะได้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ และหากต้องอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานต้องต่ออายุวีซ่าเมื่อถึงกำหนด และเมื่อใดก็ตามที่ผู้ติดตามอยากจะทำงานด้วยก็ต้องขอวีซ่า Non-B ด้วยเช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ www.consular.go.th
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th

บริการต่ออายุวีซ่าผู้ติดตามประเภทโอ (Non-O Visa Extension Services)


Getting to know Non-Immigrant Visa "O"

来认识有关续签跟随者的非移民类O签证 (Non-O Visa Extension Services)

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าฟินแลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศฟินแลนด์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าฟินแลนด์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าฟินแลนด์

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเดนมาร์ก จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเดนมาร์ก เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเบลเยี่ยม จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเบลเยี่ยม เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่านอร์เวย์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศนอร์เวย์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่านอร์เวย์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่านอร์เวย์

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสวีเดน

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสวีเดน จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสวีเดน เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสวีเดน ดังนี้

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ค

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐเช็ค จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสาธารณรัฐเช็ค เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ค

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ ดังนี้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!