Trip Highlight
 • เที่ยวชมเมืองเจนีวา ชมน้ำพุเจดโด ที่ได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
 • พิชิต 2 ยอดเขาในสวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 ชื่นชมความงามที่ราวกับสรวงสวรรค์ และยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น พร้อมนั่งกระเช้า “Cabrio” กระเช้าลอยฟ้าเปิดประทุนที่มี 2 ชั้นแห่งแรกของโลก
 • นั่งรถไฟเลียบหุบเขาสวิตเซอร์แลนด์ เยือนเมืองเซอร์แมท เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน 
 • เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิส ชมอนุสาวรีย์สิงโตหิน เดินเล่นที่สะพานไม้ชาเปล
Details
ประเทศ: สวิตเซอร์แลนด์
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 12 มื้อ
เดินทางโดย: Emirates
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ย. - ต.ค. 65

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 6 October 19-24Oct 2022
(วันปิยมหาราช)
EK385
01:35 - 04:45
EK372
09:40 - 19:15
75,900 THB
จอง 6 October 22-27Oct 2022
(วันปิยมหาราช)
EK385
01:35 - 04:45
EK372
09:40 - 19:15
75,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ -
2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – เจนีวา – น้ำพุเจดโด – นาฬิกาดอกไม้
Hotel Hilton Evian-les-Bians
3 เจนีวา – ยอดเขากลาเซียร์ 3000 – แทสช์ – เซอร์แมท
Hotel Elite
4 กลาเซียเอ็กซ์เพลส – อันเดอร์แมท – แองเกลเบิร์ก
Hotel Terrace
5 ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น – เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล
Hotel Terrace
6 เมืองซูก – เมืองซูริค – จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ – สนามบิน – ดูไบ -
7 ดูไบ – กรุงเทพฯ -

วันแรก: ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ

 • คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง: กรุงเทพฯ - ดูไบ - เจนีวา - น้ำพุเจดโด - นาฬิกาดอกไม้

 • ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • เดินทางสู่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 89 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • เดินทางถึง สนามบินเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว
 • ชมเมืองเจนีวา เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • ถ่ายรูป น้ำพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมังค์ น้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นได้จากทุกจุดในเมือง น้ำพุเจดโดเป็นน้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น "สัญลักษณ์ของกรุงเจนีวา"
 • นำท่านแวะชมและถ่ายภาพกับ นาฬิกาดอกไม้ ที่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา
 • จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งมีร้านค้ามากมายรายไม่ว่าจะเป็น LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชมนาฬิกายี่ห้อดังที่ผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้ง ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซึ่งมีร้านจำหน่ายมากมายเช่นกัน
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Hilton Evian-les-Bians ระดับเดียวกัน

วันที่สาม: เจนีวา - ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - แทสช์ - เซอร์แมท

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่สถานนีกระเช้าเพื่อเตรียมตัวเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) เป็นยอดเขาในสวิสเซอร์แลนด์ ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3000 เมตร จากสถานี Col di Pillon ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ ซึ่งบนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวยอดเขาสำคัญๆ ของสวิสเซอร์แลนด์ ได้แก่ จุงเฟรา แมทเทอร์ฮอร์น และ มองบลองก์ ได้อย่างชัดเจน
 • จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะของกลาเซียร์ 3000 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูเขากูดสตาร์ด (Gstaad Mountain) ที่มีเส้นทางสกียาว 250 กิโลเมตร และ เทือกเขาแอลป์มีเส้นทางสกียาว 225 กิโลเมตร
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ถึงเวลาอัสมควรนำท่านลงจากยอดเขาสู่ สถานี Col di Pillon จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแทสช์ (Tasch) ตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศขนาดเล็กที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก ซึ่งมีเทือกเขาแอลป์ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ใหญ่สุดของทวีปยุโรป เลาะเลียบตามหุบเขา ชมทิวทัศน์สวยอันงดงามตลอดเส้นทาง
 • นำท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) โดยรถไฟซึ่งเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่า ปลอดมลพิษที่ดีของโลกตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร ซึ่ง เป็นที่ตั้งของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ 
 • ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแทสช์ (Tasch)
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Elite หรือเทียบเท่า

วันที่สี่: กลาเซียเอ็กซ์เพลส - อันเดอร์แมท - แองเกลเบิร์ก

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (ANDERMATT) โดยรถไฟสายสำคัญ กลาเซียเอ็กซ์เพลส (GLACIER EXPRESS) เป็นรถไฟด่วนที่ช้าที่สุดเพื่อให้ผู้โดยสารได้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพของธรรมชาติสองข้างทางที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามความสูงต่ำของภูมิประเทศผ่านทิวทัศน์อันตระการตาของหุบเขา ป่าไม้ น้ำตก ลำธาร ทุ่งหญ้า หมู่บ้านชนบท เดินทางถึงเมืองอันเดอร์แมท
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ เมืองแองเกลเบิร์ก เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขาและธรรมชาติที่มีความสวยงาม รอบล้อมไปด้วยทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์และเป็นอีกหนึ่งเมืองสกีรีสอร์ทชื่อดังที่อยู่ใกล้กับเมืองลูเซิร์น
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Terrace หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า: ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น - เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองสแตน เพื่อนำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น (Mt.Stanserhorn) มีความสูงที่ 1,898 เมตร(6,227 ฟุต) ระหว่างทางคุณจะได้ชมวิวแบบพาโนราม่าและให้ท่านได้สัมผัสการเดินทางโดยขึ้น กระเช้า “Cabrio” กระเช้าลอยฟ้าเปิดประทุนที่มี 2 ชั้นแห่งแรกของโลก ซึ่งสามารถจุผู้โดยสารได้เกือบ 60 ท่าน โดยชั้นดาดฟ้าจะสามารถจุได้ 30 ท่าน ระยะเกือบ 2 กิโลเมตร ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะสามารถมองเห็นวิวแบบ 360 องศา
 • หลังจากนั้นอิสระให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนยอดเขา
 • ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขาและเดินทางไปยัง เมืองลูเซิร์น
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เที่ยวชมเมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม
 • ถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดี
 • จากนั้นนำท่านเที่ยวชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ 
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Terrace หรือเทียบเท่า

วันที่หก: เมืองซูก - เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - สนามบิน - ดูไบ

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดแต่ปัจจุบันคือเมืองที่รวยที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเขตเมืองเก่าที่ก่ตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่13 อาคารบ้านเรือนยังคงสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสวยงามอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีวิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • เที่ยวชม จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่สำคัญของเมืองซูริค ปัจจุบันจัตุรัสนี้ได้กลายเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่
 • นำท่านสู่ ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยหรือเดินไปยัง สวนลินเดนฮอฟ (Lindenhof) จุดชมวิวของเมืองซูริคที่ตั้งอยู่ในเมืองเก่าที่ยังเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลีชื่อดัง “Crash Landing On You”
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 86 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่เจ็ด: ดูไบ - กรุงเทพฯ

 • เดินทางถึง เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

แนะนำทริปเดินทางท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์

เงื่อนไขสินค้า

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะดำเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามที่กำหนด แต่บางครั้งการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตาม และค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกำหนด (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการทำหนังสือเดินทางและวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็นต้น
 • ค่าส่วนเกินของน้ำหนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 30 กก./ท่าน
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโรx 5 วัน = 10 ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย วันละ 700 x 7 วัน = 700 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ

RELATED ARTICLES

World Citizenship Report 2022 Top 10 ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก

ส่องประเทศที่มีความน่าอยู่ที่สุดในโลก World Citizenship Report 2022 โดยเป็นผลจากคะแนนตัวชี้วัด 5 อย่าง คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการบริหารจัดการ และ ด้านอิสระทางการเงิน ซึ่งอันดับ 1 ในปีนี้ได้แก่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ดังนี้

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศเล็กๆ ในทวีปยุโรป ประเทศในฝันที่ใครๆ ต่างก็หวังว่าอยากจะเดินทางไปยลโฉมสักครั้ง แต่ก่อนอื่นอย่าลืมเตรียมตัวเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์กันให้พร้อม และนี่คือสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ก่อนเดินทาง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!