Trip Highlight
 • ตามรอยซีรี่ย์ชื่อดัง Crash Landing On You ที่หมู่บ้าน ISELTWALD
 • อินเตอร์ลาเกน เมืองสวยที่รายล้อมด้วยทะเลสาบถึง 2 แห่ง
 • เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ สมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป
 • นั่งรถไฟ Bernina Express สัมผัสบรรยากาศเส้นทางรถไฟที่เก่าแก่และสวยงาม
 • หมู่บ้านเบลาจิโอ้ หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับการยอมรับว่าสวยงามที่สุดในทะเลสาบโคโม่
 • เที่ยวมิลาน Milan เมืองแฟชั่นแห่ง อิตาลี จุดหมายของคนรักศิลปะ
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ SERRAVALLE DESIGNER OUTLET
Details
ประเทศ: สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 11 มื้อ
เดินทางโดย: Emirates
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ค. - ส.ค. 65

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 6 July 12-17Jul 2022 EK385
01:35 - 04:45
EK372
09:40 - 19:15
69,900 THB
จอง 6 August 9-14Aug 2022 EK385
01:35 - 04:45
EK372
09:40 - 19:15
72,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ -
2 ดูไบ – ซูริค (สวิต) – หมู่บ้าน ISELTWALD – เมืองอินเตอร์ลาเก้น
Hey Hotel
3 อินเตอร์ลาเก้น – กรินเดลวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – EIGER EXPRESS – เมืองลูเซิร์น
Hotel Ibis Style Luzern
4 ลูเซิร์น – เซนต์มอริตส์ – BERNINA EXPRESS – เมืองโคโม่ (อิตาลี)
Hotel NH Milano Fiera
5 ล่องเรือทะเลสาบโคโม่-หมู่บ้านเบลาจิโอ้ SERRAVALLE DESIGNER OUTLET
Hotel NH Milano Fiera
6 กรุงมิลาน – ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ – สนามบิน -
7 ดูไบ – กรุงเทพฯ -

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ

 • คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง ดูไบ – ซูริค (สวิต) – หมู่บ้าน ISELTWALD – เมืองอินเตอร์ลาเก้น

 • ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK087 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • เดินทางสู่ หมู่บ้าน ISELTWALD เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ ค.ศ.1146 ประกอบด้วยทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบเบรียนซ์ อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปภายในหมู่บ้านตามอัธยาศัย นอกจากนั้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์ชื่อดัง Crash Landing On You
 • เดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเก้น (Interlaken) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake)
 • อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่นๆ อีกมากมาย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก Hey Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม อินเตอร์ลาเก้น – กรินเดลวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – EIGER EXPRESS – เมืองลูเซิร์น

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE โดยกระเช้าไฟฟ้า EIGER EXPRESS ซึ่งเป็นกระเช้าใหม่ล่าสุดที่จะพาทุกท่านขึ้นสู่ยอดเขาในเวลาเพียง 15 นาที (จากสถานี Grindelwald Terminal ไปยัง Eiger Glacier Terminal) ซึ่งยอดเขาจุงฟราวได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกของสวิตเซอร์แลนด์ ที่อยู่บนความสูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 4,158 เมตร ที่มี่หิมะปกคลุมตลอดทั้งปี
 • นำท่านชม กลาเซียร์ หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จากนั้นสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง (Plateau) หรือเลือกเดินไปยัง SPHINX ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร
 • ชม ถ้ำน้ำแข็ง ที่แกะสลักให้ สวยงาม อยู่ ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Alestsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
 • เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม
 • ชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ 
 • จากนั้นนำท่านเที่ยวชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก Hotel Ibis Style Luzern หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ลูเซิร์น – เซนต์มอริตส์ – BERNINA EXPRESS – เมืองโคโม่ (อิตาลี)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองเซนต์มอริตส์ (St. Moritz) เป็นเมืองรีสอร์ทหรูในหุบเขาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ในระดับความสูงที่ 1775 ม. เหนือน้ำทะเล ซึ่งทางตะวันออกของเทือกเขามียอดภูเขา Piz Bernina ตระหง่านสูงที่สุด
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางโดย รถไฟ BERNINA EXPRESS หนึ่งในเส้นทางของรถไฟ Glacier Express ซึ่งเป็นรถไฟ Panoramic Train ที่ช้าที่สุดเพื่อให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเส้นทางรถไฟที่เก่าแก่และสวยงาม เป็นเส้นทางมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของ Switzerland ท่านได้ชื่นชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม โดยรถไฟนั้นจะเดินทางข้ามผ่านเทือกเขาแอลป์บนความสูงกว่า 2000 เมตรจากกระดับน้ำทะเล และยังเป็นเส้นทางสายมรดกโลกทางธรรมชาติที่องค์การ UNESCO ให้การยอมรับ
 • โดยจุดหมายปลายทางของรถไฟจะอยู่ที่ เมืองทิราโน่ เมืองเล็กๆ ที่อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีและเป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลีกับสวิตเซอร์แลนด์
 • จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองโคโม่ เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโมเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกับทะเลสาบโคโม โคโมเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก Hotel NH Milano Fiera หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ - หมู่บ้านเบลาจิโอ้ - SERRAVALLE DESIGNER OUTLET

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ ท่าเรือโคโม่ เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปยัง หมู่บ้านเบลาจิโอ้ หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับการยอมรับว่าสวยงามที่สุดในทะเลสาบโคโม่ เป็นหมู่บ้านที่มีบุคคลมีชื่อเสียง มหาเศรษฐีต่างมาซื้อบ้านพักหมู่บ้านแห่งนี้
 • นำท่านเดินชมเมืองเบลลาจิโอ และให้ท่านได้เดินเล่นภายในตัวเมืองรวมถึงเลือกซื้อของที่ระลึกและของฝากตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ Serravalle Designer Outlet เป็นสถานที่ที่รวมสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมจากหลากหลายเมืองและจากดีไซเนอร์ชั้นนำระดับแถวหน้าของอิตาลี มีร้านค้าแฟชั่นและสินค้าต่างๆกว่า 180 ร้าน ทั้ง Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, Bulgari, Trussardi, Calvin Klein, Diesel, Camper, Furla, Moschino, Bulgari, Bose, และอื่นๆ โดยสินค้าแฟชั่นจะลดราคาตั้งแต่ 30% - 70% ตลอดทั้งปี
 • **อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ภายใน OUTLET)
 • ที่พัก Hotel NH Milano Fiera หรือเทียบเท่า

วันที่หก กรุงมิลาน – ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ – สนามบิน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ กรุงมิลาน (Milan) เมืองสำคัญทาง ภาคเหนือของอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์เดีย ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์คำว่า MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยู่กลางที่ราบ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ
 • นำท่านเที่ยวชม ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือ ที่เรียกว่าดูโอโม่ (Duomo) ชื่อนี้ไว้ใช้เรียกมหาวิหารประจำเมือง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็จ 400 กว่าปี
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งมีจำหน่ายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรือจะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
 • **อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว**
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบิน
 • ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK092 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่เจ็ด ดูไบ – กรุงเทพฯ

 • เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะดำเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามที่กำหนด แต่บางครั้งการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่าโรงแรมที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกำหนด (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย)
 • ค่าประกันสุขภาพ (covid-19) เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 30 กก./ท่าน)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่า RT-PCR TEST ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย (ถ้าประเทศปลายทางต้องการเอกสาร)
 • ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (ตามข้อกำหนดของรัฐบาล)
 • ค่าใช้จ่ายในการกักตัวในประเทศไทย และ RT-PCR TEST เมื่อถึงไทย (เงื่อนไขตามที่ทางรัฐบาลกำหนด)

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

6คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!