ค้นหาบทความ:

หนังสือเดินทาง ตอบคำถามคาใจที่พบบ่อย

หนังสือเดินทางCr. www.ascotsandchapels.com

1. การยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

จะขอหนังสือเดินทาง มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

ขั้นตอนที่ 1 รับบัตรคิว

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลักหากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงพร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3

  • เก็บข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ขวาและนิ้วชี้ซ้ายด้วยเครื่องสแกนข้างละ 2 ครั้ง และถ่ายรูป 2 ครั้ง)
  • แจ้งความประสงค์ที่จะขอรับเล่มทางไปรษณีย์ (หากประสงค์)

ขั้นตอนที่ 4 ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และค่าส่งไปรษณีย์ (35 บาท) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่มท่านจะได้รับหนังสือเดินทาง ดังนี้

  • สำหรับผู้ยื่นคำขอที่กรุงเทพฯ สามารถมารับหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง หรือมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน นับจากยื่นคำร้องแล้ว 2 วันทำการ (ไม่นับวันที่ยื่น)อาทิ ยื่นคำร้องวันศุกร์จะได้รับหนังสือเดินทางในวันอังคารเช้า หรือ สามารถใช้บริการการจัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ โดยชำระค่าจัดส่ง 40 บาท ผู้รับซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ ได้รับหนังสือเดินทางประมาณ 5 -7 วัน ไม่รวมวันหยุด
  • ผู้ยื่นคำขอที่สำนักงานในต่างจังหวัด จะรับเล่มทางไปรษณีย์ EMS เท่านั้น เนื่องจากหนังสือเดินทางผลิตเล่มที่กรุงเทพฯ จึงต้องส่งให้ผู้รับทางไปรษณีย์โดยตรง โดยใช้เวลา 5-7 วันทำการ สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง

อยู่ต่างประเทศ จะขอทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่ ?

อยู่ต่างประเทศ ก็สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางหรือต่ออายุหนังสือเดินทางได้ ที่สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ

อยู่ต่างประเทศ จะยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ได้หรือไม่ ?

          กรณีที่อยู่ต่างประเทศ ไม่สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ไปยังสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลไทยในต่างประเทศได้ เพราะการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (ถ่ายภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ) เพื่อนำข้อมูลไปบันทึกในไมโครชิพและฝังลงในหนังสือเดินทาง

ตอนนี้ถือหนังสือเดินทางของชาติอื่นอยู่ จะยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทยได้หรือไม่ ?

          ได้ หากบุคคลนั้นมีสัญชาติไทยก็สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทยได้ อย่างไรก็ดี หลายประเทศกำหนดให้บุคคลถือหนังสือเดินทางได้เพียงสัญชาติเดียว และอาจต้องสละสัญชาติอื่นก่อนที่จะขอมีหนังสือเดินทางชาตินั้นๆ ได้


2.  หนังสือเดินทางราชการ

บุคคลที่เป็นข้าราชการ ประสงค์จะเดินทางไปราชการต่างประเทศ จะยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง จะต้องทำอย่างไร ยื่นขอ ณ ที่ใดบ้าง ?

          จะต้องยื่นคำร้องพร้อมแนบหนังสือรับรองจากต้นสังกัด สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน ต่อกระทรวงการต่างประเทศ ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ หรือที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า, บางนา, ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ (กระทรวงแรงงานฯ), ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร B)) และในต่างจังหวัด (สงขลา, อุบลราชธานี, สุราษฎร์ธานี, นครราชสีมา, ขอนแก่น, เชียงใหม่, อุดรธานี, พิษณุโลก, ยะลา, ภูเก็ต, นครสวรรค์, จันทบุรี, เชียงราย และพัทยา)


3. หนังสือเดินทางของผู้เยาว์

ผู้เยาว์สามารถใช้หนังสือเดินทางร่วมกับบิดาหรือมารดาได้หรือไม่ ?

          ไม่ได้ ผู้เยาว์ไม่ว่าอายุเท่าใดจะต้องมีหนังสือเดินทางเป็นของตนเอง

ผู้เยาว์อายุ 10 ปี ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางต้องทำอย่างไร บิดามารดาทั้งสองจะต้องมาร่วมลงนามพร้อมกันหรือไม่ ?

          ผู้เยาว์อายุ 10 ปี ถือว่าอายุต่ำกว่า 15 ปี หากประสงค์จะยื่นขอหรือต่ออายุหนังสือเดินทาง จำเป็นที่ผู้ปกครองจะต้องลงนามให้ความยินยอมทุกครั้ง กรณีผู้ปกครองไม่สามารถมาลงนามพร้อมกัน จะต้องมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งมาร่วมยื่นขอหนังสือเดินทางพร้อมผู้เยาว์ ฝ่ายที่มาไม่ได้ให้ทำหนังสือยินยอมตามแบบฟอร์ม

ผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประสงค์จะยื่นขอหนังสือเดินทาง จะต้องทำอย่างไร ?

          ผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี สามารถติดต่อขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองโดยมีหนังสือมอบอำนาจจากบิดามารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์


4. หนังสือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

การขอหนังสือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

          นอกจากหลักฐานต่างๆ เช่นเดียวกับการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางธรรมดาแล้ว ผู้ยื่นคำร้องยังต้องแสดงหนังสือรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรี หรือหนังสือรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัด รับรองการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์


5. การต่ออายุ ทำใหม่ หรือเพิ่มหน้าหนังสือเดินทาง

การต่ออายุหนังสือเดินทางควรกระทำเมื่อใด ?

          หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถต่ออายุได้

หากหน้าในหนังสือเดินทางจะหมด สามารถเพิ่มเติมหน้าใหม่ได้หรือไม่ ?

          ไม่ได้ สถานเอกอัครราชทูตหลายประเทศไม่ประทับตรา visa ในใบเพิ่มหน้า

หน้าหนังสือเดินทางชำรุดเสียหายหรือฉีกขาดต้องทำอย่างไร ?

          จะต้องยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางใหม่


6. การรับหนังสือเดินทาง

ประสงค์จะขอให้ผู้อื่นมารับแทน จะต้องทำอย่างไร ?

          หากมารับด้วยตนเอง หรือบุคคลในครอบครัวสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบรับหนังสือเดินทาง

          หากให้บุคคลอื่นรับแทน ต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหนังสือเดินทาง ใบรับหนังสือเดินทางไปแสดง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาของผู้รับแทน

มีการบริการจัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์หรือไม่ ?

          มี สามารถแสดงความจำนงเมื่อยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง ณ ที่ทำการ คิดค่าธรรมเนียม 40 บาท


7. การแก้ไขและการทำนิติกรในหนังสือเดินทาง

หากบุคคลทำการแปลงเพศแล้ว ประสงค์จะแก้ไขคำนำหน้าชื่อ สามารถทำได้หรือไม่ ?

          ไม่ได้ ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายไทยถือเพศของบุคคลจากการเกิดเท่านั้น

          บุคคลที่เปลี่ยนเพศด้วยการแต่งกาย และ/หรือการผ่าตัด อาจประสบปัญหากับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศต่าง ๆ เนื่องจากมีลักษณะไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือเดินทาง


8. การตรวจลงตรา (Visa)

หากมีการตรวจลงตรา (visa) ที่ยังมีอายุอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า จะสามารถนำไปผนวกกับเล่มหนังสือเดินทางฉบับใหม่ได้หรือไม่ ?

          ไม่สามารถผนวกเล่มเก่ากับเล่มใหม่ได้ แต่สามารถยื่นคำร้องขอบันทึกการถือหนังสือเดินทางเล่มเก่าในเล่มใหม่และสามารถใช้วีซ่าในเล่มเก่าที่ยังมีอายุใช้งานคู่กับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ( ถือ 2 เล่ม แม้ว่า หนังสือเดินทางเล่มเก่าจะถูกยกเลิกแล้ว แต่ยังมีวีซ่าที่มีอายุใช้งานได้อยู่)


9. อื่นๆ

ทำไมการเดินทางไปต่างประเทศจึงต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน ?

          ถือเป็นหลักปฏิบัติและเป็นกฎเกณฑ์สำหรับหลายประเทศที่จะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนก่อนการเดินทางออกนอกประเทศ หากหนังสือเดินทางมีอายุไม่ถึง 6 เดือน จะต้องยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางใหม่ รวมทั้ง วีซ่าควรตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลของประเทศที่กำลังจะเดินทางไป เกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ก่อนเดินทาง

จองตั๋วเครื่องบินเที่ยวทั่วโลก


แต่ถ้าใครที่ไม่ชอบเดินทางร่วมกันกับผู้อื่นเราขอแนะนำประสบการณ์ในการเดินทางแบบใหม่เรียกว่าการเดินทางแบบเที่ยวส่วนตัวหรือว่า Group and Go นั่นเองค่ะ

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า ชมความงดงามสองข้างทางระหว่างการเดินทาง จากประสบการณ์จริงของนักเดินทาง

ญี่ปุ่นเปิดประเทศ ข้อควรรู้ก่อนเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว

เป็นที่ทราบกันมาบ้างแล้วสำหรับใครที่กำลังรอคอยการเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น เพราะญี่ปุ่นเปิดประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดคือช่วงเริ่มต้นเปิดประเทศนี้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางผ่านบริษัททัวร์ถึงจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางญี่ปุ่น

10 ที่เที่ยวโตเกียว ครั้งหนึ่งต้องไปเช็คอิน

เที่ยวโตเกียว เที่ยวง่ายที่สุด และยังเป็นแหล่งรวมที่เที่ยวมากมาย ทั้งธรรมชาติสวยๆ อย่างภูเขาไฟฟูจิ ทะลสาบ วัดเก่าแก่ พระราชวังอันงดงาม เรียกว่าไปโตเกียวแค่ที่เดียวเที่ยวได้ครบทุกรส แนะนำ 10 ที่เที่ยวโตเกียว ที่ครั้งหนึ่งต้องไปเช็คอิน

แนะนำที่เที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ เมืองยอดฮิตของจีน

เมืองคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจีน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายใครสายธรรมชาติต้องมาสักครั้ง

เที่ยวคุนหมิงเส้นทางใหม่ ภูเขาเจ็ดสีตงชวน คุณอาจจะยังไม่เคยไป!

คนไม่ได้ไปควรไป ส่วนใครเคยไปคุนหมิงมาแล้ว อาจจะเคยไปเส้นทางเดิมๆ แต่นั่นยังไม่หมด อยากจะให้ไปที่ "ตงชวน" เพราะว่าน่าไปมากๆ ธรรมชาติสวยๆ เห็นวิว 360 องศา หากเที่ยวคุนหมิงมุมอื่นมาแล้ว แนะนำว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควรพลาด

ข่าวดี! อุทยานจางเจียเจี้ย เปิดเที่ยวแล้ว

มีข่าวดีมาบอก! อุทยานจางเจียเจี้ยเปิดแล้วจ้า ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการเปิดให้เข้าชมอุทยานจางเจียเจี้ย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรถสาธารณะที่รับส่งนักท่องเที่ยวได้รับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อทั้งหมด

รีวิวจัดเต็ม เที่ยวคุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน จะเที่ยวกันเองหรือไปทั้งครอบครัวก็ไปได้

รีวิวจัดเต็ม เที่ยวคุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน แนะนำประสบการณ์การเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ กับความประทับใจที่ยากจะลืมเลือน ที่เที่ยวสวยๆ ใกล้ไทยนิดเดียว ชวนกันไปเที่ยวทั้งครอบครัว หรือจะลุยเดี่ยวเที่ยวด้วยตัวเองก็ได้ทั้งนั้น

50 เมนูเด็ด อาหารญี่ปุ่นที่ต้องลอง!

ใครๆ ก็ชอบกินอาหารญีปุ่น แต่เรารู้จักกับอาหารญี่ปุ่นกันดีแล้วหรือยังนะ เราดูหน้าตาอาหารญี่ปุ่นทั้ง 50 เมนูกันดีกว่า ว่าจะน่ากินขนาดไหน ใครจัดไปครบทุกเมนูแล้วบ้างนะ

เปิดตัวอีกแล้วที่ท่องเที่ยวจีน ครั้งนี้เสียวยิ่งกว่า สะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่จางเจียเจี้ย

สัมผัสประสบการณ์ที่เหมือนเดินอยู่บนอากาศ กับสะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่ยาวถึง 430 เมตร และข้ามหุบเขาลึกของจางเจียเจี้ย ที่ลึกถึง 300 เมตร ที่จางเจียเจี้ย ประเทศจีน

ทายสิว่าฉันอยู่ที่ไหน? บอกใบ้ว่าเราจะพามาเที่ยวคุนหมิง

ทายสิว่าฉันอยู่ที่ไหน? บอกใบ้ว่าเราจะพามาเที่ยวคุนหมิง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!