ค้นหาบทความ:

visa vs passport คนละเรื่องเดียวกัน เรียกใช้ให้ถูก

visa vs passport คนละเรื่องเดียวกัน เรียกใช้ให้ถูก

สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีพาสปอร์ตเป็นเอกสารสำคัญในการเดินทาง และบางครั้งอาจต้องมีการขอวีซ่าแนบไปด้วย สำหรับบางประเทศที่ต้องมีการยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทาง ทีนี้หลายคนยังคงสับสนอยู่บ้างกับสองคำนี้ Visa กับ Passport ใช้แบบเดียวกันไหม ที่ผ่านมาใช้ถูกหรือเปล่า?

PASSPORT (พาสปอร์ต) คืออะไร?

พาสปอร์ต หรือ หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารที่รับรองสัญชาติของผู้ถือ และเป็นเอกสารแสดงตน (identity) ของผู้ถือซึ่งออกให้โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศสำหรับใช้เดินทางระหว่างประเทศ โดยภายในเล่มพาสปอร์ตนั้น จะมีข้อมูลสำคัญที่ระบุตัวตนของผู้ถือพาสปอร์ต ได้แก่ ชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ และสถานที่เกิดของผู้ถือหนังสือเดินทาง โดยจะต้องมีติดตัวทุกครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศ และจำเป็นต้องพกติดตัวเอาไว้เสมอ

หากเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆ พาสปอร์ตก็ทำหน้าที่เหมือนกับบัตรประจำตัวประชาชน ที่จะมีข้อมูลระบุตัวตนของผู้เดินทาง สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพื่อให้ทราบว่าผู้นั้นเป็นใคร มาจากประเทศอะไร หากมีอะไรต้องช่วยเหลือ หรือต้องการทราบว่าคนนี้คือใคร ก็สามารถทราบได้จากหนักงสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนั่นเอง

VISA (วีซ่า) คืออะไร

วีซ่า คือ เอกสารที่ประเทศใดประเทศหนึ่งออกให้บุคคลที่ได้รับการพิจารณาให้สามารถเข้าประเทศผู้ออกตรวจลงตราได้ ภายในระยะเวลาหรือจุดประสงค์ที่บุคคลนั้นยื่นคำร้องขอ โดยจะนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขณะเข้าประเทศที่ได้ยื่นขอวีซ่าไว้ ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการประทับตราลงหนังสือเดินทาง อาจเป็นสติกเกอร์ หรือ ตราประทับ หรืออาจอยู่ในรูปแบบที่ไม่ได้ประทับลงในหนังสือเดินทางก็ได้

สงสัยกันไหม? บางครั้งเดินทางไม่เห็นต้องขอวีซ่า บางครั้งก็ต้องขอวีซ่า เพราะเป็นข้อกำหนดของแต่ละประเทศ ว่าการจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆ นั้นก้าวข้ามเข้ามาในประเทศ จะต้องมีวีซ่าเป็นใบผ่านทาง หรือในหลายประเทศก็มีข้อยกเว้นว่าประเทศอะไรบ้างที่สามารถเดินทางเข้ามาได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่ก็จะมีกำหนดระยะเวลาว่าสามารถพำนักได้กี่วัน ยกตัวอย่างเช่น การเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เมื่อหลายปีก่อนนั้นมีการให้คนไทยต้องยื่นขอวีซ่าก่อนถึงจะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ แต่ในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ญี่ปุ่นก็ผ่อนปรนนโยบายการเดินทางให้คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า เป็นต้น


ประเภทของพาสปอร์ต

พาสปอร์ตของไทยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1. ปกสีน้ำตาล - หนังสือเดินทางธรรมดา (Ordinary Passport)
  ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี มี 66 หน้า ไม่สามารถต่ออายุเพิ่มได้

 2. ปกสีน้ำเงินเข้ม - หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)
  มีอายุไม่เกิน 5 ปี ผู้ถือต้องใช้ในราชการเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการเดินทางส่วนตัว มีข้อกำหนดให้ออกให้เฉพาะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ สมาชิกรัฐสภาซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ และบุคคลอื่นใดที่เดินทางเพื่อทำประโยชน์แก่ทางราชการตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุมัติ เท่านั้น

 3. ปกสีแดงสด - หนังสือเดินทางทูต (Diplomatic Passport)
  มีอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่สามารถต่ออายุเพิ่มได้ มีข้อกำหนดออกให้เฉพาะบุคคลดังต่อไปนี้
  3.1 พระบรมวงศ์และพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  3.2 พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและคู่สมรส
  3.3 พระราชวงศ์และบุคคลสำคัญที่ราชเลขาธิการขอไปเป็นกรณีพิเศษ
  3.4 ประธานองคมนตรี และองคมนตรี
  3.5 นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
  3.6 ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา
  3.7 ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และประธานศาลอุทธรณ์
  3.8 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด
  3.9 อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
  3.10 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
  3.11 ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ
  3.12 ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ ส่วนราชการในต่างประเทศ คู่สมรส และบุตรในประเทศที่ประจำอยู่หรือทำการศึกษาอยู่ในประเทศอื่น แต่บุตรจะต้องอายุไม่เกิน 25 ปี
  3.13 คู่สมรสที่ร่วมเดินทางไปกับบุคคลดังกล่าวในข้อ 3.2-3.8
  3.14 บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ หรือภายใต้สถานการณ์พิเศษที่มีความจำเป็น หรือเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศไทย

 4. ปกสีเขียว - หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport)

ประเภทของวีซ่า

วีซ่าไปแบ่งออกเป็นหลายประเภท ตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ดังนี้

 1. ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)
  จะออกให้แก่คนประเทศที่ไม่ได้ถือสัญชาตินั้น ที่ประสงค์จะเดินทางเข้า มาในประเทศ เพื่อ เดินทางผ่านเล่นกีฬา เป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือเป็น คนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า โดยจะมีอายุวีซ่า 3 เดือน พักได้ไม่ เกินครั้งล่ะ 30 วัน
 2. ประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa)
  จะออกให้แก่คนประเทศที่ไม่ได้ถือสัญชาตินั้นที่ประสงค์จะเดินทางเข้า มาในประเทศ เพื่อ การท่องเที่ยว โดยจะมีอายุวีซ่า 3 เดือน หรือ 6 เดือน พักได้ไม่เกินครั้งล่ะ 60 วัน
 3. ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
  จะออกให้แก่คนประเทศที่ไม่ได้ถือสัญชาตินั้นที่ประสงค์จะเดินทางเข้า มาในประเทศ เพื่อ การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ การติดต่อประกอบธุรกิจ การทำงาน การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง การ เข้ามาใช้ชีวิตในบั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุ การเข้ามาในประเทศเพื่อการ รักษาพยาบาล โดยมีอายุวีซ่า 3 เดือนสำหรับเดินทางครั้งเดียว หรือ 1 ปีสำหรับเดินทางหลายครั้ง พักได้ไม่เกินครั้งล่ะ 90 วัน
 4. ประเภททูต (Diplomatic Visa)
  จะออกให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตหรือกงสุล หรือการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ และผู้ร้องจะต้องถือหนังสือเดินทางทูต หรือ หนังสือเดินทางสหประชาชาติซึ่งเทียบเท่าหนังสือเดินทางทูต เท่านั้น โดยพักได้ไม่เกินครั้งล่ะ 90 วัน
 5. ประเภทราชการ (Official Visa)
  จะออกให้ในการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในประเทศเป็นการชั่วคราวเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ และผู้ร้องจะต้องถือหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติ ซึ่งเทียบเท่าหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น โดยพักได้ไม่เกินครั้งล่ะ 90 วัน
 6. ประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)
  จะออกให้เฉพาะ การขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว หรือการขอรับการตรวจลงตราของผู้ถือหนังสือเดินทาง ธรรมดาโดยจะมีอายุวีซ่า 3 เดือน หรือ 6 เดือน พักได้ไม่เกินครั้งล่ะ 90 วัน

ยื่นขอพาสปอร์ตได้ที่ไหน?

สามารถยื่นขอหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตได้หลายแห่ง ดังนี้

 • กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
 • สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา - ศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค)
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่ - ตลิ่งชัน (อาคาร SC Plaza)
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี (ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์)
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (ศูนย์การค้าเ MBK CENTER)
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ธัญบุรี (ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต)
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต)

นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในจังหวัดต่างๆ ตั้งอยู่ตามศาลากลาง อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และศูนย์การค้า คอยให้บริการประชาชนสำหรับการทำพาสปอร์ต หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองหนังสือเดินทาง โทรศัพท์ 0 2981 7257 ถึง 60 และ 0 2203 5000 ต่อ 32303

ยื่นขอวีซ่าได้ที่ไหน?

สามารถติดต่อเพื่อยื่นขอวีซ่าได้หลายช่องทาง ดังนี้

 • ติดต่อสถานทูตหรือศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าโดยตรง
  เป็นวิธีการยื่นขอวีซ่าแบบปกติทั่วไป คือการไปยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเอง โดยต้องเตรียมเอกสารการยื่นขอวีซ่าให้ครบ แล้วไปติดต่อที่สถานทูตหรือศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า ซึ่งแต่ละประเทศจะมีรายละเอียดในการยื่นขอวีซ่าที่ไม่เหมือนกัน
 • ยื่นขอวีซ่าออนไลน์
  ด้วยยุคออนไลน์แบบนี้ มีหลายประเทศที่เปิดให้ยื่นขอวีซ่าออนไลน์ได้แล้ว โดยสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแบบออนไลน์และอัพโหลดข้อมูลส่วนตัว เช่น รูปถ่าย และเอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณาอนุมัติวีซ่า แต่ต้องเข้าไปดูข้อกำหนดต่างๆ ของแต่ละประเทศให้ดี รวมไปถึงระยะเวลาในการยื่นวีซ่า เพื่อจะได้ไม่พลาดการเดินทาง
 • ขอวีซ่าที่สนามบินปลายทาง (Visa on Arrival)
  Visa on Arrival เป็นวีซ่าที่ผู้ถือพาสปอร์ตไทยสามารถขอวีซ่าได้ที่สนามบินปลายทาง ผ่านช่องทางตรวจคนเข้าเมืองได้เลย แต่ต้องกรอกแบบฟอร์มให้ครบ และเสียค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จะพำนักในประเทศนั้นๆ แต่ในการอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก: กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

หมดเรื่องยุ่งยากในการยื่นขอวีซ่า ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแล


ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่าน ทำได้ไม่ยาก!

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

จองคิวหนังสือเดินทางออนไลน์ ง่ายๆ แค่คลิก

หลายคนเคยเดินทางมาแล้วแต่ไม่ได้เดินทางเสียนานจนพาสปอร์ตหมดอายุ หลายคนก็ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศเลย จะยื่นเรื่องขอหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ไม่จำเป็นต้องไปรอต่อคิวยาวเหยียด แต่สามารถกดจองคิวหนังสือเดินทางออนไลน์ได้

รู้จักกับประเภทของวีซ่าเชงเก้น

จะเดินทางไปในประเทศแถบยุโรป เรารู้กันแล้วว่าต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น แต่รู้หรือไม่ว่า วีซ่าเชงเก้นมีกี่แบบ และในแต่ละแบบนั้นเหมาะสำหรับผู้เดินทางที่ต้องการเดินทางรูปแบบใดบ้าง เรามาทำความรู้จักกับประเภทของวีซ่าเชงเก้นกันก่อน

วีซ่าธุรกิจ คืออะไร?

ในการเดินทางข้ามประเทศนั้น มีการยื่นขอวีซ่าอยู่หลายประเภทด้วยกัน ซึ่ง วีซ่าธุรกิจ ก็คือหนึ่งในประเภทวีซ่าที่มีการยื่นขอกันมากไม่แพ้วีซ่าประเภทอื่น วีซ่าธุรกิจ คืออะไร มีขั้นตอนการยื่นขออย่างไร เรารวบรวมคำตอบมาไว้ให้แล้ว

วีซ่าเยี่ยมเยียน คืออะไร?

สำหรับคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ และถ้าประเทศนั้นต้องใช้วีซ่า ส่วนใหญ่จะเป็นการยื่นขอวีซ่าแบบชั่วคราว โดยมีทั้งประเภทวีซ่า ท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าธุรกิจ เราจะมาดูกันว่า วีซ่าประเภทเยี่ยมเยียนนั้นคืออะไร และมีการยื่นขอวีซ่าอย่างไร

ยื่นวีซ่าที่ไหนดี? ยื่นวีซ่ากับ WonderfulPackage ดีกว่าอย่างไร?

ยื่นวีซ่าที่ไหนดี? คำถามชวนปวดหัวสำหรับคนที่กำลังจะยื่นขอวีซ่า แต่ไม่รู้จะไปยื่นที่ไหนอย่างไร แล้วต้องมีกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ความกังวลเหล่านี้จะหมดไปเมื่อยื่นวีซ่ากับ WonderfulPackage

ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่าน ทำได้ไม่ยาก!

ผู้ที่มีความต้องการเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรป เกือบทั้งหมดของประเทศในยุโรปจำเป็นต้องขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางเข้าประเทศ ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่านไม่ใช่เรื่องยาก ถ้ามีเอกสารครบและคุณสมบัติครบถ้วนตามปกติ ก็ไม่มีปัญหา

อยากมีวัคซีนพาสปอร์ต ต้องทำอย่างไร

ตั้งแต่มีสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เราต้องระงับการเดินทางมาเป็นเวลายาวนาน และได้เริ่มมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่บนโลก เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอ เราจะได้มีโอกาสกลับมาเดินทางอีกครั้ง และใบเบิกทางในการเดินทางที่ดีก็คือ วัคซีนพาสปอร์ต

Q&A หลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น

หากต้องการเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรป สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ที่ให้ผู้ถือวีซ่านี้ สามารถเดินทางข้ามผ่านประเทศในกลุ่มสมาชิกได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่หลายๆ ประเภท เราได้รวบรวมหลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้นมาให้แล้ว

รู้จักกับ วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) จะเดินทางไปยุโรปต้องรู้!!

วีซ่าเชงเก้น หรือ Schengen Visa เราคงเคยได้ยินคำนี้กันมาพอสมควรแล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าวีซ่าเชงเก้นเป็นอย่างไรกันแน่ ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นมีประเทศอะไรบ้าง แล้วถ้าหากจะต้องเดินทางไปยุโรป จะขอวีซ่าเชงเก้นได้อย่างไร?

ประเภทของวีซ่า มีเยอะกว่าที่คิด

การจะเดินทางไปต่างประเทศ ในบางประเทศจะอนุญาตให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทยเข้าประเทศนั้นได้ก็ต้องมีการยื่นขอวีซ่าเพื่อเป็นใบผ่านทางเข้าประเทศนั้นๆ เราอาจจะรู้จักประเภทของวีซ่าเพียงไม่กี่ประเภทที่คุ้นเคยกันดี รู้หรือไม่ว่าวีซ่ามีประเภทอะไรบ้าง ประเภทของวีซ่ามีเยอะกว่าที่คิด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!