ค้นหาบทความ:

Q&A : หากชาวต่างชาติต้องการเปิดบัญชีธนาคารในไทย ต้องทำอย่างไร??

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย สามารถเปิดบัญชีธนาคารของประเทศไทยได้ แต่ธนาคารส่วนใหญ่จะเปิดบัญชีให้เฉพาะบุคคลที่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เป็นหลัก เนื่องจากธนาคารต้องการหลักฐานการยืนยันว่า ชาวต่างชาติที่ต้องการเปิดบัญชีนั้นทำงานอยู่ในประเทศไทยจริง

แต่หากว่าชาวต่างชาติอยู่ระหว่างรอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ก็สามารถใช้เอกสารที่หน่วยราชการออกให้ใช้แทนได้ โดยเอกสารจะต้องระบุวันที่ให้ไปรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ตัวจริง

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้เปิดบัญชีสำหรับชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน มีอะไรบ้าง??

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

กรณีชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน แต่ต้องการเปิดบัญชี ควรทำอย่างไร??

ธนาคารบางแห่งอาจให้ชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เปิดบัญชีได้ โดยคุณจะต้องนำพาสปอร์ตและเอกสารสำคัญดังต่อไปนี้ไปยื่นในการขอเปิดบัญชี

 1. สถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ
 2. หน่วยงานต่างประเทศ เช่น หนังสือรับรองการรับเงินบำนาญจากหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศ
 3. ธนาคารต่างประเทศของผู้ขอเปิดบัญชีส่งผ่าน SWIFT
 4. บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลูกค้า ข้าราชการ ผู้บริหารบริษัทเอกชน
 5. สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้

ธนาคารแต่ละแห่งมีข้อกำหนดการเปิดบัญชีสำหรับชาวต่างชาติอาจจะแตกต่างกันออกไป

เอกสารสำหรับเปิดบัญชีของชาวต่างชาติมีอะไรบ้าง 

ชื่อธนาคาร ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทย
ผู้มีถิ่นที่อยู่     มีใบอนุญาตทำงาน ไม่มีใบอนุญาตทำงาน

ธนาคารกรุงเทพ

โทร 1333

หนังสือเดินทาง
สำเนาทะเบียนบ้าน

หนังสือเดินทาง
ใบอนุญาตทำงาน

นำพาสปอร์ตและเอกสารสำคัญดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างนึง

 • หนังสือรับรอง ที่ออกโดยสถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ
 • หน่วยงานต่างประเทศ เช่น หนังสือรับรองการรับเงินบำนาญจากหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศ
 • ธนาคารต่างประเทศของผู้ขอเปิดบัญชีส่งผ่าน SWIFT
 • บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลูกค้า ข้าราชการ ผู้บริหารบริษัทเอกชน
 • สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้
 •  หนังสือรับรองการทำงานของลูกค้าจากบริษัท กรณีลูกค้าอยู่ในระหว่างยื่นขออนุญาตทำงานและยังไม่มีใบอนุญาตทำงาน Work Permit

ธนาคารกสิกร

โทร 02-888-8888

 

หนังสือเดินทาง
สำเนาทะเบียนบ้าน

หนังสือเดินทาง
ใบอนุญาตทำงาน(ที่เหลืออายุมากกว่า 3เดือน ขึ้นไป)

นำพาสปอร์ตและเอกสารสำคัญดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างนึง

 • หนังสือรับรองที่ออกโดยสถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ
 • บริษัทได้รับการยอมรับจากธนาคาร เพื่อยืนยันว่าคุณมีใบขออนุญาตทำงานจริง
 • ธนาคารของผู้ขอเปิดบัญชีในต่างประเทศ ส่งผ่าน SWIFT
 • บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลูกค้า ข้าราชการ ผู้บริหารบริษัทเอกชน
 • สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

โทร 1572

หนังสือเดินทาง
สำเนาทะเบียนบ้าน

หนังสือเดินทาง
ใบอนุญาตทำงาน

นำพาสปอร์ตและเอกสารสำคัญดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างนึง

 • หนังสือรับรองที่ออกโดยสถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ
 • บริษัทได้รับการยอมรับจากธนาคาร เพื่อยืนยันว่าคุณมีใบขออนุญาตทำงานจริง
 • ธนาคารของผู้ขอเปิดบัญชีในต่างประเทศ ส่งผ่าน SWIFT
 • บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลูกค้า ข้าราชการ ผู้บริหารบริษัทเอกชน
 • สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้

ธนาคารกรุงไทย

โทร 02-123-5000

หนังสือเดินทาง
สำเนาทะเบียนบ้าน

หนังสือเดินทาง
ใบอนุญาตทำงาน

นำพาสปอร์ตและเอกสารสำคัญดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างนึง

 • หนังสือรับรองที่ออกโดยสถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ
 • บริษัทได้รับการยอมรับจากธนาคาร เพื่อยืนยันว่าคุณมีใบขออนุญาตทำงานจริง
 • ธนาคารของผู้ขอเปิดบัญชีในต่างประเทศ ส่งผ่าน SWIFT
 • บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลูกค้า ข้าราชการ ผู้บริหารบริษัทเอกชน
 • สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้

ธนาคารไทยพาณิชย์

โทร 02-777-7777

หนังสือเดินทาง
สำเนาทะเบียนบ้าน

หนังสือเดินทาง
ใบอนุญาตทำงาน
ใบรับรองเงินเดือน

นำพาสปอร์ตและเอกสารสำคัญดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างนึง

 • หนังสือรับรองที่ออกโดยสถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ
 • บริษัทได้รับการยอมรับจากธนาคาร เพื่อยืนยันว่าคุณมีใบขออนุญาตทำงานจริง
 • ธนาคารของผู้ขอเปิดบัญชีในต่างประเทศ ส่งผ่าน SWIFT
 • บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลูกค้า ข้าราชการ ผู้บริหารบริษัทเอกชน
 • สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้
 • หนังสือรับรองการทำงานของลูกค้าจากบริษัท กรณีลูกค้าอยู่
  ในระหว่างยื่นขออนุญาตทำงานและยังไม่มีใบอนุญาตทำงาน Work Permit

โดยธนาคารแต่ละแห่งมีข้อกำหนดการเปิดบัญชีสำหรับชาวต่างชาติไม่เหมือนกัน แต่จะมีรายละเอียดคล้ายๆกัน  ถึงจะเป็นธนาคารเดียวกัน แต่คนละสาขาก็อาจมีขั้นตอนในการพิจารณาเอกสารต่างกัน ให้โทรไปที่สาขาที่จะไปก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าได้เตรียมเอกสารครบหรือเปล่า 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • Gecko
 • jobsworkerservice
 • bangkokbank
 • scb
 • kasikornbank
 • krungthai
 • krungsri

Work Permit & VISA consultancy


Q&A : If foreigners would like to open a bank account in Thailand, what to do?
Q&A : 如果外国人想在泰国开立银行账户,该怎么办 ??

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารจองเส้นทางบินในประเทศ จาก 6 สายการบิน เช่น การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง และการขอคืนเงิน/เก็บเครดิต

ประเภทของเอกสารที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล มีขั้นตอนและการเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารหลายอย่างที่เป็นเอกสารสาธารณะเลยมีการจัดทำคำแปลเป็น 2ภาษา ให้เป็นเอกสารมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ได้เลย (แต่ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติก่อน) ที่จะไปยื่นตามหน่วยงานต่างๆ

วีซ่าชั่วคราวอเมริกา มีกี่ประเภท??

อยากไปอเมริกาก็ต้องขอวีซ่า แต่คุณรู้หรือไม่ว่าวีซ่าอเมริกามีหลายประเภท แยกตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ จะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะต้องยื่นขอวีซ่าประเภทไหนไปดูกันค่ะ

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง การไปยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือการผ่านตัวแทน และมีบริการรับรองเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

หากชาวต่างชาติต้องการกู้เงินธนาคาร เพื่อซื้อทรัพย์สินในประเทศไทยต้องทำอย่างไร?

ปัจจุบันชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในไทย หรือ การจดทะเบียนสมรสกับคนไทย ทำให้ต้องการมี บ้าน คอนโดมิเนียม รถยนต์ ในประเทศไทยตอนนี้สามารถให้ชาวต่างชาติกู้ซื้อทรัพย์สินในไทยได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้กู้ว่าต้องการกู้เพื่ออะไร เช่นการกู้เงินเพื่อซื้อคอนโด รถยนต์

การยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเตอร์เน็ต มีขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

กรมสรรพากรมีการให้ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ปัจจุปันประชาชนให้ความสำคัญในการยื่นภาษีออนไลน์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ แถมยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

หากต้องการแจ้งเกิดบุตรและจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่ เป็นชาวต่างชาติมีขั้นตอนและแสดงหลักฐานอะไรบ้าง?

ปัจจุบันคนไทยจดสมรสกับชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากและยังมีบุตรกับคนต่างชาติจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าในการแจ้งเกิดบุตรและรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ จะยุ่งยากไหม ต้องแสดงหลักฐานและขั้นตอนยังไงบ้าง??

ศบค. ยกเลิกตรวจ RT-PCR ทุกกลุ่ม ก่อนเข้าประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 เป็นไปต้น

รัฐบาล มีมติเห็นชอบปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร สำหรับผู้เดินทาง Test & Go (บก น้ำ อากาศ) Sandbox Quarantine (AQ,OQ,SQ) และผู้ควบคุมยานพาหนะ ที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย เดินทางเข้าประเทศไทย ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ทุกกลุ่ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยต้องการมีชื่อในทะเบียนบ้านไทย ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ??

การขอทะเบียนของชาวต่างชาตินั้น จะไม่สามารถขอเป็นเจ้าบ้านได้ในบ้านหลังนั้นได้ แต่จะขอเป็นผู้อยู่อาศัยได้เท่านั้น ในการขอทะเบียนบ้านของชาวต้างชาติจะเป็นทะเบียนบ้านเล่มเหลือง (ทร.13) เท่านั้น

กงสุลได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริมนักลงทุนในการเดินทางเข้าประเทศไทย

กรมการกงสุล ได้เปิดประชุมกงสุลโลกผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์​ ณ กรมการกงสุล โดยมีเจ้าหน้าที่กงสุลของไทยจาก 96 แห่งทั่วโลกเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมความเข้าใจมาตรการ​ผ่อนคลายด้านวีซ่าประเภทต่างๆ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!