Trip Highlight
 • แพคเกจเที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน ได้เลย!
 • วางแผนท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้อย่างอิสระ
 • ที่พักระดับ4 ดาว 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • รถรับส่งสนามบินเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน
 • เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เสริม ได้ตามความต้องการ
  • 1. UNIVERSAL STUDIO (เต็มวัน) (รวมรถ รับ - ส่ง) ราคาท่านละ4,350 บาท
   2. อิสระช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด (รถรับส่ง โรงแรม-ถนนออร์ชาร์ด-โรงแรม) ราคาท่านละ 1,950 บาท
   3. วัดพระเขี้ยวแก้ว-วัดเจ้าแม่กวนอิมท้งฮุดโจ้ว-วัดเทียนฮกเก๋ง (ครึ่งวัน 3-4 ช.ม.) ราคาท่านละ 2,950 บาท

สะสมคะแนนได้แล้ววันนี้!!
ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 2567
ทุก 10,000 บาท จะได้รับคะแนน blueplus+ 300 คะแนน
การสะสมคะแนน blueplus+ ของ Wonderfulpackage

 1. สมาชิก blueplus+ ที่ซื้อแพ็กเกจทัวร์ โรงแรมที่พัก ตั๋วเครื่องบิน หรือแพ็กเกจพิเศษต่างๆ จาก Wonderfulpackage ครบทุก 10,000 บาท จะได้รับคะแนน blueplus+ 300 คะแนน ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด(จำกัดการให้คะแนนสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 3,000 คะแนน ต่อการซื้อ 1 ครั้ง)
 2. ไม่จำกัดสิทธิ์ต่อเดือน
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นๆได้
 4. การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อที่ไม่ครบ 10,000 บาท
 5. สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่)
Details
ประเทศ: สิงคโปร์
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
รหัสสินค้า: SINSQ3D2NF1

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - สนามบินชางกี สิงคโปร์ - ที่พัก
ให้ท่านเลือก
2 อิสระท่องเที่ยวในสิงคโปร์ตามอัธยาศัย
ให้ท่านเลือก
3 โรงแรมที่พัก - สนามบินชางกี สิงคโปร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ให้ท่านเลือก

อัตราค่าบริการเริ่มต้น/ท่าน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

โรงแรม ผู้ใหญ่และเด็กเสริมเตียง
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาท่านละ (บาท)
เด็กไม่เสริมเตียง
ราคาท่านละ
(บาท)
พักเดี่ยว
ราคาท่านละ
(บาท)

Ibis Macherson Hotel หรือ Re Hotel  (3ดาว)

8,900.- 7,900.- 5,000.-
Ywca Fort Canning Lodge Hotel  หรือ Recl International Hotel (4 ดาว ) 9,900.- 7,900.- 5,500.-
 Boss Hotel  หรือ V Lavender Hotel  (4 ดาว ) 10,900.- 7,900.- 6,000.-
Grand Pacific Hotel   หรือ  Travetine Hotel (4 ดาว) 11,900.- 7,900.- 6,500.-
ฺMercure Bugis Hotel  หรือ  Studio M Hotel  (4 ดาว) 12,900.- 7,900.- 7,000.-

*หมายเหตุ: 

 • กรุณาเช็คห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง ก่อนทำการจอง
 • ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ราคานี้ยกเว้นช่วง Backout period : 08-15 , 19-25 กุมภาพันธ์ 2567


ท่านสามารถเลือกเที่ยวบินโดยเช็คกับเจ้าหน้าที่ 

Day 1 : สนามบิน...... กรุงเทพฯ - สนามบินชางกี สิงคโปร์ - โรงแรมที่พัก

 • ........น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชางกี โดยสายการบิน...

                           

 • ........น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง พบคนขับชูป้ายรอรับท่านทางประตูทางออก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก อิสระให้ท่านเช็คอินเก็บสัมภาระ และท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 • *** อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***
 • ที่พักโรงแรมที่ท่านเลือก

วันที่สอง อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ Option Tour เพิ่ม 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR
  1. UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE (เวลาเปิดทำการ: วันพุธ-อาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น.)


  3. อิสระช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด (รถรับส่ง โรงแรม-ถนนออร์ชาร์ด-โรงแรม)


  4. วัดพระเขี้ยวแก้ว - วัดเจ้าแม่กวนอิมท้งฮุดโจ้ว - วัดเทียนฮกเก๋ง (ครึ่งวัน 3-4 ช.ม.) • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย***
 • จากนั้นเข้าสู่ที่พักโรงแรมที่ท่านเลือก

Day 3 : อิสระท่องเที่ยวในสิงคโปร์ ตามอัธยาศัย - สนามบินชางกี - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย
 • ***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
 • ........ น. สมควรรถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบินชางกี เพื่อทำการเช็คอิน
 • ........ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน...
 • ........ น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.....

^

เลือกซื้อ Option เสริมจาก Topping ของเรา

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ที่พัก2 คืน (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • รถรับ-ส่งสนามบิน-โรงแรมในสิงคโปร์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ 
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ :

 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับ เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
 • หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
 • อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

ไปเที่ยวฮ่องกง มีย่านไหนมีอะไรให้ช้อปบ้าง?

ช้อปปิ้งฮ่องกง ย่านไหนมีอะไรให้ช้อปบ้าง พบกับแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของฮ่องกง อาทิ ย่านจิมซาจุ่ย มงก๊ก เกาลูน คอสอเวย์เบย์ เกาะลันเตา เป็นต้น

ปักหมุด 8 ที่เที่ยวฮ่องกง2023 (HONGKONG)

แนะนำ 8 ที่เที่ยวใหม่ในฮ่องกง แบบอัพเดตปี2023 เอาใจทั้งสายกินกับร้านอาหารเด็ดๆ และสายคอนเทนต์กับมุมถ่ายรูปสวยๆ บอกเลยว่าแต่ละที่นั้นมีสตอรี่ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ เราได้รวบรวมรวบมาให้ทุกคนแล้ว

เปิดกระเป๋าตังค์ช้อปปิ้ง 7 ของฝากจากเวียดนาม

เที่ยวเวียดนามทั้งที จะกลับบ้านมือเปล่าก็ยังไงๆ อยู่นะ ต้องของฝากติดไม้ติดมือไปฝากคนทางบ้านซักหน่อย วันนี้เลยเปิดกระเป๋าตังค์ช้อป 7 ของฝากจากเวียดนามมาให้เป็นลิสต์รายการในใจกันจ้า

เที่ยวฮ่องกง ไปช้อปปิ้งรองเท้ากีฬาดีๆสักคู่กันไหม ?

สายสปอร์ตห้ามพลาด อยากจะเผาผลาญแคลลอรี่ให้อยู่หมัด ต้องมีรองเท้าคู่ใจดีๆ ซักคู่ ถ้าอยากจะช้อปรองเท้ากีฬาแบบโดนๆ เราชี้เป้าให้เลย ต้องที่นี่ Fa Yuen Street หรือว่า Sport Street นั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!