Trip Highlight
 • บริการทัวร์ส่วนตัวเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป พร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแลให้บริการ
 • พักโรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว
 • เที่ยว เมืองทบิบิซี เมืองหลวงที่สวยงามและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย
 • ชมวิวที่สวยงามเต็มตากับผืนน้ำที่ตัดกับทิวเขาที่ อ่างเก็บน้ำชินวารี 
 • ชม ป้อมปราการอนานูริ สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานที่สวยงามระหว่างโรมัน ไบเซนไทน์ และเปอร์เซีย
 • เช็คอิน เมืองกูเดาริ เมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงของจอร์เจีย
 • นั่งรถ 4WD เพื่อขึ้นสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส แห่งเมืองคัสเบกิ
 • ชม โบสถ์เกอเกติ โบสถ์คริสต์ที่สวยงามและเก่าแก่ ตั้งโดดเด่นอยู่บนยอดเขา หนึ่งในสัญลักษณ์แห่งจอร์เจีย
 • ชม หมู่บ้านถ้ำอุพลิสซิเค เมืองถ้ำโบราณที่ยังอนุรักษ์และคงความสวยงาม
 • ชมTHE CHRONICAL OF GEORGIA ศิลปกรรมการสลักเสาเหล็กขนาดใหญ่ที่สวยงามจนได้ชื่อว่าเป็น Stonehedge of Georgia
 • เช็คอิน เมืองมิสเคต้า เมืองหลวงเก่าและเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1994
 • ชม 2 มหาวิหารแห่งเมืองมิสเคต้า ที่ วิหารจวารี และอาสนวิหารสเวทิสโคเวลี่ วิหารตามแบบคริสต์ศาสนาออร์โธดอกซ์แห่งจอร์เจีย
 • ขึ้นเคเบิลคาร์ ชมรูปปั้น มาเธอร์ ออฟ จอร์เจีย อีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณของชาวจอร์เจีย
 • ชม มหาวิหารซาเมบา โบสถ์ออร์โธดอกซ์ที่มีความสวยงาม มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดมนจอร์เจียและเป็นอันดับ 3 ของโลก
Details
ประเทศ: จอร์เจีย
ระยะเวลา: 6วัน 3คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: สิงหาคม - ธันวาคม 2563
รหัสสินค้า: GGGEORGIAINCEN01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ -
2 กรุงเทพฯ – โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – ทบิลิซี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – ป้อมอันนานูริ – กูเดาริ
-
3 กูเดาริ – คัสเบกี้ – โบสถ์เกอเกติ – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – เมืองกอรี – ถ้ำอุพลิสซิเค – ทบิลิซี
-
4 ทบิลิซี – THE CHRONICAL OF GEORGIA – มิสเคตา – วิหารจวารี – อาสนวิหารสเวทิสโคเวลี่ – โบสถ์เมเตคี – มาเธอร์ ออฟ จอร์เจีย – ป้อมนาริคาล่า – ถนนชาเดอนี
-
5 ทบิลิซี – มหาวิหารซาเมบา – BRIDGE OF PEACE – ช้อปปิ้ง – สนามบินทบิลิซี – โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) -
6 โดาฮา – กรุงเทพฯ -

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ (เตรียมตัวเดินทาง)

 • ... คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู... เคาน์เตอร์... เค้าท์เตอร์สายการบิน...

วันที่สอง : กรุงเทพฯ – โดฮา (กาต้าร์) – ทบิลิซี (จอร์เจีย) – อ่างเก็บน้ำชินวารี – ป้อมอันนานูริ – กูเดาริ

 • ... ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน... เที่ยวบินที่...
 • ... เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศกาต้าร์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
 • ... เปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ ทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยเที่ยวบินที่...
 • ... เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟก้า เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)
 • ให้ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง, รับกระเป๋าเดินทาง และผ่านพิธีการศุลกากร... จากนั้นพบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับท่านบริเวณจุดผู้โดยสารขาเข้า
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ทบิลิซี (TBILISI) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำคูรา หรือ แม่น้ำซควารี ในภาษาถิ่น ก่อตั้งในราวศตวรรษที่ 5 เป็นเมืองหลวงสุดท้ายของอาณาจักรไอบีเรีย ที่อยู่รอดท่ามกลางสองอาณาจักรโรมัน และแซสซานิค
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองกูเดาริ หรือ กูดาอูรี (GUDAURI) โดยใช้เส้นทางหลวง Georgian Military Highway เส้นทางสำหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้ 
 • ระหว่างการเดินทางนำท่านแวะชม อ่างเก็บน้ำชินวารี (ZHINVALI RESERVORRจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพสวยงาม และยังเป็นสถานที่สําคัญของจอร์เจียที่นําน้ำที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วย
 • จากนั้นชม ป้อมปราการอนานูริ (ANANURI FORTRESS) ที่ตั้งของกลุ่มปราสาท โบสถ์ และป้อมปราการที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์อรักวีในศตวรรษที่ 17 ที่มีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานที่สวยงามระหว่างโรมัน ไบเซนไทน์ และเปอร์เซีย
 • จากออกเดินทางต่อสู่ กูเดาริ เมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงของจอร์เจีย ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ บนความสูง 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม


วันที่สาม : กูเดาริ – คัสเบกิ – โบสถ์เกอเกติ – อนุสรณ์สถานความสัมพันธ์รัสเซีย&จอร์เจีย – กอรี่ – ถ้ำอุพลิสซิเค – ทบิลิซี

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำออกเดินทางสู่ เมืองคัสเบกิ (KAZBEGIหรือ เมืองสเตปันสมินดา (STEPANSMINDAชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้น ซึ่งเมืองแห่งนี้เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของเทือกเขาคอเคซัส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • เปลี่ยนพาหนะเป็นรถ 4WD (1 คันสำหรับ 4-6 ท่าน) ขึ้นสู่เนินเขาเพื่อชม โบสถ์เกอเกติ (GERGETI TRINITY CHURCHหรือ โบสถ์สมินดา ซาเมบา (TSMINDA SAMEBA(ระยะทาง 6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) โบสถ์เกอเกติแห่งนี้เป็นโบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ ที่มีความเก่าแก่ และโดดเดี่ยวอยู่บนยอดเขา บนความสูง 2,170 เมตร สร้างด้วยหินแกรนิตที่มีขนาดใหญ่ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 โอบล้อมด้วยเทือกเขาและทุ่งหญ้าหรือทุ่งหิมะตามฤดูกาล โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของจอร์เจียที่เป็นที่นิยมของนักเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาเที่ยวชม
 • หมายเหตุ: ช่วงฤดูหนาวจะงดการเดินทางขึ้นชมโบสถ์นี้ เนื่องจากมีหิมะปกคลุมและถนนลื่น  

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานความสัมพันธ์รัสเซีย – จอร์เจีย (RUSSIA-GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENTแลนด์มาร์คของเมืองกูเดาริที่ถูกสร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 200 ปีของสนธิสัญญาจอร์จีฟสห์ (TREATY OF GEORGIEVSK) ที่จักรววรดิรัสเซียช่วยปกป้องจอร์เจียจากการรุกรานของรัฐอิสลาม-เปอร์เซีย บริเวณนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นหุบเขาปิศาจ (DEVIL’S VALLEY) แห่งเทือกเขาคอเคซัสได้อย่างชัดเจน

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย เดินทางต่อสู่ เมืองกอรี่ (GORI) เมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต มีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้ และ อเล็กซานเดอร์ นาดีราซี นักออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียตในอดีต 
 • นำท่านชม หมู่บ้านถ้ำอุพลิสซิเค (UPLISTSIKHEที่สร้างโดยการเจาะหรือตัดหินให้เป็นที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน และที่ประกอบพิธีกรรม มีพื้นที่กว้างใหญ่ หมู่บ้านถ้ำถูกสร้างเป็น 3 ส่วนและเชื่อมต่อโดยอุโมงค์แคบๆ หรือบันไดเล็กๆ ต่อมานักโบราณคดีได้ทำการขุดค้นและพบวัตถุโบราณ เครื่องทองเครื่องเงินและอัญมณีต่างๆ และเซรามิกที่แกะสลักสวยงาม ซึ่งต่อมาของเหล่านี้ได้ถูกนำไปไว้ที่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงทบิลิซี
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองทบิลิซี (TBILISI(ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงโชว์พื้นเมืองแบบจอร์เจีย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก


วันที่สี่ : THE CHRONICAL OF GEORGIA – มิสเคตา – วิหารจวารี – อาสนวิหารสเวทิสโคเวลี่ – โบสถ์เมเตคี – มาเธอร์ ออฟ จอร์เจีย – ป้อมนาริคาล่า – ถนนชาเดอนี

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม THE CHRONICAL OF GEORGIA หรือ พงศาวดารแห่งประเทศจอร์เจีย ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทบิลิซี โดยเล่าถึงประวัติศาสตร์ 3,000 ปีของอำนาจการปกครองของจอร์เจีย ด้วยการสลักเกี่ยวกับกษัตริย์ วีรบุรุษ และพระเยซูคริสต์ไว้บนเสาเหล็กที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่จำนวน 16 ต้น ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของอนุสรณ์แห่งนี้ทำให้ได้ชื่อว่าเป็น Stonehedge of Georgia
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (MTSKHETAอดีตเมืองหลวงเก่าของจอร์เจียที่อยู่ทางเหนือจากทบิลิซีออกไปประมาณ 20 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนจุดบรรจบกันของแม่น้ำ 2 สาย คือแม่น้ำมิตควารี และแม่น้ำอารักวี จึงทำให้เมืองนี้มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1994 และอีก 10 ปีต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ (HOLY CITY) โดยศาสนจักรออธอดอกซ์แห่งจอร์เจีย   

 • นำเข้าชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERYหรือ อารามแห่งไม้กางเขน (MONASTERY OF THE CROSSสร้างขึ้นใน ค.ศ. 6 ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นับถือสักการะของชาวจอร์เจียวิหาร ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณกลางโถง และเชื่อว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย (ประเทศตุรกี) ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรก
 • นำเข้าชม อาสนวิหารสเวทิสโคเวลี่ (SVETITSKHOVELI CATHEDRALที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย ที่สร้างขึ้นใน ค.ศ. ที่ 11 ซึ่งความหมายของชื่อนั้นหมายถึง Cathedral of The Living Pillar และเป็นสถานที่เก็บรักษาอาภรณ์ของพระเยซูก่อนถูกตรึงกางเขนที่นำมาจากกรุงเยรูซาเลมตั้งแต่ ศ.ค.ที่ 1 และปัจจุบันเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์จอร์เจียหลายพระองค์

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ ทบิลิซี นำท่านเข้าชม โบสถ์เมเตคี (METEKHI CHURCHโบสถ์เก่าแก่ริมแม่น้ำมิตควารีที่เคยเป็นทั้งคุก คลังแสง และที่สวดภาวนา เป็นสถานที่แห่งคำสัญญา และเป็นศาสนสถานที่ผ่านการถูกทำลายมาจนนับครั้งไม่ถ้วน ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เคยถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสถานที่เก็บดินปืนสำหรับทำสงคราม ต่อมาก็กลายเป็นคุกในช่วงที่จอร์เจียตกอยู่ใต้อำนาจของสหภาพโซเวียต ก่อนจะกลับมาเป็นโบสถ์ที่มีความเก่าแก่สวยงาม มีรูปปั้นของกษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) ผู้ที่ค้นพบเมืองนี้และยังเป็นจุดถ่ายรูปเมืองทบิลิซีที่สวยงามมากอีกจุดหนึ่ง
 • หมายเหตุการเข้าโบสถ์ของประเทศจอร์เจีย ผู้หญิงจะต้องมีผ้าคลุมศีรษะทุกคน และตามโบสถ์ใหญ่ๆจึงจะมีผ้าคลุมไว้ให้ยืมฟรี
 • จากนั้นนำท่าน ขึ้นเคเบิลคาร์ สู่บริเวณรูปปั้น มาเธอร์ ออฟ จอร์เจีย (MOTHER OF GEORGIA STATUE) หรือ KARTLIS DEDA เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตร บนยอดเขาโซโลลากิ (SOLO LAKI HILL) อีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณของชาวจอร์เจีย รูปปั้นนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี
 • นำท่านชม ป้อมปราการนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESSป้อมปราการโบราณที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองทบิลิซิและแม่น้ำ MTKVA ที่สร้างตั้งแต่ ศ.ค.ที่ 4 ประกอบด้วยส่วนของผนังสองส่วนบนเนินเขาสูงชันระหว่างห้องอาบน้ำกำมะถัน และสวนพฤกษศาสตร์ของทบิลิซิ

 • แล้วนำท่านสู่ ถนนคนเดินชาเดอนี (SHARDENI STREETถนนใหญ่ที่มีชื่อเสียงและกลิ่นอายแบบยุโรป และลักษณะอาคารที่ใหญ่โตแข็งแรง ประกอบไปด้วยร้านค้าที่มีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย และตามบริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองมากมาย นอกจากนี้ท่านจะได้แวะชม โรงอาบน้ำแร่ (BATH HOUSES) ในย่านโซโลลากี ที่มีชื่อเสียงของบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ (SULPHUR SPRING WATER) 
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก


วันที่ห้า : ทบิลิซี – มหาวิหารซาเมบา – สะพานสันติภาพ บริดจ์ ออฟ พีซ – ช้อปปิ้ง@Galleria Mall – สนามบินทบิลิซี – สนามบินโดฮา

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารซาเมบา (SAMEBA CATHEDRALหรือ HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI โบสถ์ออร์โธดอกซ์ที่มีความสวยงาม มีขนาดที่ใหญ่ที่สุด และสำคัญที่สุดของประเทศจอร์เจีย และยังเป็นโบสถ์อีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ (EASTERN ORTHODOX) ที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก
 • จากนั้นนำท่านสู่ สะพานสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACEหรือ MSHVIDOBIS KHIDI สะพานข้ามแม่น้ำคูราที่มีความยาว 150 เมตร สร้างเพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ทบิลิซี โครงสร้างหลักของสะพานทำมาจากเหล็กและกระจกใส เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 และจัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ของประเทศจอร์เจีย

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Galleria Mall ศูนย์การค้าใจกลางเมืองทบิลิซีที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด
 • ... นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
 • ... ออกเดินทางสู่ ประเทศโดฮา โดยสายการบิน... เที่ยวบินที่...
 • ... เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่หก : โดฮา – กรุงเทพฯ

 • ... ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่...
 • ... เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการทัวร์ส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหา รตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากทีระบุในรายการ 
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร / ค่าทิปพนักงานขับรถ / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

เปิด 7 พิกัดเที่ยวจอร์เจีย... มนต์สะกดที่ต้องลองไปสัมผัส

เปิด 7 พิกัดเที่ยวจอร์เจีย... มนต์สะกดที่ต้องลองไปสัมผัส เป็นประเทศที่อยู่สุดขอบทวีปเอเชีย ดินแดงแห่งมนต์สะกดที่ต้องลองไปสัมผัส เปิดประสบการณ์เที่ยวจอร์เจีย ไปเที่ยวแบบไม่มีเพลีย เพราะเราปักหมุดให้แบบเคลียร์ๆ ตามไปตำกันได้เลย

ละเอียดที่สุด!!! จะเดินทางไปต่างประเทศ ช่วงโควิด-19 ต้องกักตัวกี่วัน?

สำหรับผู้ที่มีความต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ในช่วงโควิด-19 แบบนี้ เดินทางไปประเทศไหนต้องกักตัวกี่วัน และจำเป็นต้องมีเอกสารหลักฐานอะไรประกอบในการเดินทางเข้าประเทศบ้าง? เราได้รวบรวมข้อมูลอัพเดทล่าสุด ที่รวบรวมมาแบบละเอียดที่สุด ไว้ที่นี่ที่เดียว

EUROPEAN SAFEST DESTINATIONS 2020 สถานที่เที่ยวยุโรปที่ปลอดภัยที่สุดหลังยุคโควิด

หลายประเทศกำลังเปิดพรมแดนให้มีการเดินทางข้ามประเทศอีกครั้ง และถ้าหากว่าเราจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งในยุโรป คงจะต้องมั่นใจว่าปลอดภัยจริงๆ และนี่คือ 20 จุดหมายปลายทางในยุโรปที่คาดการณ์ว่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อพ้นวิกฤตโควิด-19ในครั้งนี้

หลังโควิดซาลง ประเทศไหนเปิดให้เที่ยวได้แล้วบ้าง?

มาอัพเดทสถานการณ์กันหน่อย สำหรับคนที่กำลังมองหาว่าประเทศไหนเปิดให้เที่ยวได้แล้วบ้างนะ เรามาดูกันว่าในแต่ละเดือนนั้น ประเทศไหนมีแพลนว่าเปิดประเทศแล้วบ้าง แล้วแต่ละประเทศเปิดกันวันไหน เมื่อไหร่

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!