สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • เมืองซีรมิโอเน่ เมืองที่รายล้อมไปด้วยทะเลสาบ พร้อมขึ้นสู่ตัวเมืองมีจุดชมวิวเห็นได้ทั้งเมือง
 • อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ ที่อยู่ในหุบเขา มีเทือกเขาล้อมรอบสวยงามเพลิดเพลินกับอากาศอันบริสุทธิ์ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตา
 • Alpe Di Siusi ชมทุ่งหญ้าราบเลียบ บนภูเขาที่ได้ขึ้นชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป
 • วาล ดิ ฟุเน่ มหัศจรรย์ของดินแดนกับยอดเขาแปลกตาอีกแห่งในโดโลไมท์
 • เดินทางบนเส้นทาง Great Dolomite Road คุณจะทึ่งในความยิ่งใหญ่ของขุนเขาอีกครั้ง ซึมซับบรรยากาศที่หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วในโลกนี้
 • ทะเลสาบมิซูลิน่า ทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวในหุบเขาที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งในโดโลไมท์
 • เมืองเวโรนา เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก ที่มีความสำคัญทางศิลปะสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมที่เก่าแก่มากมาย
 • ชมมหาวิหารดูโอโม่ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน สัญลักษณ์โดดเด่นที่สุดของเมืองนี้และไม่ถูกทำลายลงในช่วงสงคราม
 • ทะเลสาบโคโม่ ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี
Details
ประเทศ: อิตาลี
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 20 ธ.ค. 65
รหัสสินค้า: GGEUMXPMXP02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี) – ซีร์มิโอเน่ – ชมเมือง – ทะเลสาบ Carezza lake – โบลซาโน – ออร์ติเซ่
Charne Uridl Hotel
2 ออร์ติเซ่ – หมู่บ้านแถบ วาล ดิ ฟุเน่ – นั่งกระเช้าสู่ Alpe Di Siusi – Great Dolomite Road – เมืองกอร์ตีนาดัมเปซโซ
Boutique Hotel Vill Blu
3 กอร์ตีนาดัมเปซโซ – ทะเลสาบมิซูลิน่า – Tre Cime di Lavaredo – ทะเลสาบเบรียส – กอร์ตีนาดัมเปซโซ
Boutique Hotel Vill Blu
4 กอร์ตีนาดัมเปซโซ – ปาโดวา – ชมเมือง – เมืองเวโรนา – ชมเมือง – มิลาน
Biance Maria Palace Hotel City Centre
5 มิลาน – เมืองโคโม่ – ชมเมือง – มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – ช้อปปิ้ง
Biance Maria Palace Hotel City Centre
6 มิลาน – กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

กำหนดการเดินทาง คณะ 4 ท่าน
ท่านละ
คณะ 6 ท่าน
ท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
BOOK NOW
วันนี้ - 20 ธ.ค. 65 112,900.- 93,900.- 28,500.-

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล และวันหยุดอีสเตอร์


เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย


วันแรก กรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) - ซีร์มิโอเน่ - ชมเมือง - ทะเลสาบ Carezza lake - โบลซาโน - ออร์ติเซ่

 • …… น. ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน โดยสายการบินที่ท่านเลือก
 • …… น. เดินทางถึง สนามบินมิลาโน มัลเพนซา กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร พบคนขับรถบริเวณทางขาออกของสนามบิน
 • เดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) เป็นเมืองเก่าแก่อายุนับ 2000 ปี ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา ที่สวยงาม ก่อนศตวรรษที่ 15 ซีร์มิโอเน่ อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองเวนิส หรือจะเรียกได้ว่าเป็นอาณาบริเวณหนึ่งของเมืองเวนิสนั่นเอง 
 • จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบ Carezza lake มีฉากหลังเป็นเทือกเขา Latmar ที่งดงาม ในยามลมสงบจะได้ภาพเงาสะท้อนน้ำของทิวเขา และมีฉากหน้าเป็นทุ่งดอกไม้ เป็นภาพที่น่าประทับใจมากทีเดียว เป็นภาพที่งดงามราวกับภาพวาดของจิตกรเอกเลยทีเดียว

 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่ เมืองโบลซาโน (Bolzano) เมืองที่ถือว่าเป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ โบลซาโน่เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคทีโรลใต้ ซึ่งล้อมรอบด้วยแม่น้ำ เนินเขาที่เป็นป่า ทุ่งหญ้า ไร่องุ่นและเทือกเขาโดโลไมท์ ในทางทิศตะวันออกนั้นเหมาะกับการพักผ่อนแบบผ่อนคลายอย่างยิ่ง
 • เดินชมเมืองเก่า ชมวิหาร Duomo โบสถ์ Chiesa dei Domenican และอนุสาวรีย์ที่จัตุรัส กลางเมือง Piazza delle Erbe แถบถนนคนเดิน Piazza Walther และย่านอาเขตโบลซาโน
 • เดินทางเข้าสู่ เมืองออร์ติเซ่ (Ortisei) (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองแห่งศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในแถบอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ ทีอยู่ในหุบเขา มีเทือกเขาล้อมรอบสวยงามยิ่งนัก แวดล้อมไปด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ หลังจากเช็กอินจะให้เวลาอิสระเดินเที่ยวชมเมืองในย่านเมืองเก่าท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย มีร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ มากมาย
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Charne Uridl Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่สอง ออร์ติเซ่ - หมู่บ้านแถบ วาล ดิ ฟุเน่ - นั่งกระเช้าสู่ Alpe Di Siusi - Great Dolomite Road - เมืองกอร์ตีนาดัมเปซโซ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางผ่านเส้นทาง หมู่บ้านแถบ วาล ดิ ฟุเน่ (Val di Funes) นำท่านแวะถ่ายรูปกับยอดเขาแปลกตาอีกแห่งในโดโลไมท์ อิสระทุกท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 • นั่งกระเช้า Ortisei-Alpe di Siusi ขึ้นสู่บนเนินเขาที่เรียกว่า Alpe Di Siusi นำท่านชมวิวทิวทัศน์บนทุ่งหญ้าราบเลียบบนภูเขา ที่ได้ขึ้นชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป ท่านจะได้สัมผัสความงดงามอันประหลาด มหัสจรรย์ของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน 
 • หมายเหตุ : การนั่งกระเช้า หากสภาพอากาศไม่อำนวยหรือมีเหตุขัดข้องไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้นั่งกระเช้าเพื่อความปลอดภัย
 • นำท่านสู่ Seceda จากบนยอดเขาจะมองเห็นวิวยอดเขา Sass Rigais และ Furchetta ซึ่งมีความสูงราว 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มียอดแหลมราวกับปากฉลาม เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของยอดเขาโดโลไมท์ที่มีทั้งหมด 18 ยอด
 • เที่ยวชมวิวและรับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิคกับวิวสุดอลังการบนยอดเขา (มีร้านอาหาร) บนยอดเขามีเส้นทางเดินเที่ยวชมวิวมากมาย

 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • ออกเดินทางสู่ Great Dolomite Road บนเส้นทางสายนี้ คุณจะทึ่งในความยิ่งใหญ่ของขุนเขาอีกครั้งระยะทางไม่ไกลมากแต่เราจะค่อย ๆ ซึมซับบรรยากาศที่หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วในโลกนี้ ลักษณะภูมิประเทศเป็นหน้าผาสูง สลับกับหุบเหวลึก Arabba หมู่บ้านเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเขตพื้นที่ทางประวัติสาสตร์อันยาวนานแห่งอิตาลีเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านสกี
 • มุ่งหน้าสู่ เมืองกอร์ตีนาดัมเปซโซ (Cortina d'Ampezzo) เมืองสกี รีสอร์ท ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ เป็น Best of The Alps เพียงแห่งเดียวของอิตาลีที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก ได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Boutique Hotel Vill Blu หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่สาม กอร์ตีนาดัมเปซโซ - ทะเลสาบมิซูลิน่า - Tre Cime di Lavaredo - ทะเลสาบเบรียส - กอร์ตีนาดัมเปซโซ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ ทะเลสาบมิซูลิน่า (Misurina Lake) ทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวในหุบเขาที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งในโดโลไมท์ นำท่านเดินเล่นชมวิวทะเสสาบเก็บภาพสุดความประทับใจ
 • เดินทางสู่ Tre Cime di Lavaredo เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ national park Puez-Geisler ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากยูเนสโก

 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • แวะชม ทะเลสาบเบรียส (Braies) (ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Fanes Sennes Braies เขตป่าสงวนที่ ใหญ่ที่สุดใจกลางเทือกเขาโดโลไมท์ อิสระท่าน ถ่ายภาพความงดงามของทะเลสาบ ซึ่งว่ากันว่าที่นี่เป็นประตูสู่ดินแดนใต้พิภพตามตำนาน ทุกๆร้อยปีในคืนพระจันทร์เต็มดวงเจ้าหญิงในตำนานจะออกมาจากเนินเขา Sass Dia Porta
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกอร์ตีนาดัมเปซโซ (Cortina d'Ampezzo)
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Boutique Hotel Vill Blu  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่สี่ กอร์ตีนาดัมเปซโซ - ปาโดวา - ชมเมือง - เมืองเวโรนา - ชมเมือง - มิลาน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองปาโดวา (Padova) เมืองท่องเที่ยวของแคว้นเวเนโต ซึ่งเป็น 1 ใน 20 แคว้นที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี และยังเป็นแคว้นหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวมามากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย ภายในตัวเมืองนั้น มากมายไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่ง
 • *** แนะนำร้านกาแฟ “PEDROCCHI CAFÉ” คอฟฟี่ชอปที่ได้รับ การยอมรับว่าเป็นหนึ่งในร้านกาแฟที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยร้านกาแฟนั้นตั้งอยู่บริเวณใจกลาง เมืองปาโดวา ตั้งอยู่ในอาคาร เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่19
 • เดินทางสู่ เมืองเวโรนา (Verona) เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก ซึ่งในอดีตเมืองเวโรน่า แห่งนี้เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองและสวยงามที่สุดในสมัยโรมัน เป็นหนึ่งในเจ็ดเมืองหลวงของ ทางตอนเหนือของอิตาลี ที่มีสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • เดินชมอาคารบ้านเรือนสีสดใสสวยงาม จัตุรัสกลางเมืองที่คึกครื้นมีชีวิตชีวา
 • ถ่ายรูปด้านนอกกับ บ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต ชมระเบียงแห่งเรื่องราว โรแมนติกที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่ำคืน และบริเวณหน้าบ้านยังมีรูปปั้นสำริดขนาดเท่าตัวจริงของจูเลียต
 • ผ่านชม โรงละครโรมันกลางแจ้ง (Verona Arena) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างขึ้นเมื่อตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการเปิดแสดงโอเปร่าหรือคอนเสิร์ตกลางเเจ้งในสนามกีฬาอยู่เป็นประจำ
 • นำท่านชม จัตุรัสบรา (Piazza Bra) ย่านใจกลางเมืองเวโรน่า มีอนุสาวรีย์ของ กษัตริย์วิตโตริโอ เอมานูเอลที่ 2 Vittorio Emanuele II กษัตริย์ผู้รวบรวมแผ่นดินอิตาลี ตั้งอยู่กลางลานจัตุรัส ผ่านชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ อารีน่า (Arena di Verona) สนามกีฬาโรมันโบราณที่ยังคงความสมบูรณ์แบบไว้ไม่ด้อยไปกว่าโคลอสเซี่ยมที่กรุงโรม
 • จากนั้นนำท่านสู่ จัตุรัสเดลเล แอร์เบ (Piazza delle Erbe) เป็นจัตุรัสไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมา เพราะมีร้านค้า ของแบรนด์ต่างๆ และของฝากมากมาย
 • เดินทางสู่ กรุงมิลาน (Milan) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่นเดียวกับปารีส และนิวยอร์ค อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Biance Maria Palace Hotel City Centre หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่ห้า มิลาน - เมืองโคโม่ - ชมเมือง - มิลาน - มหาวิหารดูโอโม่ - ช้อปปิ้ง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีที่มีชื่อเสียง และมีทะเลสาบโคโม่ ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี
 • จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชม ทะเลสาบโคโม่ (Lago di Como) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ อันเปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนแห่งนี้ เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ

 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • เดินทางกลับสู่ มิลาน เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลกอีกเมืองหนึ่ง
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ มหาวิหารดูโอโม่ (Milan Duomo) มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริ่มสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี 
 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ศูนย์การค้าที่เก่าแก่และหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 โดดเด่นด้วยเพดานกระจกครอบอาคารสูงสี่ชั้น และเชื่อมต่อกันด้วยโดมกระจกทรงแปดเหลี่ยม ด้านในประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัยจากบรรดาร้านของดีไซเนอร์แบรนด์ดังมากมาย
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Biance Maria Palace Hotel City Centre หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่หก มิลาน - กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิลาน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
 • …… น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

แนะนำทริปเดินทางท่องเที่ยวอิตาลี

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • รถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมที่พักระดับ 3-4 ดาว 5 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • บริการน้ำดื่ม (น้ำแร่ และน้ำผลไม้) ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-มิลาน-กรุงเทพฯ // ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น Schengen Visa (ยินดีรับบริการยื่นวีซ่า กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง (กรณีที่สนใจซื้อประกันเพิ่ม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ // ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 8 ยูโร x 6 วัน = 48 ยูโร
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน

ข้อควรทราบ

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยและไกด์ท้องถิ่นให้บริการ, จะมีเพียงแค่คนขับรถพูดภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

RELATED ARTICLES

พาชมความงามของยอดเขา TITLIS Cliff Walk(ทิตลิส)

Titlis (ทิตลิส) หรือ Mount Titlis นั้น เป็นยอดเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 3,000 เมตร และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์(Switzerland) หากพักที่เมืองลูเซิร์น (Lucerne, Luzern) ที่นี่เป็นจุดที่ใกล้ที่สุด ประหยัดงบที่สุด สำหรับการไปสัมผัสหิมะและวิวเทือกเขาแอลป์แล้วละคะ (แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาว ไปภูเขาไหนๆก็เต็มไปด้วยหิมะนะคะ) ยอดเขา Titlis (ทิตลิส) มีกิจกรรมให้เราได้เล่นมากมาย ทั้งช่วงฤดูหนาว หรือแม้กระทั่งฤดูร้อน ไฮไลท์ของที่นี่คือ สะพานแขวนที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป มีกระเช้าลอยฟ้าหมุนแบบ 360 องศา อันแรกของโลก มีถ้ำธารน้ำแข็งให้ชม และเส้นทางเดินเทรคที่สวยสุดๆไปเลยค่ะ

ปักหมุด 8 ที่เที่ยวใหม่ ฮ่องกง (HONGKONG)

แนะนำ 8 ที่เที่ยวใหม่ในฮ่องกง แบบอัพเดตปี2023 เอาใจทั้งสายกินกับร้านอาหารเด็ดๆ และสายคอนเทนต์กับมุมถ่ายรูปสวยๆ บอกเลยว่าแต่ละที่นั้นมีสตอรี่ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ เราได้รวบรวมรวบมาให้ทุกคนแล้ว

ทาสแมวเตรียมทัวร์! หมู่บ้านแมวหูต่ง (Houtong Cat Village, 猴硐貓村)

หมู่บ้านแมวหูต่ง (Houtong Cat Village, 猴硐貓村) สวรรค์ของชาวทาสแมว หมู่บ้านที่อยู่บนเนินเขาเรียบฝั่งแม่น้ำจี้หลง (Keelung River) พื้นที่ของย่านรุ่ยเฟิ่ง (Ruifang District) เมืองนิวไทเป (New Taipei City) ไต้หวัน (Taiwan) ห่างจากเมืองหลวงไทเปออกไปเพียง 35 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยแมวเหมียวนับร้อยชีวิต แต่เดิมชื่อว่าหมู่บ้าน Hou Dong ที่แปลว่า “ถ้ำลิง” เนื่องจากในช่วงแรกที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยที่นี่จะมีถ้ำและภายในถ้ำจะมีลิงป่าอาศัยอยู่นั่นเอง

ITALY ที่ไม่ใช่ Landmark เปลี่ยนความจำเจเดิมๆ เที่ยวอิตาลีมุมมองใหม่

เบื่อไหม? กับอิตาลีในมุมเดิมๆ แลนด์มาร์กดังๆ ที่เป็นกันจนชินตา โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า หลายคนคงไปเที่ยวกันมาแล้ว อยากไปเที่ยวอิตาลิในมุมมองใหม่บ้างมีที่ไหนบ้างนะ เราจัดให้ เมืองอื่นๆ ในอิตาลีที่ทั้งสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเมืองไหนก็น่าเที่ยวเป็นที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!