สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • เมืองซีรมิโอเน่ เมืองที่รายล้อมไปด้วยทะเลสาบ พร้อมขึ้นสู่ตัวเมืองมีจุดชมวิวเห็นได้ทั้งเมือง
 • อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ ที่อยู่ในหุบเขา มีเทือกเขาล้อมรอบสวยงามเพลิดเพลินกับอากาศอันบริสุทธิ์ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตา
 • Alpe Di Siusi ชมทุ่งหญ้าราบเลียบ บนภูเขาที่ได้ขึ้นชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป
 • วาล ดิ ฟุเน่ มหัศจรรย์ของดินแดนกับยอดเขาแปลกตาอีกแห่งในโดโลไมท์
 • เดินทางบนเส้นทาง Great Dolomite Road คุณจะทึ่งในความยิ่งใหญ่ของขุนเขาอีกครั้ง ซึมซับบรรยากาศที่หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วในโลกนี้
 • ทะเลสาบมิซูลิน่า ทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวในหุบเขาที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งในโดโลไมท์
 • เมืองเวโรนา เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก ที่มีความสำคัญทางศิลปะสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมที่เก่าแก่มากมาย
 • ชมมหาวิหารดูโอโม่ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน สัญลักษณ์โดดเด่นที่สุดของเมืองนี้และไม่ถูกทำลายลงในช่วงสงคราม
 • ทะเลสาบโคโม่ ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี
Details
ประเทศ: อิตาลี
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 20 ธ.ค. 65
รหัสสินค้า: GGEUMXPMXP02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี) – ซีร์มิโอเน่ – ชมเมือง – ทะเลสาบ Carezza lake – โบลซาโน – ออร์ติเซ่
Charne Uridl Hotel
2 ออร์ติเซ่ – หมู่บ้านแถบ วาล ดิ ฟุเน่ – นั่งกระเช้าสู่ Alpe Di Siusi – Great Dolomite Road – เมืองกอร์ตีนาดัมเปซโซ
Boutique Hotel Vill Blu
3 กอร์ตีนาดัมเปซโซ – ทะเลสาบมิซูลิน่า – Tre Cime di Lavaredo – ทะเลสาบเบรียส – กอร์ตีนาดัมเปซโซ
Boutique Hotel Vill Blu
4 กอร์ตีนาดัมเปซโซ – ปาโดวา – ชมเมือง – เมืองเวโรนา – ชมเมือง – มิลาน
Biance Maria Palace Hotel City Centre
5 มิลาน – เมืองโคโม่ – ชมเมือง – มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – ช้อปปิ้ง
Biance Maria Palace Hotel City Centre
6 มิลาน – กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

กำหนดการเดินทาง คณะ 4 ท่าน
ท่านละ
คณะ 6 ท่าน
ท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
BOOK NOW
วันนี้ - 20 ธ.ค. 65 112,900.- 93,900.- 28,500.-

จองทางไลน์ โทรจอง

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล และวันหยุดอีสเตอร์


เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย


วันแรก กรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) - ซีร์มิโอเน่ - ชมเมือง - ทะเลสาบ Carezza lake - โบลซาโน - ออร์ติเซ่

 • …… น. ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน โดยสายการบินที่ท่านเลือก
 • …… น. เดินทางถึง สนามบินมิลาโน มัลเพนซา กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร พบคนขับรถบริเวณทางขาออกของสนามบิน
 • เดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) เป็นเมืองเก่าแก่อายุนับ 2000 ปี ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา ที่สวยงาม ก่อนศตวรรษที่ 15 ซีร์มิโอเน่ อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองเวนิส หรือจะเรียกได้ว่าเป็นอาณาบริเวณหนึ่งของเมืองเวนิสนั่นเอง 
 • จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบ Carezza lake มีฉากหลังเป็นเทือกเขา Latmar ที่งดงาม ในยามลมสงบจะได้ภาพเงาสะท้อนน้ำของทิวเขา และมีฉากหน้าเป็นทุ่งดอกไม้ เป็นภาพที่น่าประทับใจมากทีเดียว เป็นภาพที่งดงามราวกับภาพวาดของจิตกรเอกเลยทีเดียว

 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่ เมืองโบลซาโน (Bolzano) เมืองที่ถือว่าเป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ โบลซาโน่เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคทีโรลใต้ ซึ่งล้อมรอบด้วยแม่น้ำ เนินเขาที่เป็นป่า ทุ่งหญ้า ไร่องุ่นและเทือกเขาโดโลไมท์ ในทางทิศตะวันออกนั้นเหมาะกับการพักผ่อนแบบผ่อนคลายอย่างยิ่ง
 • เดินชมเมืองเก่า ชมวิหาร Duomo โบสถ์ Chiesa dei Domenican และอนุสาวรีย์ที่จัตุรัส กลางเมือง Piazza delle Erbe แถบถนนคนเดิน Piazza Walther และย่านอาเขตโบลซาโน
 • เดินทางเข้าสู่ เมืองออร์ติเซ่ (Ortisei) (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองแห่งศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในแถบอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ ทีอยู่ในหุบเขา มีเทือกเขาล้อมรอบสวยงามยิ่งนัก แวดล้อมไปด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ หลังจากเช็กอินจะให้เวลาอิสระเดินเที่ยวชมเมืองในย่านเมืองเก่าท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย มีร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ มากมาย
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Charne Uridl Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่สอง ออร์ติเซ่ - หมู่บ้านแถบ วาล ดิ ฟุเน่ - นั่งกระเช้าสู่ Alpe Di Siusi - Great Dolomite Road - เมืองกอร์ตีนาดัมเปซโซ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางผ่านเส้นทาง หมู่บ้านแถบ วาล ดิ ฟุเน่ (Val di Funes) นำท่านแวะถ่ายรูปกับยอดเขาแปลกตาอีกแห่งในโดโลไมท์ อิสระทุกท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 • นั่งกระเช้า Ortisei-Alpe di Siusi ขึ้นสู่บนเนินเขาที่เรียกว่า Alpe Di Siusi นำท่านชมวิวทิวทัศน์บนทุ่งหญ้าราบเลียบบนภูเขา ที่ได้ขึ้นชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป ท่านจะได้สัมผัสความงดงามอันประหลาด มหัสจรรย์ของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน 
 • หมายเหตุ : การนั่งกระเช้า หากสภาพอากาศไม่อำนวยหรือมีเหตุขัดข้องไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้นั่งกระเช้าเพื่อความปลอดภัย
 • นำท่านสู่ Seceda จากบนยอดเขาจะมองเห็นวิวยอดเขา Sass Rigais และ Furchetta ซึ่งมีความสูงราว 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มียอดแหลมราวกับปากฉลาม เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของยอดเขาโดโลไมท์ที่มีทั้งหมด 18 ยอด
 • เที่ยวชมวิวและรับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิคกับวิวสุดอลังการบนยอดเขา (มีร้านอาหาร) บนยอดเขามีเส้นทางเดินเที่ยวชมวิวมากมาย

 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • ออกเดินทางสู่ Great Dolomite Road บนเส้นทางสายนี้ คุณจะทึ่งในความยิ่งใหญ่ของขุนเขาอีกครั้งระยะทางไม่ไกลมากแต่เราจะค่อย ๆ ซึมซับบรรยากาศที่หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วในโลกนี้ ลักษณะภูมิประเทศเป็นหน้าผาสูง สลับกับหุบเหวลึก Arabba หมู่บ้านเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเขตพื้นที่ทางประวัติสาสตร์อันยาวนานแห่งอิตาลีเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านสกี
 • มุ่งหน้าสู่ เมืองกอร์ตีนาดัมเปซโซ (Cortina d'Ampezzo) เมืองสกี รีสอร์ท ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ เป็น Best of The Alps เพียงแห่งเดียวของอิตาลีที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก ได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Boutique Hotel Vill Blu หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่สาม กอร์ตีนาดัมเปซโซ - ทะเลสาบมิซูลิน่า - Tre Cime di Lavaredo - ทะเลสาบเบรียส - กอร์ตีนาดัมเปซโซ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ ทะเลสาบมิซูลิน่า (Misurina Lake) ทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวในหุบเขาที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งในโดโลไมท์ นำท่านเดินเล่นชมวิวทะเสสาบเก็บภาพสุดความประทับใจ
 • เดินทางสู่ Tre Cime di Lavaredo เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ national park Puez-Geisler ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากยูเนสโก

 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • แวะชม ทะเลสาบเบรียส (Braies) (ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Fanes Sennes Braies เขตป่าสงวนที่ ใหญ่ที่สุดใจกลางเทือกเขาโดโลไมท์ อิสระท่าน ถ่ายภาพความงดงามของทะเลสาบ ซึ่งว่ากันว่าที่นี่เป็นประตูสู่ดินแดนใต้พิภพตามตำนาน ทุกๆร้อยปีในคืนพระจันทร์เต็มดวงเจ้าหญิงในตำนานจะออกมาจากเนินเขา Sass Dia Porta
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกอร์ตีนาดัมเปซโซ (Cortina d'Ampezzo)
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Boutique Hotel Vill Blu  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่สี่ กอร์ตีนาดัมเปซโซ - ปาโดวา - ชมเมือง - เมืองเวโรนา - ชมเมือง - มิลาน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองปาโดวา (Padova) เมืองท่องเที่ยวของแคว้นเวเนโต ซึ่งเป็น 1 ใน 20 แคว้นที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี และยังเป็นแคว้นหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวมามากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย ภายในตัวเมืองนั้น มากมายไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่ง
 • *** แนะนำร้านกาแฟ “PEDROCCHI CAFÉ” คอฟฟี่ชอปที่ได้รับ การยอมรับว่าเป็นหนึ่งในร้านกาแฟที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยร้านกาแฟนั้นตั้งอยู่บริเวณใจกลาง เมืองปาโดวา ตั้งอยู่ในอาคาร เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่19
 • เดินทางสู่ เมืองเวโรนา (Verona) เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก ซึ่งในอดีตเมืองเวโรน่า แห่งนี้เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองและสวยงามที่สุดในสมัยโรมัน เป็นหนึ่งในเจ็ดเมืองหลวงของ ทางตอนเหนือของอิตาลี ที่มีสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • เดินชมอาคารบ้านเรือนสีสดใสสวยงาม จัตุรัสกลางเมืองที่คึกครื้นมีชีวิตชีวา
 • ถ่ายรูปด้านนอกกับ บ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต ชมระเบียงแห่งเรื่องราว โรแมนติกที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่ำคืน และบริเวณหน้าบ้านยังมีรูปปั้นสำริดขนาดเท่าตัวจริงของจูเลียต
 • ผ่านชม โรงละครโรมันกลางแจ้ง (Verona Arena) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างขึ้นเมื่อตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการเปิดแสดงโอเปร่าหรือคอนเสิร์ตกลางเเจ้งในสนามกีฬาอยู่เป็นประจำ
 • นำท่านชม จัตุรัสบรา (Piazza Bra) ย่านใจกลางเมืองเวโรน่า มีอนุสาวรีย์ของ กษัตริย์วิตโตริโอ เอมานูเอลที่ 2 Vittorio Emanuele II กษัตริย์ผู้รวบรวมแผ่นดินอิตาลี ตั้งอยู่กลางลานจัตุรัส ผ่านชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ อารีน่า (Arena di Verona) สนามกีฬาโรมันโบราณที่ยังคงความสมบูรณ์แบบไว้ไม่ด้อยไปกว่าโคลอสเซี่ยมที่กรุงโรม
 • จากนั้นนำท่านสู่ จัตุรัสเดลเล แอร์เบ (Piazza delle Erbe) เป็นจัตุรัสไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมา เพราะมีร้านค้า ของแบรนด์ต่างๆ และของฝากมากมาย
 • เดินทางสู่ กรุงมิลาน (Milan) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่นเดียวกับปารีส และนิวยอร์ค อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Biance Maria Palace Hotel City Centre หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่ห้า มิลาน - เมืองโคโม่ - ชมเมือง - มิลาน - มหาวิหารดูโอโม่ - ช้อปปิ้ง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีที่มีชื่อเสียง และมีทะเลสาบโคโม่ ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี
 • จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชม ทะเลสาบโคโม่ (Lago di Como) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ อันเปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนแห่งนี้ เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ

 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • เดินทางกลับสู่ มิลาน เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลกอีกเมืองหนึ่ง
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ มหาวิหารดูโอโม่ (Milan Duomo) มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริ่มสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี 
 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ศูนย์การค้าที่เก่าแก่และหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 โดดเด่นด้วยเพดานกระจกครอบอาคารสูงสี่ชั้น และเชื่อมต่อกันด้วยโดมกระจกทรงแปดเหลี่ยม ด้านในประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัยจากบรรดาร้านของดีไซเนอร์แบรนด์ดังมากมาย
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Biance Maria Palace Hotel City Centre หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่หก มิลาน - กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิลาน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
 • …… น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

แนะนำทริปเดินทางท่องเที่ยวอิตาลี

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • รถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมที่พักระดับ 3-4 ดาว 5 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • บริการน้ำดื่ม (น้ำแร่ และน้ำผลไม้) ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-มิลาน-กรุงเทพฯ // ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น Schengen Visa (ยินดีรับบริการยื่นวีซ่า กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง (กรณีที่สนใจซื้อประกันเพิ่ม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ // ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 8 ยูโร x 6 วัน = 48 ยูโร
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน

ข้อควรทราบ

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยและไกด์ท้องถิ่นให้บริการ, จะมีเพียงแค่คนขับรถพูดภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

เที่ยวฮ่องกง ไปช้อปปิ้งรองเท้ากีฬาดีๆสักคู่กันไหม ?

สายสปอร์ตห้ามพลาด อยากจะเผาผลาญแคลลอรี่ให้อยู่หมัด ต้องมีรองเท้าคู่ใจดีๆ ซักคู่ ถ้าอยากจะช้อปรองเท้ากีฬาแบบโดนๆ เราชี้เป้าให้เลย ต้องที่นี่ Fa Yuen Street หรือว่า Sport Street นั่นเอง

ปักหมุด 8 ที่เที่ยวฮ่องกง2023 (HONGKONG)

แนะนำ 8 ที่เที่ยวใหม่ในฮ่องกง แบบอัพเดตปี2023 เอาใจทั้งสายกินกับร้านอาหารเด็ดๆ และสายคอนเทนต์กับมุมถ่ายรูปสวยๆ บอกเลยว่าแต่ละที่นั้นมีสตอรี่ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ เราได้รวบรวมรวบมาให้ทุกคนแล้ว

เปิดกระเป๋าตังค์ช้อปปิ้ง 7 ของฝากจากเวียดนาม

เที่ยวเวียดนามทั้งที จะกลับบ้านมือเปล่าก็ยังไงๆ อยู่นะ ต้องของฝากติดไม้ติดมือไปฝากคนทางบ้านซักหน่อย วันนี้เลยเปิดกระเป๋าตังค์ช้อป 7 ของฝากจากเวียดนามมาให้เป็นลิสต์รายการในใจกันจ้า

ไปเที่ยวฮ่องกง มีย่านไหนมีอะไรให้ช้อปบ้าง?

ช้อปปิ้งฮ่องกง ย่านไหนมีอะไรให้ช้อปบ้าง พบกับแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของฮ่องกง อาทิ ย่านจิมซาจุ่ย มงก๊ก เกาลูน คอสอเวย์เบย์ เกาะลันเตา เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!