สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • แพกเกจรวม: โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า + รถนำเที่ยว พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง
 • เที่ยวชม เมืองรูอ็อง เมืองหลวงแคว้นนอร์มังดี บ้านเกิดของโมเนต์ ศิลปินชื่อก้องโลก
 • ชม มงต์แซงต์มิเชล วิหารบนเกาะกลางทะเล สิ่งมหัศจรรย์ของโลกตะวันตก และเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป
 • เดินชมเมืองตูร์ ย่านจัตุรัสเมืองเก่า เรียงรายไปด้วยบ้านกึ่งไม้ซุงที่สร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง เป็นเมืองคลาสสิคที่น่าชม
 • ชมพระราชวังแวร์ซายส์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ล่องเรือบาโตมุช ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำแซนด์
 • รับประทานอาหารมื้อพิเศษ L'OISEAU BLANC (Michelin Guide Restaurant)
 • อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้ง ได้ตามอัธยาศัย
Details
ประเทศ: ฝรั่งเศส
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ค. 63 - มี.ค. 64
รหัสสินค้า: GGCDGCDG01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ปารีส – เมืองรูอ็อง (ชมเมือง) – มงต์แซงต์มิเชล
Best Western Montgomery, Mont Saint-Michel
2 มงต์แซงต์มิเชล – ตูร์ – ชมเมือง
Hotel ibis, Tours
3 ตูร์ – เชอนงโซ – ปราสาทเชอนงโซ – พระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส – ล่องเรือบาโตมูซ
Hotel Kyriad, Paris
4 ปารีส – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
Hotel Kyriad, Paris
5 สนามบินชาร์ลส เดอ โกล (ปารีส) – กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

กำหนดการเดินทาง คณะเดินทาง 4-5 ท่าน คณะเดินทาง 6-7 ท่าน คณะเดินทาง 8 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม BOOK NOW
กรกฎาคม 2563 - มีนาคม 2564 45,900 39,900 34,900 12,500

จองทางไลน์ โทรจอง

**ราคานี้ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล วันหยุดอีสเตอร์ และช่วงงานแฟร์


ตารางการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – ปารีส – เมืองรูอ็อง (ชมเมือง) – มงต์แซงต์มิเชล

 • ......... น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส โดยสายการบินที่ท่านเลือก
 • ......... น. เดินทางถึง สนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส จากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร คนขับรถท้องถิ่นรอรับตรงประตูทางออก
 • เดินทางสู่ เมืองรูอ็อง (Rouen) เมืองหลวงแคว้นนอร์มังดี เมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโรมันที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแซน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของฝรั่งเศส ถือเป็นเมืองที่ใหญ่และมั่งคั่งที่สุดในยุคกลาง อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ถูกอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี โมเนต์ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในปี ค.ศ.1892
 • ชม มหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง เป็นมหาวิหารในนิกายโรมันคาทอลิกที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามในสไตล์โกธิค ภายในจะเห็นความงดงามของภาพวาดของศิลปินโมเน่ต์ กับศิลปะกระจกสี 
 • ชมความงดงามของ หอนาฬิกาขนาดใหญ่ (Gros Horloge) ซึ่งเป็นที่ตั้งของนาฬิกาดาราศาสตร์ ซึ่งมีความเก่าแก่ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดของเมืองรูอ็อง
 • เที่ยวชม บ้านโมเน่ต์ เป็นบ้านไม้สองชั้น ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ชื่อว่า จิแวร์นี ภายในบ้านยังคงสภาพเดิม ไม่ว่าจะเป็นห้องต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ที่ประดับตกแต่ง ยังถูกจัดวางไว้เหมือนเดิม บรรยากาศโดยรอบบ้าน เต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้นานาชนิด
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่ มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของประเทศฝรั่งเศส วิหารคริสตจักรที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็ก ๆ ในเขตแคว้นนอร์มังดี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Best Western Montgomery, Mont Saint-Michel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่สอง มงต์แซงต์มิเชล – ตูร์ – ชมเมือง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระถ่ายรูปด้านนอกของ มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) ที่ตั้งของศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม ความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เมื่อรวมกับสภาพแวดล้อมแล้ว สวยงามเหมือนปราสาทในฝันเลยทีเดียว
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่ เมืองตูร์ (Tours) ตั้งอยู่ทางใจกลางทิศตะวันตกของฝรั่งเศส ในจังหวัดแอ็งเดรลัวร์ โดยเป็นเมืองหลวงของเเคว้นซ็องทร์เเละเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษามาตั้งเเต่ยุคกลาง เเละเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของอารยธรรมโรมันมาตั้งเเต่ช่วงต้นของศตวรรษที่ 1
 • อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ย่านจัตุรัสเมืองเก่า เรียงรายไปด้วยบ้านกึ่งไม้ซุงที่สร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง เป็นเมืองคลาสสิคที่น่าชมอีกเมืองหนึ่ง
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel ibis, Tours หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่สาม ตูร์ – เชอนงโซ – ปราสาทเชอนงโซ – พระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส – ล่องเรือบาโตมูซ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เชอนงโซ จากนั้นชม ปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) (ด้านนอก) สร้างบนฝั่งแม่น้ำแชร์ ออกแบบโดยฟิลแบรต์เดอลอร์ม สถาปนิกเรอเนซองส์ตระกูลเมเนียร์ ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้น 
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่ เมืองแวร์ซาย (Versailles) เป็นเมืองที่โด่งดังในฐานะที่เป็นที่ตั้งของพระราชวังแวร์ซาย เมืองนี้เป็นชานเมืองที่ร่ำรวยของกรุงปารีส และยังคงเป็นศูนย์กลางทางการปกครองและตุลาการที่สำคัญ เมืองแวร์ซายตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของกรุงปารีส ห่างจากใจกลางเมืองมา 17.1 กิโลเมตร
 • จากนั้นชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Château de Versailles) (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล
 • ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux-Mouches) เป็นเรือที่นำท่านล่องไปตามแม่น้ำแซน ผ่านชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส มากมาย 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง L'OISEAU BLANC (Michelin Guide Restaurant)
 • พักที่ โรงแรม Hotel Kyriad, Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่สี่ ปารีส – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระให้ท่านได้ท่องเที่ยว ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือซื้อทัวร์เสริม ดิสนีย์แลนด์ ปารีส (ไม่รวมค่าเดินทาง ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมด้วยตัวเอง)
 • อาหารกลางวันและอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย***
 • พักที่ โรงแรม Hotel Kyriad, Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่ห้า สนามบินชาร์ลส เดอ โกล (ปารีส) – กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล กรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ (มีเวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษี Tax Refund ก่อนการเช็คอิน)
 • ......... น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

เงื่อนไขสินค้า

หมายเหตุ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยและไกด์ท้องถิ่นให้บริการ, จะมีเพียงแค่คนขับรถพูดภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถนำเที่ยวรถตู้มาตรฐานยุโรป พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว 4 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหารมื้อเย็น Michelin Star by Gordon Ramsay
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น Schengen Visa (ยินดีรับบริการยื่นวีซ่า กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว / ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 8 ยูโร x 5 วัน = 40 ยูโร
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน

RELATED ARTICLES

รวมสูตรฉีดวัคซีน 13 ประเทศ ก่อนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ต้องดู ?

รวมสูตรฉีดวัคซีน 13 ประเทศ ก่อนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ต้องดู ?

The 20 Happiest Countries In The World In 2021 20 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 2021

ในช่วงเวลาที่ผู้คนห่างหายความสุขกันไปนาน จากโควิด-19 การรายงานความสุขประจำปีนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดอันดับ 20 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก The 20 Happiest Countries In The World In 2021

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปฝรั่งเศส จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าฝรั่งเศส เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส ดังนี้

เช็คลิสต์ 38 ประเทศ เข้าไทยได้ไม่ต้องกักตัว

ได้มีประกาศรายชื่อประเทศที่ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว 38 ประเทศ โดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจและความครอบคลุมการฉีดวัคซีน เป็นตัวตัดสิน ซึ่งจากรายชื่อส่วนใหญ่เป็นประเทศในโซนยุโรป มีเอเชียและภูมิภาคอื่นบางประเทศ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!