Trip Highlight
 • เที่ยวญี่ปุ่นมุมมองใหม่ไม่ซ้ำ ในบรรยากาศอันอบอุ่นแห่งฤดูใบไม้ร่วง 
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสีกว่าพันต้น ณ หุบเขาใบไม้แดง สวนโมมิจิดานิ 
 • สวมชุดยูกาตะ เดินชมสวนริทสึริน สวนสวยญี่ปุ่นแห่งเกาะชิโกกุ 
 • เยือนปราสาทเก่าแก่ ปราสาทโคคุระ, นั่งกระเช้าหรือเก้าอี้เลื่อนขึ้นชมปราสาทมัตสึยาม่า 
 • ตื่นตาเสาโทริอิสีแดง 123 ต้น ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ พร้อมรับบรรยากาศริมทะเล 
 • สักการะ ศาลเจ้าอิทซึกุชิม่า ขนาดใหญ่กลางทะเล, ขอพรเทพเจ้าแห่งทะเล ศาลเจ้าโคโตฮิระกู, ขอพรศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ
 • ชมความงามของ สะพานคินไตเคียว สะพานไม้ 5 โค้ง 1 ใน 3 สะพานที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น 
 • เดินเล่น สะพานอิยะโนะคะซึระบะชิ สะพานโบราณที่มีความแปลกติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น 
 • ย้อนรอยรำลึกประวัติศาสตร์ อนุสรณ์สถานสันติภาพฮิโรชิมะ 
 • ตะลอนกิน ย่านชินไซบาชิ, ช้อปปิ้งของฝาก ถนนโดโงะ ไฮคาระ, ช้อปปิ้งแบรนด์ดัง Aeon Mall Rinku Sennan 
 • พักโรงแรมออนเซ็น ที่คุณสามารถผ่อนคลายไปกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 14 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ตุลาคม - ธันวาคม 2567
รหัสสินค้า: JPGO2FUKTG010

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -
2 คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) - ปราสาทโคคุระ - ศาลเจ้าโมโตโนะซุมิ อินาริ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
HAGI ONSEN
3 สะพานคินไตเคียว - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิม่า - ชมใบไม้เปลี่ยนสี สวนโมมิจิดานิ - ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ - ฮิโรชิมะ
HIROSHIMA HOTEL
4 อนุสรณ์สถานสันติภาพฮิโรชิมะ - ผ่านชมสะพานทาทาระ - เกาะชิโกกุ - ถนนโดโงะ ไฮคาระ - หอนาฬิกาบตจังคาระคุริ - ออนเซ็น 300ปี โดโงะ ออนเซ็น - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
DOGO ONSEN HOTEL
5 กิจกรรมนั่งกระเช้าหรือนั่งเก้าอี้เลื่อนขึ้นชมปราสาทมัตสึยาม่า - พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู - ชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ สะพานอิยะโนะคะซึระบะชิ - ศาลเจ้าโคโตฮิระกุ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
KOTOSANKAKU HOTEL
6 จังหวัดคางาวะ - กิจกรรมสวมชุดยูกาตะ เดินชมสวนสวย ณ สวนริทสึริน - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
OSAKA HOTEL
7 ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ - อิออน มอลล์ ริงกุ เซ็นนัน - โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -

อัตราค่าบริการ

Booking

Seat
Available

ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
 (บาท/ท่าน)

30

11 - 17 ต.ค. 67

69,900

30

18 - 24 ต.ค. 67

69,900

30

15 - 21 พ.ย. 67

69,900

30

29 พ.ย. - 5 ธ.ค. 67

67,900

หมายเหตุ : 

 • ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท 
 • ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 
 • ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 
 • โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 22.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทย

วันที่สอง :: คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) - ปราสาทโคคุระ - ศาลเจ้าโมโตโนะซุมิ อินาริ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ)

สายการบินไทย Thai Airways

 • 01.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 08.10 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

ปราสาทโคคุระ
(Kokura Castle)

ปราสาทโคคุระ (Kokura Castle)

ปราสาทโคคุระ (Kokura Castle) เป็นปราสาทเก่าแก่มีอายุกว่า 400 ปี สร้างขึ้นในเมืองโคคุระ บริเวณช่องแคบคังมงที่อยู่ใจกลางเมืองคิตะคิวชู รอบๆ เขตปราสาทมีการดูแลเป็นอย่างดี และจากตัวปราสาทกสามารถมองเห็นย่านการค้าเกิดใหม่ชื่อว่าริเวอร์วอล์ก คิตะคิวชู และที่นี่ยังมีรูปปั้นของปรมาจารย์ดาบอย่างท่าน มิยาโมโตะ มูซาชิ และ ซาซากิ โคจิโระ ที่เคยประลองดาบกันในศึก "เกาะกันริว" อันโด่งในทางประวัติศาสตร์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ
(Motonosumi Shrine)

ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ (Motonosumi Shrine)

ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ โดดเด่นด้วยเสาโทริอิสีแดง 123 ต้นที่ตั้งเรียงรายเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร สามารถเดินใต้เสาโทริอิที่ทอดยาวคล้ายอุโมงค์พร้อมอธิษฐานขอพร และยังมีกล่องบริจาคตั้งอยู่ด้านบนของเสาโทริอิ เชื่อว่าถ้าหากใครโยนเข้ากล่องได้ คำอธิฐานจะเป็นจริง พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับวิวอันสวยงามที่ได้รับการขนานนามว่า "Ryugu no Shiofuki (น้ำพุปราสาทมังกร)" ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากคลื่นกระทบรูตรงหน้าผา ทำให้อากาศถูกบีบอัดและดันน้ำทะเลให้พุ่งลอยขึ้นไปบนอากาศ โดยสามารถพุ่งขึ้นได้สูงสุดถึง 30 เมตรในช่วงระหว่างฤดูใบไม้ร่วงไปจนถึงฤดูหนาว

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

พักที่ HAGI ONSEN AREA
หรือในระดับเทียบเท่า

HAGI ONSEN AREA

ผ่อนคลายกับออนเซ็น (Onsen)

HAGI ONSEN AREA

หลังจากทานอาหารค่ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น


วันที่สาม :: สะพานคินไตเคียว - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิม่า - ชมใบไม้เปลี่ยนสี สวนโมมิจิดานิ - ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ - ฮิโรชิมะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= เมืองอิวาคุนิ =

สะพานคินไตเคียว
(Kintaikyo Bridge)

สะพานคินไตเคียว (Kintaikyo Bridge)

ชมความงามของ สะพานคินไตเคียว (Kintai Kyo Bridge) สะพานไม้ 5 โค้ง 1 ใน 3 สะพานที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น สร้างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2216 แต่พังทลายลงในปีต่อมา จึงได้มีการสร้างขึ้นใหม่และอยู่มายาวนานกว่า 270 ปีจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2493 สะพานแห่งนี้ได้พังทลายเพราะถูกพายุไต้ฝุ่นคิจิยะพัดทำลาย ชาวอิวาคุนิเลยพร้อมใจกันสร้างสะพานขึ้นมาใหม่อีกครั้งตามรูปแบบเดิม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

สวนโมมิจิดานิ
(Momiji dani)

สวนโมมิจิดานิ (Momiji dani)

ชมใบไม้เปลี่ยนสี สวนโมมิจิดานิ (Momiji dani) หรือหุบเขาใบไม้แดง เป็นสวนสาธารณะที่มีวัดอยู่หลายแห่ง โดยมีมาตั้งแต่สมัยเอโดะ ตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งเต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ลที่เปลี่ยนใบเป็นสีแดงในฤดูใบไม้ร่วง โดยปัจจุบันมีเมเปิ้ลหลากหลายสายพันธุ์มากกว่า 1,000 ต้น นับเป็นอีก 1 จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของฮิโรชิม่า

นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามสู่ เกาะมิยาจิม่า

ศาลเจ้าอิทซึกุชิม่า
(Itsukushima Shrine)

ศาลเจ้าอิทซึกุชิม่า (Itsukushima Shrine)

สักการะ ศาลเจ้าอิทซึกุชิม่า (Itsukushima Shrine) ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างคร่อมทั้งบนบกและในทะเล สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทวีแห่งท้องทะเลซึ่งเป็นธิดาสามองค์ของอะมะเทระสุเทวี ในขณะที่น้ำขึ้นเต็มที่นั้นศาลเจ้าจะเหมือนเรือขนาดยักษ์ที่ลอยน้ำอยู่ ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกฐานะให้เป็นสมบัติประจำชาติ

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

พักที่ HIROSHIMA HOTEL AREA
หรือในระดับเทียบเท่า

HIROSHIMA HOTEL AREA


วันที่สี่ :: อนุสรณ์สถานสันติภาพฮิโรชิมะ - ผ่านชมสะพานทาทาระ - เกาะชิโกกุ - ถนนโดโงะ ไฮคาระ - หอนาฬิกาบตจังคาระคุริ - ออนเซ็น 300ปี โดโงะ ออนเซ็น - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= เมืองฮิโรชิมะ =

อนุสรณ์สถานสันติภาพฮิโรชิมะ
(Atomic bomb Dome/Hiroshima Peace Memorial)

อนุสรณ์สถานสันติภาพฮิโรชิมะ (Atomic bomb Dome/Hiroshima Peace Memorial)

เที่ยวชม อนุสรณ์สถานสันติภาพฮิโรชิมะ ซึ่งเป็นสถานที่แสดงซากคอนกรีตที่เหลือจากการถูกระเบิดโจมตีทางอากาศ โดยจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางระเบิดที่โดนถล่ม ณ วันที่ 6 สิงหาคม 1945 และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกโลก

สะพานทาทาระ
(Tatara Bridge)

สะพานทาทาระ (Tatara Bridge)

ผ่านชมสะพานที่เป็นหนึ่งในสามเส้นทางของ โครงการสะพานฮอนชู - ชิโกกุ เชื่อมต่อหมู่เกาะ ฮอนชู และ ชิโกกุ เดิมทีสะพาน Tatara ถูกวางแผนไว้เป็นสะพานแขวน และได้เปลี่ยนการออกแบบเป็นสะพานขึง เป็นส่วนหนึ่งของทางด่วนนิชิเซโตะ โดยสะพานมีช่วงกลาง 890 เมตร นับเป็นช่วงหลักที่ยาวที่สุดเป็นอันดับสี่ของสะพานขึงเคเบิล รองจากสะพานซูตง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

= เกาะชิโกกุ =

ถนนโดโงะ ไฮคาระ
(Dogo Haikara Street)

ถนนโดโงะ ไฮคาระ (Dogo Haikara Street)

ถนนโดโงะ ไฮคาระ เป็นถนนยาว 250 เมตร ที่มีของฝากท้องถิ่นให้เลือกซื้อมากมาย และเป็นที่ตั้งของร้านอาหารและร้านค้ากว่า 60 แห่ง มีร้านจำนวนมากที่เปิดให้บริการจนถึง 22:00 น. เป็นแหล่งซื้อของที่เต็มไปด้วยเมนูอาหารที่หลากหลาย สามารถลิ้มลองเมนู เช่น บอตชาน ดังโงะ (เกี๊ยวหวาน) เค้กทาร์ตอันมีชื่อของเอฮิเมะ และปลาสับทอดสูตรดั้งเดิมของเอฮิเมะ

หอนาฬิกาบตจังคาระคุริ
(Botchan Karakuri Clock)

หอนาฬิกาบตจังคาระคุริ (Botchan Karakuri Clock)

ถ่ายรูปคู่กับ หอนาฬิกาบตจังคาระคุริ หรือ หอนาฬิกาโบ๊ทจัง หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองมัตสึยามะ ที่ปลายสุดของศูนย์การค้าจะมีนาฬิกาโบตจังคารากูริ นาฬิกาเรือนนี้จะแสดงความพิเศษออกมาทุกๆ ชั่วโมงตั้งแต่ 8 นาฬิกาจนถึง 22 นาฬิกา เมื่อถึงเวลานาฬิกาจะยืดตัวขึ้นเพื่อแสดงตัวละครจากเรื่องโบตจังในนิยายของนัตสึเมะ โซเซกิ พร้อมเสียงดนตรีประกอบ ข้างๆ นาฬิกาจะมีอ่างล้างเท้าขนาดเล็กเพื่อแช่เท้าเพื่อผ่อนคลายหลังจากเดินเที่ยวทั้งวัน

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

พักที่ DOGO ONSEN AREA
หรือในระดับเทียบเท่า

DOGO ONSEN AREA

ผ่อนคลายกับออนเซ็น (Onsen)

DOGO ONSEN AREA

หลังจากทานอาหารค่ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น


วันที่ห้า :: กิจกรรมนั่งกระเช้าหรือนั่งเก้าอี้เลื่อนขึ้นชมปราสาทมัตสึยาม่า - พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู - ชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ สะพานอิยะโนะคะซึระบะชิ - ศาลเจ้าโคโตฮิระกุ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ปราสาทมัตสึยามะ
(Matsuyama Castle)

ปราสาทมัตสึยามะ (Matsuyama Castle)

ปราสาทมัตสึยามะ ได้รับการคัดเลือกให้ติด 100 สุดยอดปราสาทในญี่ปุ่นเมื่อปี 2006 และเป็น 100 สุดยอดสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในโครงการญี่ปุ่นแสนสวยเมื่อปี 2007 พื้นที่สวนสาธารณะชิโระยะมะทั้งหมดซึ่งรวมถึงพื้นที่คูน้ำได้รับการบรรจุเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งชาติและได้รับเลือกเป็น 100 สุดยอดสถานที่ชมซากุระในญี่ปุ่น (1990) และ 100 สุดยอดสวนทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น (2006) อีกด้วย นอกจากนี้นำท่าน นั่งกระเช้าหรือนั่งเก้าอี้เลื่อนขึ้นชมปราสาทมัตสึยาม่า เพื่อชมวิวอันสวยงามระหว่างทางขึ้นปราสาทมัตสึยาม่า

พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู
(Towel Museum)

พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู (Towel Museum)

พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู (Towel Museum) โดยมี ผ้าขนหนูอิมาบาริ (Imbari Towel) เป็นผลิตภัณฑ์ชื่อดังของจังหวัดเอะฮิเมะ ด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะสมและมาตรฐานการตรวจสอบอันเข้มงวด ทำให้สามารถผลิตผ้าขนหนูเนื้อดีคุณภาพเยี่ยมซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก อาทิ ผ้าขนหนู อย่างเพลิดเพลิน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

สะพานอิยะโนะคะซึระบะชิ
(Iya no Kazurabashi)

สะพานอิยะโนะคะซึระบะชิ (Iya no Kazurabashi)

สะพานอิยะโนะคะซึระบะชิ เป็นหนึ่งในสะพานโบราณที่มีความแปลกติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น สร้างจากไม้เนื้อแข็งหนัก 5 ตัน และจะมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่ทุกๆ 3 ปี  สะพานทอดพาดยาวอยู่กับต้นสนซีดาร์ขนาดใหญ่ที่ปลายทั้งสองข้าง และมีสายเคเบิลเหล็กซ่อนอยู่ภายในเถาวัลย์เพื่อความปลอดภัย เมื่อลองข้ามสะพานก้าวหนึ่งก้าวสะพานจะสั่นไหวเล็กน้อย นี่คือความตื่นเต้นของการข้ามสะพานนี้ พร้อมกับมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม

ศาลเจ้าโคโตฮิระกู
(Kotohira-gu Shrine)

ศาลเจ้าโคโตฮิระกู (Kotohira-gu Shrine)

ขอพร ศาลเจ้าโคโตฮิระกู (Kotohira-gu Shrine) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า คมปิระซัง (Konpira san) ที่สถิตของเทพเจ้าแห่งทะเล ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวเรือ และเป็น 1 ใน 88 ศาลเจ้าและวัดแห่งการแสวงบุญบนเกาะชิโกะคุ ที่ศาลเจ้าแห่งนี้ยังสามารถสักการะ Juichimen-Kannon หรือเจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร์ได้ การเดินขึ้นไปศาลเจ้าจะต้องขึ้นบันไดกว่า 800 ขั้น และหากต้องการเดินขึ้นไปยังศาลเจ้าชั้นในสุด จะต้องเดินต่ออีก 1,368 ขั้น นอกจากนี้ระหว่างทางเดินก่อนมาถึงศาลเจ้าจะผ่านถนนที่มีร้านค้าตั้งอยู่มากมาย

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

พักที่ KOTOSANKAKU ONSEN AREA
หรือในระดับเทียบเท่า

KOTOSANKAKU ONSEN AREA

ผ่อนคลายกับออนเซ็น (Onsen)

KOTOSANKAKU ONSEN AREA

หลังจากทานอาหารค่ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น


วันที่หก :: จังหวัดคางาวะ - กิจกรรมสวมชุดยูกาตะ เดินชมสวนสวย ณ สวนริทสึริน - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สวมชุดยูกาตะ เดินชมสวนริทสึริน
(Ritsurin Garden)

สวมชุดยูกาตะ เดินชมสวนริทสึริน (Ritsurin Garden)สวมชุดยูกาตะ เดินชมสวนริทสึริน (Ritsurin Garden)

ให้ท่านได้ลองสัมผัสวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ สง่างาม โดยการ สวมชุดยูกาตะ เป็นชุดประจำชาติของญี่ปุ่น ที่มีทั้งของผู้หญิงและผู้ชาย และเที่ยวชมใน สวนริสึริน เป็นสวนสวยญี่ปุ่นแห่งเกาะชิโกกุ และยังเป็น 1 ใน 3 ของสวนที่มีภูมิทัศน์สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น เพลินเพลินกับการถ่ายรูปมุมต่างๆ ในส่วนของกรรมนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว (โปรดระบุส่วนสูงตอนจองทัวร์)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

= โอซาก้า =

ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

เช็คอินย่านดัง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ย่านช้อปปิ้งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านเครื่องสำอาง ร้านขายเสื้อผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน ไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟ่ก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่ และจุดเด่นคือมี ป้ายไฟกูลิโกะ (Glio LED) ป้ายไฟที่ไม่เพียงบ่งบอกความนิยมของแบรนด์ขนมชื่อดังอย่างกูลิโกะเท่านั้น แต่ยังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้าอีกด้วย โดยป้ายไฟกูลิโกะ (Glico LED) นี้ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกในปี ค.ศ. 1953 ตั้งอยู่บริเวณสะพานเอบิซึบาชิ (Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆที่ เชื่อมต่อระหว่าง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) กับย่านชินไซบาชิ ย่านการค้ายอดนิยมของโอซาก้า

อิสระรับประทานอาหารเย็น

พักที่ OSAKA HOTEL AREA
หรือในระดับเทียบเท่า

OSAKA HOTEL


วันที่เจ็ด :: ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ - อิออน มอลล์ ริงกุ เซ็นนัน - โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ
(Namba Yasaka Shrine)

ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ (Namba Yasaka Shrine)

เป็นศาลเจ้าหัวสิงโตยักษ์ ด้วยความสูง 17 เมตร มีชื่อเสียงในฐานะจุดรับพลังงานศักดิ์สิทธิ์ ในอดีตนั้นสถานที่แห่งนี้มีความเฟื่องฟูจนถึงขีดสุด แต่ภายหลังจากการเกิดไฟไหม้ในช่วงสงครามจึงลดระดับความสำคัญลง แต่ก็มีการบูรณะเปิดใหม่อีกครั้งในภายหลัง ซึ่งมีความเชื่อว่าปากของสิงโตนั้นจะช่วยกลืนกินสิ่งที่ไม่ดี ปัดเป่าความชั่วร้ายให้หายไปและนำพาโชคลาภเข้ามา ที่นี่ขอพรเรื่องการเรียนหรือด้านการงานให้เกิดความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง

อิออน มอลล์ริงกุ เซ็นนัน
(Aeon Mall Rinku Sennan)

อิออน มอลล์ริงกุ เซ็นนัน (Aeon Mall Rinku Sennan)

ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเครื่องกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เก็บจัดการลิสต์ของฝากมาจากคนที่บ้านได้อย่างครบครันเต็มที่

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

สายการบินไทย Thai Airways

 • สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
 • 17.25 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 22.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ พร้อมกันทั้งคณะ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 25 ..
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2-3ท่าน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)
 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเครื่องบิน 
  - กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่ง จากชั้นประหยัด (Economy Class) เป็นชั้นธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วันและ หากมีต้องการชำระเงินเพื่ออัพเกรดที่นั่ง ต้องดำเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง เท่านั้น
  - ในการเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเป็นหมู่คณะ หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับก่อน (หรือหลัง) ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร
  - การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้แต่อย่างใด
  - ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ และท่านได้ออกตั๋วไปแล้ว 
 2. ค่าที่พักประเภทห้อง ละ 2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก
  -
   เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญี่ปุ่นแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3ท่าน (Triple)อาจจะไม่ได้อยู่ในชั้นเดียวกัน หรือ อยู่ติดกัน **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE[2เตียง + 1ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักแบบ แยก 2ห้อง คือ [1TWN+1SGL] แทน **
  - กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) ซึ่งเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในตัวเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์ 
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน)โดยทั่วไป 25 กิโลกรัม
 6. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30กิโลกรัม(สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115เซนติเมตร หรือ  25เซนติเมตร (9.75นิ้ว) x56เซนติเมตร (21.5นิ้ว) x 46เซนติเมตร (18นิ้ว)
 • กรณีที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ในทุกกรณี

อัตราค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุอาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 3.   ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องชำระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง สำหรับส่วนที่เพิ่มเติมแก่หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการ
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการให้บริการ

การทำการจอง และ การชำระค่าบริการ

 1. กรุณาชำระมัดจำท่านละ 25,000บาท ภายใน 36 ชม หลังจากทำการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายังบริษัทฯ
  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธิ์สำรองที่นั่ง เมื่อมีการชำระมัดจำ เท่านั้น
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ25วัน ก่อนออกเดินทางหากไม่ชำระตามที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธิ์การจองแก่ลูกค้าท่านอื่นที่อยู่ลำดับถัดไป 
 3. เมื่อชำระเงินในแต่ละส่วนแล้วโปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทั้งส่งรายชื่อสำรองที่นั่งผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด วันที่ใดไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทางจะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่ำ 2หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องทำในวันเวลาทำการของทาง บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30น. – 17.30น.เท่านั้น นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเงื่อนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการของท่าน เนื่องจาก เมื่อท่านชำระเงินครบจำนวนหรือมัดจำบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการบริการและข้อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ทั้งหมดในโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ

เงื่อนไขการยกเลิก

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.. 2563”ดังนี้

 1. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30วันก่อนการเดินทาง(ไม่นับวันเดินทาง)คืนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
 2. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29วันก่อนเดินทาง(ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ50ของค่าทัวร์ทั้งหมดยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
 3. ยกเลิก น้อยกว่า 15วันก่อนการเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
  ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **
 4. การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
  ***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***
 5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  **สำคัญ !!บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขอื่นๆ

 1. จำนวนผู้ เดินทางต้องมีขั้นต่ำ 10ท่าน ขึ้นไปต่อกรุ๊ป มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
 9. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก  จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทั้งโปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
 10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี อำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น

**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออก จากประเทศญี่ปุ่น 
 2. เอกสารชื่อโรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง (ทั้ง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น อีกครั้ง)
 3. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) และกำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6เดือนนับถึงวันเดินทางกลับ
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

RELATED ARTICLES

50 เมนูเด็ด อาหารญี่ปุ่นที่ต้องลอง!

ใครๆ ก็ชอบกินอาหารญีปุ่น แต่เรารู้จักกับอาหารญี่ปุ่นกันดีแล้วหรือยังนะ เราดูหน้าตาอาหารญี่ปุ่นทั้ง 50 เมนูกันดีกว่า ว่าจะน่ากินขนาดไหน ใครจัดไปครบทุกเมนูแล้วบ้างนะ

10 ที่เที่ยวโตเกียว ครั้งหนึ่งต้องไปเช็คอิน

เที่ยวโตเกียว เที่ยวง่ายที่สุด และยังเป็นแหล่งรวมที่เที่ยวมากมาย ทั้งธรรมชาติสวยๆ อย่างภูเขาไฟฟูจิ ทะลสาบ วัดเก่าแก่ พระราชวังอันงดงาม เรียกว่าไปโตเกียวแค่ที่เดียวเที่ยวได้ครบทุกรส แนะนำ 10 ที่เที่ยวโตเกียว ที่ครั้งหนึ่งต้องไปเช็คอิน

ญี่ปุ่นเปิดประเทศ ข้อควรรู้ก่อนเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว

เป็นที่ทราบกันมาบ้างแล้วสำหรับใครที่กำลังรอคอยการเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น เพราะญี่ปุ่นเปิดประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดคือช่วงเริ่มต้นเปิดประเทศนี้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางผ่านบริษัททัวร์ถึงจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางญี่ปุ่น

เที่ยวหลายประเทศแบบคุ้มๆ กับทัวร์ไต้หวัน - ญี่ปุ่น

เที่ยวหลายประเทศ เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ ไปไหนได้บ้าง? ก็นานๆ จะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศสักที อยากจะไปให้คุ้มๆ หน่อย แบบว่าทริปเดียวได้ 2 ประเทศเลยจะมีมั้ยนะ แนะนำทริปนี้ Taipei - Hokkaido ไปทีเดียวได้ทั้งญี่ปุ่น และไต้หวัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!