ค้นหาบทความ:

การขอวีซ่าอินเดีย Visa India มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนอย่างไร?

Visa India การขอวีซ่าอินเดีย

คนไทยเที่ยวอินเดีย อย่าลืมขอวีซ่าก่อนเดินทาง หากคุณไม่อยากเดินทางไปสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ใช้บริการยื่นผ่านออนไลน์กับ Wonderful Package สิคะ เปลี่ยนวิถีชีวิตง่ายๆ เพียงแค่เตรียมเอกสารเล็กน้อย และส่งให้กับเรา คุณก็จะได้รับวีซ่ากลับอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ก่อนอื่นเลย Wonderful Package ขออธิบายเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวอินเดียให้ทุกท่านได้ทราบเบื้องต้นค่ะ

การยื่นขอวีซ่า (Visa) เข้าประเทศอินเดีย มี 2 วิธี

 1. ยื่นขอวีซ่า Online หรือ E-Visa
 2. ยื่นขอวีซ่า ที่ศูนย์รับยื่น VFS

ส่วนใหญ่คนไทยจะนิยมวิธีการยื่นวีซ่าแบบออนไลน์หรือ E-Visa เนื่องจากเป็นวิธีการยื่นที่ค่อนข้างสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเยือนประเทศอินเดีย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยื่นขอวีซ่า

 1. มีวัตถุประสงค์ยื่นขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติพี่น้อง รักษาพยาบาล ธุรกิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 2. มีหนังสือเดินทาง ที่อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 3. ยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง อย่างช้าสุด 4 วัน หรือยื่นล่วงหน้าได้ไม่เกิน 120 วัน
 4. ผู้ขอวีซ่า จะได้รับอายุวีซ่าไม่เกิน 60 วัน โดยสามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศอินเดียได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 5. ยื่นขอวีซ่า Online ได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี 
 6. เดินทางเข้า-ออกจากสนามบิน 25 แห่งและท่าเรือ 5 แห่งตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

อายุวีซ่าท่องเที่ยวและจำนวนครั้งในการเข้า-ออกประเทศ

อายุวีซ่าท่องเที่ยว จำนวนครั้งในการเข้า-ออกประเทศ
1 เดือน 2 ครั้ง
1 ปี ไม่จำกัดครั้ง
5 ปี ไม่จำกัดครั้ง

หมายเหตุ : อายุวีซ่าท่องเที่ยว ขึ้นอยู่กับสถานฑูตอินเดียเป็นผู้พิจารณา


เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอินเดีย มีอะไรบ้าง?? 

เอกสารทั่วไป :

 1. หนังสือเดินทาง สภาพสมบูรณ์ มีหน้าว่าง 3 หน้าเต็ม (มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน) 
 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว หน้าตรง จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
 3. หลักฐานส่วนตัว พร้อมเซ็นรับรองถูกต้อง
  - สำเนา บัตรประชาชน
  - สำเนา ทะเบียนบ้าน
  - สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  - สำเนา ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  - สำเนา ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
  - สำเนา ใบสูติมัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
 4. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดที่ถูกต้องและชัดเจนโดยครบถ้วนตามความจริง (ภาษาอังกฤษ) ตัวอย่างใบกรอก อินเดีย
 5. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 6. ใบจองโรงแรม 
 7. โปรแกรมการเดินทาง

เอกสารเพิ่มเติม กรณียื่นขอวีซ่าธุรกิจ :

 1. หนังสือเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศอินเดีย หรือนามบัตรบริษัทคู่ค้าในอินเดีย
 2. จดหมายรับรองการทำงานที่ระบุวัตถุประสงค์ ในการเดินทาง
 3. นามบัตรผู้เดินทาง (ภาษาอังกฤษ)

หมายเหตุ : เอกสารทุกอย่าง จะต้องอ้างอิงชื่อตามหนังสือเดินทางเท่านั้น


ข้อควรทราบ :

 • สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศอินเดียเท่านั้น
 • ผู้ยื่นขอวีซ่า จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริง การกรอกข้อมูลเท็จ ลืมกรอกหรือตัวหนังสือไม่ชัดเจน อาจทำให้การอนุมัติวีซ่าล่าช้า หรือถูกปฏิเสธอนุมัติวีซ่า
 • สถานทูตอาจจะมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่าหรือถูกปฏิเสธอนุมัติวีซ่า
 • ทางสถานทูตไม่มีนโยบายคืนค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าทุกกรณี
 • เจ้าหน้าที่วีซ่าจะอนุมัติอายุวีซ่า จำนวนครั้งในการเข้าประเทศและระยะเวลาพำนักของวีซ่า ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศอินเดีย
 • หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ให้ถือการตีความของสถานทูตหรือสถานกงสุลอินเดียเป็นเกณฑ์
 • การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์พร้อมของเอกสาร

สถานทูตปฏิเสธการออกวีซ่าในกรณีใดบ้าง?

 1. รูปถ่าย อายุเกิน 3 เดือน หรือเป็นรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน
 2. ให้ข้อมูลเป็นเท็จ

นักท่องเที่ยวที่ไปอินเดียด้วย E-Visa จะต้องเข้าประเทศผ่านทางพอร์ตที่กำหนดไว้ 25 แห่ง ดังนี้

25 สนามบินที่รองรับนักท่องเที่ยวที่ถือ E-Visa
1. สนามบิน กัลกัตตา (Kolkata)
2. สนามบิน กัว (Goa)
3. สนามบิน กูวาฮาติ (Guwahati)
4. สนามบิน คยา (Gaya)
5. สนามบิน โคจิ (Cochin)
6. สนามบิน โคชิโคเด (Kozhikode)
7. สนามบิน โคอิมบาโตร์ (Coimbatore)
8. สนามบิน จัณฑีครห์ (Chandigarh)
9. สนามบิน ชัยปุระ (Jaipur)
10. สนามบิน เชนไน (Chennai)
11. สนามบิน ทีรุจิราปาลลิ (Tiruchirappalli)
12. สนามบิน ธีรุวนันทปุรัม (Thiruvananthapuram)
13. สนามบิน นาคปุระ (Nagpur)

14. สนามบิน นิวเดลี (New Delhi)
15. สนามบิน บักโดกรา (Bagdogra)
16. สนามบิน บังคาลอร์ (Bengaluru)
17. สนามบิน ปูเน (Pune)
18. สนามบิน พาราณสี (Varanasi)
19. สนามบิน มังกาลอร์ (Mangalore)
20. สนามบิน มุมไบ (Mumbai)
21. สนามบิน ลัคเนา (Lucknow)
22. สนามบิน วิสาขปัตนัม (Vishakhapatnam)
23. สนามบิน อัมริตสา (Amritsar)
24. สนามบิน อาห์เมดาบัด (Ahmedabad)
25. สนามบิน ไฮเดอราบาด (Hyderabad)

เห็นไหมคะ การยื่นออนไลน์ง่ายกว่าที่คิด ไม่จำเป็นต้องไปยื่นถึงสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า แค่ใช้บริการยื่นผ่านออนไลน์กับ Wonderful Package เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับวีซ่าพร้อมเดินทาง และไปสแกนเก็บลายนิ้วมือที่ ตม. ปลายทางประเทศอินเดียได้เลย ทั้งสะดวกและรวดเร็วมากๆ เลยค่ะ

สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

46 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 0-2258-0300-6
เว็บไซต์ : embassyofindiabangkok.gov.in

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอินเดีย VFS Global
36/28 ชั้น 10 อาคาร P.S Tower ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 0-2-258 3063-4
เว็บไซต์ : www.vfsglobal.com/india/thailand/index.html

บริการเกี่ยวกับอินเดีย https://bit.ly/2Yk1RUK

 • บริการยื่นวีซ่าอินเดีย ออนไลน์ แถมฟรี! ซิมเน็ต https://bit.ly/2AfqoSz
 • คิดไม่ออกจะเที่ยวไหน ลองแพคเกจท่องเที่ยวอินเดีย Trip India https://bit.ly/2UkbMYT

ขอบคุณข้อมูลจาก :

บริการยื่นวีซ่าอินเดีย ออนไลน์ แถมฟรี! Net Sim


การขอวีซ่าจีนสำหรับพระสงฆ์ ทำอย่างไร??

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

ชมวิวทะเล อิงแอบธรรมชาติ Soneva Kiri เกาะกูด

ความหรูหรามีระดับกับการพักผ่อนแนบชิดธรรมชาติแบบขั้นสุด บินสู่ที่พักด้วยเครื่องบินส่วนตัว ที่ Soneva Kiri รีสอร์ทหรูสุด Luxury ที่เกาะกูด จังหวัดตราด รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดในทั่วทุกอณูที่อยู่ที่นี่

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

ใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต เช่น ดำเนินการต่อภายในกี่วัน ระหว่างรอผลอนุญาตจะทำงานได้ไหม จะได้รับใบอนุญาตกี่ปี เป็นต้น Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาบอกต่อค่ะ!!

วิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความแม่นในการให้โชคลาภของไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทั้งเรื่องขอหวย หรือขอให้ค้าขายร่ำรวย รวมไปถึงการเช่าไปบูชาไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช ว่าเขาทำกันอย่างไร จะได้ทำได้อย่างถูกต้อง

มารู้จัก ภงด.90 และ ภงด.91 กันดีกว่า

ผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย สำหรับแบบยื่นภาษีนั้น เราจะเรียกว่า "ภ.ง.ด." ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทยสำหรับคนต่างชาติ

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!