Trip Highlight
 • เดินทางแบบส่วนตัวไม่รวมกับใคร เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป โดยเที่ยวบินที่ท่านเลือกเอง (สามารถสอบถามเที่ยวบินเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่) 
 • มีรถพาเที่ยวพร้อมมัคคุเทศน์นำเที่ยวแบบส่วนตัวตลอดทริป 
 • เยือนสองสังเวชนียสถาน สถานที่ตรัสรู้ ณ พุทธคยา และ สถานที่ปฐมเทศนา ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน ณ สารนาถ
 • ชมวิถีชิวิตชาวเมืองพาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา มหานทีแห่งศรัทธา
 • เดินขึ้นเขาคิชฌกูฎ หนึ่งในเบญจคีรี นมัสการ ถ้ําพระโมคคัลลา ชม ถ้ำพระสารีบุตร
 • เยือนวัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา สถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1,250 องค์
 • มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก และ นมัสการ หลวงพ่อดํา อันศักดิ์สิทธิ์
 • ชมสถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนา นมัสการพระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธเมตตา ชมบ้านนางสุชาดา
 • พักผ่อนสะดวกสบาย โรงแรมระดับ 4 ดาว
Details
ประเทศ: อินเดีย
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: มิถุนายน - กันยายน 2567
รหัสสินค้า: GGINBKKGAY07

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - พุทธคยา - เมืองพาราณสี
HOTEL FERN หรือ BODHGAYA REGENCY HOTEL
2 พาราณสี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สารนาถ - ธรรมเมกขสถูป สถานที่ปฐมเทศนาครั้งแรก - พุทธคยา
DHAMMA GRAND HOTEL หรือ BODHGAYA REGENCY HOTEL
3 พุทธคยา - ราชคฤห์ - เขาคิชฌกุฏ - วัดเวฬุวัน วันแห่งแรกในพระพุทธศาสนา - ตะโปทาราม - มหาวิทยาลัยนาลันทา - หลวงพ่อด้ำ - พุทธคยา
DHAMMA GRAND HOTEL หรือ BODHGAYA REGENCY HOTEL
4 พระมหาเจดีย์พุทธคยา - พระพุทธเมตตา พระศรีมหาโพธิ์ - บ้านนางสุชาดา - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - กันยายน 2567

จำนวน
ผู้เดินทาง
ราคา 
(บาท/ท่าน)

4 ท่าน

19,900

6 ท่าน

16,900

8 ท่าน

15,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

5,500

หมายเหตุ :

 • ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น และไม่มีราคาเด็ก
 • ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นอินเดีย ท่านละ 25 USD /ท่าน/ทริป(ตลอดการเดินทาง) 
 • โปรแกรมขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และฤดูกาล

แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - พุทธคยา - เมืองพาราณสี

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ออกเดินทางสู่สนามบินพุทธคยา โดยเที่ยวบินที่ท่านเลือกซื้อด้วยตัวเอง

สนามบิน คยา ประเทศอินเดีย
(Gaya Airport)

สนามบิน คยา ประเทศอินเดีย (Gaya Airport)

 • 14.00 น. ถึงสนามบิน พุทธคยา ประเทศอินเดีย
 • ไกด์ท้องถิ่นอินเดีย คอยต้อนรับ และนำเที่ยวตลอดการเดินทาง (เวลาท้องถิ่นของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง)

= เดินทางสู่เมือง พาราณสี หรือ วาราณสี (Varanasi) =

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก HOTEL FERN หรือ BODHGAYA REGENCY HOTEL
หรือเทียบเท่า

BODHGAYA REGENCY HOTEL


วันที่สอง :: พาราณสี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สารนาถ - ธรรมเมกขสถูป สถานที่ปฐมเทศนาครั้งแรก - พุทธคยา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ล่องเรือแม่น้ำคงคา

ล่องเรือแม่น้ำคงคา

ชมวิถีชิวิตชาวเมืองพาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคายามเช้าตรู่ “มหานทีแห่งศรัทธา แม่น้ำคงคา” ได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำสายศักดิ์สิทธิ์แห่งอินเดียที่ไหลจากสวรรค์ จากความศรัทธาที่ผู้คนอุทิศให้เมืองที่เหมือนยังไม่ถูกปลุกจากฝันมานานกว่า 5,000 ปีแห่งนี้ ชาวพาราณสีผูกพันกับแม่น้ำคงคาอย่างเป็นหนึ่งเดียว

= เดินทางสู่เมือง สารนาถ =

ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน

ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน สารนาถ

สวดมนต์และขอพรไหว้พระที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน เป็น พุทธสังเวชนียสถาน สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตร โปรดเบญจวัคคีย์ทั้งห้า ในสมัยพุทธกาล นมัสการ มูลคันธกุฏี สถานที่พระพุทธเจ้าประทับจําพรรษาแรกและพรรษาที่ 12 นมัสการ สถูปเจาคันธี ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์ที่ปัญจวัคคีย์ได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก นมัสการ ยส (ยะ-สะ) เจดีย์สถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้กับยสกุลบุตร นมัสการ ธรรมราชิกสถูป เป็นสถูปที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

= เดินทางกลับ พุทธคยา (Bodhgaya) =

พักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมให้ชมวิวสองข้าง และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอินเดีย

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก DHAMMA GRAND HOTEL หรือ BODHGAYA REGENCY HOTEL
หรือเทียบเท่า

DHAMMA GRAND HOTEL


วันที่สาม :: พุทธคยา - ราชคฤห์ - เขาคิชฌกุฏ - วัดเวฬุวัน วันแห่งแรกในพระพุทธศาสนา - ตะโปทาราม - มหาวิทยาลัยนาลันทา - หลวงพ่อด้ำ - พุทธคยา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

= เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ (Rajgir) =

เขาคิชฌกูฎ (Gridhrakuta Hill)

เขาคิชฌกูฎ (Gridhrakuta Hill)

เดินขึ้น เขาคิชฌกูฎ หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการ ถ้ําพระโมคคัลลา ชม ถ้ำพระสารีบุตร สถานที่ที่พระสารีบุตรสําเร็จเป็นพระอรหันต์ นมัสการ กุฏีของพระอานนท์ นมัสการ มูลคันธกุฏี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าไหว้พระสวดมนต์ที่ ยอดเขาคิชกูฎ จากนั้นนําท่านชม วัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (Venuvan)

วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (Venuvan)

วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1,250 องค์ มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะ และพระอัญญาโกญฑัญญะ

ตะโปทาราม (Tapotaram)

ชม ตะโปทาราม สถานที่อาบน้ำชะล้างบาป 4 วรรณะของชาวอินเดีย เป็นน้ำอุ่นน้ำแร่จากธรรมชาติ ที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน

มหาวิทยาลัยนาลันทา (Nalanda)

มหาวิทยาลัยนาลันทา (Nalanda)

มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก เป็นศูนย์การศึกษาในสมัยพุทธกาล

หลวงพ่อดํา (Black Buddha Nalanda)

หลวงพ่อดํา (Black Buddha Nalanda)

นมัสการ หลวงพ่อดํา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดํา ซึ่งสร้างรุ่นราวคราวเดียวกับพระพุทธเมตตา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก DHAMMA GRAND HOTEL หรือ BODHGAYA REGENCY HOTEL
หรือเทียบเท่า

DHAMMA GRAND HOTEL


วันที่สี่ :: พระมหาเจดีย์พุทธคยา - พระพุทธเมตตา พระศรีมหาโพธิ์ - บ้านนางสุชาดา - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

พระมหาเจดีย์พุทธคยา

พระมหาเจดีย์พุทธคยา

นมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา หรือ พระมหาโพธิ์เจดีย์ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพุทธสังเวชนียสถานที่สําคัญที่สุดใน 1 ใน 4 สังเวชนียสถานและถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก เป็นสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบอินเดีย มีลักษณะเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมทรงสูง สูงประมาณ 170 ฟุต แบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้นแรกประดิษฐานพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะปาละ เป็นพระพุทธรูปใหญ่หนึ่งเดียวในเจดีย์ที่ไม่ถูกทำลายจากกษัตริย์ชาวฮินดูในสมัยที่มีการกวาดล้างพระพุทธศาสนาในอินเดีย ส่วนชั้นที่ 2 ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาปางประทานพร

พระศรีมหาโพธิ์ และ พระพุทธเมตตา

พระศรีมหาโพธิ์ และ พระพุทธเมตตา

นมัสการพระศรีมหาโพธิ์ และ พระพุทธเมตตา ซึ่งเป็นพระพุทธปางมารวิชัย ที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดําอายุกว่า 1,400 ปี

บ้านนางสุชาดา (Sujata Kuti Stupa)

บ้านนางสุชาดา (Sujata Kuti Stupa)

ชม บ้านนางสุชาดา ผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาส (ข้าวที่หุงด้วยนมโคล้วน) ให้กับพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ ระหว่างทางไปบ้านนางสุชาดาจะต้องนั่งรถผ่านแม่น้ำเนรัญชราซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา ที่พระศาสดาได้รับการถวายข้าวมธุปายาสพร้อมถาดทองคำจากนางสุชาดา และพระองค์ได้อธิฐานจิตเสี่ยงทาย หากพระองค์ท่านสามารถตรัสรู้ได้ขอให้ถาดทองคำลอยทวนน้ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เดินทางสู่สนามบินพุทธคยา 
 • ออกเดินทางจาก สนามบินพุทธคยา(กายา) สู่กรุงเทพ โดยสายการบินและเที่ยวบินที่ท่านเลือก
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

การชำระเงิน  (*** ต้องจอง และจ่ายล่วงหน้า  45 วัน ต้องทำวีซ่าออนไลน์*** )

 • งวดที่  1  สำรองที่นั่งจ่าย   10,000.- บาท
 • งวดที่  2  ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันล่องหน้าก่อนออกเดินทาง 

อัตราบริการนี้รวม

 • ค่าไกด์มัคคุเทศก์ท้องถิ่นอินเดีย (พูดภาษาอังกฤษ) คอยอำนวยสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 คน
 • ค่าวีซ่าออนไลน์เข้าอินเดีย ล่วงหน้า 1 เดือน สำหรับพาสปอร์ตไทย ท่านละ 1,800.- บาท
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ
 • ค่าโรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่าตามที่ระบุในโปรแกรม (พักห้องละ 2-3 คน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • มีบริการน้ำดื่ม ตลอดการเดินทาง
 • มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป- ท่านและคณะ เช็คอินตั๋วเครื่องบิน ที่นั่งบนเครื่อง ณ สนามบิน

อัตราบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน ไทยแอร์เวย์  ไป-กลับ ( กรุงเทพฯ - คยา -กรุงเทพฯ )
 • ค่าภาษีสนาม และค่าภาษีน้ำมันตามรายการเที่ยวบินของสายการบิน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องนำท่านท่านละ 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 5 กก. หรือตามสายการบินที่ท่านเลือก
 • ค่าหนังสือเดินทาง หรือ ต่ออายุหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า-ออก, ค่ารรมเนียมค่าวีซ่า เข้าประเทศ ของบุคคลต่างด้าว(ถ้ามี) 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ, ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นอินเดีย และนักงานขับรถ ลูกค้า 1 ท่านละ 25 USD/ท่าน/ตลอดรายการ

เงื่อนไขการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวางมัดจำห้องพักฯลฯ และค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
  o    ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
  o    ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท
  o    จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ อินเดีย และแคชเมียร์ ท่านละ 18,000 บาท
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง หรือในกรณีที่กรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียกเก็บเงินเร็วกว่าที่กำหนด
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
 • โปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า-สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องทำวีซ่าจีน (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

 การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วัน หักเงินค่าทัวร์ 50%
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน หักเงินค่าทัวร์ 100%
 • กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทำ Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น

เอกสารที่ต้องเตรียม ประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย

 1. รูปถ่ายสี ขนาด  2 X 2 นิ้ว 1 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น และรูปถ่ายห้ามเกิน 3 เดือน (ไม่สวมแว่นตา,เครื่องประดับ, ไม่ใส่ชุดข้าราชการ หรือเครื่องแบบใดๆ)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง มีอายุมากกว่า 6 เดือน (ก่อนหมดอายุ) // การถ่ายหน้าพาสปอร์ตถ่ายส่งทางไลน์ได้
 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 5. ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร และบัตรประชาชน
 6. สำเนาหน้าวีซ่าอินเดีย ที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี)

หมายเหตุ: การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานฑูต ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจาณาจากประเทศอินเดีย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ทุกกรณี

RELATED ARTICLES

25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในปี 2021 จาก Tripadvisor

Tripadvisor หนึ่งในเว็บไซต์ข้อมูลดีๆ ที่รวบรวมความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้สรุปออกมาแล้วว่า 25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด ที่ควรค่าแก่การเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดในปี 2021 นั้น คือที่ใดบ้างมาดูกันเลย

นักกินห้ามพลาด กับสุดยอด 15 เมืองที่เดินไปทางไหนก็มี Street Food

เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม เข้าเมืองไหนต้องลองชิมของอร่อยเมืองนั้น จะไปเที่ยวเมืองไหนดีที่มีแต่ของอร่อย สายกินต้องห้ามพลาด สุดยอดเมือง street food ไปที่ไหนก็มีแต่ของกิน

Asia’s 50 Best Restaurants 2022 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย

รายชื่อ 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 2022 (Asia’s 50 Best Restaurants 2022) โดย S.Pellegrino และ Acqua Panna เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการหประกาศผลโดย LIVE ผ่าน 3 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ มาเก๊า และโตเกียว

แนะนำ! 4 เมืองน่าเที่ยวในอินเดีย บินง่าย เดินทางสะดวก

เปิดประสบการณ์การเดินทางในมุมมองใหม่ ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป พาคุณเดินทางไปเมืองน่าเที่ยวในอินเดีย ที่ไม่มีมีแค่ทัชมาฮาล แต่ยังมีมุมสวยๆ กระจายไปยังเมืองอื่นๆ ที่ทั้งสวยมีเสน่ห์น่าค้นหา กับ 4 เส้นทางนี้ เดลี มุมไบ เจนไน และ บังคาลอร์

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!