Trip Highlight
 • เดินทางแบบส่วนตัวไม่รวมกับใคร เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป โดยเที่ยวบินที่ท่านเลือกเอง (สามารถสอบถามเที่ยวบินเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่) 
 • ตามรอยพระพุทธศาสนา เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน มีรถพาเที่ยวพร้อมมัคคุเทศน์นำเที่ยวแบบส่วนตัวตลอดทริป 
 • สังเวชนียสถานที่ 1: สถานที่ประสูติ ณ ลุมพินีวัน (ประเทศเนปาล)
 • สังเวชนียสถานที่ 2: สถานที่ตรัสรู้ ณ พุทธคยา
 • สังเวชนียสถานที่ 3: สถานที่ปฐมเทศนา ณ สารนาถ
 • สังเวชนียสถานที่ 4: สถานที่ปรินิพพาน ณ กุสินารา
 • เดินขึ้นเขาคิชฌกูฎ หนึ่งในเบญจคีรี นมัสการ กุฏิพระอานนท์ พระโมคคัลลา พระสารีบุตร
 • เยือนวัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรก นมัสการหลวงพ่อดําอันศักดิ์สิทธิ์
 • ชม กุฏาคารศาลาป่ามหาวัน สถานที่กำเนิดภิกษุณีรูปแรก และเสาอโศกที่สมบูรณ์ที่สุดในอินเดีย
 • วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ วัดไทยที่สร้างขึ้นเป็นพุทธบูชา
 • ตามรอยพระพุทธศาสนา วัดเชตวันมหาวิหาร อนาถบิณฑิกเศรษฐี บ้านองคุลีมาล บ้านนางสุชาดา
 • ชมวิถีชิวิตชาวเมืองพาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา มหานทีแห่งศรัทธา
 • นมัสการพระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธเมตตา ทั้งขาไป-ขากลับ เพื่อความเป็นสิริมงคล
Details
ประเทศ: อินเดีย, เนปาล
ระยะเวลา: 8 วัน 7 คืน
รวมมื้ออาหาร: 20 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: มิถุนายน - กันยายน 2567
รหัสสินค้า: GGINGAYKTM08

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - พุทธคยา - กราบนมัสการ มหาเจดีย์พุทธคยา และต้นศรีมหาโพธิ์
DHAMMA GRAND HOTEL
2 พุทธคยา - ราชคฤห์ - ขึ้นชมเขาคิชกุฏ - นาลันทา - วัดเวฬุวัน มหาวิทยาลัยนาลันทา - หลวงพ่อดำ - ปัตนะ
HOTEL CHANAKYA
3 ปัตนะ - กุฏาคารศาลาป่ามหาวัน พระพุทธองค์ปลงพระชนมายุสังขาร กำเนิดภิกษุณีรูปแรก ที่ทำน้ำมนต์ที่แรก - กุสินารา - วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
HOTEL IMPERIAL
4 กุสินารา - นมัสการสถานที่ปรินิพพาน นมัสการองค์ปรินิพพานสถูป ที่ถวายพระเพลิง - วัดไทย 960 - ลุมพินี (ประเทศเนปาล)
HOTEL LAND MARK
5 ลุมพินี - สถานที่ประสูติ - เสาพระอโศกมหาราช - วิหารมหามายาเทวี - สระโบกขรณี - สาวัตถี (กลับเข้าประเทศอินเดีย)
HOTEL PLATINUM
6 สาวัตถี - วัดเชตวันมหาวิหาร อนาถบิณฑิกเศรษฐี บ้านองคุลีมาล - พาราณสี
HOTEL FERN
7 พาราณสี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สารนาถ - ธรรมเมกขสถูป สถานที่ปฐมเทศนาครั้งแรก - พุทธคยา
DHAMMA GRAND HOTEL
8 พุทธคยา - พระพุทธเมตตา พระศรีมหาโพธิ์ (อำลา) - บ้านนางสุชาดา - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - กันยายน 2567

จำนวน
ผู้เดินทาง
ราคา 
(บาท/ท่าน)

4 ท่าน

35,900

6 ท่าน

33,900

8 ท่าน

32,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

13,900

หมายเหตุ :

 • ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น และไม่มีราคาเด็ก
 • ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นอินเดีย ท่านละ 50 USD /ท่าน/ทริป(ตลอดการเดินทาง) 
 • โปรแกรมขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และฤดูกาล

แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - พุทธคยา - กราบนมัสการ มหาเจดีย์พุทธคยา และต้นศรีมหาโพธิ์

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ออกเดินทางสู่สนามบินพุทธคยา โดยเที่ยวบินที่ท่านเลือกซื้อด้วยตัวเอง

สนามบิน คยา ประเทศอินเดีย
(Gaya Airport)

สนามบิน คยา ประเทศอินเดีย (Gaya Airport)

 • ถึงสนามบิน พุทธคยา ประเทศอินเดีย
 • ไกด์ท้องถิ่นอินเดีย คอยต้อนรับ และนำเที่ยวตลอดการเดินทาง (เวลาท้องถิ่นของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง)

พระมหาเจดีย์พุทธคยา

พระมหาเจดีย์พุทธคยา

นมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา หรือ พระมหาโพธิ์เจดีย์ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพุทธสังเวชนียสถานที่สําคัญที่สุดใน 1 ใน 4 สังเวชนียสถานและถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก เป็นสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบอินเดีย มีลักษณะเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมทรงสูง สูงประมาณ 170 ฟุต แบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้นแรกประดิษฐานพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะปาละ เป็นพระพุทธรูปใหญ่หนึ่งเดียวในเจดีย์ที่ไม่ถูกทำลายจากกษัตริย์ชาวฮินดูในสมัยที่มีการกวาดล้างพระพุทธศาสนาในอินเดีย ส่วนชั้นที่ 2 ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาปางประทานพร

พระศรีมหาโพธิ์ และ พระพุทธเมตตา

พระศรีมหาโพธิ์ และ พระพุทธเมตตา

นมัสการพระศรีมหาโพธิ์ และ พระพุทธเมตตา ซึ่งเป็นพระพุทธปางมารวิชัย ที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดําอายุกว่า 1,400 ปี

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก DHAMMA GRAND HOTEL
หรือเทียบเท่า

DHAMMA GRAND HOTEL


วันที่สอง :: พุทธคยา - ราชคฤห์ - ขึ้นชมเขาคิชกุฏ - นาลันทา - วัดเวฬุวัน มหาวิทยาลัยนาลันทา - หลวงพ่อดำ - ปัตนะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

= เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ (Rajgir) =
(ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง)

เขาคิชฌกูฎ (Gridhrakuta Hill)

เขาคิชฌกูฎ (Gridhrakuta Hill)

เดินขึ้น เขาคิชฌกูฎ หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการ ณ กุฏิพระพุทธองค์ กุฏิพระอานนท์ ถ้ำสุกรขาตา ที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ และถ้ำพระมหา โมลคัลลานะ และสถานที่พระเทวทัตกลิ้งก้อนหินใส่พระพุทธองค์ ชมทิวทัศน์ของเมืองราชคฤห์จากพื้นสูง

(การขึ้นเขาคิชกูฏ ซึ่งเป็นการเดินขึ้นที่สูง ลาดชันพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750 เมตร ทุกท่านจะต้องเดินขึ้น รถยนต์ไม่สามารถขึ้นไปถึงได้ ผู้ที่แข็งแรงสามารถเดินขึ้นได้ ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาทีก็ถึง)

หมายเหตุ: สำหรับท่านที่คิดว่าเดินไม่ไหว สามารถนั่งเสลี่ยงโดยมีคนหาบขึ้น-ลง ได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง เพื่อติดต่อจองเสลี่ยงล่วงหน้าไว้รอที่เชิงเขา (*** โดยมีค่าใช้จ่าย ท่านละ 2,300 รูปี *** )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

= เดินทางสู่ นาลันทา (Nalanda) =

วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (Venuvan)

วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (Venuvan)

วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1,250 องค์ มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะ และพระอัญญาโกญฑัญญะ

ตะโปทาราม (Tapotaram)

ชม ตะโปทาราม สถานที่อาบน้ำชะล้างบาป 4 วรรณะของชาวอินเดีย เป็นน้ำอุ่นน้ำแร่จากธรรมชาติ ที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน

มหาวิทยาลัยนาลันทา (Nalanda)

มหาวิทยาลัยนาลันทา (Nalanda)

มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก เป็นศูนย์การศึกษาในสมัยพุทธกาล

หลวงพ่อดํา (Black Buddha Nalanda)

หลวงพ่อดํา (Black Buddha Nalanda)

นมัสการ หลวงพ่อดํา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดํา ซึ่งสร้างรุ่นราวคราวเดียวกับพระพุทธเมตตา

= เดินทางสู่ เมืองปัตนะ  =

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก HOTEL CHANAKYA
หรือเทียบเท่า

HOTEL CHANAKYA


วันที่สาม :: ปัตนะ - กุฏาคารศาลาป่ามหาวัน พระพุทธองค์ปลงพระชนมายุสังขาร กำเนิดภิกษุณีรูปแรก ที่ทำน้ำมนต์ที่แรก - กุสินารา - วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= เดินทางสู่ เมืองไวสาลี =

กุฏาคารศาลาป่ามหาวัน

กุฏาคารศาลาป่ามหาวัน

สถานที่ที่พระพุทธองค์ปลงพระชนมายุสังขาร เป็นสถานที่ที่กำเนิดภิกษุณีรูปแรก เป็นที่ทำน้ำมนต์เป็นที่แรก ที่ยังมีเสาอโศกที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศอินเดีย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

= เดินทางสู่เมือง กุสินารา =
(ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง)

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อน้อมเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในวาระครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก HOTEL IMPERIAL
หรือเทียบเท่า

HOTEL IMPERIAL


วันที่สี่ :: กุสินารา - นมัสการสถานที่ปรินิพพาน นมัสการองค์ปรินิพพานสถูป ที่ถวายพระเพลิง - วัดไทย 960 - ลุมพินี (ประเทศเนปาล)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน

สาลวโนทยาน

สังเวชนียสถานแห่งที่ 2 นมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน มีสาละปลูกไว้เป็นอนุสรณ์ นมัสการมหาปรินิพานสถูปและเข้าไปสักการะ พระพุทธรูปปางอนุฏฐิต สีหไสยาสน์ คือปางเสด็จบรรทมครั้งสุดท้ายภายในวิหารปรินิพพาน เดิมเป็นอุทยานของมัลละกษัติรย์ มีสถูป และวิหารปรินิพพาน ต้นสาละซึ่งเป็นสถานที่ปรินิพพาน ก็มีปลูกเป็นสัญญาลักษณ์หลายต้น ท่านจะได้เห็น ต้นสาละที่แท้จริงที่นี่ 

นมัสการองค์ปรินิพพานสถูป มีลักษณะเป็นทรงบาตรคว่ำสูงใหญ่มีฉัตร 3 ชั้น ตอนบนสุดได้พังลงมาเมื่อปลายปี 2506 ปัจจุบันเห็นเพียงครึ่งท่อน ถัดมาเป็นปรินิพพานวิหารพระพุทธรูปปางไสยาสน์เสด็จดับขันธ์ ปรินิพพานขนาดใหญ่ และให้ท่านได้ร่วมกันทำสมาธิภาวนา นมัสการกฏพันธเจดีย์ (Makutabandan Stupa) สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระสังขารของพระพุทธเจ้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

= เดินทางสู่เมือง ลุมพินี ประเทศเนปาล =
(ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชั่วโมง)

 • ระหว่างทางให้ท่านได้แวะเข้าห้องน้ำวัดไทย 960 
 • **** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัว เพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดีย เข้าสู่ประเทศเนปาล ****

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก HOTEL LAND MARK
หรือเทียบเท่า

HOTEL LAND MARK


วันที่ห้า :: ลุมพินี - สถานที่ประสูติ - เสาพระอโศกมหาราช - วิหารมหามายาเทวี - สระโบกขรณี - สาวัตถี (กลับเข้าประเทศอินเดีย)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สถานที่ประสูติ ณ ลุมพินีวัน

สถานที่ประสูติ ณ ลุมพินีวัน

นมัสการ สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สถานที่ประสูติ ซึ่งเชื่อกันว่าบริเวณที่ประสูติของสิทธัตถราชกุมาร คือ จุดที่เสาพระเจ้าอโศกมหาราชตั้งอยู่ยังมีข้อความภาษาพราหม์จารึกไว้อย่างสมบูรณ์ เขียนว่าเป็น สถานที่ประสูติของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

นมัสการมหามายาเทวีวิหาร (The Mahamaya Devi Temple) ภายในมีศิลาสลักภาพพุทธประวัติปางประสูติเป็นรูปพุทธมารดาในพระอริยาบถยืนพระหัตถ์ขวาเหนี่ยวกิ่งไม้สาละ มีรูปเจ้าชายสิทธัตถะออกมาทางปัสสะขวาของพระพุทธมารดา ด้านหน้ามหามายาเทวีวิหารมี พระโบกขรณี (The Sacred Pond) ซึ่งเป็นที่สรงสนานของพระนางสิริมหามายาเทวีก่อนและหลังให้ประสูติกาลพระกุมาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปทำบุญที่ วัดไทยลุมพินี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

= เดินทางกลับประเทศอินเดีย สู่เมืองสาวัตถี =
(ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชั่วโมง)

 • **** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้ กับตัวท่านเพื่อประทับตราออกจากประเทศเนปาล กลับเข้าสู่ประเทศอินเดีย **** 
 • เดินทางถึง สาวัตถี (Sravasti) เมืองโบราณในพุทธกาล มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล รุ่งเรืองจากการที่เป็นชุมนุมการค้าขาย การทหาร เป็นเมืองมหาอำนาจใหญ่ควบคู่กับเมืองราชคฤห์แห่งแคว้นมคธ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก HOTEL PLATINUM
หรือเทียบเท่า

HOTEL PLATINUM


วันที่หก :: สาวัตถี - วัดเชตวันมหาวิหาร อนาถบิณฑิกเศรษฐี บ้านองคุลีมาล - พาราณสี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

วัดเชตวันมหาวิหาร

วัดเชตวันมหาวิหาร

วัดเชตวันมหาวิหาร สร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี บนที่ตั้งของ เชตวัน หรือสวนเจ้าเชตนอกเมืองสาวัตถี วัดนี้ เป็นวัดที่พระพุทธเจ้าจำพรรษามากที่สุดถึง 19 พรรษา และยังเป็นสถานที่เกิดเรื่องราวต่างๆ ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามากมาย

บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี

บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี

เป็นเรือนที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีอาศัยอยู่ เดิมนามว่า สุทัตตะเศรษฐี ท่านเป็นเศรษฐีที่ใจบุญ ชอบช่วยเหลือคนตกยาก ทำให้ท่านถูกเรียกจากชาวเมืองสาวัตถีว่า “อนาถบิณฑิกเศรษฐี แปลว่า เศรษฐีผู้เป็นที่พึ่งของคนยาก อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ไปค้าขายและได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าที่เมืองราชคฤห์จนบรรลุเป็นพระโสดาบัน ท่านจึงมีศรัทธาสร้างวัดเชตวันมหาวิหารถวายแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บ้านองคุลีมาล

บ้านองคุลีมาล

แต่เดิมนั้นองคุลีมาลชื่อว่า อหิงสกะ สามารถเรียนได้รวดเร็วอีกทั้งยังปรนนิบัติอาจาย์อย่างดี จนเป็นที่รักใคร่ของอาจารย์อย่างมาก เป็นเหตุให้ศิษย์อื่นๆ ริษยา จึงยุยงอาจารย์ว่าองคุลิมาลคิดจะทำร้าย อาจารย์จึงคิดจะกำจัดองคุลิมาลเสีย โดยบอกองคุลิมาลว่า ถ้าจะสำเร็จวิชาต้องฆ่าคนให้ได้ 1,000 คนเสียก่อน องคุลิมาลจึงออกเดินทางฆ่าคน แล้วตัดนิ้วหัวแม่มือมาคล้องที่คอเพื่อให้จำได้ว่าฆ่าไปกี่คนแล้ว เหตุนี้เอง “อหิงสกะ จึงได้รับสมญานามว่า องคุลิมาล” เมื่อฆ่าจนครบ 999 คน ก็มาพบพระพุทธเจ้า และได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาออกบวชเป็นพุทธสาวกในที่สุด

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

= เดินทางสู่ เมืองพาราณสี (Varanasi) =
(ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง)

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก HOTEL FERN
หรือเทียบเท่า

HOTEL FERN


วันที่เจ็ด :: พาราณสี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สารนาถ - ธรรมเมกขสถูป สถานที่ปฐมเทศนาครั้งแรก - พุทธคยา

เช้ามืด - ล่องเรือแม่น้ำคงคา

ล่องเรือแม่น้ำคงคา

ชมวิถีชิวิตชาวเมืองพาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคายามเช้าตรู่ “มหานทีแห่งศรัทธา แม่น้ำคงคา” ได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำสายศักดิ์สิทธิ์แห่งอินเดียที่ไหลจากสวรรค์ จากความศรัทธาที่ผู้คนอุทิศให้เมืองที่เหมือนยังไม่ถูกปลุกจากฝันมานานกว่า 5,000 ปีแห่งนี้ ชาวพาราณสีผูกพันกับแม่น้ำคงคาอย่างเป็นหนึ่งเดียว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= เดินทางสู่เมือง สารนาถ =

ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน

ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน สารนาถ

สารนาถ สังเวชนียสถานแห่งที่ 4 สถานที่แสดงปฐมเทศนา สวดมนต์และขอพรไหว้พระที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตร โปรดเบญจวัคคีย์ทั้งห้า ในสมัยพุทธกาล นมัสการ มูลคันธกุฏี สถานที่พระพุทธเจ้าประทับจําพรรษาแรกและพรรษาที่ 12 นมัสการ สถูปเจาคันธี ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์ที่ปัญจวัคคีย์ได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก นมัสการ ยส (ยะ-สะ) เจดีย์สถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้กับยสกุลบุตร นมัสการ ธรรมราชิกสถูป เป็นสถูปที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

= เดินทางกลับ พุทธคยา (Bodhgaya) =
โดยทางรถบัส (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง)

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก DHAMMA GRAND HOTEL
หรือเทียบเท่า

DHAMMA GRAND HOTEL


วันที่แปด :: พุทธคยา - พระพุทธเมตตา พระศรีมหาโพธิ์ (อำลา) - บ้านนางสุชาดา - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

พระศรีมหาโพธิ์ และ พระพุทธเมตตา (ครั้งที่ 2)

พระศรีมหาโพธิ์ และ พระพุทธเมตตา

กราบสักการะพระพุทธเมตตา และต้นศรีมหาโพธิ์ อีกครั้ง ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

บ้านนางสุชาดา (Sujata Kuti Stupa)

บ้านนางสุชาดา (Sujata Kuti Stupa)

ชม บ้านนางสุชาดา ผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาส (ข้าวที่หุงด้วยนมโคล้วน) ให้กับพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ ระหว่างทางไปบ้านนางสุชาดาจะต้องนั่งรถผ่านแม่น้ำเนรัญชราซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา ที่พระศาสดาได้รับการถวายข้าวมธุปายาสพร้อมถาดทองคำจากนางสุชาดา และพระองค์ได้อธิฐานจิตเสี่ยงทาย หากพระองค์ท่านสามารถตรัสรู้ได้ขอให้ถาดทองคำลอยทวนน้ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เดินทางสู่สนามบินพุทธคยา 
 • ออกเดินทางจาก สนามบินพุทธคยา(กายา) สู่กรุงเทพ โดยสายการบินและเที่ยวบินที่ท่านเลือก
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

การชำระเงิน  (*** ต้องจอง และจ่ายล่วงหน้า  45 วัน ต้องทำวีซ่าออนไลน์*** )

 • งวดที่  1  สำรองที่นั่งจ่าย   25,000.- บาท
 • งวดที่  2  ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันล่องหน้าก่อนออกเดินทาง 

อัตราบริการนี้รวม

 • ค่าไกด์มัคคุเทศก์ท้องถิ่นอินเดีย (พูดภาษาอังกฤษ) คอยอำนวยสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 คน
 • ค่าวีซ่าออนไลน์เข้าอินเดีย ล่วงหน้า 1 เดือน และวีซ่าเข้าเนปาล 15 วัน  สำหรับพาสปอร์ไทย ท่านละ 3,500.- บาท( 2 ประเทศ)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และบางมื้อให้ท่านอิสระได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าโรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่าตามที่ระบุในโปรแกรม (พักห้องละ 2-3 คน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • มีบริการน้ำดื่ม ตลอดการเดินทาง
 • มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป- ท่านและคณะ เช็คอินท์ตั๋วเครื่องที่นั่งบนเครื่อง ณ สนามบิน

อัตราบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน ไทยแอร์เวย์ส ไป-กลับ ( กรุงเทพฯ - คยา -กรุงเทพฯ )
 • ค่าภาษีสนาม และค่าภาษีน้ำมันตามรายการเที่ยวบินของสายการบิน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องนำท่านท่านละ 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 5 กก.
 • ค่าหนังสือเดินทาง หรือ ต่ออายุหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า-ออก, ค่ารรมเนียมค่าวีซ่า เข้าประเทศ 2 ประเทศ ของบุคคลต่างด้าว(ถ้ามี)  
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ, ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด  ฯล
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นอินเดีย และนักงานขับรถ ลูกค้า 1 ท่านละ 50 USD/ท่าน/ตลอดรายการ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 20 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
  o    ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
  o    ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 20,000 บาท
  o    จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ อินเดีย และแคชเมียร์ ท่านละ 25,000 บาท
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง หรือในกรณีที่กรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียกเก็บเงินเร็วกว่าที่กำหนด
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
 • โปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า-สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องทำวีซ่าจีน (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

 การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วัน หักเงินค่าทัวร์ 50%
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน หักเงินค่าทัวร์ 100%
 • กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทำ Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น

เงื่อนไขการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวางมัดจำห้องพักฯลฯ และค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เอกสารที่ต้องเตรียม ประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย และเนปาล

 1. รูปถ่ายสี ขนาด  2 X 2 นิ้ว 1 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น และรูปถ่ายห้ามเกิน 3 เดือน (ไม่สวมแว่นตา,เครื่องประดับ, ไม่ใส่ชุดข้าราชการ หรือเครื่องแบบใดๆ)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง มีอายุมากกว่า 6 เดือน (ก่อนหมดอายุ) // การถ่ายหน้าพาสปอร์ตถ่ายส่งทางไลน์ได้
 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 5. ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร และบัตรประชาชน
 6. สำเนาหน้าวีซ่าอินเดีย ที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1ชุด (หากมี)

หมายเหตุ : การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานฑูต  ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจาณาจากประเทศอินเดีย และเนปาล ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ทุกกรณี

RELATED ARTICLES

25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในปี 2021 จาก Tripadvisor

Tripadvisor หนึ่งในเว็บไซต์ข้อมูลดีๆ ที่รวบรวมความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้สรุปออกมาแล้วว่า 25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด ที่ควรค่าแก่การเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดในปี 2021 นั้น คือที่ใดบ้างมาดูกันเลย

Asia’s 50 Best Restaurants 2022 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย

รายชื่อ 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 2022 (Asia’s 50 Best Restaurants 2022) โดย S.Pellegrino และ Acqua Panna เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการหประกาศผลโดย LIVE ผ่าน 3 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ มาเก๊า และโตเกียว

นักกินห้ามพลาด กับสุดยอด 15 เมืองที่เดินไปทางไหนก็มี Street Food

เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม เข้าเมืองไหนต้องลองชิมของอร่อยเมืองนั้น จะไปเที่ยวเมืองไหนดีที่มีแต่ของอร่อย สายกินต้องห้ามพลาด สุดยอดเมือง street food ไปที่ไหนก็มีแต่ของกิน

แนะนำ! 4 เมืองน่าเที่ยวในอินเดีย บินง่าย เดินทางสะดวก

เปิดประสบการณ์การเดินทางในมุมมองใหม่ ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป พาคุณเดินทางไปเมืองน่าเที่ยวในอินเดีย ที่ไม่มีมีแค่ทัชมาฮาล แต่ยังมีมุมสวยๆ กระจายไปยังเมืองอื่นๆ ที่ทั้งสวยมีเสน่ห์น่าค้นหา กับ 4 เส้นทางนี้ เดลี มุมไบ เจนไน และ บังคาลอร์

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!