ค้นหาบทความ:

การขอวีซ่าอินเดีย Visa India มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนอย่างไร?

Visa India การขอวีซ่าอินเดีย

คนไทยเที่ยวอินเดีย อย่าลืมขอวีซ่าก่อนเดินทาง หากคุณไม่อยากเดินทางไปสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ใช้บริการยื่นผ่านออนไลน์กับ Wonderful Package สิคะ เปลี่ยนวิถีชีวิตง่ายๆ เพียงแค่เตรียมเอกสารเล็กน้อย และส่งให้กับเรา คุณก็จะได้รับวีซ่ากลับอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ก่อนอื่นเลย Wonderful Package ขออธิบายเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวอินเดียให้ทุกท่านได้ทราบเบื้องต้นค่ะ

การยื่นขอวีซ่า (Visa) เข้าประเทศอินเดีย มี 2 วิธี

 1. ยื่นขอวีซ่า Online หรือ E-Visa
 2. ยื่นขอวีซ่า ที่ศูนย์รับยื่น VFS

ส่วนใหญ่คนไทยจะนิยมวิธีการยื่นวีซ่าแบบออนไลน์หรือ E-Visa เนื่องจากเป็นวิธีการยื่นที่ค่อนข้างสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเยือนประเทศอินเดีย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยื่นขอวีซ่า

 1. มีวัตถุประสงค์ยื่นขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติพี่น้อง รักษาพยาบาล ธุรกิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 2. มีหนังสือเดินทาง ที่อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 3. ยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง อย่างช้าสุด 4 วัน หรือยื่นล่วงหน้าได้ไม่เกิน 120 วัน
 4. ผู้ขอวีซ่า จะได้รับอายุวีซ่าไม่เกิน 60 วัน โดยสามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศอินเดียได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 5. ยื่นขอวีซ่า Online ได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี 
 6. เดินทางเข้า-ออกจากสนามบิน 25 แห่งและท่าเรือ 5 แห่งตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

อายุวีซ่าท่องเที่ยวและจำนวนครั้งในการเข้า-ออกประเทศ

อายุวีซ่าท่องเที่ยว จำนวนครั้งในการเข้า-ออกประเทศ
1 เดือน 2 ครั้ง
1 ปี ไม่จำกัดครั้ง
5 ปี ไม่จำกัดครั้ง

หมายเหตุ : อายุวีซ่าท่องเที่ยว ขึ้นอยู่กับสถานฑูตอินเดียเป็นผู้พิจารณา


เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอินเดีย มีอะไรบ้าง?? 

เอกสารทั่วไป :

 1. หนังสือเดินทาง สภาพสมบูรณ์ มีหน้าว่าง 3 หน้าเต็ม (มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน) 
 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว หน้าตรง จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
 3. หลักฐานส่วนตัว พร้อมเซ็นรับรองถูกต้อง
  - สำเนา บัตรประชาชน
  - สำเนา ทะเบียนบ้าน
  - สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  - สำเนา ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  - สำเนา ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
  - สำเนา ใบสูติมัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
 4. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดที่ถูกต้องและชัดเจนโดยครบถ้วนตามความจริง (ภาษาอังกฤษ) ตัวอย่างใบกรอก อินเดีย
 5. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 6. ใบจองโรงแรม 
 7. โปรแกรมการเดินทาง

เอกสารเพิ่มเติม กรณียื่นขอวีซ่าธุรกิจ :

 1. หนังสือเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศอินเดีย หรือนามบัตรบริษัทคู่ค้าในอินเดีย
 2. จดหมายรับรองการทำงานที่ระบุวัตถุประสงค์ ในการเดินทาง
 3. นามบัตรผู้เดินทาง (ภาษาอังกฤษ)

หมายเหตุ : เอกสารทุกอย่าง จะต้องอ้างอิงชื่อตามหนังสือเดินทางเท่านั้น


ข้อควรทราบ :

 • สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศอินเดียเท่านั้น
 • ผู้ยื่นขอวีซ่า จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริง การกรอกข้อมูลเท็จ ลืมกรอกหรือตัวหนังสือไม่ชัดเจน อาจทำให้การอนุมัติวีซ่าล่าช้า หรือถูกปฏิเสธอนุมัติวีซ่า
 • สถานทูตอาจจะมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่าหรือถูกปฏิเสธอนุมัติวีซ่า
 • ทางสถานทูตไม่มีนโยบายคืนค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าทุกกรณี
 • เจ้าหน้าที่วีซ่าจะอนุมัติอายุวีซ่า จำนวนครั้งในการเข้าประเทศและระยะเวลาพำนักของวีซ่า ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศอินเดีย
 • หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ให้ถือการตีความของสถานทูตหรือสถานกงสุลอินเดียเป็นเกณฑ์
 • การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์พร้อมของเอกสาร

สถานทูตปฏิเสธการออกวีซ่าในกรณีใดบ้าง?

 1. รูปถ่าย อายุเกิน 3 เดือน หรือเป็นรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน
 2. ให้ข้อมูลเป็นเท็จ

นักท่องเที่ยวที่ไปอินเดียด้วย E-Visa จะต้องเข้าประเทศผ่านทางพอร์ตที่กำหนดไว้ 25 แห่ง ดังนี้

25 สนามบินที่รองรับนักท่องเที่ยวที่ถือ E-Visa
1. สนามบิน กัลกัตตา (Kolkata)
2. สนามบิน กัว (Goa)
3. สนามบิน กูวาฮาติ (Guwahati)
4. สนามบิน คยา (Gaya)
5. สนามบิน โคจิ (Cochin)
6. สนามบิน โคชิโคเด (Kozhikode)
7. สนามบิน โคอิมบาโตร์ (Coimbatore)
8. สนามบิน จัณฑีครห์ (Chandigarh)
9. สนามบิน ชัยปุระ (Jaipur)
10. สนามบิน เชนไน (Chennai)
11. สนามบิน ทีรุจิราปาลลิ (Tiruchirappalli)
12. สนามบิน ธีรุวนันทปุรัม (Thiruvananthapuram)
13. สนามบิน นาคปุระ (Nagpur)

14. สนามบิน นิวเดลี (New Delhi)
15. สนามบิน บักโดกรา (Bagdogra)
16. สนามบิน บังคาลอร์ (Bengaluru)
17. สนามบิน ปูเน (Pune)
18. สนามบิน พาราณสี (Varanasi)
19. สนามบิน มังกาลอร์ (Mangalore)
20. สนามบิน มุมไบ (Mumbai)
21. สนามบิน ลัคเนา (Lucknow)
22. สนามบิน วิสาขปัตนัม (Vishakhapatnam)
23. สนามบิน อัมริตสา (Amritsar)
24. สนามบิน อาห์เมดาบัด (Ahmedabad)
25. สนามบิน ไฮเดอราบาด (Hyderabad)

เห็นไหมคะ การยื่นออนไลน์ง่ายกว่าที่คิด ไม่จำเป็นต้องไปยื่นถึงสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า แค่ใช้บริการยื่นผ่านออนไลน์กับ Wonderful Package เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับวีซ่าพร้อมเดินทาง และไปสแกนเก็บลายนิ้วมือที่ ตม. ปลายทางประเทศอินเดียได้เลย ทั้งสะดวกและรวดเร็วมากๆ เลยค่ะ

สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

46 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 0-2258-0300-6
เว็บไซต์ : embassyofindiabangkok.gov.in

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอินเดีย VFS Global
36/28 ชั้น 10 อาคาร P.S Tower ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 0-2-258 3063-4
เว็บไซต์ : www.vfsglobal.com/india/thailand/index.html

บริการเกี่ยวกับอินเดีย https://bit.ly/2Yk1RUK

 • บริการยื่นวีซ่าอินเดีย ออนไลน์ แถมฟรี! ซิมเน็ต https://bit.ly/2AfqoSz
 • คิดไม่ออกจะเที่ยวไหน ลองแพคเกจท่องเที่ยวอินเดีย Trip India https://bit.ly/2UkbMYT

ขอบคุณข้อมูลจาก :

บริการยื่นวีซ่าอินเดีย ออนไลน์ แถมฟรี! Net Sim


การขอวีซ่าจีนสำหรับพระสงฆ์ ทำอย่างไร??

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Summer Snorkeling 5 ทริปดำน้ำ รับซัมเมอร์

ซัมเมอร์นี้ จัดทริปดำน้ำที่ไหนดี ไปชุ่มฉ่ำกับน้ำทะเลใสๆ ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ท้องทะเล ดำน้ำดูปะการัง ชมปลาเล็กปลาน้อยสีสันสดใส แนะนำทริปดำน้ำตื้น ที่ไม่ต้องมีประสบการณ์การดำน้ำ ก็สามารถมองลงไปเห็นความงาามของปะการังสวยๆ ได้แบบเต็มอิ่ม

TOP 10 ที่เที่ยวเด็ด ที่คนภูเก็ตบอกต่อ

การมาเที่ยวเกาะภูเก็ต ที่มีทั้ง หาดทราย ชายทะเล จุดชมวิว ที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีประวัติยาวนาน เชื่อว่าการเดินทางมาภูเก็ตในหนึ่งครั้งก็คงเที่ยวได้ไม่ทั่วเกาะ เรามาดูกันว่าสถานที่ไหนในภูเก็ต ที่คนภูเก็ตบอกต่อ ว่าควรต้องไป

Asia’s 50 Best Restaurants 2022 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย

รายชื่อ 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 2022 (Asia’s 50 Best Restaurants 2022) โดย S.Pellegrino และ Acqua Panna เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการหประกาศผลโดย LIVE ผ่าน 3 เมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ มาเก๊า และโตเกียว

ข่าวดี กรมการกงสุล แปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี! ตลอดเดือน มกราคม 2565

กระทรวงการต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชนตลอดเดือนมกราคม 2565 บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี‼️

แนะนำ! โรงแรม Test & Go กรุงเทพฯ

จากที่ทางรัฐบาลได้มีมาตรการ Test & Go ให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่กักตัว แต่ต้องรอผลตรวจ RT-PCR โดยต้องพักในโรงแรมที่เข้ามาตรการ Test & Go โรงแรม Test & Go กรุงเทพฯ จะมีที่ไหนบ้างนั้น เราคัดสรรมาให้แล้ว

แนะนำ! 4 เมืองน่าเที่ยวในอินเดีย บินง่าย เดินทางสะดวก

เปิดประสบการณ์การเดินทางในมุมมองใหม่ ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป พาคุณเดินทางไปเมืองน่าเที่ยวในอินเดีย ที่ไม่มีมีแค่ทัชมาฮาล แต่ยังมีมุมสวยๆ กระจายไปยังเมืองอื่นๆ ที่ทั้งสวยมีเสน่ห์น่าค้นหา กับ 4 เส้นทางนี้ เดลี มุมไบ เจนไน และ บังคาลอร์

เปิดประสบการณ์ใหม่สายชิลล์ นั่งรถจักรไอน้ำ เยือนอยุธยา

ไม่อยากจำเจกับการเดินทางแบบเดิมๆ ลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งรถไฟ เปิดประสบการณ์นั่งรถจักรไอน้ำ เที่ยวกินลมชมวิวไปชิลล์ๆ เยือนกรุงเก่าอยุธยาสักหนึ่งวัน รับรองว่าได้เที่ยวเต็มอิ่มครบทุกรสแน่นอน เรามาดูเส้นทางท่องเที่ยวกันดีกว่า มีอะไรดีๆ ที่รอเราอยู่

เปิดมาตรการล่าสุด TEST & GO มาตรการเข้า-ออก ประเทศไทย เริ่มลงทะเบียน 1 ก.พ. 65

จากที่ทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศมาตรการเข้า-ออกประเทศไทย Test & Go หรือการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

โรงแรมภูเก็ตชิคๆ พักสบาย เดินทางสะดวก

อยากไปเที่ยวภูเก็ต แต่ก็ไม่ได้ต้องการพักหรูหราเวอร์วังอะไรขนาดนั้น แต่อยากได้ฟีลนอนสบายๆ กับดีไซน์เก๋ๆ ชิคๆ เดินทางสะดวก ที่สามารถพักผ่อนในวันหยุดเล็กๆ ไม่กี่วัน แนะนำโรงแรมภูเก็ตที่จะทำให้คุณพักผ่อนหลบมุมอันวุ่นวายได้อย่างสบายๆ

คุมโอมิครอนได้ เตรียมชง ผ่อนคลาย กลับมาใช้ Test & Go ต่างชาติเข้าไทย

เตรียมชง ศบค. ชุดใหญ่ ผ่อนคลายมาตรการ กลับมาใช้ Test & Go สำหรับชาวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากสามารถควบคุมระดับความรุนแรงได้ และ ต้องการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินเศรษฐกิจอย่างได้ปกติ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!