ค้นหาบทความ:

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทย สำหรับคนต่างชาติ วันนี้เรามาตอบทุกความสงสัยและให้คำแนะนำขั้นตอนต่างๆ หวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆ ท่านนะคะ

Q : คนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว ด้วยวีซ่าประเภท Non-Immigrant Visa "B" แต่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จะต้องดำเนินการอย่างไร?

A : คนต่างชาติสามารถติดต่อขอคำแนะนำ เรื่องการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้ เพราะมีกฎหมายและระเบียบต่างๆ กำหนดไว้สำหรับการทำงานของคนต่างชาติ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซด์ www.doe.go.th และให้รีบดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (บต.25) ได้ที่กรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ของท่าน ก่อนที่จะเริ่มการทำงาน หากทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานจะถือว่าผิดกฎหมาย และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางรัฐบาลไทยและกรมการจัดหางานมีการผ่อนปรนเรื่องการขอ Work Permit ให้ยื่นขอภายใน 30 วันหลังจากเข้ามาในราชอาณาจักร และท่านต้องเป็นผู้ที่พ้นจากการกักตัวตามเงื่อนไขของรัฐบาลไทย ทั้งนี้จะต้องมีเอกสารยืนยันจากสถานที่กักตัวและผลตรวจโควิดเป็นลบประกอบการยื่นขอ Work Permit อีกด้วย

Q : หากใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ใกล้หมดอายุแล้ว (เหลือต่ำกว่า 30 วัน) แต่เอกสารยังไม่พร้อมสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือคนต่างชาติไม่อยู่ในประเทศไทยต้องทำอย่างไร?

A : สำหรับในกรณีนี้ ต้องดำเนินการแจ้งคนต่างชาติออกจากงานภายใน 15 วัน หลังจากในอนุญาตทำงานหมดอายุ หากแจ้งล่าช้าเกิน 15 วัน จะมีโทษปรับ ทั้งนายจ้างและชาวต่างชาติ ไม่สามารถยื่นต่ออายุโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานฉบับจริงได้ทุกกรณี (ยกเว้น กรณีสูญหาย)

Q : ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) มีอายุเท่าใด?

A : ระยะเวลาการอนุญาตทำงานพิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะอิงจากเอกสารการจ้างงาน โดยเจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตทำงานให้ ตั้งแต่ 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี, 1 ปี 3 เดือน, 1 ปี 6 เดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ปีต่อการขอในแต่ละครั้ง โดยระยะเวลาของใบอนุญาตทำงาน อาจจะไม่ตรงกับระยะเวลาของวีซ่าหรือการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

Q : การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)ต้องทำอย่างไร และหากใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)หมดอายุแล้ว ต่ออายุได้หรือไม่?

A : คนต่างชาติหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นคำขอต่ออายุการอยู่ในราชอาณาจักรไทย (Non-B Visa) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก่อนการสิ้นอายุใบอนุญาตทำงาน โดยให้ยื่นตามแบบคำขอ บต.25 และหากใบอนุญาตทำงานหมดอายุไปแล้ว หรือมายื่นล่าช้ากว่ากำหนด ใบอนุญาตทำงานนั้นไม่สามารถทำการต่ออายุได้ คนต่างชาติต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ตามแบบคำขอ บต25 โดยขณะที่ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่  วีซ่าตัวล่าสุดยังต้องเป็นประเภท Non-Immigrant Visa "B" และยังไม่หมดอายุ

Q : คุณสมบัติของคนต่างชาติที่จะขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)ในประเทศไทยได้?

A : 

  1. คนต่างด้าวที่มีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับใบอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง(NON-IMMIGRANT) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน(TOURIST/TRANSIT) ซึ่งจะขออนุญาตทำงานครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงต้องขอใหม่
  2. มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
  3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
  4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันเข้าขอรับอนุญาตเอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน

Q : หากใบอนุญาตทำงานชำรุด หรือสูญหายต้องดำเนินการอย่างไร?

A : คนต่างชาติต้องยื่นเอกสารขอใบแทนใบอนุญาตทำงาน ตามแบบ ตท.4 ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบการชำรุดหรือสูญหาย และต้องดำเนินการยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุ เนื่องจากใบอนุญาตทำงานที่หมดอายุไปแล้ว ไม่สามารถต่ออายุได้ โดยคนต่างชาติสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้ หลังจากยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว จะได้รับใบแทนใบอนุญาตทำงานภายใน 7 วันทำการ และในวันที่รับใบอนุญาตทำงานใหม่ คนต่างชาติจะต้องมาติดต่อขอรับด้วยตนเอง

Q : หากคนต่างชาติต้องการเปลี่ยนนายจ้าง จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?

A : คนต่างชาติสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

  1. คนต่างชาติจะต้องไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ เพื่อแจ้งออกจากงาน จากนั้นทาง สำนักงานจะให้เอกสารแจ้งพ้นหน้าที่มา นำเอกสารฉบับนี้ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอตรวจลงตราวีซ่า พ้นหน้าที่เดิม และขออยู่ต่อในราชอาณาจักรอีก 7 วัน แล้วให้เร่งรีบดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่ตามแบบ บต.25 (ขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่) หลังจกได้รับใบอนุญาตทำงานใหม่เรียบร้อยแล้วให้เร่งดำเนินการต่อวีซ่าทำงานก่อนการหมดอายุของวีซ่านั้น
  2. ให้คนต่างชาติเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปเพื่อขอ Non-Immigrant Visa "B" ใหม่จากสถานทูตไทยประจำประเทศนั้นๆเพื่อเดินทางเข้ามายังประเทศไทย และให้นายจ้างใหม่ดำเนินการขอเอกสาร บต.32 (ยื่นคำขออนุญาตแทนต่างด้าว) จากนั้นเม่ได้รับเอกสาร บต.32 สำนักงานจัดหางานมาเรียบร้อยแล้วนั้น ทางนายจ้างจำเป็นต้องส่งเอกสารฉบับจริงไปให้กับชาวต่างชาติที่ประเทศที่ต่างชาติพำนักอยู่ ชาวต่างชาติที่ถูกว่าจ้างต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่า Non-Immigrant Visa "B" ที่สถานทูตไทย ณ ประเทศนั้นๆ หลังจากได้วีซ่าเรียบร้อยแล้วนั้นก็สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามขั้นตอนของรัฐบาลไทยได้เลย เมื่อเดินทางมาถึงประเทศแล้ว ให้ท่านนำเอกสาร บต.32 (ยื่นคำขออนุญาตแทนต่างด้าว) ไปยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานได้ภยใน 30 วันและดำเนินการต่อวีซ่าก่อนที่จะหมดอายุ

Q : ตำแหน่งงานแบบไหน? ที่สามารถขอใบอนุญาตทำงาน ที่จัดหางานพื้นที่ต่างๆได้

A : ต้องเป็นตำแหน่ง ที่ไม่ใช่งานต้องห้ามสำหรับคนต่างชาติ สามารถดูวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำได้ที่ https://www.mol.go.th/employee/occupation_prohibited/ และต้องไม่ใช่ตำแหน่งงานเฉพาะทาง เช่น วิศวกร, ช่าง, ผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์ เป็นต้น

Q : สำหรับตำแหน่งงานเฉพาะทาง สามารถขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานได้ที่ไหน?

A : สามารถดำเนินการได้ที่ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service Center for Visa and Work Permit: OSS) อาคารจัตุรัสจามจุรี หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ โดยทางบริษัทนายจ้างต้องทำเรื่องขออนุมัติตำแหน่งงานในระบบ BOI ของบริษัทก่อน จากนั้นหากได้รับอนุมัติแล้วก็สามารถขอใบอนุญาตทำงาน และวีซ่าในระบบได้ตามปกติ 


บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Work Permit & VISA consultancy


Q&A about Work permit

关于工作许可证問答集Q&A

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

[Pass] บัตรเข้าสวนน้ำรามายณะ (Ramayana Water Park), พัทยา

เริ่มต้น 555 บาท/ท่าน
*ปกติ 1,190 บาท/ท่าน

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

关于希望在泰王国申请居留权问答集Q&A

对于希望在泰国长期居住的外国人,泰国居留权申请并非一直开放申请,但是将会有一个公告,宣布接受指定的配额数量(年度配额)后才能提交申请。无论出于何种原因,例如:来上班,陪家人上班等等。如果要申请泰国居留权应该如何进行?有资格获得泰国居留权的人是要有哪些资格?考虑的原则是什么?今天我们专门为各位总结了解答疑问的问答集。

Q&A About work permit made on Behalf of a Foreigner (If the foreigner has not yet traveled in to the kingdom) W.P.32

For applying Work Permit on behalf of foreigner who wishes to work in Thailand for operating business, enterprise or be the employees of all occupations. How to apply Work Permit if foreigner has not yet entered the Kingdom of Thailand? What are the conditions before travel to Thailand?

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Non-Immigrant Visa “O”

สำหรับผู้ติดตาม (Dependent) จำเป็นจะต้องขอวีซ่าผู้ติดตามประเภท Non-Immigrant O (Dependent) Visa ก่อนนะคะ เพื่อที่จะได้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ แต่จะดำเนินการอย่างไร และใครที่สามารถขอวีซ่าผู้ติดตามได้ วันนี้เรามีคำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับ Non-O Visa สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาไทยโดยเฉพาะค่ะ

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการอาศัยอยู่ในประเทศไทยระยะยาว โดยการขอมีถิ่นที่อยู่ในไทยนั้นไม่ได้เปิดรับให้ยื่นขอได้ตลอด แต่จะมีประกาศเปิดแจ้งรับตามจำนวนโควต้าที่กำหนด หลักการพิจารณาเป็นอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบทุกข้อสงสัยค่ะ

Q&A about Resident’s Visa in Thailand

Foreigner who would like to stay in Thailand for long period with apply for Permanent Residence in The Kingdom, he/she has to wait for the annoucement of quota limit. No matter what he/she would like to work or follow the family to work in Thailand, if he/she would like to have Permanent Residence in Thailand, he/she must know how to apply and what will be the features of qualification of persons eligible to be considered for Thai residency.

Q&A About Non-Immigrant Visa O

For the spouse (Dependent) must appy for Non-Immigrant Visa-O (Dependent) The spouse (Dependent) must apply for Non-Immigrant Visa-O (Dependent) for staying in Thailand before continue applying for extension. How to apply and Who can apply this type of visa?

Q&A about Foreign Student Visa or Non-Immigrant ED Visa

Students or International Students who come to study in Thailand with 4 Months Program or above, are able to apply for Education Visa, including of study language at the school language where is approved by The Ministry of Education.

关于非移类O签证问答集Q&A

对于家属(Dependent) 首先需要申請跟随者的非移民类O签证 Non-Immigrant O (Dependent) Visa 才可以居住在泰国。但它将如何进行呢?哪些人可以申请跟随者签证?今天我们有一些关于外国人到泰国时要申请非移类O签证的问答集Q&A 。

关于代表尚未进入王国的外国人申请工作许可证 “BorTor.32”问答集Q&A

代表希望在泰国工作的外国人申请工作许可证适用于所有职业的企业或成为所有职业的雇员。如果外国人尚未进入泰王国,要如何申请工作许可证?有哪些申请步骤?才能够前往泰国?今天我们为各位收集了问答集为了解决这个特定问题的疑虑。

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างชาติ(กรณีคนต่างชาติยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร)บต.32

สำหรับการขอใบอนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการหรือลูกจ้าง ทุกอาชีพกรณีคนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องยื่นขออย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง จึงสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้วันนี้เรามี คำถาม-คำตอบ เพื่อไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!