ค้นหาบทความ:

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำหรับใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรของการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทย สำหรับคนต่างชาติ วันนี้เรามาตอบทุกความสงสัยและให้คำแนะนำขั้นตอนต่างๆ หวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆ ท่านนะคะ

Q : คนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว ด้วยวีซ่าประเภท Non-Immigrant Visa "B" แต่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จะต้องดำเนินการอย่างไร?

A : คนต่างชาติสามารถติดต่อขอคำแนะนำ เรื่องการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้ เพราะมีกฎหมายและระเบียบต่างๆ กำหนดไว้สำหรับการทำงานของคนต่างชาติ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซด์ www.doe.go.th และให้รีบดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (บต.25) ได้ที่กรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ของท่าน ก่อนที่จะเริ่มการทำงาน หากทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานจะถือว่าผิดกฎหมาย และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางรัฐบาลไทยและกรมการจัดหางานมีการผ่อนปรนเรื่องการขอ Work Permit ให้ยื่นขอภายใน 30 วันหลังจากเข้ามาในราชอาณาจักร และท่านต้องเป็นผู้ที่พ้นจากการกักตัวตามเงื่อนไขของรัฐบาลไทย ทั้งนี้จะต้องมีเอกสารยืนยันจากสถานที่กักตัวและผลตรวจโควิดเป็นลบประกอบการยื่นขอ Work Permit อีกด้วย

Q : หากใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ใกล้หมดอายุแล้ว (เหลือต่ำกว่า 30 วัน) แต่เอกสารยังไม่พร้อมสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือคนต่างชาติไม่อยู่ในประเทศไทยต้องทำอย่างไร?

A : สำหรับในกรณีนี้ ต้องดำเนินการแจ้งคนต่างชาติออกจากงานภายใน 15 วัน หลังจากในอนุญาตทำงานหมดอายุ หากแจ้งล่าช้าเกิน 15 วัน จะมีโทษปรับ ทั้งนายจ้างและชาวต่างชาติ ไม่สามารถยื่นต่ออายุโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานฉบับจริงได้ทุกกรณี (ยกเว้น กรณีสูญหาย)

Q : ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) มีอายุเท่าใด?

A : ระยะเวลาการอนุญาตทำงานพิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะอิงจากเอกสารการจ้างงาน โดยเจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตทำงานให้ ตั้งแต่ 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี, 1 ปี 3 เดือน, 1 ปี 6 เดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ปีต่อการขอในแต่ละครั้ง โดยระยะเวลาของใบอนุญาตทำงาน อาจจะไม่ตรงกับระยะเวลาของวีซ่าหรือการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

Q : การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)ต้องทำอย่างไร และหากใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)หมดอายุแล้ว ต่ออายุได้หรือไม่?

A : คนต่างชาติหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นคำขอต่ออายุการอยู่ในราชอาณาจักรไทย (Non-B Visa) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก่อนการสิ้นอายุใบอนุญาตทำงาน โดยให้ยื่นตามแบบคำขอ บต.25 และหากใบอนุญาตทำงานหมดอายุไปแล้ว หรือมายื่นล่าช้ากว่ากำหนด ใบอนุญาตทำงานนั้นไม่สามารถทำการต่ออายุได้ คนต่างชาติต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ตามแบบคำขอ บต25 โดยขณะที่ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่  วีซ่าตัวล่าสุดยังต้องเป็นประเภท Non-Immigrant Visa "B" และยังไม่หมดอายุ

Q : คุณสมบัติของคนต่างชาติที่จะขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)ในประเทศไทยได้?

A : 

  1. คนต่างด้าวที่มีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับใบอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง(NON-IMMIGRANT) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน(TOURIST/TRANSIT) ซึ่งจะขออนุญาตทำงานครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงต้องขอใหม่
  2. มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
  3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
  4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันเข้าขอรับอนุญาตเอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน

Q : หากใบอนุญาตทำงานชำรุด หรือสูญหายต้องดำเนินการอย่างไร?

A : คนต่างชาติต้องยื่นเอกสารขอใบแทนใบอนุญาตทำงาน ตามแบบ ตท.4 ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบการชำรุดหรือสูญหาย และต้องดำเนินการยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุ เนื่องจากใบอนุญาตทำงานที่หมดอายุไปแล้ว ไม่สามารถต่ออายุได้ โดยคนต่างชาติสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้ หลังจากยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว จะได้รับใบแทนใบอนุญาตทำงานภายใน 7 วันทำการ และในวันที่รับใบอนุญาตทำงานใหม่ คนต่างชาติจะต้องมาติดต่อขอรับด้วยตนเอง

Q : หากคนต่างชาติต้องการเปลี่ยนนายจ้าง จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?

A : คนต่างชาติสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

  1. คนต่างชาติจะต้องไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ เพื่อแจ้งออกจากงาน จากนั้นทาง สำนักงานจะให้เอกสารแจ้งพ้นหน้าที่มา นำเอกสารฉบับนี้ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอตรวจลงตราวีซ่า พ้นหน้าที่เดิม และขออยู่ต่อในราชอาณาจักรอีก 7 วัน แล้วให้เร่งรีบดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่ตามแบบ บต.25 (ขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่) หลังจกได้รับใบอนุญาตทำงานใหม่เรียบร้อยแล้วให้เร่งดำเนินการต่อวีซ่าทำงานก่อนการหมดอายุของวีซ่านั้น
  2. ให้คนต่างชาติเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปเพื่อขอ Non-Immigrant Visa "B" ใหม่จากสถานทูตไทยประจำประเทศนั้นๆเพื่อเดินทางเข้ามายังประเทศไทย และให้นายจ้างใหม่ดำเนินการขอเอกสาร บต.32 (ยื่นคำขออนุญาตแทนต่างด้าว) จากนั้นเม่ได้รับเอกสาร บต.32 สำนักงานจัดหางานมาเรียบร้อยแล้วนั้น ทางนายจ้างจำเป็นต้องส่งเอกสารฉบับจริงไปให้กับชาวต่างชาติที่ประเทศที่ต่างชาติพำนักอยู่ ชาวต่างชาติที่ถูกว่าจ้างต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่า Non-Immigrant Visa "B" ที่สถานทูตไทย ณ ประเทศนั้นๆ หลังจากได้วีซ่าเรียบร้อยแล้วนั้นก็สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามขั้นตอนของรัฐบาลไทยได้เลย เมื่อเดินทางมาถึงประเทศแล้ว ให้ท่านนำเอกสาร บต.32 (ยื่นคำขออนุญาตแทนต่างด้าว) ไปยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานได้ภยใน 30 วันและดำเนินการต่อวีซ่าก่อนที่จะหมดอายุ

Q : ตำแหน่งงานแบบไหน? ที่สามารถขอใบอนุญาตทำงาน ที่จัดหางานพื้นที่ต่างๆได้

A : ต้องเป็นตำแหน่ง ที่ไม่ใช่งานต้องห้ามสำหรับคนต่างชาติ สามารถดูวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำได้ที่ https://www.mol.go.th/employee/occupation_prohibited/ และต้องไม่ใช่ตำแหน่งงานเฉพาะทาง เช่น วิศวกร, ช่าง, ผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์ เป็นต้น

Q : สำหรับตำแหน่งงานเฉพาะทาง สามารถขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานได้ที่ไหน?

A : สามารถดำเนินการได้ที่ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service Center for Visa and Work Permit: OSS) อาคารจัตุรัสจามจุรี หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ โดยทางบริษัทนายจ้างต้องทำเรื่องขออนุมัติตำแหน่งงานในระบบ BOI ของบริษัทก่อน จากนั้นหากได้รับอนุมัติแล้วก็สามารถขอใบอนุญาตทำงาน และวีซ่าในระบบได้ตามปกติ 


บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Work Permit & VISA consultancy


Q&A about Work permit

关于工作许可证問答集Q&A

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

ใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต เช่น ดำเนินการต่อภายในกี่วัน ระหว่างรอผลอนุญาตจะทำงานได้ไหม จะได้รับใบอนุญาตกี่ปี เป็นต้น Wonderful Package มีเกร็ดความรู้มาบอกต่อค่ะ!!

รู้ไหมมี Visa Non-B แต่ไม่มี Work Permit ทำงานในประเทศไทยไม่ได้นะจ๊ะ!!

ใครที่มี Non-Immigration Visa Business (Visa Non-B) หรือใบอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงานแล้ว ไม่ใช่ว่าจะทำงานได้เลยนะ ต้องมี Work Permit หรือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยก่อน

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

มารู้จัก ภงด.90 และ ภงด.91 กันดีกว่า

ผู้ที่ต้องชำระภาษี จะต้องมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย สำหรับแบบยื่นภาษีนั้น เราจะเรียกว่า "ภ.ง.ด." ย่อมาจาก ภาษีเงินได้ ซึ่งการยื่นแบบภาษีแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

วิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช

นาทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความแม่นในการให้โชคลาภของไอ้ไข่วัดเจดีย์ ทั้งเรื่องขอหวย หรือขอให้ค้าขายร่ำรวย รวมไปถึงการเช่าไปบูชาไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะวิธีขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช ว่าเขาทำกันอย่างไร จะได้ทำได้อย่างถูกต้อง

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

ชมวิวทะเล อิงแอบธรรมชาติ Soneva Kiri เกาะกูด

ความหรูหรามีระดับกับการพักผ่อนแนบชิดธรรมชาติแบบขั้นสุด บินสู่ที่พักด้วยเครื่องบินส่วนตัว ที่ Soneva Kiri รีสอร์ทหรูสุด Luxury ที่เกาะกูด จังหวัดตราด รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดในทั่วทุกอณูที่อยู่ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!