ค้นหาบทความ:

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

06_Cover_Thai

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย
ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย แต่ละประเภทนั้นใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหนหละ?
Wonderful Package ขอไขข้อสงสัยและพามารู้จักกับชื่อเรียกต่างๆ ของ Visa และ Work Permit กันดีกว่าค่ะ

หนังสือเดินทาง (Passport) , วีซ่า (Visa) , ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คืออะไร มีความแตกต่างกันอย่างไร

1. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต (Passport) คือ หนังสือเอกสารที่ใช้ในการไปต่างประเทศ ออกโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีข้อมูลระบุถึงตัวตนเรา อย่างชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ สัญชาติ เป็นต้น

โดยหนังสือเดินทาง มี 4 ประเภท

ประเภทหนังสือเดินทาง สีเล่มปกหนังสือ อายุหนังสือ

ใช้สำหรับ

1. ประชาชนทั่วไป   สีแดงเลือดหมู 5 ปี การท่องเที่ยว ไปเยี่ยมญาติหรือไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศ
2. ราชการ สีน้ำเงินเข้ม 5 ปี งานราชการเท่านั้น
3. การฑูต สีแดงสด 5 ปี บุคคลสำคัญอย่างพระบรมวงศานุวงศ์ หรือข้าราชการชั้นสูงอย่างเช่น นายกรัฐมนตรี ประธานองคมนตรี องคมนตรี ประธานศาลฎีกา เป็นต้น
4. ชั่วคราว สีเขียว 1 ปี กรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายุ (บางประเทศไม่รับหนังสือเดินทางประเภทนี้)

** ยังมีแบบพิเศษอีก 2 ประเภทคือ

 1. หนังสือเดินทางพระ ออกให้สำหรับพระภิกษุและสามเณรที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศตามนัยระเบียบมหาเถรสมาค
 2. หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ ออกให้ชาวมุสลิมที่เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ หนังสือเดินทางประเภทนี้จะมีอายุ 2 ปีเท่านั้น

เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อต้องการทำหนังสือเดินทาง (Passport) 

 ในที่นี้ขอแยกอธิบายเป็น 3 ส่วน ดังนี้
             สำหรับการขอทำหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับบุคลอายุเกิน 20 ปีขึ้นไป  

 1. บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย
 2. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือวันเดือนปีเกิด ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขมาแสดง

             สำหรับการขอทำหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับบุคลอายุต่ำกว่า 15 ปี

 1. สูติบัตรฉบับจริง ** ฉบับสำเนาต้องได้รับการรับรองจากเขตหรืออำเภอ
 2. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทยของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง
  ** หากชื่อ-นามสกุล บิดา มารดา ในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย
 3. กรณีที่มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วp
 4. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา
  ** ในกรณีที่บิดา/มารดา หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้ ในวันทำ Passport
 5. เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารหลักฐานการรับรองบุตร หรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดา เป็นต้น

** ส่วนในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณี บิดา มารดา ของผู้เยาว์เสียชีวิต, กรณีที่บิดา มารดา ของผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติที่มิได้จดทะเบียนสมรส, กรณีที่ไม่สามารถตามหา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้, กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตร อยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ซึ่งกรณีเหล่านี้ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดงด้วย
          สำหรับการขอทำหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับบุคลอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์

 1. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทย
 2. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น 

หากสงสัยว่าต้องใช้เวลากี่วันเราถึงจะได้เล่มหนังสือเดินทาง (Passport)

ระยะเวลาในการออกเล่มหนังสือเดินทาง (Passport) จะขึ้นอยู่กับสถานที่ไปทำ และวิธีการรับดังนี้

 1. ยื่นที่กรมการกงสุลจะได้รับภายใน 2 วันทำการ รับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
 2. ยื่นที่สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา) จะได้รับภายใน 2 วันทำการ ไม่นับวันยื่นคำร้อง ทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ

       3. ยื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดจัดส่งทางไปรษณีย์ (ในเขตเมือง) จะได้รับภายใน 5 วันทำการ
** สำหรับผู้ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ แนะนำให้มารับเล่มด้วยตนเอง เพื่อให้มีความคุ้นเคยกับการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ
** หากไม่สามารถไปรับได้เอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้
     ถ้าท่านมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง (Passport) อย่างเร่งด่วนท่านก็สามารถเลือกทำหนังสือเดินทาง (Passport) แบบเร่งด่วนได้ โดยแบ่งเป็นรับภายในวันที่ยื่นเรื่องมีค่ารับในวันถัดไปที่ยื่นเรื่อง ซึ่งก็จะมีค่าธรรมเนียมต่างกันไป และมีให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เท่านั้น จำกัดโควต้าการให้บริการ รวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่มเท่านั้น


2. วีซ่า (Visa) คือ หลักฐานในการอนุญาตให้เข้าประเทศสำหรับคนที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น ออกโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศในประเทศนั้นๆ หรือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเมื่อได้รับอนุญาต ก็จะมีประทับตราหรือติดกระดาษสติ๊กเกอร์ในหนังสือเดินทาง (Passport) ทั้งนี้ บางประเทศก็มีข้อยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าระหว่างประเทศ แต่จะมีกำหนดระยะเวลาว่าให้อยู่ได้ไม่เกินกี่วันตามเงื่อนไขในประเทศนั้นๆ

ประเภทและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภทต่างๆ ของวีซ่า มี 7 ประเภท

ประเภทการตรวจลงตรา (วีซ่า) ชื่อภาษาอังกฤษ (ชื่อย่อ) อายุวีซ่า

ระยะเวลาที่อยู่ประเทศไทย

ค่าธรรมเนียมวีซ่า
1. คนเดินทางผ่านราชอาณาจักร   Transit Visa (Visa-TS) 3 เดือน 30 วัน/ครั้ง 800 บาท
2. นักท่องเที่ยว Tourist Visa (Visa-TR) 3-6 เดือน 60 วัน/ครั้ง 1,000 บาท
3. คนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa (Non-Imm Visa) 3 เดือน-1 ปี

90 วัน/ครั้ง

Single Entry 2,000 บาท

Multiple Entry 5,000 บาท

4. ทูต Diplomatic Visa (ไม่มีตัวย่อ) - 90 วัน/ครั้ง ยกเว้นค่าธรรมเนียม
5. ราชการ Official Visa (ไม่มีตัวย่อ) - 90 วัน/ครั้ง ยกเว้นค่าธรรมเนียม
6. อัธยาศัยไมตรี Courtesy Visa (ไม่มีตัวย่อ) 3-6 เดือน 90 วัน/ครั้ง ยกเว้นค่าธรรมเนียม

7. คนอยู่ชั่วคราว ระยะยาว 1 ปี

Non-Immigrant Visa Long Stay (Non-Visa O to A) 1 ปี 90 วัน/ครั้ง 5,000 บาท

เฉพาะประเภทการตรวจลงตราวีซ่า คนอยู่ชั่วคราว (Non-Imm Visa) ถูกแบ่งย่อยออกเป็น 10 ลักษณะ

Non-Visa แต่ละประเภท      รหัส                ชื่อย่อ          
1. การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ  Visa Non-F
2. การติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการทำงาน Visa Non-B
3. การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง IM Visa Non-IM
4. การลงทุนหรือการอื่นภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  IB Visa Non-IB
5. การศึกษา ดูงาน และฝึกอบรมต่างๆ ED Visa Non-ED
6. การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน M Visa Non-M
7. การเผยแผ่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ    R Visa Non-R
8. การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้า หรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร      RS Visa Non-RS
9. การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ EX Visa Non-EX
10. การอื่น O Visa Non-O

การดำเนินการขอวีซ่า 

นำหนังสืออำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราจากกระทรวงการต่างประเทศ ไปยังสถานทูตนั้นๆ พร้อมเอกสาร ดังนี้
       1. หนังสือเดินทางเล่มจริง
       2. แบบฟอร์มวีซ่า
       3. หนังสือตอบรับ / หนังสือเชิญ รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1-2 รูป ขึ้นอยู่กับสถานทูตนั้นๆ
       4. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า

*** จากข้างต้นจะเห็นว่านอกจากวีซ่า (Visa) และหนังสือเดินทาง (Passport)ยังมีหนังสือที่เกี่ยวข้องอีกคือ หนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราถือเป็นเอกสารสำคัญที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศ ยื่นขอการตรวจลงตรา (Visa) ณ สถานทูตประเทศที่ประสงค์จะเดินทาง ออกโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และงานวิเทศสัมพันธ์ จะเป็นผู้ออกหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ แบ่งเป็นกรณีต่างๆดังนี้

 1. หนังสือเดินทางราชการยังไม่หมดอายุ หรือมีอายุเกิน 6 เดือน นับถึงวันที่จะเดินทางไปราชการต่างประเทศ
 2. หนังสือเดินทางราชการหมดอายุ จะดำเนินการพร้อมกับการต่ออายุหนังสือเดินทางราชการ ยังไม่มีหนังสือเดินทางราชการ จะดำเนินการพร้อมกับการขอหนังสือเดินทางราชการใหม่ ซึ่งในการดำเนินการขอหนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
  1. สำเนาหนังสือขออนุมัติการไปราชการต่างประเทศ
  2. หนังสือเชิญ / หนังสือตอบรับ
  3. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและหน้าที่บอกวันหมดอายุ พร้อมสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่หนังสือเดินทางราชการมีอายุเกิน 6 เดือน)

3. ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คือ ใบอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจ หรืออาชีพลูกจ้างได้ ออกโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งการอนุญาตให้ทำงานได้นั้นเงื่อนไขจะต้องตรงตามเกณฑ์ที่กรมการจัดหางานกำหนดและยื่นเอกสารอย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยจะได้รับหนังสือแจ้งผลภายใน 3 วันทำการ และอายุใบอนุญาต อยู่ที่ประมาณ 3 เดือน - 1 ปี ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องแจ้งเข้าทำงานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบผลอนุญาตด้วย

การทำงานในรูปแบบลูกจ้างนั้น ต้องยื่นแจ้งประเภทของกิจการ/นายจ้างให้ถูกต้องด้วย ซึ่งมีการแยกนายจ้างออกเป็น 5 ประเภท

1. สถานประกอบการเอกชน
2. โรงเรียนเอกชน / มหาวิทยาลัยเอกชน
3. หน่วยงานราชการ
4. มูลนิธิหรือสมาคม
5. กิจการถ่ายหรือทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ

อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ก็จะแตกต่างกันไปตามการยื่นคำขอ แบ่งได้ดังนี้

 1. ใบอนุญาต
  อายุไม่เกินสามเดือน
  อายุเกินสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน
  อายุเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี
 2. การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงาน
  ไม่เกินสามเดือน
  เกินสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน
  เกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี
 3. ใบแทนใบอนุญาต
 4. การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน
 5. การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง
 6. การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงาน
 7. การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาต 

เป็นอย่างไรบ้างคะ ตอนนี้ทุกคนหายงงหรือสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะ?
แต่ถ้ายังไม่หายข้องใจ หลังไมค์กับ Wonderful Package ได้เลยนะคะ ทางเรายินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษาตลอดเวลาค่ะ


ขอบคุณข้อมูลจาก

ยื่นขอ work permit ไม่ใช่เรื่องยาก คลิกเลย


Let's get to know the names about Passport, Visa and Work Permit

先来了解有关护照,签证,工作许可证的各种名称

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

[Pass] บัตรเข้าสวนน้ำรามายณะ (Ramayana Water Park), พัทยา

เริ่มต้น 555 บาท/ท่าน
*ปกติ 1,190 บาท/ท่าน

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Q&A Non-B Visa Extension

Visa Extension or application to request for extension of stay in the Kingdom of Thailand. The applicant must apply for the visa before the expiration date. The period of re-acquisition depends on the type of visa and as required by law. Wonderful package is now sharing you the information.

关于泰国精英签证的问答集Q&A

泰国精英签证是帮助您可以长期留在泰国的另一种方式,对于会员,有特权可以在泰王国停留5-20年。一般来说,长期在泰王国逗留的外国人必须获得长期居留签证,必须在泰国有住所或根据泰国政府的要求已获准持特殊签证前往泰国,而精英签证是允许外国人在泰国长期逗留的签证类型之一。

Q&A About Notification of staying in the Kingdom over 90 days

Foreigner who has been granted for 1 year visa to stay in the Kingdom of Thailand must notify of his/her stay in the Kingdom of Thailand every 90 days at The Immigration Bureau in case he/she doesn't go abroad. Here is the summarize of questions and the information about Notification of Staying in the Kingdom over 90 days.

ประเภทของวีซ่า มีเยอะกว่าที่คิด

การจะเดินทางไปต่างประเทศ ในบางประเทศจะอนุญาตให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทยเข้าประเทศนั้นได้ก็ต้องมีการยื่นขอวีซ่าเพื่อเป็นใบผ่านทางเข้าประเทศนั้นๆ เราอาจจะรู้จักประเภทของวีซ่าเพียงไม่กี่ประเภทที่คุ้นเคยกันดี รู้หรือไม่ว่าวีซ่ามีประเภทอะไรบ้าง ประเภทของวีซ่ามีเยอะกว่าที่คิด

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Thailand Elite Card

Thailand elite เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถอยู่ประเทศไทยในระยะยาว สำหรับสมาชิกจะมีสิทธิพิเศษซึ่งสามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ระหว่าง 5-20 ปี

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

สำหรับชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า 1 ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย หากไม่เดินทางออกนอกประเทศ ในทุกๆ 90 วันจำเป็นต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง วันนี้เราจึงได้รวบรวมคำถามที่เกี่ยวกับ การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน พร้อมตอบคำถาม ดังนี้

visa vs passport คนละเรื่องเดียวกัน เรียกใช้ให้ถูก

สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีพาสปอร์ตเป็นเอกสารสำคัญในการเดินทาง และบางครั้งอาจต้องมีการขอวีซ่าแนบไปด้วย สำหรับบางประเทศที่ต้องมีการยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทาง ทีนี้หลายคนยังคงสับสนอยู่บ้างกับสองคำนี้ Visa กับ Passport ใช้แบบเดียวกันไหม ที่ผ่านมาใช้ถูกหรือเปล่า?

关于在泰国王国停留超过90天的报导问答集Q&A

已获准在泰王国逗留 1 年签证的外国人,如果您不离开该国,则需要每90天向移民办公室报导一次。 以下是关于在泰国王国停留超过90天的报导的问题與答案和相关的信息。

Q&A Question-Answer about Thailand Elite Card

Thailand Elit, Privilege Visa for Long Stay, especially for the members who will be granted to stay in the Kingdom of Thailand for 5-20 years. In general, foreigner who which to stay in the Kingdom of Thailand for long time

เปิดโผ 46 ประเทศ เข้าไทยได้ไม่ต้องกักตัว

กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการประกาศรายชื่อเพิ่มเติมรวมทั้งหมดเป็น 46 ประเทศ/พื้นที่ เข้าไทยไม่ต้องกักตัว รองรับการเปิดประเทศท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้ โดยต้องฉีดวัคซีนครบโดส เดินทางเข้าทางอากาศ และมีหลักฐานว่าปลอดเชื้อโควิด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!