ค้นหาบทความ:

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

06_Cover_Thai

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย
ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย แต่ละประเภทนั้นใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหนหละ?
Wonderful Package ขอไขข้อสงสัยและพามารู้จักกับชื่อเรียกต่างๆ ของ Visa และ Work Permit กันดีกว่าค่ะ

หนังสือเดินทาง (Passport) , วีซ่า (Visa) , ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คืออะไร มีความแตกต่างกันอย่างไร

1. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต (Passport) คือ หนังสือเอกสารที่ใช้ในการไปต่างประเทศ ออกโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีข้อมูลระบุถึงตัวตนเรา อย่างชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ สัญชาติ เป็นต้น

โดยหนังสือเดินทาง มี 4 ประเภท

ประเภทหนังสือเดินทาง สีเล่มปกหนังสือ อายุหนังสือ

ใช้สำหรับ

1. ประชาชนทั่วไป   สีแดงเลือดหมู 5 ปี การท่องเที่ยว ไปเยี่ยมญาติหรือไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศ
2. ราชการ สีน้ำเงินเข้ม 5 ปี งานราชการเท่านั้น
3. การฑูต สีแดงสด 5 ปี บุคคลสำคัญอย่างพระบรมวงศานุวงศ์ หรือข้าราชการชั้นสูงอย่างเช่น นายกรัฐมนตรี ประธานองคมนตรี องคมนตรี ประธานศาลฎีกา เป็นต้น
4. ชั่วคราว สีเขียว 1 ปี กรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายุ (บางประเทศไม่รับหนังสือเดินทางประเภทนี้)

** ยังมีแบบพิเศษอีก 2 ประเภทคือ

 1. หนังสือเดินทางพระ ออกให้สำหรับพระภิกษุและสามเณรที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศตามนัยระเบียบมหาเถรสมาค
 2. หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ ออกให้ชาวมุสลิมที่เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ หนังสือเดินทางประเภทนี้จะมีอายุ 2 ปีเท่านั้น

เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อต้องการทำหนังสือเดินทาง (Passport) 

 ในที่นี้ขอแยกอธิบายเป็น 3 ส่วน ดังนี้
             สำหรับการขอทำหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับบุคลอายุเกิน 20 ปีขึ้นไป  

 1. บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย
 2. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือวันเดือนปีเกิด ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขมาแสดง

             สำหรับการขอทำหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับบุคลอายุต่ำกว่า 15 ปี

 1. สูติบัตรฉบับจริง ** ฉบับสำเนาต้องได้รับการรับรองจากเขตหรืออำเภอ
 2. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทยของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง
  ** หากชื่อ-นามสกุล บิดา มารดา ในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย
 3. กรณีที่มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วp
 4. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา
  ** ในกรณีที่บิดา/มารดา หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้ ในวันทำ Passport
 5. เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารหลักฐานการรับรองบุตร หรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดา เป็นต้น

** ส่วนในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณี บิดา มารดา ของผู้เยาว์เสียชีวิต, กรณีที่บิดา มารดา ของผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติที่มิได้จดทะเบียนสมรส, กรณีที่ไม่สามารถตามหา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้, กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตร อยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ซึ่งกรณีเหล่านี้ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดงด้วย
          สำหรับการขอทำหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับบุคลอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์

 1. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทย
 2. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น 

หากสงสัยว่าต้องใช้เวลากี่วันเราถึงจะได้เล่มหนังสือเดินทาง (Passport)

ระยะเวลาในการออกเล่มหนังสือเดินทาง (Passport) จะขึ้นอยู่กับสถานที่ไปทำ และวิธีการรับดังนี้

 1. ยื่นที่กรมการกงสุลจะได้รับภายใน 2 วันทำการ รับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
 2. ยื่นที่สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา) จะได้รับภายใน 2 วันทำการ ไม่นับวันยื่นคำร้อง ทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ

       3. ยื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดจัดส่งทางไปรษณีย์ (ในเขตเมือง) จะได้รับภายใน 5 วันทำการ
** สำหรับผู้ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ แนะนำให้มารับเล่มด้วยตนเอง เพื่อให้มีความคุ้นเคยกับการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ
** หากไม่สามารถไปรับได้เอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้
     ถ้าท่านมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง (Passport) อย่างเร่งด่วนท่านก็สามารถเลือกทำหนังสือเดินทาง (Passport) แบบเร่งด่วนได้ โดยแบ่งเป็นรับภายในวันที่ยื่นเรื่องมีค่ารับในวันถัดไปที่ยื่นเรื่อง ซึ่งก็จะมีค่าธรรมเนียมต่างกันไป และมีให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เท่านั้น จำกัดโควต้าการให้บริการ รวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่มเท่านั้น


2. วีซ่า (Visa) คือ หลักฐานในการอนุญาตให้เข้าประเทศสำหรับคนที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น ออกโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศในประเทศนั้นๆ หรือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเมื่อได้รับอนุญาต ก็จะมีประทับตราหรือติดกระดาษสติ๊กเกอร์ในหนังสือเดินทาง (Passport) ทั้งนี้ บางประเทศก็มีข้อยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าระหว่างประเทศ แต่จะมีกำหนดระยะเวลาว่าให้อยู่ได้ไม่เกินกี่วันตามเงื่อนไขในประเทศนั้นๆ

ประเภทและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภทต่างๆ ของวีซ่า มี 7 ประเภท

ประเภทการตรวจลงตรา (วีซ่า) ชื่อภาษาอังกฤษ (ชื่อย่อ) อายุวีซ่า

ระยะเวลาที่อยู่ประเทศไทย

ค่าธรรมเนียมวีซ่า
1. คนเดินทางผ่านราชอาณาจักร   Transit Visa (Visa-TS) 3 เดือน 30 วัน/ครั้ง 800 บาท
2. นักท่องเที่ยว Tourist Visa (Visa-TR) 3-6 เดือน 60 วัน/ครั้ง 1,000 บาท
3. คนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa (Non-Imm Visa) 3 เดือน-1 ปี

90 วัน/ครั้ง

Single Entry 2,000 บาท

Multiple Entry 5,000 บาท

4. ทูต Diplomatic Visa (ไม่มีตัวย่อ) - 90 วัน/ครั้ง ยกเว้นค่าธรรมเนียม
5. ราชการ Official Visa (ไม่มีตัวย่อ) - 90 วัน/ครั้ง ยกเว้นค่าธรรมเนียม
6. อัธยาศัยไมตรี Courtesy Visa (ไม่มีตัวย่อ) 3-6 เดือน 90 วัน/ครั้ง ยกเว้นค่าธรรมเนียม

7. คนอยู่ชั่วคราว ระยะยาว 1 ปี

Non-Immigrant Visa Long Stay (Non-Visa O to A) 1 ปี 90 วัน/ครั้ง 5,000 บาท

เฉพาะประเภทการตรวจลงตราวีซ่า คนอยู่ชั่วคราว (Non-Imm Visa) ถูกแบ่งย่อยออกเป็น 10 ลักษณะ

Non-Visa แต่ละประเภท      รหัส                ชื่อย่อ          
1. การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ  Visa Non-F
2. การติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการทำงาน Visa Non-B
3. การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง IM Visa Non-IM
4. การลงทุนหรือการอื่นภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  IB Visa Non-IB
5. การศึกษา ดูงาน และฝึกอบรมต่างๆ ED Visa Non-ED
6. การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน M Visa Non-M
7. การเผยแผ่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ    R Visa Non-R
8. การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้า หรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร      RS Visa Non-RS
9. การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ EX Visa Non-EX
10. การอื่น O Visa Non-O

การดำเนินการขอวีซ่า 

นำหนังสืออำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราจากกระทรวงการต่างประเทศ ไปยังสถานทูตนั้นๆ พร้อมเอกสาร ดังนี้
       1. หนังสือเดินทางเล่มจริง
       2. แบบฟอร์มวีซ่า
       3. หนังสือตอบรับ / หนังสือเชิญ รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1-2 รูป ขึ้นอยู่กับสถานทูตนั้นๆ
       4. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า

*** จากข้างต้นจะเห็นว่านอกจากวีซ่า (Visa) และหนังสือเดินทาง (Passport)ยังมีหนังสือที่เกี่ยวข้องอีกคือ หนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราถือเป็นเอกสารสำคัญที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศ ยื่นขอการตรวจลงตรา (Visa) ณ สถานทูตประเทศที่ประสงค์จะเดินทาง ออกโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และงานวิเทศสัมพันธ์ จะเป็นผู้ออกหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ แบ่งเป็นกรณีต่างๆดังนี้

 1. หนังสือเดินทางราชการยังไม่หมดอายุ หรือมีอายุเกิน 6 เดือน นับถึงวันที่จะเดินทางไปราชการต่างประเทศ
 2. หนังสือเดินทางราชการหมดอายุ จะดำเนินการพร้อมกับการต่ออายุหนังสือเดินทางราชการ ยังไม่มีหนังสือเดินทางราชการ จะดำเนินการพร้อมกับการขอหนังสือเดินทางราชการใหม่ ซึ่งในการดำเนินการขอหนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
  1. สำเนาหนังสือขออนุมัติการไปราชการต่างประเทศ
  2. หนังสือเชิญ / หนังสือตอบรับ
  3. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและหน้าที่บอกวันหมดอายุ พร้อมสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่หนังสือเดินทางราชการมีอายุเกิน 6 เดือน)

3. ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คือ ใบอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจ หรืออาชีพลูกจ้างได้ ออกโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งการอนุญาตให้ทำงานได้นั้นเงื่อนไขจะต้องตรงตามเกณฑ์ที่กรมการจัดหางานกำหนดและยื่นเอกสารอย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยจะได้รับหนังสือแจ้งผลภายใน 3 วันทำการ และอายุใบอนุญาต อยู่ที่ประมาณ 3 เดือน - 1 ปี ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องแจ้งเข้าทำงานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบผลอนุญาตด้วย

การทำงานในรูปแบบลูกจ้างนั้น ต้องยื่นแจ้งประเภทของกิจการ/นายจ้างให้ถูกต้องด้วย ซึ่งมีการแยกนายจ้างออกเป็น 5 ประเภท

1. สถานประกอบการเอกชน
2. โรงเรียนเอกชน / มหาวิทยาลัยเอกชน
3. หน่วยงานราชการ
4. มูลนิธิหรือสมาคม
5. กิจการถ่ายหรือทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ

อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ก็จะแตกต่างกันไปตามการยื่นคำขอ แบ่งได้ดังนี้

 1. ใบอนุญาต
  อายุไม่เกินสามเดือน
  อายุเกินสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน
  อายุเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี
 2. การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงาน
  ไม่เกินสามเดือน
  เกินสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน
  เกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี
 3. ใบแทนใบอนุญาต
 4. การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน
 5. การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง
 6. การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงาน
 7. การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาต 

เป็นอย่างไรบ้างคะ ตอนนี้ทุกคนหายงงหรือสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะ?
แต่ถ้ายังไม่หายข้องใจ หลังไมค์กับ Wonderful Package ได้เลยนะคะ ทางเรายินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษาตลอดเวลาค่ะ


ขอบคุณข้อมูลจาก

ยื่นขอ work permit ไม่ใช่เรื่องยาก คลิกเลย


Let's get to know the names about Passport, Visa and Work Permit

先来了解有关护照,签证,工作许可证的各种名称

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

[Pass] บัตรเข้าสวนน้ำรามายณะ (Ramayana Water Park), พัทยา

เริ่มต้น 555 บาท/ท่าน
*ปกติ 1,190 บาท/ท่าน

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Dinner สุดหรู ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่ดินเนอร์หรูๆ บรรยากาศดีๆ วิวสวย แนะนำลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเรือครุยส์สุดหรู ดินเนอร์มื้อเย็นแสนโรแมนติก เคล้าเสียงเพลงขับกล่อม ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ชื่นชมบรรยากาศในยามค่ำคืนภายใต้แสงจันทร์ ชมวิวสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

Thailand Pass FAQs

Thailand Pass and Entry-Frequently Asked Questions

AQ Hotel (Alternative Quarantine) แนะนำโรงแรมสำหรับกักตัว ตั้งแต่ 1 คืนขึ้นไป

เมื่อประเทศไทยได้ประกาศเปิดประเทศ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น จึงมีทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางจากต่างประเทศกลับเข้ามาประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แนะนำ โรงแรมสำหรับกักตัวตั้งแต่ 1 คืนขึ้นไป หรือ AQ Hotel (Alternative Quarantine)

แจกพิกัด 10 ที่เที่ยวหาดใหญ่

พาเที่ยวหาดใหญ่ เมืองใหญ่ของจังหวัดสงขลาที่ใครๆ ต้องรู้จัก เป็นเมืองแสนคึกคัก แหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เดินเล่นกันเพลินๆ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอยู่หลายแห่งด้วยกัน แจกพิกัด 10 ที่เที่ยวหาดใหญ่ ใครไปหาดใหญ่ต้องไปให้ถึง!!

Le Meridien Chiang Mai เที่ยวเชียงใหม่ พักหรูสุดชิลล์ วิวพาโนราม่า

ชวนไปแอ่วเหนือเชียงใหม่ กับโรงแรมพักผ่อนสุดหรูใจกลางเมืองเชียงใหม่ ที่จะทำให้ช่วงเวลาในการพักผ่อนของคุณเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด กับโรงแรมหรูที่เต็มอิ่มกับวิวพาโนราม่า Le Meridien Chiang Mai

5 รีสอร์ทภูเก็ต พักหรูติดหาด วิวดี ถ่ายรูปสวย

นานๆ ได้ไปเที่ยวภูเก็ตทั้งที ขอพักหรูๆ สักคืนสองคืนก็ยังดี รีสอร์ทภูเก็ตสวยๆ วิวดี ติดหาด บรรยากาศชายทะเลพร้อมลมพัดเย็นสบาย แนะนำรีสอร์ทภูเก็ตสุดหรูระดับ 5 ดาว สำหรับวันหยุดพักผ่อนของคุณ รับรองว่าสวยน่าพักทุกรีสอร์ท

สงขลาไม่ได้มีแค่หาดใหญ่ แนะนำ 10 ที่เที่ยวสงขลา

ถ้าพูดถึงจังหวัดสงขลา เราคงคุ้นเคยกับหาดใหญ่กันเป็นอย่างดีเพราะดูเหมือนจะคุ้นหูมากว่าเรียกจังหวัดสงขลาเสียอีก แต่สงขลาไม่ได้มีเพียงหาดใหญ่ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมาย 10 ที่เที่ยวสงขลามีอะไรบ้างตามไปเที่ยวพร้อมๆ กันเลย

รีวิวโรงแรมเชียงใหม่ Holiday Inn Chiang Mai

หนาวนี้ หนีไปพักรับลมหนาวที่เชียงใหม่ ขอแนะนำโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ (Holiday Inn Chiang Mai) ที่จะมาเติมเต็มการพักผ่อนอันเงียบสงบและผ่อนคลายอย่างแท้จริง

จองคิวหนังสือเดินทางออนไลน์ ง่ายๆ แค่คลิก

หลายคนเคยเดินทางมาแล้วแต่ไม่ได้เดินทางเสียนานจนพาสปอร์ตหมดอายุ หลายคนก็ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศเลย จะยื่นเรื่องขอหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ไม่จำเป็นต้องไปรอต่อคิวยาวเหยียด แต่สามารถกดจองคิวหนังสือเดินทางออนไลน์ได้

10 พิกัด ขับรถเที่ยวอุบลราชธานี

หาวันว่างดีๆ ไปขับรถเที่ยวกันดีมั้ย ชวนไปเที่ยวอุบลราชธานี จังหวัดที่มีพื้นทีกว้างใหญ่และยังมีธรรมชาติสวยงามแปลกตา กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ของอุบลราชธานี และหากจะตามเก็บที่เที่ยวสวยๆ ให้ครบทุกจุดวันเดียวไม่พอแน่ๆ เดินทางโดยรถส่วนตัวสะดวกกว่าเยอะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!