ค้นหาบทความ:

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปดูไบ หรือประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดังนี้

ประเภทของวีซ่าทึ่จะยื่นขอ

คนไทยต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้ายูเออี และการขอวีซ่าจะต้องมีผู้อุปถัมภ์ (sponsor) โดยจำแนกประเภทวีซ่าสำหรับผู้ต้องการมาเยือนระยะสั้นได้ ดังนี้

 1. Special Mission Entry Visa หรือ Entry Service Permit - สามารถพำนักในยูเออีได้ 14 วัน และไม่สามารถขยายระยะเวลาพำนักได้ สามารถขอได้โดยมีโรงแรม บริษัทท่องเที่ยว หรือหน่วยงานในยูเออีเป็นผู้อุปถัมภ์
 2. Visit Visa - สามารถพำนักได้ 60 วัน และขยายระยะเวลาได้ แต่รวมเวลาพำนักในยูเออีแล้วจะต้องไม่เกิน 90 วัน สามารถขอได้โดยมีโรงแรม บริษัทท่องเที่ยว หน่วยงานหรือบุคคลในยูเออีที่มีคุณสมบัติตามระเบียบของยูเออีเป็นผู้อุปถัมภ์
 3. Tourist Visa - สามารถพำนักได้ 30 วัน และไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ สามารถขอได้โดยมีสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทท่องเที่ยวเป็นผู้อุปถัมภ์
 4. Transit Visa - สำหรับผู้เดินทางผ่านที่จะต้องอยู่ในยูเออีอย่างน้อย 8 ชม. โดยผู้มีวีซ่าประเภทนี้จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในยูเออี 96 ชม. มีสายการบินเป็นผู้อุปถัมภ์ในการดำเนินการขอวีซ่า โดยผู้ที่เดินทางต้องติดต่อกับสายการบินก่อนล่วงหน้า
 5. Multiple Entry Visa - สำหรับผู้ที่ติดต่อธุรกิจกับบริษัทที่มีชื่อเสียงในยูเออีและจะต้องเดินทางเข้ายูเออีบ่อยครั้ง วีซ่ามีอายุ 6 เดือน สามารถพำนักได้ครั้งละ 30 วัน ไม่สามารถขยายระยะเวลาพำนักได้ ทั้งนี้จะต้องเดินทางเข้าประเทศโดย Visit Visa ก่อน เพื่อดำเนินการขอวีซ่าประเภทนี้

การขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้ายูเออี

1. ข้อกำหนดทั่วไป : ผู้ยื่นขอรับการตรวจลงตรา

 • จะต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางที่ถูกต้องสมบูรณ์ กล่าวคือ ยังไม่หมดอายุการใช้งาน (มิได้มีการระบุอย่างชัดเจน ว่า จะต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากี่เดือน) ไม่อยู่ในสภาพที่ชำรุดเสียหายจนใช้การไม่ได้ และจะต้องเป็นเอกสารเดินทางที่สามารถใช้เดินทางกลับประเทศที่ออกเอกสารเดินทางดังกล่าว โดยขอแนะนำให้หนังสือเดินทางของท่านมีอายุเกิน 6 เดือนขึ้นไปก่อนเดินทางจะเป็นดี
 • จะต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศยูเออี
 • จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกเนรเทศออกนอกประเทศยูเออี
 • จะต้องมีหน่วยราชการ/องค์กรธุรกิจในยูเออี หรือคนชาติยูเออี หรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในยูเออีเป็นผู้อุปถัมภ์ (สปอนเซอร์) ในการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท

2. การยื่นขอวีซ่า สามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง คือ

 • หนังสือเดินทางราชการ/หนังสือเดินทางทูต จะต้องยื่นขอด้วยตนเองผ่านสถานเอกอัครราชทูตยูเออีประจำประเทศไทย (โดยมีเอกสารรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย)
  สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่
  อาคาร All Season Place ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330
 • หนังสือเดินทางทั่วไป - ยื่นขอโดยหน่วยราชการ/องค์กรธุรกิจในยูเออี หรือคนชาติยูเออี หรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในยูเออี ในฐานะผู้อุปถัมภ์ ผ่านกรมการสัญชาติและถิ่นที่อยู่ กระทรวงมหาดไทย
  Abu Dhabi Naturalization & Residence Directorate (ADNRD) ตั้งอยู่ ณ
  Al Saada Road, Al Mushref
  Abu Dhabi P.O. Box: 4333
  Phone: +971 2 446 2244 - 6005 22222
  Fax: +971 2 446 1621
  Website: http://www.moieserv.ae
 • หนังสือเดินทางทั่วไป - ยื่นขอโดยสายการบิน หรือโรงแรม ในฐานะผู้อุปถัมภ์ แทนผู้เดินทาง

3. การตรวจลงตราของยูเออี ที่คนไทยทั่วไปอาจยื่นขอได้มี 9 ประเภท ทั้งในกรณีเดินทางมาระยะสั้นและต้องการพำนักระยะยาวได้ ดังนี้

 • ประเภทเยี่ยมเยือน (Visit Visa)
 • ประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa)
 • ประเภทติดต่อธุรกิจ ( Special Mission Entry Visa )
 • ประเภททำงานชั่วคราว (Work Mission Visa)
 • ประเภทเดินทางผ่าน (Transit Visa)
 • ประเภทขอมีถิ่นที่อยู่ (Resident Visa)
 • ประเภททำงานตามสัญญาจ้าง ( Employment Visa/Permit)
 • ประเภทธุรกิจเข้าออกได้หลายครั้ง (Multiple Entry Visa)
 • ประเภทราชการ/อัธยาศัยไมตรี (Special Entry Visa)


3.1 การตรวจลงตราประเภทเยี่ยมเยือน หรือ Visit Visa

เป็นการตรวจลงตราของยูเออีให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมญาติหรือเพื่อนที่มีถิ่นพำนักในยูเออี หรือเพื่อการเยี่ยมเยือนหน่วยงานของยูเออีหรือบริษัทเอกชนในยูเออี หรือเพื่อการท่องเที่ยวโดยจะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานที่จะได้รับการเยี่ยมเยือนหรือองค์กรด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องของยูเออีเป็นผู้อุปถัมภ์การเยือน การยื่นขอ Visit Visa มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • กรณีการเดินทางเข้ายูเออีเพื่อเยี่ยมญาติหรือเพื่อนที่มีถิ่นพำนักในยูเออี ผู้ยื่นขอจะต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือญาติใกล้ชิดของผู้ที่มีถิ่นพำนัก ในยูเออี โดยผู้ร้องจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นสามาชิกครอบครัวหรือเครือญาติต่อหน่วย งานที่ยื่นขอรับการตรวจลงตรา
 • กรณีเดินทางเข้ายูเออีเพื่อเยี่ยมเพื่อน ผู้ยื่นขอจะต้องมีคนชาติยูเออีเป็นผู้อุปถัมภ์ในการยื่นขอรับการตรวจลงตรา
 • กรณี เดินทางเข้ายูเออีเพื่อเยี่ยมบริษัทจะต้องมีหนังสือเชิญจากหน่วยงานของยูเออีหรือบริษัทเอกชนดังกล่าวแสดงต่อหน่วยงานที่ยื่นขอรับการตรวจลงตรา

ทั้งนี้ การยื่นขอ Visit Visa สามารถดำเนินการได้โดยมีผู้อุปถัมภ์การเยือนเป็นผู้ยื่นขอรับการตรวจลงตราแทนผู้เดืนทางที่กรมการสัญชาติและถิ่นที่อยู่ โดยผู้ได้รับการตรวจลงตรา ประเภท Visit Visa จะต้องเดินทางเข้ามายังยูเออีภายใน 2 เดือน นับจากวันได้รับการตรวจลงตรา โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในยูเออีเป็นเวลา 30 วัน และขยายเวลาการพำนักในยูเออีได้ที่กรมการสัญชาติและถิ่นที่อยู่ อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน

ผู้ได้รับการตรวจลงตราประเภท Visit Visa ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานใดๆ ในระหว่างที่พำนักอยู่ในยูเออี ยกเว้น กลุ่มบุคคลที่มีอาชีพดังต่อไปนี้

 1. วิศวกร
 2. แพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญทางการเเพทย์
 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร
 4. ครู
 5. นักการบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี
 6. ผู้เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์และการทดลอง
 7. พนักงานขับรถบรรทุกหรือพนักงานขับรถบัส
 8. เจ้าหน้าที่บริษัทน้ำมัน ซึ่งยูเออีจะอนุญาตให้สามารถเปลี่ยน Visit Visa เป็น Employment Visa ได้หลังจากเดินทางเข้ามาอยู่ในยูเออีแล้ว

3.2 การตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว หรือ Tourist Visa

เป็นการตรวจลงตราที่ออกให้แก่นักท่องเที่ยวเท่านั้นโดยจะต้องมีสำนักงานท่องเที่ยว สายการบิน บริษัท หรือโรงแรมในยูเออีเป็นผู้อุปถัมภ์และเป็นผู้ยื่นขออนุมัติการตรวจลงตรา ประเภทนี้ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการขององค์กรของตนต่อกรมการสัญชาติ และถิ่นที่อยู่ ผู้ได้รับการตรวจลงตราประเภทนี้สามารถพำนักอยู่ในยูเออีได้ 30 วัน (short) และ 90 วัน (long) โดยไม่อนุญาตให้มีการขยายเวลาการพำนักออกไปได้อีก

3.3 การตรวจลงตราประเภทติดต่อธุรกิจ หรือ Special Mission Entry Visa

เป็นการตรวจลงตราของยูเออีที่ออกให้เฉพาะสำหรับกลุ่มบุคคล ดังต่อไปนี้ จะต้องเดินทางเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เร่งด่วนทางธุรกิจกับองค์กรของรัฐหรือ บริษัทเอกชนในยูเออี

 1. นักธุรกิจ
 2. ผู้จัดการบริษัทหรือตัวแทน ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้ตรวจสอบบัญชี
 3. ตัวแทนบริษัทหรือองค์กรการค้าที่ติดต่อสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัทในยูเออี
 4. วิศกร แพทย์ ทนายความ หรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษในสาขาต่างๆ
 5. สมาชิกครอบครัวของบุคคลที่กล่าวมาแล้วตามข้อ 1-4

ผู้ที่จะยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทนี้จะต้องแสดงบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ และจะต้องมีองค์กรหรือบริษัทในยูเออีเป็นผู้อุปถัมภ์ในการยื่นขอรับการตรวจ ลงตราที่สนามบินระหว่างประเทศของยูเออี ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนที่บุคคลดังกล่าวจะเดินทางถึงยูเออี ซึ่งผู้ที่ได้รับตรวจลงตราประเภทนี้ สามารถได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในยูเออีได้เพียง 14 วันเท่านั้น และจะต้องเดินทางออกในทันทีที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว

3.4 การตรวจลงตราประเภททำงานชั่วคราว หรือ Work Mission Visa

เป็นการตรวจลงตราประเภทใหม่ที่กระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยยูเออีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการตรวจลงตราให้กับบุคคล/คนงานทุกประเภทที่บริษัทเอกชนในยูเออีประสงค์จะนำบุคคลดังกล่าวเข้ามาทำงานกับบริษัทในโครงการใดโครงการหนึ่งที่ มีลักษณะเป็นครั้งคราวหรือเป็นฤดูกาล โดยมีกำหนดระยะเวลาการพำนักอยู่ในยูเออีที่แน่นอน

ทั้งนี้ บริษัทนายจ้างในยูเออีจะต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นขอรับการตรวจลงตราแบบ Work Mission Visa นี้ต่อกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยยูเออีให้กับบุคคลดังกล่าวที่จะเข้ามา ทำงานกับบริษัท โดยจะต้องแสดงหลักฐานการจ้างงานต่อกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยประกอบคำ ร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (วีซ่า) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว บริษัทนายจ้างจะส่งใบอนุญาตดังกล่าวให้บุคคลดังกล่าวเพื่อแสดงต่อเจ้า หน้าที่ ณ ช่องตรวจคนเข้าเมือง ที่สนามบินเมื่อเดินทางถึงยูเออี

ผู้ที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทนี้ จะต้องเดินทางเข้ามาในยูเออีภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ โดยสามารถพำนักและทำงานในยูเออีได้ไม่เกิน 90 วัน และสามารถขยายเวลาได้อีก 90 วัน หลังจากนั้น จะต้องเดินทางออกจากยูเออี หากมิได้มีการว่าจ้างให้ทำงานกับบริษัทที่เป็นผู้อุปถัมภ์การเดินทางต่อในลักษณะถาวร

3.5 การตรวจลงตราประเภทเดินทางผ่าน หรือ Transit Visa

เป็นการตรวจลงตราที่ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่แวะรอเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบิน ระหว่างประเทศของยูเออี ซึ่งกรมการสัญชาติและถิ่นที่อยู่จะอนุญาตให้พำนักในยูเออีได้ไม่เกิน ๙๖ ชั่วโมง หรือ ๔ วัน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ แต่ทั้งนี้ สายการบินที่ผู้โดยสารคนดังกล่าวใช้บริการจะต้องรับเป็นผู้อุปถัมภ์ให้แก่ ผู้เดินทางคนดังกล่าว รวมทั้งผู้โดยสารดังกล่าวจะต้องมีบัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับเดินทางต่อไป ยังประเทศที่สามแสดงเป็นหลักฐานด้วย

3.6 การตรวจลงตราประเภทขอมีถิ่นที่อยู่ หรือ Resident Visa

เป็นการตรวจลงตราที่ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาพำนักอยู่ในยูเออี เพื่อ

 • ติดตามครอบครัว
 • ศึกษาต่อในยูเออี
 • ฝึกอบรมในหน่วยงานของรัฐ


ในกรณีของชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในยูเออีมีความประสงค์ที่จะนำบุคคลในครอบครัวเข้ามาพำนักในในยูเออีด้วย จะต้องแสดงหลักฐานความเกี่ยวพันธ์ทางครอบครัวต่อกรมการสัญชาติและถิ่นที่อยู่ หรือผ่านสถานเอกอัครราชทูตยูเออีประจำประเทศไทย โดยมีเงื่อนไขว่า ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเป็นผู้อุปถัมภ์เพื่อนำบุคคลในครอบครัวของตนเองมาอยู่ด้วยนี้ จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 3,000 ดีแรห์ม หากเป็นกรณีที่นายจ้างจัดที่พักอาศัยให้ หรือไม่ต่ำกว่าเดือน 4,000 ดีแรห์ม หากเป็นกรณีที่ผู้อุปถัมภ์ต้องรับผิดชอบในการจัดหาที่พักอาศัยด้วยตนเอง

3.7 การตรวจลงตราประเภททำงานตามสัญญาจ้าง หรือ Employment Visa/Permit

เป็นการตรวจลงตราที่ออกให้กับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในยูเออี เพื่อทำงานกับบริษัทเอกชนหรือภาครัฐ โดยกรมการสัญชาติและถิ่นที่อยู่เป็นผู้มีอำนาจในการให้การตรวจลงตรา โดยมีหลักเกณฑ์ในการยื่นขอ ดังนี้

 • ในกรณีที่ผู้อุปถัมป์เป็นองค์กรหรือบริษัทเอกชน จะต้องยื่นขออนุมัติตำแหน่งงานเพื่อจ้างชาวต่างชาติจากกระทรวงแรงงานก่อน แล้วจึงนำไปยื่นขอรับใบอนุญาตการจ้างงานจากกรมการสัญชาติและถิ่นที่อยู่ กระทรวงมหาดไทยยูเออี เพื่อนำใบอนุญาตการจ้างงานนี้มาแสดงที่ช่องตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบิน เมื่อเดินทางมาถึงยูเออี
 • ในกรณีที่ผู้อุปถัมภ์เป็นหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตการจ้างงานได้โดยตรงจากกรมการสัญชาติและถิ่นที่อยู่ กระทรวงมหาดไทยยูเออี เพื่อนำใบอนุญาตการจ้างงานนี้มาแสดงที่ช่องตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบิน เมื่อเดินทางมาถึงยูเออี

3.8 การตรวจลงตราประเภทธุรกิจเข้าออกได้หลายครั้ง หรือ Multiple Entry Visa

สำนักตรวจคนเข้าเมืองยูเออีสามารถพิจารณาอนุมัติการตรวจลงตราประเภท Multiple Entry Visa ให้กับคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าออกยูเออีเป็นประจำเพื่อติดต่อ ธุรกิจกับบริษัทในยูเออีได้ โดยผู้ยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทเอกชนที่เป็นผู้อุปถัมภ์เพื่อยืนยันถึงวัตถุ ประสงค์ของการเดินทางเข้ายูเออีเพื่อติดต่อธุรกิจ โดยผู้ได้รับการตรวจลงตราประเภทนี้มีอายุ 6 เดือน โดยสามารถเดินทางเข้า-ออกยูเออีได้หลายครั้งๆ ละไม่เกิน 30 วัน

3.9 การตรวจลงตราประเภทราชการ/อัธยาศัยไมตรี หรือ Special Entry Visa

เป็นการตรวจลงตราที่กระทรวงมหาดไทยยูเออีพิจารณาอนุมัติให้แก่ข้าราชการหรือ บุคคลต่างๆ ที่กระทรวงฯ เห็นสมควร ในลักษณะของอัธยาศัยไมตรีระหว่างประเทศ โดยผู้ได้รับการตรวจลงตราประเภทนี้สามารถพำนักอยู่ในยูเออีได้ไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้ สามารถยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทนี้ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตยูเออีประจำ ประเทศไทยโดยจะต้องมีหนังสือนำทางการทูตหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการของยูเออี เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับการตรวจลงตราด้วย

ที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี

ทั้งนี้ หากฟังดูยุ่งยาก และไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการเองได้หรือไม่  ให้ WonderfulPackage ช่วยดูแล

บริการยื่นวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออนไลน์


เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าออสเตรีย

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเบลเยี่ยม จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเบลเยี่ยม เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม

10 สถานที่เที่ยวต่างประเทศใน instragram ที่คน Hashtag มากที่สุด

นับว่าเป็นกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มาแรงไม่เลิกเลยทีเดียว สำหรับ instragram มาดูกันว่า 10 อันดับสถานที่ที่คน hashtag มากที่สุด จะเป็นที่ใดบ้าง

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

15 น้ำพุที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลก

หลายคนคงเคยเห็นน้ำพุเริงระบำกันมาหลายที่แล้วล่ะ มาดูกันว่า 15 น้ำพุที่น่าตื่นตาตื่นใจในแต่ละมุมของโลก ได้สรรค์สร้างน้ำพุสวยๆ กันยังไงบ้าง

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ค

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐเช็ค จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสาธารณรัฐเช็ค เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ค

25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในปี 2021 จาก Tripadvisor

Tripadvisor หนึ่งในเว็บไซต์ข้อมูลดีๆ ที่รวบรวมความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้สรุปออกมาแล้วว่า 25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด ที่ควรค่าแก่การเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดในปี 2021 นั้น คือที่ใดบ้างมาดูกันเลย

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองแห่งความศิวิไลซ์ เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างยิ่งใหญ่แข่งประชันความหรูหราอลังการ และความเป็นที่สุด สำหรับนักเดินทางอย่างเรา การมีโอกาสได้ไปดูไบก็คงเป็นประสบการณ์การเดินทางที่ดีไม่น้อย อย่าลืมเตรียมตัวเดินทางไปดูไบกันก่อน

10 อันดับ สายการบินในดวงใจจากผู้ใช้ทั่วโลก 2019 โดย Tripadvisor

เป็นที่รู้กันดีว่าเว็บไซต์ Tripadvisor ได้รวบรวมรีวิวมากมายจากนักเดินทางจริงทั่วโลก ทำให้เราสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจได้จากคำบอกเล่า คำติชมต่างๆ ในหลากหลายเรื่องราว และนี่คือ 10 สายการบินในดวงใจจากผู้ใช้ทั่วโลก 2019

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!