ค้นหาบทความ:

วีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงาน ใช่แบบเดียวไหมนะ?

วีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงาน ใช่แบบเดียวไหมนะ?

หลายๆ คนคงอาจจะเคยสงสัย และสับสนชื่อเรียกระหว่าง วีซ่าทำงานกับใบอนุญาตทำงาน ว่าคืออะไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยว่า 2 อย่างนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร เมื่อชาวต่างชาติจะต้องเข้ามาทำงานในประเทศไทย

วีซ่าเพื่อเข้ามาทำงาน Visa Non-B หรือ Non-Immigration Visa Business

ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้น จะต้องทำวีซ่าเพื่อเข้ามาทำงาน Visa Non-B โดยในครั้งแรกวีซ่าจะมีอายุ 90 วัน หากต้องการวีซ่าทำงานระยะเวลาทำงาน 1 ปี ชาวต่างชาตินั้นต้องมีใบอนุญาตทำงานก่อน ถึงจะสามารถต่อวีซ่า 1 ปี ได้

ขั้นตอนการขอวีซ่าเพื่อเข้ามาทำงาน มีดังนี้

 • ทำวีซ่า Immigration Non-B ซึ่งหากต่างชาติยังไม่เดินทางเข้ามาประเทศไทย สามารถขอได้ที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ
 • หากต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วโดยไม่ได้ทำวีซ่า Non-B เข้ามา ต้องการจะเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น Non-B ก็สามารถทำได้ที่ สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทตรวจตราเพื่อทำงาน NON-B
(อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

 1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist Visa และ Transit Visa) หรือ
  แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา (แบบ ตม.87 เฉพาะ ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และ ผผ.90 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไมีมีวีซ่า)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว , รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ(ถ้ามี) , บัตร ตม.6)
 3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
 5. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่างด้าว และขอความร่วมมือในการขอรับ หรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (มีชื่อ, ตำแหน่ง, ความรู้ความสามารถและขอเปลี่ยน วีซ่าจาก ผ.30 หรือ TR เป็น NON-B) (เรื่อง ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา/เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
 6. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบของกรมการจัดหางาน)
 7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (แสดงฉบับจริง)
 8. สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล (แสดงฉบับจริง)
 9. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ภพ.01 + หนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน) (แสดงฉบับจริง)
 10. สำเนางบการเงินปีล่าสุด รับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
 11. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) รับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
 12. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว ผ่านการรับรองจากสถานทูตและ กองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ (0-2575-1056-9)
 13. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.1)(ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมแนบรายชื่อพนักงานคนไทยทั้งหมด)
 14. หนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การนิคมอุตสาหกรรมหรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (กรณีได้รับการส่งเสริม BOI)
 15. แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นอาคาร ป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงานที่มีพนักงานกำลังปฏิบัติงาน, โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ อาคาร หรือโกดัง ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน 6 – 7 ภาพ
 16. หากใน ภ.ง.ด.50 (หน้า 5 บรรทัดที่3 ) ไม่มีค่าน้ำ ค่าไฟ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลน้ำมัน ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
 17. แผนที่บริษัท

หมายเหตุ

 1. เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
 2. เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการลงนามรับรองทุกหน้าทุกแผ่นแล้วประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ เป็นสำคัญ
 3. ในการยื่นเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบและยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบและดำเนินการ

ใบอนุญาตทำงาน ( Workpermit )

ใบอนุญาตทำงาน นั้นจะออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย ที่มีจุดประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการ หรือเข้ามาเป็นลูกจ้าง ในประเทศไทยนั้น เมื่อต่างชาติได้รับการตรวจลงตราประเภท Non-Immigrant Visa B หรือ วีซ่าประเภทธุรกิจแล้ว จำเป็นต้องยื่นขอ ใบอนุญาตทำงาน ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้ หรือถ้าเป็นวีซ่าแต่งงาน (Non-Immigrant Non-O) ก็สามารถขอใบอนุญาตทำงานได้เหมือนกัน และเมื่อชาวต่างชาติได้ทำการขอวีซ่า Non-Immigrant Visa B แล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ชาวต่างชาตินั้นจะต้องไปยื่นขอ ใบอนุญาติทำงาน ได้ที่ กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) ภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากที่ชาวต่างชาติได้เดินทางมาถึงราชอาณาจักรไทยแล้ว ตามกฎหมายที่ให้พำนักอยู่ได้ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว

เอกสารที่จะใช้ยื่นขอทำใหม่หรือต่ออายุ Work Permit จำเป็นต้องมีอะไรบ้าง

 1. แบบฟอร์ม ตท.1 (กรณีทำใหม่) หรือ ตท.5 (กรณีต่ออายุ)
 2. รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 3. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เป็นโรคต้องห้าม) (ไม่เกิน 6 เดือน)
 4. ประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน
 5. หนังสือเดินทาง อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 6. Visa Non-B (ก่อนหมดอายุ 45-60 วัน) และ Work Permit (กรณีต่ออายุ)
 7. หนังสือรับรองจากกระทรวงแรงงาน แจ้งผลอนุญาตให้ทำงาน
 8. ภงด.91 ของคนต่างชาติ (กรณีต่ออายุ)
 9. เอกสารสำคัญของบริษัทที่จ้างงาน
 10. เอกสารที่ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ หรือนายจ้าง
 11. ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสารที่ยื่นขอ

สรุป วีซ่าทำงาน และใบอนุญาตทำงาน

ชาวต่างชาติหากต้องการมาทำงานในไทยด้วย Visa Non-B จะต้องขอ บ.ต.32 จากไทยก่อน ใช้เวลาดำเนินการ 7-14 วัน หลังจากนั้นนำไปประกอบการยื่นขอ Visa Non-B ที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ หลังจากชาวต่างชาติมี Visa Non-B หรือใบอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงานแล้ว ไม่ใช่ว่าจะทำงานได้เลยนะ จะต้องมี Work Permit หรือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยก่อน หลังจากนั้นให้ดำเนินการยื่นขอ Work Permit ที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ พื้นที่ของ บริษัทนายจ้างสังกัดอยู่ ภายใน 15-20 วัน จากที่กล่าวมานั้นจึงทำให้เห็นแล้วว่าทั้งวีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงาน มีความแตกต่างกัน แต่ทั้ง 2 อย่างนี้ก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย

ขอบคุณข้อมูลจาก

 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Work Permit & VISA consultancy


What is the difference between a Work Visa and a Work Permit?

工作签证和工作許可证是一样的嗎?

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Q&A About Notification of staying in the Kingdom over 90 days

Foreigner who has been granted for 1 year visa to stay in the Kingdom of Thailand must notify of his/her stay in the Kingdom of Thailand every 90 days at The Immigration Bureau in case he/she doesn't go abroad. Here is the summarize of questions and the information about Notification of Staying in the Kingdom over 90 days.

Q&A Non-B Visa Extension

Visa Extension or application to request for extension of stay in the Kingdom of Thailand. The applicant must apply for the visa before the expiration date. The period of re-acquisition depends on the type of visa and as required by law. Wonderful package is now sharing you the information.

关于在泰国王国停留超过90天的报导问答集Q&A

已获准在泰王国逗留 1 年签证的外国人,如果您不离开该国,则需要每90天向移民办公室报导一次。 以下是关于在泰国王国停留超过90天的报导的问题與答案和相关的信息。

Q&A ถาม-ตอบ การขออยู่ต่อ เพื่อทำงานหรือทำธุรกิจ

สำหรับชาวต่างชาติต้องการ การขออยู่ต่อ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ เช่น จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนเป็นต้น จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร ติดต่อที่ไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง คุณจะไม่ต้องกังกลอีกต่อไป มีข้อมูลดีๆ มาแนะนำค่ะ

工作签证和工作許可证是一样的嗎?

很多人可能会对工作签证和工作许可的名称感到困惑,它是什么,有什么区别? 今天我们要回答当外国人必须来泰国工作时这两个东西是如何关联的问题。

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Thailand Elite Card

Thailand elite เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถอยู่ประเทศไทยในระยะยาว สำหรับสมาชิกจะมีสิทธิพิเศษซึ่งสามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ระหว่าง 5-20 ปี

关于泰国精英签证的问答集 Q&A

泰国精英签证是帮助您可以长期留在泰国的另一种方式,对于会员,有特权可以在泰王国停留5-20年。一般来说,长期在泰王国逗留的外国人必须获得长期居留签证,必须在泰国有住所或根据泰国政府的要求已获准持特殊签证前往泰国,而精英签证是允许外国人在泰国长期逗留的签证类型之一。

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

สำหรับชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า 1 ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย หากไม่เดินทางออกนอกประเทศ ในทุกๆ 90 วันจำเป็นต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง วันนี้เราจึงได้รวบรวมคำถามที่เกี่ยวกับ การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน พร้อมตอบคำถาม ดังนี้

Q&A Question-Answer about Thailand Elite Card

Thailand Elit, Privilege Visa for Long Stay, especially for the members who will be granted to stay in the Kingdom of Thailand for 5-20 years. In general, foreigner who which to stay in the Kingdom of Thailand for long time

关于申请留在泰王国工作或做生意的问答集Q&A

签证延期或延期逗留申请就是继续逗留在泰王国的请求,这可以在签证未到期时完成,重新获得的期限取决于签证类型和法律要求。对于因业务需要而希望延长逗留期限的外国人,例如:必须在公司或合伙企业等继续工作,将考虑标有哪些、要联系何处、需要准备的文件有哪些?您再也不用担心了,因为 Wonderful Package 有很好的信息可以为您推荐。

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!