ค้นหาบทความ:

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

สำหรับชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า 1 ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย หากไม่เดินทางออกนอกประเทศ ในทุกๆ 90 วันจำเป็นต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง วันนี้เราจึงได้รวบรวมคำถามที่เกี่ยวกับ การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน พร้อมตอบคำถาม ดังนี้

Q : กรณีหากชาวต่างชาติ ต้องเดินทางออกนอกประเทศในช่วงเวลาที่ตรงกับวันรายงานตัว ต้องทำอย่างไร?

A : ชาวต่างชาติไม่จำเป็นต้องไปรายงานตัว แต่เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง ให้นับไปอีก 90 วัน แล้วค่อยไปรายงานตัวในครั้งต่อไป หากไม่ได้ไปรายงานตัวในวันที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด จะต้องเสียค่าปรับตามอัตราวันเวลาเลยกำหนด

Q : คนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ได้ 1 ปี จะต้องแจ้งที่พักอาศัยทุก 90 วัน หรือไม่?

A : ต้องแจ้งที่พักอาศัยเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรครบทุก  90  วัน(ต้องนับเป็นวัน ห้ามนับเป็นเดือน)  โดยใช้แบบฟอร์ม ตม.47

Q : กรณีเป็นเจ้าของบ้าน มีชาวต่างชาติเข้ามาพักอาศัยอยู่ด้วยจะต้องทำอย่างไรบ้าง(ให้ตัวแทนมาดำเนินการแทนได้หรือไม่)?

A : เจ้าของบ้านจะต้องแจ้งว่ามี ชาวต่างชาติมาเข้าพักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย ซึ่งอาจแจ้งด้วยตนเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือมาแจ้งแทนได้ โดยกรอกแบบฟอร์มการแจ้ง (ตม.30) ให้ครบถ้วน หรืออาจแจ้งได้โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

Q : การแจ้งที่พักอาศัย กรณีอยู่เกินกว่า 90 วัน ให้ผู้อื่นมาแจ้งแทนได้หรือไม่ อย่างไร?

A : สามารถให้ผู้อื่นมาแจ้งแทนได้ แต่ต้องไม่เกินกำหนดที่จะต้องแจ้ง โดยนำเอกสารมาด้วย ดังนี้
     1. หนังสือเดินทางของชาวต่างชาติ (Passport)
     2. บัตร ตม.6 ขาออก (TM.6)
     3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน 90 วันมาแล้ว)
     4. กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47 พร้อมลงลายมือชื่อของคนต่างชาติให้เรียบร้อย 

Q : การแจ้งที่พักอาศัย เมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ของชาวต่างชาติใช้เอกสารอะไรบ้าง?

A : กรณีที่ชาวต่างชาติมาดำเนินการแจ้งฯ ด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ใช้เอกสารดังนี้
     1. หนังสือเดินทาง (Passport)
     2. บัตร ตม.6 ขาออก (TM.6) ดูตัวอย่างบัตร ตม.6
     3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน 90 วันมาแล้ว)
     4. กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย 

Q : การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน  ถ้าไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนดมีโทษหรือไม่?

A : ชาวต่างชาติผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ จำนวน 2,000 บาท หรือชาวต่างชาติถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับ จำนวน 5,000 บาท เมื่อชาวต่างชาติเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เมื่อเดินทางกลับมาให้เริ่มนับเวลา 90 วันใหม่ทุกกรณี

Q : การแจ้งที่พักอาศัย กรณีอยู่เกินกว่า 90 วัน แจ้งได้ที่ไหน?

A : กรณีที่มาแจ้งด้วยตนเอง หรือมีผู้อื่นมาดำเนินการแทน ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ในเขตพื้นที่ที่ผู้นั้นพักอาศัยอยู่

Q : คนต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะต้องรายงานตัวแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วันที่ไหน?

A : กรณีคนต่างชาติพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้งแทนที่งานรับแจ้งที่พักอาศัย ชั้น 2 ศูนย์บริการชั่วคราวเมืองทองธานี อาคาร 6 ชั้น ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Q : การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างชาติ กรณีอยู่เกินกว่า 90 วัน หากคนต่างชาติไม่มาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบให้ผู้อื่นมาดำเนินการ สามารถแจ้งฯ ด้วยวิธีอื่นใดอีกบ้าง และหากมีจะต้องดำเนินการอย่างไร?

A : คนต่างชาติสามารถดำเนินการแจ้งฯ ได้โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยมีเอกสารและวิธีการดำเนินการดังนี้
     1. สำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปถ่าย , วันเดินทางเข้าประเทศครั้งสุดท้าย และการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยครั้งล่าสุด
     2. สำเนาบัตร ตม.6 ขาออก หน้า-หลัง (TM.6)
     3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน90 วันมาแล้ว)
     4. กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
     5. ซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงคนต่างด้าว เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งใบนัดส่วนล่างของแบบ ตม.47 เมื่อรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน แล้ว พร้อมแบบ ตม.47 เพื่อใช้แจ้งอยู่เกิน 90 วันในครั้งต่อไป
     6. นำเอกสารตามข้อ 1-5 ใส่ซองและจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนวันครบกำหนดการแจ้ง(ตามใบนัด) 15 วัน ทั้งนี้คนต่างด้าวจะต้องเก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้ โดยจ่าหน้าซองมาที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย

Q : การยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ตามแบบฟอร์ม ตม.7 ซึ่งมีการระบุที่อยู่ ถือว่าเป็นการแจ้งที่พักอาศัยทุก 90 วัน ได้หรือไม่ ?

A : การยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรตามแบบฟอร์ม ตม.7 แม้ว่าจะมีการระบุที่อยู่อาศัยของคนต่างชาติ แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยทุก 90 วัน *การแจ้งที่พักอาศัยทุก 90 วัน จะต้องแจ้งโดยใช้แบบฟอร์ม ตม.47 เท่านั้น

หมายเหตุ
**คนต่างชาติสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วันหรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนดนัด หรือเกินกำหนดที่จะต้องแจ้ง คนต่างชาติต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับ
**กรณีที่เกินกำหนดการแจ้งที่พักอาศัยฯ คนต่างชาติที่มารายงานตัว จะถูกดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท
**กรณีคนต่างชาติเดินทางออกนอกประเทศ ก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้มารายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งสุดท้าย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Work Permit & VISA consultancy


Q&A About Notification of staying in the Kingdom over 90 days

关于在泰国王国停留超过90天的报导问答集Q&A

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

[Pass] บัตรเข้าสวนน้ำรามายณะ (Ramayana Water Park), พัทยา

เริ่มต้น 555 บาท/ท่าน
*ปกติ 1,190 บาท/ท่าน

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

What is the difference between a Work Visa and a Work Permit?

People may wonder and confuse the name and how different between Visa-Business and Work Permit. Today we are going to answer the question of how these two things are related when foreigners must come to work in Thailand.

Q&A About work permit made on Behalf of a Foreigner (If the foreigner has not yet traveled in to the kingdom) W.P.32

For applying Work Permit on behalf of foreigner who wishes to work in Thailand for operating business, enterprise or be the employees of all occupations. How to apply Work Permit if foreigner has not yet entered the Kingdom of Thailand? What are the conditions before travel to Thailand?

关于申请留在泰王国工作或做生意的问答集Q&A

签证延期或延期逗留申请就是继续逗留在泰王国的请求,这可以在签证未到期时完成,重新获得的期限取决于签证类型和法律要求。对于因业务需要而希望延长逗留期限的外国人,例如:必须在公司或合伙企业等继续工作,将考虑标有哪些、要联系何处、需要准备的文件有哪些?您再也不用担心了,因为 Wonderful Package 有很好的信息可以为您推荐。

Q&A Non-B Visa Extension

Visa Extension or application to request for extension of stay in the Kingdom of Thailand. The applicant must apply for the visa before the expiration date. The period of re-acquisition depends on the type of visa and as required by law. Wonderful package is now sharing you the information.

关于代表尚未进入王国的外国人申请工作许可证 “BorTor.32”问答集Q&A

代表希望在泰国工作的外国人申请工作许可证适用于所有职业的企业或成为所有职业的雇员。如果外国人尚未进入泰王国,要如何申请工作许可证?有哪些申请步骤?才能够前往泰国?今天我们为各位收集了问答集为了解决这个特定问题的疑虑。

关于在泰国王国停留超过90天的报导问答集Q&A

已获准在泰王国逗留 1 年签证的外国人,如果您不离开该国,则需要每90天向移民办公室报导一次。 以下是关于在泰国王国停留超过90天的报导的问题與答案和相关的信息。

Q&A ถาม-ตอบ การขออยู่ต่อ เพื่อทำงานหรือทำธุรกิจ

สำหรับชาวต่างชาติต้องการ การขออยู่ต่อ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ เช่น จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนเป็นต้น จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร ติดต่อที่ไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง คุณจะไม่ต้องกังกลอีกต่อไป มีข้อมูลดีๆ มาแนะนำค่ะ

วีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงาน ใช่แบบเดียวไหมนะ?

หลายๆ คนคงอาจจะเคยสงสัย และสับสนชื่อเรียกระหว่าง วีซ่าทำงานกับใบอนุญาตทำงาน ว่าคืออะไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยว่า 2 อย่างนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร เมื่อชาวต่างชาติจะต้องเข้ามาทำงานในประเทศไทย

工作签证和工作許可证是一样的嗎?

很多人可能会对工作签证和工作许可的名称感到困惑,它是什么,有什么区别? 今天我们要回答当外国人必须来泰国工作时这两个东西是如何关联的问题。

Q&A About Notification of staying in the Kingdom over 90 days

Foreigner who has been granted for 1 year visa to stay in the Kingdom of Thailand must notify of his/her stay in the Kingdom of Thailand every 90 days at The Immigration Bureau in case he/she doesn't go abroad. Here is the summarize of questions and the information about Notification of Staying in the Kingdom over 90 days.

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!