ค้นหาบทความ:

Q&A about Resident’s Visa in Thailand

Q&A about Resident’s Visa in Thailand

Foreigner who would like to stay in Thailand for long period with apply for Permanent Residence in The Kingdom, he/she
has to wait for the annoucement of quota limit. No matter what he/she would like to work or follow the family to work in Thailand, if he/she would like to have Permanent Residence in Thailand, he/she must know how to apply and what will be the features of qualification of persons eligible to be considered for Thai residency. 

Q : If the Residence Permit is lost, what should I do?

A : First, he/she must go to the local Police Station for reporting and making notification. Then apply for Residence Permit at Immigration Division 1 or Regional Immigration Checkpoint.

List of Documents Required:

1.Original Passport with valid.
2.Alien identification card.
3.House Registration (Original with 1 copy)
4.The notification from Police Station.
5.4 Pictures of 4x6 CMS.
6.Fees

Q : What should I do if my Residence Certificate has no free space. for endorsement to travel outside the Kingdom?

A : Foreigner must apply for changing new Residence Certificate at Immigration Division 1 or Reginal Immigration Checkpoint.
List of Documents Required:

1.Original Passport with valid.
2.Alien identification card.
3.House Registration (Original with 1 copy)
4.The notification from Police Station.
5.4 Pictures of 4x6 CMS.
6.Fees

Q : How many categories to fit for foreigner to apply?

A : There are 5 categories of apply for Residence Permit.
1. Investment Category
2. Working / Business Category
3. Human Reasons Category : he/she must have relationship with a Thai Citizen or a foreigner who already
possessed residence.
    3.1 A legal husband or wife, in the category of supporting Thai Citizen or being supported by Thai Citizen.
    3.2 A child who is under 20 years, in the category of supporting Thai Citizen or being supported by Thai Citzen.
    3.3 A legal father or mother, in the category of supporting Thai Citizen or being supported by Thai Citizen.
    3.4 A legal husband or wife, in the category of supporting foreigner who already had Residence Permit or
being supported by foreigner who already had Residence Permit.
    3.5 A legal children, in the category of supporting foreigner who already had Residence Permit or
being supported by foreigner who already had Residence Permit.
    3.6 A legal father or mother, in the category of supporting foreigner who already had Residence Permit or
being supported by foreigner who already had Residence Permit.
4.Expert Category
5.Extra circumstances on a case by case basis.

Q : What are the required documents for apply for Withdrawal of Endorsement?
What are the required documents for apply Non-Quota Immigrant Visa?

A : Foreigner must contact Immigration Division 1 or Reginal Immigration Checkpoint for apply
for Withdrawal of Endorsement and apply for Non-Quota Immigration Visa.
List of Documents Required:
    1.Original Passport with valid.
    2.Residence Permit.
    3.Alien identification card.
    4.2 Pictures of 4x6 CMS.
    5.1,900.- Baht Fees for Withdrawal of Endorsement.
       1,900.- Baht for Non-Quota Immigrant Visa - Single Travel.
       3,800.- Baht for Non-Quota Immigrant Visa - Multiple Travel.

Q : Can I authorize someone to apply for Resident's Visa for me?

A : Cannot! The applicant must show up to apply Resident's Visa by his/her own self.

Q : What are the qualifications for applicant who apply for Residence Permit?

A : 1.Holds a passport of his/her current nationlity.
     2.Must be granted for Non-Immigrant Visa.
     3.In case of the age is over 14 years, must be checked for his/her criminal records as the followings:
        3.1 Their fingerprint sheets are sent to the Criminal Records Division for the criminal recorda check in Thailand.
        3.2 Their passports are checked by the black list system whetheer they are considered as "prohibited persons" accroding to the Immigration Bureau.
        3.3 They are to be checked whether they are wanted by a foreign warrant of arrest by the Foreign Affairs Division.
        3.4 They are to be cheked whether they are wanted by a foreign warrant of arrest by the Foreign Affairs Division.
     4.Certify the terms of Income, Assets, Knowledge, Professional Expertise, Relaionship with a Thai Citizen.
     5.Must understand in speaking and listening Thai language.

Q : What are the qualifications of the applicants who apply for Residence Permit in the category of Investment?

A : 1. Foreigner must certify his/her Certificate of money transfer from abroad to any bank in the Kingdom of Thailand for the total amount of at least 10 million baht which must be issued by the bank that the transaction occured.
     2. His/her investments must have characteristics to be beneficial to the country's economy, either or combined in the following cases.
         2.1 Invest in the limited company or the public company under the condition that he/she must hold the Investment for 3 consecutive years since the day he/she obtains the residence permit and ahve to submit the documents.
         2.2 Invest in the government or state enterprise bonds under the condition that he/she cannot transfer his/her ownership or pawn either bonds or ownership for 3 consecutive years since the day he/she obtains the residence permit and have to submit the documents.
         2.3 Invest in the Thai Stock Market e.g. ordinary shares, debentures, investment untils which must be approved or certified by the Security and Exchange Commission under the condition that he/she cannot either transfer or pawn his/her shares.
      3.The approval for the residence permit, must certify the evidence of investment holding to the Immigration Board or Competent officer who is assigned within September of each year for a period of three consecutive years from the date of obtaining a residence permit. This condition will be by allowing the board and secretaries Immigration Boardor a competent official who is authorized to audit the investment in accordance with the criteria set whether specidied by the Immigration Committee or not, and then report to the Immigration Board within November of each year.

Q : What are the qualitfication of child for applying Residence Permit in the category of supporting Thai Citizen or being supported by Thai Citzen?

A : The qualifications are:
     1.Must be a child by blood.
     2.Father or Mother must be age 50 years old up until the date of applicant.
     3.The sponsor must have an average annual income not less than 30,000 Baht monthly for at least 2 consecutive years up to the date of applicant and must present proof of tax payment.

Q : What are the qualification of Father or Mother for appling Residence Permit in the category of supporting Thai Citizen child?

A : The qualifications are:
     1. Must be father or mother by blood with Registration of Legitimationof Child.
     2. Child must be unmarried and the age must be below 20 years. If the age is over 20 years on the date of applicant. There must be a reason for the need to remain under care of the father or mother, such as studying at the below level than Bachelor Degree with presenting the certificate from the institue educational.
     3. The sponsor must have an average annual income not less than 30,000 Baht monthly for at least 2 consecutive years up to the date of applicant and must present proof of tax payment.

Q : What are the Applications Consideration?

A : 1. The applications will be submitted for the consideration by The Immigration Commission which consists of the representatives from The Ministry of Interfor, The Ministry of Foreigner Affairs, Kingdom of Thailand, The Royal Thai Police Headquarters, The Ministry of Labour, Office of the Attorney General, The Board of Investment of Thailand, The Secretariat of the National Security Council, The Tourism Authoristy of Thailand, and The Immigration Bureau with the final approval by The Minister of Interior.
     2. To grant approval for the residence permit application, The Immigration Commission will take into its consideration the applicant's qualifications in terms of income, assets, knowledge, perofessional expertise, relationship with a Thai Citizen, national security, personallity health, the understanding of Thai language, and other appropriate conditions due to current economic and social surroundings, and government policy.
     3. Timing for the consideration process varies each year, depending on the policy of The Immigration Commission and The Iministry of Interior.

 

Q : What are the Procedures after the applications are accepted?

A : 1. The Immigration officers will grant the applicants for 180 days extension of stay on the date of application submission first and the next extension will be granted for 180 days until the results of the applications come out from The Immigration Commission.
     2. The applicants and those who get involved with the applications will get an appointment card to come for an interview with the Immigration Officers. The interview includes the test of the understaning of Thai language: speaking and listening (the applicants must come fro the interview on the date of appointment; otherwise, without an appropriate reason, it will be automatically taken into the consideration that they cancel the applications.
     3. The applicants who are 14 years of age up to the application submission date must be checked their criminal records as the followings:
         3.1 Their fingerprint sheets are sent to the Crimial Records Division for the criminal record's check in Thailand.
         3.2 Their passports are checked by the black list whether they are considered as "prohibited persons" according to the Immigration Bureau.
         3.3 They are to be checked whether they are wanted by a foreign warrant of arrest by the Foreign Affairs Division.


Related Articles

Thank you for the information from

  • www.immigration.go.th

Work Permit & VISA consultancy


关于希望在泰王国申请居留权问答集Q&A

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

[Pass] บัตรเข้าสวนน้ำรามายณะ (Ramayana Water Park), พัทยา

เริ่มต้น 555 บาท/ท่าน
*ปกติ 1,190 บาท/ท่าน

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการอาศัยอยู่ในประเทศไทยระยะยาว โดยการขอมีถิ่นที่อยู่ในไทยนั้นไม่ได้เปิดรับให้ยื่นขอได้ตลอด แต่จะมีประกาศเปิดแจ้งรับตามจำนวนโควต้าที่กำหนด หลักการพิจารณาเป็นอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบทุกข้อสงสัยค่ะ

关于希望在泰王国申请居留权问答集Q&A

对于希望在泰国长期居住的外国人,泰国居留权申请并非一直开放申请,但是将会有一个公告,宣布接受指定的配额数量(年度配额)后才能提交申请。无论出于何种原因,例如:来上班,陪家人上班等等。如果要申请泰国居留权应该如何进行?有资格获得泰国居留权的人是要有哪些资格?考虑的原则是什么?今天我们专门为各位总结了解答疑问的问答集。

工作签证和工作許可证是一样的嗎?

很多人可能会对工作签证和工作许可的名称感到困惑,它是什么,有什么区别? 今天我们要回答当外国人必须来泰国工作时这两个东西是如何关联的问题。

What is the difference between a Work Visa and a Work Permit?

People may wonder and confuse the name and how different between Visa-Business and Work Permit. Today we are going to answer the question of how these two things are related when foreigners must come to work in Thailand.

Q&A About Non-Immigrant Visa O

For the spouse (Dependent) must appy for Non-Immigrant Visa-O (Dependent) The spouse (Dependent) must apply for Non-Immigrant Visa-O (Dependent) for staying in Thailand before continue applying for extension. How to apply and Who can apply this type of visa?

关于非移类O签证问答集Q&A

对于家属(Dependent) 首先需要申請跟随者的非移民类O签证 Non-Immigrant O (Dependent) Visa 才可以居住在泰国。但它将如何进行呢?哪些人可以申请跟随者签证?今天我们有一些关于外国人到泰国时要申请非移类O签证的问答集Q&A 。

Q&A About work permit made on Behalf of a Foreigner (If the foreigner has not yet traveled in to the kingdom) W.P.32

For applying Work Permit on behalf of foreigner who wishes to work in Thailand for operating business, enterprise or be the employees of all occupations. How to apply Work Permit if foreigner has not yet entered the Kingdom of Thailand? What are the conditions before travel to Thailand?

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างชาติ(กรณีคนต่างชาติยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร)บต.32

สำหรับการขอใบอนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการหรือลูกจ้าง ทุกอาชีพกรณีคนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องยื่นขออย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง จึงสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้วันนี้เรามี คำถาม-คำตอบ เพื่อไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะ

关于代表尚未进入王国的外国人申请工作许可证 “BorTor.32”问答集Q&A

代表希望在泰国工作的外国人申请工作许可证适用于所有职业的企业或成为所有职业的雇员。如果外国人尚未进入泰王国,要如何申请工作许可证?有哪些申请步骤?才能够前往泰国?今天我们为各位收集了问答集为了解决这个特定问题的疑虑。

วีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงาน ใช่แบบเดียวไหมนะ?

หลายๆ คนคงอาจจะเคยสงสัย และสับสนชื่อเรียกระหว่าง วีซ่าทำงานกับใบอนุญาตทำงาน ว่าคืออะไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยว่า 2 อย่างนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร เมื่อชาวต่างชาติจะต้องเข้ามาทำงานในประเทศไทย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!