ค้นหาบทความ:

5 ข้อสำคัญควรรู้ก่อนยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา F-1

5 ข้อสำคัญควรรู้ก่อนยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา F-1

สำหรับใครที่กำลังจะไปเรียนต่ออเมริกา แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มอย่างไร? WonderfulPackage ขอแนะนำข้อมูลดีๆ กับ 5 ข้อสำคัญควรรู้ก่อนยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา F-1 มาให้ทราบกันค่ะ

1. ทำความเข้าใจวีซ่านักเรียนอเมริกาประเภท F-1 เพื่อจะเตรียมตัวยื่นขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง

วีซ่านักเรียนประเภท F-1 (Non-Immigrant Visa) เป็นวีซ่าหลักที่ออกให้แก่นักเรียนส่วนใหญ่ค่ะ เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองจาก Student and Exchange Visitor Programme (SEVP) ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลอเมริกา ได้แก่ โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา (เกรด 9 - 12), อุดมศึกษา (วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย), รวมถึงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลา (Full Time Course) ที่เกิน 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในสถาบันภาษาที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น! โดยผู้สมัครที่ต้องการขอวีซ่าประเภทนี้สามารถยื่นขอวีซ่าได้ล่วงหน้าไม่เกิน 120 วัน (4เดือน) ก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรการเรียนค่ะ
Remark: กฎหมายอมเริกาไม่อนุญาตให้นักเรียนต่างชาติเข้าเรียนโรงเรียนของรัฐในระดับชั้นประถมศึกษา (อนุบาลถึงเกรด 8) หรือโครงการศึกษาระดับผู้ใหญ่ที่รัฐออกทุนให้ ซึ่ง 2 อย่างนี้ไม่สามารถออกเป็นวีซ่านักเรียน F-1 ได้ค่ะ

2. สมัครเรียนอย่างไร จึงจะขอวีซ่า F-1 ได้

การสมัครเรียนผู้สมัครจะต้องสมัครเรียนในสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองตามที่แจ้งไว้ในข้อ 1 โดยการสมัครเรียนสถาบันในอเมริกาไม่เพียงแต่ยื่นใบสมัครเรียนและพาสปอร์ต หรือประวัติการศึกษาเท่านั้น ผู้สมัครจะต้องแนบหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Gurantree) ในการสมัครเรียนด้วย เพราะอเมริกาไม่ได้มีข้อบังคับเรื่องการชำระค่าเรียนก่อนการขอวีซ่า จึงขอให้ผู้สมัครแสดง Bank Gurantree เพื่อให้เห็นว่ามีการเตรียมค่าใช้จ่ายไว้เพียงพอกับการเรียนและอาศัยอยู่ในอเมริกา แล้วสถาบันจึงจะออกเอกสารตอบรับเข้าเรียนมาให้ค่ะ

3. ต้องได้หนังสือตอบรับจากทางโรงเรียนก่อน จึงจะสมัครวีซ่าได้

เอกสารตอบรับ I-20 คือ ใบตอบรับเข้าเรียนจากทางสถาบันการศึกษาในอเมริกา โดยเอกสาร I-20 จะมีการระบุข้อมูลสาระสำคัญต่างๆไว่อย่างครบถ้วน ได้แก่ ข้อมูลผู้สมัคร (นักเรียน) Student Number, ข้อมูลโรงเรียน School Code, ข้อมูลระยะเวลาที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียน, และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของค่าเรียนและค่าครองชีพ โดยเอกสารตอบรับเข้าเรียนจะต้องออกและถูกส่งตรงมาจากสถาบันในอเมริกาที่ตอบรับเข้าเรียนโดยตรงเท่านั้น ไม่มีหน่วยงานหรือตัวแทนใดออกเอกสารนี้แทนได้ และผู้สมัคร (นักเรียน) ต้องลงชื่อตอบรับในเอกสารนั้นด้วย

4. ต้องชำระค่าธรรมเนียมทุกอย่างให้ครบถ้วน ถูกวิธี และเป็นไปตามขั้นตอน

เมื่อได้รับเอกสารตอบรับเข้าเรียนแล้วผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครขอวีซ่านักเรียน โดยค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ได้แก่ SEVIS Fee, Visa Fee และ PIN Fee

 • การชำระค่า SEVIS อยู่ที่ 350 USD (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อกำหนดของสถานทูต) ซึ่ง SEVIS Fee เป็นค่าธรรมเนียมบังคับที่ผู้สมัครวีซ่านักเรียนอเมริกาทุกคนต้องชำระ เป็นค่าใช้จ่ายของระบบเก็บข้อมูล และติดตามนักเรียนที่เข้าพำนักในสหรัฐอเมริกา (Student Information System) ซึ่งมีข้อกำหนดว่าต้องชำระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์ และเมื่อทำการชำระแล้วต้องปริ้นต์ใบเสร็จเพื่อนำมาแสดงในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย
 • การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า (Visa Fee) เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซด์ของสถานทูตที่เรียกว่าแบบฟอร์ม DS-160 แล้ว จะต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ 160 USD (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อกำหนดของสถานทูต) ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาในประเทศไทย และเมื่อชำระแล้วต้องนำใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่ารวมถึงปริ้นต์แบบฟอร์ม DS-160 มาแสดงในวันนัดสัมภาษณ์ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูตไม่ได้รับชำระค่าในวันสัมภาษณ์นะคะ
 • ส่วนค่า PIN คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนัดสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาค่ะ ซึ่งผู้สมัครวีซ่าอเมริกาทุกคนต้องทำการจองวันสัมภาษณ์ โดยจองได้ 2 ช่องทางคือ จองออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ และโทรจอง และจะต้องไปซื้อ PIN เพื่อเข้าระบบการจองได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ไทย ราคา PIN จะอยู่ที่ 12-20 USD (ขึ้นอยู่กับช่องทางการจอง) ซึ่งผู้สมัครจะทำการนัดหมายเข้าสัมภาษณ์และเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้ามาทำการสัมภาษณ์ตามวันและเวลานัดหมายได้) หากเกินจำนวนดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่ และซื้อ PIN ใหม่จึงจะนัดหมายเข้าสัมภาษณ์วีซ่าได้อีก ซึ่งค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือค่า PIN ที่ชำระไปก่อนหน้านี้ก็จะไม่สามารถขอคืนได้นะคะ ส่วนสถานทูต/กงศุลสหรัฐอเมริกาที่เปิดให้ผู้สมัครเข้าสัมภาษณ์ ยื่นวีซ่า และเก็บข้อมูลBiometric ในประเทศไทยมี 2 ที่คือ
  - สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง: เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
  - สถานทูตสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ที่ตั้ง: 387 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่ 50300
  ประเทศไทย

และไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ชำระมาจะไม่คืนและไม่สามารถโอนหรือขอเปลี่ยนแปลงผู้สมัครได้ในทุกกรณี

5. เงื่อนไขการเดินทางเข้าอเมริกาเพื่อเริ่มเรียน และการอยู่อาศัยในอเมริกาในฐานะวีว่านักเรียน

 • สำหรับนักเรียนใหม่ (ที่ได้วีซ่าครั้งแรก) ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนจะสามารถเดินทางเข้าอเมริกาได้ล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน (1 เดือน) ก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรการเรียนเท่านั้น
 • สำหรับนักเรียนที่ลงหลักสูตรเรียนต่อเนื่องหรือต่อวีซ่า วีซ่าอาจอนุมัติได้ต่อเนื่อง ตราบใดที่นักเรียนยังลงทะเบียนเรียนในสถาบันที่ได้รับการรับรองฯ ซึ่งนักเรียนสามารถเดินทางเข้าอเมริกาได้ตลอดเวลาก่อนการเริ่มเรียน
 • การถือวีซ่านักเรียน F-1 อยู่แต่ไม่ได้มีการเข้าเรียนเป็นเวลามากกว่าห้าเดือนจะทำให้เสียสถานภาพการเป็นนักเรียนได้ และจะมีผลให้วีซ่าที่ถืออยู่ไม่สามารถใช้เดินทางกลับเข้าอเมริกาในอนาคตได้อีก (ทั้งนี้มีข้อยกเว้นตามข้อกำหนดของสถานทูตซึ่งต้องมีเหตุผลเกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือการเรียนที่เรียนอยู่เท่านั้น)

ทราบกันแล้วใช่มั้ยคะว่าการสมัครขอวีซ่านั้นต้องรอบคอบ และรอบรู้ข้อมูล พร้อมทำตามขั้นตอนอย่างถูกวิธี เพราะการได้มาซึ่งวีซ่าจะบ่งบอกได้ว่าท่านมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำ สามารถติดต่อปรึกษา Wonderful Package ของเราได้เลยค่ะ ทางเรามีทีมงานพร้อมให้คำแนะนำและยินดีบริการทุกท่านค่ะ


บทความที่เกี่ยวข้อง:


บริการที่แนะนำ:

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

10 สถานที่เที่ยวต่างประเทศใน instragram ที่คน Hashtag มากที่สุด

นับว่าเป็นกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มาแรงไม่เลิกเลยทีเดียว สำหรับ instragram มาดูกันว่า 10 อันดับสถานที่ที่คน hashtag มากที่สุด จะเป็นที่ใดบ้าง

น่ากินเวอร์ 10 สุดยอดพิพิธภัณฑ์อาหารจากทั่วโลก

สำหรับนักกินทั้งหลาย ที่ชื่นชอบการกินเป็นชีวิตจิตใจ ต้องไม่พลาดไปชมและชิมพิพิธภัณฑ์อาหารจากหลากหลายที่ทั่วโลก เรามาดูกันว่า 10 ที่ที่เป็นที่สุด จะเป็นทีใด

Top 10 ที่เที่ยวนิวยอร์ก ไปแล้วต้องเช็คอิน

มหานครนิวยอร์ก ดินแดนศิวิไลซ์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางหลักที่ใครๆ เดินทางมาอเมริกาก็ต้องไปเยือนนิวยอร์กให้ได้สักครั้ง ด้วยสถานที่ที่เต็มไปด้วยแลนด์มาร์กสำคัญๆ ของโลกหลายแห่ง และเราได้รวบรวมลิสต์มาไว้แล้วกับ 10 ที่เที่ยวนิวยอร์ก ไปแล้วต้องเช็คอิน!!

หนาวนี้ไปเล่นสเก็ตน้ำแข็ง กับ 10 ลานสเก็ตที่สวยที่สุดในโลก

เอาใจคนรักความหนาว ให้เข้ากับช่วงเวลาอันหนาวเหน็บ กับ 10 สุดยอดลานสเก็ตน้ำแข็งที่สวยที่สุดในโลก จะเป็นที่ใดบ้างนั้น ไปดูกันเลย

10 อันดับชายหาดที่ดีที่สุดในปี 2021 โดย Tripadvisor

ใครที่ชื่นชอบ ทะเล หาดทราย สายลม แสงแดด ต้องดูเลยค่ะ เพราะทาง Tripadvisor เว็บไซต์รีวิวเรื่องเที่ยวยอดนิยมเค้าจัดอันดับมาแล้ว มาดูกันว่าชายหาดที่ทาง Tripadvisor บอกว่าน่าไปที่สุดในปี 2021 ที่ผ่านมามีความน่าไปขนาดไหน มาสัมผัสความงามพร้อมๆ กันเลย

รู้จักกับ 27 มรดกโลกแห่งใหม่จาก UNESCO

บนโลกใบนี้มีอีกหลายสถานที่ที่เรายังไม่เคยสัมผัส โดยเฉพาะมรดกโลกที่ควรค่าแก่การรักษา ซึ่งในปีนี้ทางยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศรายชื่อมรดกโลกแห่งใหม่จำนวน 27 แห่ง เป็นที่ใดบ้างไปดูกัน

TOP 10 BEST IN TRAVEL 2022 ประเทศที่น่าไปท่องเที่ยวที่สุดในโลก by Lonely Planet

Lonely Planet ได้เดินทางท่องรอบโลก และได้คัดเลือก 10 สุดยอดประเทศที่ดีที่สุด ที่ควรแก่การไปเยี่ยมชม TOP 10 BEST IN TRAVEL 2022 เตรียมแพลนกันยาวๆ จัดกระเป๋าแล้วไปกันเลย

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี

รวมรูปแบบปลั๊กไฟทั่วโลก จะเที่ยวประเทศไหนต้องใช้ปลั๊กอะไรกันบ้าง ?

ได้เวลาเดินทางแล้วสิ จะไปต่างประเทศอย่าลืมเช็คเรื่องปลั๊กเป็นอันขาด เพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ที่เราพกติดตัวล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ปลั๊กกันทั้งนั้น ปลั๊กไฟทั่วโลก แต่ละประเทศเค้ารองรับปลั๊กไฟรูปแบบไหน แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเอาไปเสียบได้หรือไม่

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!