ค้นหาบทความ:

5 ข้อสำคัญควรรู้ก่อนยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา F-1

5 ข้อสำคัญควรรู้ก่อนยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา F-1

สำหรับใครที่กำลังจะไปเรียนต่ออเมริกา แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มอย่างไร? WonderfulPackage ขอแนะนำข้อมูลดีๆ กับ 5 ข้อสำคัญควรรู้ก่อนยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา F-1 มาให้ทราบกันค่ะ

1. ทำความเข้าใจวีซ่านักเรียนอเมริกาประเภท F-1 เพื่อจะเตรียมตัวยื่นขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง

วีซ่านักเรียนประเภท F-1 (Non-Immigrant Visa) เป็นวีซ่าหลักที่ออกให้แก่นักเรียนส่วนใหญ่ค่ะ เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองจาก Student and Exchange Visitor Programme (SEVP) ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลอเมริกา ได้แก่ โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา (เกรด 9 - 12), อุดมศึกษา (วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย), รวมถึงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลา (Full Time Course) ที่เกิน 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในสถาบันภาษาที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น! โดยผู้สมัครที่ต้องการขอวีซ่าประเภทนี้สามารถยื่นขอวีซ่าได้ล่วงหน้าไม่เกิน 120 วัน (4เดือน) ก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรการเรียนค่ะ
Remark: กฎหมายอมเริกาไม่อนุญาตให้นักเรียนต่างชาติเข้าเรียนโรงเรียนของรัฐในระดับชั้นประถมศึกษา (อนุบาลถึงเกรด 8) หรือโครงการศึกษาระดับผู้ใหญ่ที่รัฐออกทุนให้ ซึ่ง 2 อย่างนี้ไม่สามารถออกเป็นวีซ่านักเรียน F-1 ได้ค่ะ

2. สมัครเรียนอย่างไร จึงจะขอวีซ่า F-1 ได้

การสมัครเรียนผู้สมัครจะต้องสมัครเรียนในสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองตามที่แจ้งไว้ในข้อ 1 โดยการสมัครเรียนสถาบันในอเมริกาไม่เพียงแต่ยื่นใบสมัครเรียนและพาสปอร์ต หรือประวัติการศึกษาเท่านั้น ผู้สมัครจะต้องแนบหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Gurantree) ในการสมัครเรียนด้วย เพราะอเมริกาไม่ได้มีข้อบังคับเรื่องการชำระค่าเรียนก่อนการขอวีซ่า จึงขอให้ผู้สมัครแสดง Bank Gurantree เพื่อให้เห็นว่ามีการเตรียมค่าใช้จ่ายไว้เพียงพอกับการเรียนและอาศัยอยู่ในอเมริกา แล้วสถาบันจึงจะออกเอกสารตอบรับเข้าเรียนมาให้ค่ะ

3. ต้องได้หนังสือตอบรับจากทางโรงเรียนก่อน จึงจะสมัครวีซ่าได้

เอกสารตอบรับ I-20 คือ ใบตอบรับเข้าเรียนจากทางสถาบันการศึกษาในอเมริกา โดยเอกสาร I-20 จะมีการระบุข้อมูลสาระสำคัญต่างๆไว่อย่างครบถ้วน ได้แก่ ข้อมูลผู้สมัคร (นักเรียน) Student Number, ข้อมูลโรงเรียน School Code, ข้อมูลระยะเวลาที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียน, และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของค่าเรียนและค่าครองชีพ โดยเอกสารตอบรับเข้าเรียนจะต้องออกและถูกส่งตรงมาจากสถาบันในอเมริกาที่ตอบรับเข้าเรียนโดยตรงเท่านั้น ไม่มีหน่วยงานหรือตัวแทนใดออกเอกสารนี้แทนได้ และผู้สมัคร (นักเรียน) ต้องลงชื่อตอบรับในเอกสารนั้นด้วย

4. ต้องชำระค่าธรรมเนียมทุกอย่างให้ครบถ้วน ถูกวิธี และเป็นไปตามขั้นตอน

เมื่อได้รับเอกสารตอบรับเข้าเรียนแล้วผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครขอวีซ่านักเรียน โดยค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ได้แก่ SEVIS Fee, Visa Fee และ PIN Fee

 • การชำระค่า SEVIS อยู่ที่ 350 USD (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อกำหนดของสถานทูต) ซึ่ง SEVIS Fee เป็นค่าธรรมเนียมบังคับที่ผู้สมัครวีซ่านักเรียนอเมริกาทุกคนต้องชำระ เป็นค่าใช้จ่ายของระบบเก็บข้อมูล และติดตามนักเรียนที่เข้าพำนักในสหรัฐอเมริกา (Student Information System) ซึ่งมีข้อกำหนดว่าต้องชำระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์ และเมื่อทำการชำระแล้วต้องปริ้นต์ใบเสร็จเพื่อนำมาแสดงในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย
 • การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า (Visa Fee) เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซด์ของสถานทูตที่เรียกว่าแบบฟอร์ม DS-160 แล้ว จะต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ 160 USD (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อกำหนดของสถานทูต) ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาในประเทศไทย และเมื่อชำระแล้วต้องนำใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่ารวมถึงปริ้นต์แบบฟอร์ม DS-160 มาแสดงในวันนัดสัมภาษณ์ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูตไม่ได้รับชำระค่าในวันสัมภาษณ์นะคะ
 • ส่วนค่า PIN คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนัดสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาค่ะ ซึ่งผู้สมัครวีซ่าอเมริกาทุกคนต้องทำการจองวันสัมภาษณ์ โดยจองได้ 2 ช่องทางคือ จองออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ และโทรจอง และจะต้องไปซื้อ PIN เพื่อเข้าระบบการจองได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ไทย ราคา PIN จะอยู่ที่ 12-20 USD (ขึ้นอยู่กับช่องทางการจอง) ซึ่งผู้สมัครจะทำการนัดหมายเข้าสัมภาษณ์และเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้ามาทำการสัมภาษณ์ตามวันและเวลานัดหมายได้) หากเกินจำนวนดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่ และซื้อ PIN ใหม่จึงจะนัดหมายเข้าสัมภาษณ์วีซ่าได้อีก ซึ่งค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือค่า PIN ที่ชำระไปก่อนหน้านี้ก็จะไม่สามารถขอคืนได้นะคะ ส่วนสถานทูต/กงศุลสหรัฐอเมริกาที่เปิดให้ผู้สมัครเข้าสัมภาษณ์ ยื่นวีซ่า และเก็บข้อมูลBiometric ในประเทศไทยมี 2 ที่คือ
  - สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง: เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
  - สถานทูตสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ที่ตั้ง: 387 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่ 50300
  ประเทศไทย

และไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ชำระมาจะไม่คืนและไม่สามารถโอนหรือขอเปลี่ยนแปลงผู้สมัครได้ในทุกกรณี

5. เงื่อนไขการเดินทางเข้าอเมริกาเพื่อเริ่มเรียน และการอยู่อาศัยในอเมริกาในฐานะวีว่านักเรียน

 • สำหรับนักเรียนใหม่ (ที่ได้วีซ่าครั้งแรก) ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนจะสามารถเดินทางเข้าอเมริกาได้ล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน (1 เดือน) ก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรการเรียนเท่านั้น
 • สำหรับนักเรียนที่ลงหลักสูตรเรียนต่อเนื่องหรือต่อวีซ่า วีซ่าอาจอนุมัติได้ต่อเนื่อง ตราบใดที่นักเรียนยังลงทะเบียนเรียนในสถาบันที่ได้รับการรับรองฯ ซึ่งนักเรียนสามารถเดินทางเข้าอเมริกาได้ตลอดเวลาก่อนการเริ่มเรียน
 • การถือวีซ่านักเรียน F-1 อยู่แต่ไม่ได้มีการเข้าเรียนเป็นเวลามากกว่าห้าเดือนจะทำให้เสียสถานภาพการเป็นนักเรียนได้ และจะมีผลให้วีซ่าที่ถืออยู่ไม่สามารถใช้เดินทางกลับเข้าอเมริกาในอนาคตได้อีก (ทั้งนี้มีข้อยกเว้นตามข้อกำหนดของสถานทูตซึ่งต้องมีเหตุผลเกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือการเรียนที่เรียนอยู่เท่านั้น)

ทราบกันแล้วใช่มั้ยคะว่าการสมัครขอวีซ่านั้นต้องรอบคอบ และรอบรู้ข้อมูล พร้อมทำตามขั้นตอนอย่างถูกวิธี เพราะการได้มาซึ่งวีซ่าจะบ่งบอกได้ว่าท่านมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำ สามารถติดต่อปรึกษา Wonderful Package ของเราได้เลยค่ะ ทางเรามีทีมงานพร้อมให้คำแนะนำและยินดีบริการทุกท่านค่ะ


บทความที่เกี่ยวข้อง:


บริการที่แนะนำ:

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อทั่วโลกพากัน ขับรถดูหนังกลางแจ้ง รับ Social Distancing

ถ้าบ้านเราคงจะเคยเห็นหนังกลางแปลงกันมาแล้ว แต่ต่างชาติเค้ามีดูหนังกลางแจ้งกันจ้า และที่ไม่ธรรมดาคือขับรถไปจอดแล้วนั่งดูกันไปเลย ตอบรับนโยบาย Social Distancing กันสุดๆ สำหรับคนที่ชอบดูหนังเป็นชีวิตจิตใจ ห่างหายจากจอยักษ์ไปนาน มาดูแบบนี้ก็ได้บรรยากาศดีเหมือนกัน

10 เหตุผล ทำไมใครๆ ก็อยากไปอเมริกา

สหรัฐอเมริกา ประเทศที่ประกอบไปด้วยรัฐต่างๆ มากมาย ด้วยอาณาบริเวณกว้างใหญ่ ความหลากหลายของวัฒนธรรม ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว และอีกหลายเหตุผลที่ใครๆ ก็อยากไปอเมริกา กับ 10 เหตุผลต่อไปนี้

ข้อควรรู้และการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปอเมริกา

อเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่สวยงาม สถานที่สำคัญต่างๆ ถนนสายช้อปปิ้งของแบรนด์เนม หากใครที่กำลังจะไปเยือนอเมริกาอย่าลืมที่จะศึกษาข้อมูลเตรียมตัวก่อนเดินทางรวมทั้งข้อควรรู้เกี่ยวกับอเมริกากันนะคะ

เปิดเหตุผล 10 อันดับประเทศที่คนบอกว่า #ย้ายประเทศกันเถอะ

เป็นกระแสฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้กับการชวนกันย้ายประเทศกันเถอะ เพราะแต่ละประเทศที่อยากย้ายไป ล้วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นประเทศติดอันดับเมืองน่าอยู่ทั้งนั้น มาดูผลโหวตว่า มีคนอยากย้ายไปประเทศไหนกันบ้าง แล้วคุณล่ะ อยู่ทีมอะไร?

รวมลิสต์รายชื่อรัฐในอเมริกา ที่ให้นักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนฟรี!

ในช่วงเวลาแบบนี้ หลายคนก็อยากมองหาตัวเลือกดีๆ ให้กับตัวเอง และหนึ่งในตัวเลือกนั้นก็คืสหรัฐอเมริกา ที่ประกาศเปิดรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้นักท่องเที่ยวฟรี เราจึงรวบรวมข้อมูลมาให้ ว่ารัฐไหนในอเมริกาบ้างนะ ที่เค้าเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนฟรี!

The 20 Happiest Countries In The World In 2021 20 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 2021

ในช่วงเวลาที่ผู้คนห่างหายความสุขกันไปนาน จากโควิด-19 การรายงานความสุขประจำปีนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดอันดับ 20 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก The 20 Happiest Countries In The World In 2021

Top 10 ที่เที่ยวนิวยอร์ก ไปแล้วต้องเช็คอิน

มหานครนิวยอร์ก ดินแดนศิวิไลซ์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางหลักที่ใครๆ เดินทางมาอเมริกาก็ต้องไปเยือนนิวยอร์กให้ได้สักครั้ง ด้วยสถานที่ที่เต็มไปด้วยแลนด์มาร์กสำคัญๆ ของโลกหลายแห่ง และเราได้รวบรวมลิสต์มาไว้แล้วกับ 10 ที่เที่ยวนิวยอร์ก ไปแล้วต้องเช็คอิน!!

ส่องรัฐน่าอยู่ในอเมริกา ที่ให้นักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนได้

สหรัฐอเมริกามีหลายรัฐที่เปิดรับให้นักท่องเที่ยวสามารถฉีดวัคซีนได้ โดยมีข้อกำหนดของแต่ละรัฐแตกต่างกันไป แต่ถ้าหากเราจะเดินทางไปสักรัฐหนึ่งในอเมริกา ทีมอเมริกาจะไปรัฐไหนดีนะ? มาส่องรัฐน่าอยู่ในอเมริกากันดีกว่า

Tips ง่ายๆ หากต้องไปอเมริกาในช่วงนี้

ช่วงนี้ใครๆ ก็อยากไปอเมริกา แต่เดี๋ยวก่อน ไม่ใช่ว่าอยู่ๆ อยากไปแล้วไปได้เลยนะ ยิ่งการเดินทางช่วงที่มีโควิด-19 ด้วยแล้ว แต่ละรัฐก็มีการอนุญาตให้เข้าเดินทางเข้าประเทศในเงื่อนไขต่างกันออกไป หากเรามีความต้องการเดินทางไปอเมริกาในช่วงนี้ ต้องทำอะไรบ้าง?

วีซ่ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง? มารู้จักกับประเภทของวีซ่ากันเถอะ

บางประเทศเราสามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่อีกหลายๆ ประเทศจำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางไปประเทศนั้น และในส่วนของชาวต่างชาติ ก็จำเป็นจะต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศไทย วีซ่ามีกี่ประเภท มาดูคำตอบกันเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!