• One Stop Service บริการให้คำปรึกาาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงานและการทำวีซ่าทุกประเภท สำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทย โดยท่านสามารถเลือกใช้บริการเพิ่มเติมได้ที่ www.wonderfulpackage.com หรือติดต่อพนักงานของเราที่จะช่วยให้ข้อมูลกับท่าน
 • มีพนักงานประสานงานและให้คำแนะนำลูกค้าได้ทั้ง ภาษาไทย, ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
 • กรณีการยื่นขอใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) ข้อมูลลูกจ้างและนายจ้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด บริษัทยินดีคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 • One Stop Service of Applying Work Permit in Thailand, Non-B Visa and also Re-Entry Permit.
 • Assist you by our professional team who can communicate in Multi Lanaguge (English & Chinese).
 • In case of failure in comply criteria, refundable will be returned to you after deducting expenses.
top

จองทันที!

บริการให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work Permit)

คนต่างชาติที่ประสงค์จะทำงานในประเทศไทย ต้องมีวีซ่าทำงาน (Non-B) โดยคนต่างชาติต้องให้นายจ้างหรือสถานประกอบการจัดเตรียมและส่งสัญญาจ้างพร้อมเอกสารการดำเนินงานธุรกิจของสถานประกอบการนำไปยื่นต่อสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆพิจารณาออกวีซ่าทำงาน (Non-B) โดยเมื่อคนต่างด้าวได้รับวีซ่าทำงานนั้นแล้ว จึงเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “ตท.1”

กรณีคนต่างชาติที่มี ใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแล้ว ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “ตท.1” โดยไม่ต้องดำเนินการขอวีซ่าทำงาน (Non-B)

ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กำหนดไว้

WORK PERMIT in THAILAND

Foreigner who wishes to work in Thailand must be granted for Non-B Visa.  His/Her employer and corporate must prepared all required documents for him/her to submit at Royal Thai Embassy or Royal Thai Consulate General in abroad for Non-B Visa.

After granted Non-B Visa, foreigner can enter to The Kingdom of Thailand and apply for Work Permit with Form WP.5.

Remarks: In accordance with conditions & guidelines of The Department of Consular Affairs.


ขั้นตอนการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์

การขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยจอง&ชำระค่าบริการ
ผ่านเว็บไซต์
ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ทาง E-MAIL หรือ ไปรษณีย์
พร้อมนัดวันยื่นและเซ็นต์เอกสารตัวจริง
ยื่นดำเนินการขออนุญาตที่ กรมการจัดหางาน
อนุมัติผลภายใน 7 วันทำการ
เจ้าหน้าที่พาลูกค้าแสดงตัวและรับ Work Permit ที่ กรมการจัดหางาน


เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตการทำงาน “ตท.1”

1. ส่งสำเนาเอกสาร มาเพื่อกรอกรายละเอียดในแบบคำขอใบอนุญาตทำงาน “ตท.1”

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว, หน้าประทับดวงตราวีซ่า Non-B หรือรอยการตรวจลงตรา)
 • สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจ้างงาน
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา และหลักฐานการผ่านงาน
 • สำเนาหนังสือการรับรองการจดทะเบียนษัท หรือนิติบุคคล และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของบริษัทฯ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) (ย้อนหลัง 3 เดือน) พร้อมใบเสร็จ และสำเนางบการเงินปีล่าสุด ของบริษัทฯ
 • สำเนารายการส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10) ของบริษัทฯ (ย้อนหลัง 3 เดือน) พร้อมใบเสร็จ

Required documents for FORM WP.1

 • Copy of applicant's passport (Biodata & every page / Non-B Visa Page / Arrival Stamp).
 • Copy of Certificate of Residence (If any).
 • Copy of Form of Employment Certification.
 • Copy of Professional License.
 • Copy of Certificate of Education or Recommendation of a Previous employer describing nature  of work and working period of an applicant who was employed.
 • Copy of Proof of Corporate Registration e.g. Certification of incorporation of company or partnership certified by the Registra with validity 6 months.
 • Copy of List of Shareholders certified by the Registrar with validity for 6 months.
 • Copy of 3 Latest monthly value add tax return (Por.Por.30) together with receipt.
 • Copy of 3 Latest monthly Social Security Contributions return filed with the Social Security Office. (Form Sor.Por.Sor.1-10)

วิธีการนำส่งสำเนาเอกสารดังนี้:

 • สแกนเอกสารส่งอีเมลมาที่: visa-team@miramarthai.com หรือ
 • ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่:
  บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (Visa & Work Permit Team)
  เลขที่ 1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

PLEASE SEND ALL THE ABOVE DOCUMENTS TO US BY

1. Please scan all aboved files and send us by EMAIL to : visa-team@miramarthai.com     OR

2. Please send all aboved copy documents to us by MAIL to:

   Miramar Services (Thailand) Co., Ltd. (Visa & Work Permit Team)

   1429 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Road, Plubpla Sub-District, Wangthonglang District, Bangkok 10310.


2. เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นขอใบอนุญาตทำงาน:

1.ส่วนของคนต่าวด้าว (ลูกจ้าง):

 • แบบคำขอใบอนุญาตทำงาน ตท.1
 • หนังสือรับรองการจ้างงาน
 • หนังสือเดินทางที่มีวีซ่าทำงาน (Non-B)อายุวีซ่าเหลือไม่ต่ำกว่า 1 เดือน (แสดงเล่มจริง) พร้อม
 • ใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป
 • สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว ผ่านการรับรองจากสถานทูตและ กองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอใบอนุญาตทำงานไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาแบบภาษียื่นชำระภาษีบุคคลธรรมดาของต่างด้าว พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ภงด.90 หรือ ภงด.91) ปีล่าสุด
 • เอกสารตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และแนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

After receiving & checking your documents, our team will contact you to make appointment and ask you to prepare more documents as belows:

1. APPLICANT

 • Form WP.1 with signed.
 • Form of Employment Certification.
 • Original Passport with granted Non-B Visa (Validity of not less than 1 month).
 • Certification of Residence (If any).
 • Three of 3x4 cms. Photograph.
 • Certificate of Education or Recommendation of a preious employer describing nature of work and working period of an applicant who was employed.
 • Copy of license for Professional Practice in case that it is required by law to have such license for engaging the work.
 • Medical Certificate (validity of not less than 6 months) to certify that applicant not suffering from Insane, Leprosy, Tuberculosis (T.B.), Elephantiasis, Drug Addiction and Alcoholism.
 • Copy of the list of whithholding income tax of the foreigner (Paw.Ngor.Dor.91) for the latest year.
 • Other supporting documents required (If any).
 • Power of Attroney with 10 Baht Revenue Stamp together with Copy of applicant's passport, Alien Card, ID Card or Work Permit of Employer or ID Card of Attroney.

2.ส่วนของบริษัทฯ และนายจ้าง:

 • หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่างด้าว และขอความร่วมมือในการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
 • หนังสือรับรองการจ้างงาน (ตามแบบของกรมการจัดหางาน)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ หรือนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ภพ.01 + หนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน)
 • สำเนางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด รับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
 • สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) รับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
 • หากใน ภ.ง.ด.50 (หน้า 5 บรรทัดที่3) ไม่มีค่าน้ำ ค่าไฟ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลน้ำมัน ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
 • สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทยและคนต่างด้าว (ภ.ง.ด.1) (ย้อนหลัง 3 เดือน) พร้อมใบเสร็จ และรายชื่อพนักงานทั้งหมด
 • สำเนารายการส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10) (ย้อนหลัง 3 เดือน) พร้อมใบเสร็จ
 • สำเนาแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30 หรือ ภ.พ.36) ของงบการเงินปีล่าสุด (ย้อนหลัง 3 เดือน) พร้อมใบเสร็จ
 • เอกสารแสดงความจำเป็นในการว่าจ้าคนต่างด้าวเข้าทำงาน
 • หนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การนิคมอุตสาหกรรมหรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (กรณีได้รับการส่งเสริม BOI)
  แผนที่บริษัท
 • แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นอาคาร ป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงานที่มีพนักงานกำลังปฏิบัติงาน, โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ อาคาร หรือโกดัง ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน 6 – 7 ภาพ
 • เอกสารอื่นตามเงื่อนไขที่สตม.กำหนด (แบบสตม.2)
 • กรณีมีครอบครัวติดตาม ให้แสดงหลักฐานครอบครัวด้วย

2. CORPORATE AND EMPLOYER:

 • The company's letter explaining necessity of employing of foreigner and requesting for cooperation in obtaining visa or visa status alteration.
 • An Employment Certification (The Labor Department's application form).
 • A copy the Company Certificate (Certified by the Registrar not more than 6 months).
 • A copy List of Shareholders (Bor.Aor.Jor.5) certified by the Registrar not more than 6 months.
 • A copy Company Registration Certificate (Form Paw.Kor.0101)
 • A copy The Value Added Tax (VAT) registration certificate (Form Paw.Por.20) and Memorandum of Association (Form Paw.Por.01)
 • A copy The latest Financial statement (Certified by Ministry of Commerce or Revenue Department).
 • A copy of the Company Income Tax Returns (Form Paw.Ngor.Dor.50) certified by Ministry of Commerce or Revenue Department, together with the receipt.
 • A copy List of Withholding Income Tax of Thai Employees (Form Paw.Ngor.Dor.1) for the last 3 months, together with the attached list of all Thai Employees, showing the first to the last name, and the receipt.
 • A cooperation letter from BOI (in case of promotion by BOI), IEAT or PTT.
 • Approximately 6 or 7 photographs of the Company's Building, Company's Signname, Environment of workplace where the employees are working, office desks or building or warehouse, which show the nature of work.
 • Other documents which are needed (if any).
 • In case of Spouse, please certify all documents about spouses.

เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง (บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบก่อนการนัดหมาย) โดยมีประเภทกิจการแยกได้ดังนี้

 • สถานประกอบการเอกชน
 • โรงเรียนเอกชน/มหาวิทยาลัยเอกชน
 • หน่วยงานราชการ
 • มูลนิธิ หรือสมาคม
 • กิจการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ

Documents will be accordance to the type of corporation or business (we will inform you before making appointment)

 • Private Organization / Company.
 • Private School / Private University.
 • Government Agency.
 • Club or Societies.
 • Foreign Film Maker.

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้

 • เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า
 • เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า แล้วประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ เป็นสำคัญ
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบภาษี การยื่นแบบประกันสังคม ต้องรับรองความถูกต้องจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • โปรดทราบ: เอกสารที่เป็นสำเนา ในวันนัดหมายยื่นจะต้องเตรียมฉบับจริงเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานด้วย

Remarks: 

 • The Applicant must appear in person every time.
 • The Applicant must sign to certify on every page on the Applicant's documents.
 • The Authorized signatory of the Company or Limited Partnership must sign to certify all corporate documents and have them stamped with the official company/limited partnership seal on every page.
 • To be convenient and for speedy service, the Applicant for visa or visa status alteration must arrange and submit a complete set of documents in propper order and must prepare the originals as proof.

เกร็ดความรู้การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 • บริษัท/นายจ้างต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
 • คนต่างด้าวต้องไม่เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามเงื่อนไข
 • คนต่างด้าวต้องไม่ขอทำงานตามพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 จำนวน 39 อาชีพ (เรียกดูข้อมูลในเมนู “ข้อมูลเผยแพร่”)
 • อายุของใบอนุญาตทำงาน พิจารณาอนุญาตให้ตามความจำเป็นของงานหรือตามที่ขอ ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ปี/ครั้ง

DID YOU KNOW?

 • Corporate / Employer must be accordance with conditions of Laws.
 • The applicant must  NOT be  disqualified accordance with the condition of Laws.
 • The applicant must NOT apply for 39 Occumpations Prohibited for foreigners.
 • Work Permit will be granted for applicant by accordance to the necessary of work and for maximum Once/2 year.

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

เงื่อนไขสินค้า

-

RELATED ARTICLES

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!