ไฮไลท์

 • การเปลี่ยนประเภทวีซ่า จากวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist / Transit Visa) เปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานชั่วคราว ประเภท Non-Immigrant Visa "B" (โดยต้องมีระยะเวลา คงเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้) และจำเป็นต้องมีเงินเดือนและบริษัทรับรองตามกฎหมายกำหนด จึงสามารถยื่นเปลี่ยนได้
 • กรณีการยื่นขอเปลี่ยนวีซ่าจาก Tourist and Transit Visa เป็นวีซ่าทำงาน (Non-B Visa) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด บริษัทฯยินดีคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • เรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ประสานงาน และ ให้คำแนะนำปรึกษาฟรี! รองรับทั้ง 3 ภาษา ไทย, ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ
 • WonderfulPackage.com เราคือผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ที่บริการให้คำปรึกษาด้าน Visa & Work Permit สำหรับคนต่างชาติโดยเฉพาะ แบบครบวงจร One Stop Service บริการให้คำปรึกษาของเรา อาทิ ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทย สำหรับคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ติดปัญหาเรื่องเอกสาร เราช่วยคุณได้

 

top

จองทันที!

การเปลี่ยนประเภทวีซ่า (Change Type Visa to Non-B)

บริการให้คำปรึกษาการเปลี่ยนประเภทวีซ่า หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับชาวต่างชาติ Tourist and Transit เพื่อนำไปทำใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Change Tourist and Transit visa to Non B visa for apply work permit) ให้กับชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะทำงานในประเทศไทย ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีวีซ่า Tourist and Transit เท่านั้น

 • เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว Tourist visa เป็นวีซ่าวีซ่าทำงาน (Non B)
 • เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่าวีซ่าทำงาน (Non B)

ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดไว้


ขั้นตอนการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์

อัตราค่าบริการยื่นเอกสาร


หมายเหตุ

 • ระยะเวลาด้านบนคือระยะเวลาดำเนินการเอกสารเท่านั้น (ไม่นับการจัดส่งวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

 • จำนวนวันที่ดำเนินการเมื่อเอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

 • บริการเปลี่ยนประเภทวีซ่า Tourist and Transit เป็นวีซ่าประเภท บี (Change Tourist and Transit Visa to Non BVisa) 22,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมราชการแล้ว) ราคาดังกล่าวเฉพาะเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล กรณีต่างจังหวัดคิดค่าบริการเพิ่ม 5,000 บาท

เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา “ตท.86”:

 • ส่งสำเนาเอกสาร มาเพื่อกรอกรายละเอียดในแบบคำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา “ตท.86”
 • สำเนาหนังสือเดินทาง Passport (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว, รอยการตรวจลงตรา, ตราขาเข้า, รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ(ถ้ามี), บัตร ตม.6)

วิธีการนำส่งสำเนาเอกสารดังนี้:

 • แสกนเอกสารส่งอีเมลมาที่: visa-team@miramarthai.com หรือ
 • ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่: 
  บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด(Non B Visa Team) 
  เลขที่ 1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพ 10310

การนัดเข้าพบเพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างเซ็นต์รับรองเอกสาร พร้อมรับเอกสารตัวจริง เพื่อแนบยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน:

 • แบบคำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ตม.86
 • รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่างด้าว และขอความร่วมมือในการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
 • หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบของกรมการจัดหางาน)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (แสดงฉบับจริง)
 • สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล (แสดงฉบับจริง)
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ภพ.01 + หนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน) (แสดงฉบับจริง)
 • สำเนางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด รับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
 • สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) รับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
 • หากใน ภ.ง.ด.50 (หน้า 5 บรรทัดที่3 ) ไม่มีค่าน้ำ ค่าไฟ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลน้ำมัน ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
 • สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว ผ่านการรับรองจากสถานทูตและ กองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ
 • สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.1) (ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมแนบรายชื่อพนักงานคนไทยทั้งหมด)
 • สำเนารายการส่งเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานคนไทย (สปส.) (ย้อนหลัง 3 เดือน)
 • หนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การนิคมอุตสาหกรรมหรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (กรณีได้รับการส่งเสริม BOI)
 • แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นอาคาร ป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงานที่มีพนักงานกำลังปฏิบัติงาน, โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ อาคาร หรือโกดัง ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน 6 – 7 ภาพ
 • แผนที่บริษัท

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้:

 • เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
 • เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการลงนามรับรองทุกหน้าทุกแผ่นแล้วประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ เป็นสำคัญ

เกร็ดความรู้การเปลี่ยนวีซ่าTourist and Transit เป็นวีซ่าประเภทบี (Non B)

 • วีซ่า Tourist and Transit ที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนเป็น Non B จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยไม่เกิน 90 วัน เพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน ทั้งนี้ Tourist and Transit visa ต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าเหลืออยู่เกินไม่จะไม่สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนประเภทได้

บริการเปลี่ยนประเภทวีซ่าท่องเที่ยว, ทรานซิท เป็นวีซ่า Non B 


ติดต่อยื่นเอกสารที่
ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ
อัตรานี้รวม

เริ่มต้น 20,000 บาท (รวมค่าบริการทางราชการ)

อัตรานี้ไม่รวม

ราคาดังกล่าวเฉพาะเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล กรณีต่างจังหวัดคิดค่าบริการเพิ่ม 5,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางและที่พักที่เกิดขึ้นจริง)


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการขอวีซ่าในประเทศไทย

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED ARTICLES

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

外国老师想续签工作签证需要怎么办??

外国老师想要继续在泰国工作,可是工作签证快要到期,需要怎么办?? Wonderful Package 要为您介绍签证续签的简单方式

Do not forget!! Notification of staying in the Kingdom over 90 days.

If foreigner who has been granted temporary stay in the Kingdom overstay for 90 days with Non-Immigrant Visa or extend his stay in the Kingdom without leaving the Kingdom, must make notification of staying in the Kingdom every 90 days.

If I want to legalize documents from the Department of Consular Affairs, where can I apply and what channels?

If I want to legalize documents from the Department of Consular Affairs, where can I apply and what channels? If you want to submit the documents to request a legalization document, you can do it by yourself, by mail, or through an agent.

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!