ไฮไลท์

 • การเปลี่ยนประเภทวีซ่า จากวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist / Transit Visa) เปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานชั่วคราว ประเภท Non-Immigrant Visa "B" (โดยต้องมีระยะเวลา คงเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้) และจำเป็นต้องมีเงินเดือนและบริษัทรับรองตามกฎหมายกำหนด จึงสามารถยื่นเปลี่ยนได้
 • กรณีการยื่นขอเปลี่ยนวีซ่าจาก Tourist and Transit Visa เป็นวีซ่าทำงาน (Non-B Visa) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด บริษัทฯยินดีคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • เรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ประสานงาน และ ให้คำแนะนำปรึกษาฟรี! รองรับทั้ง 3 ภาษา ไทย, ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ
 • WonderfulPackage.com เราคือผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ที่บริการให้คำปรึกษาด้าน Visa & Work Permit สำหรับคนต่างชาติโดยเฉพาะ แบบครบวงจร One Stop Service บริการให้คำปรึกษาของเรา อาทิ ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทย สำหรับคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ติดปัญหาเรื่องเอกสาร เราช่วยคุณได้

 

top

จองทันที!

การเปลี่ยนประเภทวีซ่า (Change Type Visa to Non-B)

บริการให้คำปรึกษาการเปลี่ยนประเภทวีซ่า หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับชาวต่างชาติ Tourist and Transit เพื่อนำไปทำใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Change Tourist and Transit visa to Non B visa for apply work permit) ให้กับชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะทำงานในประเทศไทย ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีวีซ่า Tourist and Transit เท่านั้น

 • เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว Tourist visa เป็นวีซ่าวีซ่าทำงาน (Non B)
 • เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่าวีซ่าทำงาน (Non B)

ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดไว้


ขั้นตอนการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์

อัตราค่าบริการยื่นเอกสาร


หมายเหตุ

 • ระยะเวลาด้านบนคือระยะเวลาดำเนินการเอกสารเท่านั้น (ไม่นับการจัดส่งวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

 • จำนวนวันที่ดำเนินการเมื่อเอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

 • บริการเปลี่ยนประเภทวีซ่า Tourist and Transit เป็นวีซ่าประเภท บี (Change Tourist and Transit Visa to Non BVisa) 22,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมราชการแล้ว) ราคาดังกล่าวเฉพาะเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล กรณีต่างจังหวัดคิดค่าบริการเพิ่ม 5,000 บาท

เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา “ตท.86”:

 • ส่งสำเนาเอกสาร มาเพื่อกรอกรายละเอียดในแบบคำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา “ตท.86”
 • สำเนาหนังสือเดินทาง Passport (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว, รอยการตรวจลงตรา, ตราขาเข้า, รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ(ถ้ามี), บัตร ตม.6)

วิธีการนำส่งสำเนาเอกสารดังนี้:

 • แสกนเอกสารส่งอีเมลมาที่: visa-team@miramarthai.com หรือ
 • ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่: 
  บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด(Non B Visa Team) 
  เลขที่ 1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพ 10310

การนัดเข้าพบเพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างเซ็นต์รับรองเอกสาร พร้อมรับเอกสารตัวจริง เพื่อแนบยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน:

 • แบบคำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ตม.86
 • รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่างด้าว และขอความร่วมมือในการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
 • หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบของกรมการจัดหางาน)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (แสดงฉบับจริง)
 • สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล (แสดงฉบับจริง)
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ภพ.01 + หนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน) (แสดงฉบับจริง)
 • สำเนางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด รับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
 • สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) รับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
 • หากใน ภ.ง.ด.50 (หน้า 5 บรรทัดที่3 ) ไม่มีค่าน้ำ ค่าไฟ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลน้ำมัน ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
 • สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว ผ่านการรับรองจากสถานทูตและ กองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ
 • สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.1) (ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมแนบรายชื่อพนักงานคนไทยทั้งหมด)
 • สำเนารายการส่งเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานคนไทย (สปส.) (ย้อนหลัง 3 เดือน)
 • หนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การนิคมอุตสาหกรรมหรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (กรณีได้รับการส่งเสริม BOI)
 • แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นอาคาร ป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงานที่มีพนักงานกำลังปฏิบัติงาน, โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ อาคาร หรือโกดัง ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน 6 – 7 ภาพ
 • แผนที่บริษัท

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้:

 • เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
 • เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการลงนามรับรองทุกหน้าทุกแผ่นแล้วประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ เป็นสำคัญ

เกร็ดความรู้การเปลี่ยนวีซ่าTourist and Transit เป็นวีซ่าประเภทบี (Non B)

 • วีซ่า Tourist and Transit ที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนเป็น Non B จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยไม่เกิน 90 วัน เพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน ทั้งนี้ Tourist and Transit visa ต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าเหลืออยู่เกินไม่จะไม่สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนประเภทได้

บริการเปลี่ยนประเภทวีซ่าท่องเที่ยว, ทรานซิท เป็นวีซ่า Non B 


ติดต่อยื่นเอกสารที่
ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ
อัตรานี้รวม

เริ่มต้น 20,000 บาท (รวมค่าบริการทางราชการ)

อัตรานี้ไม่รวม

ราคาดังกล่าวเฉพาะเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล กรณีต่างจังหวัดคิดค่าบริการเพิ่ม 5,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางและที่พักที่เกิดขึ้นจริง)


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการขอวีซ่าในประเทศไทย

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED ARTICLES

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!