Highlight

 • One Stop Services บริการให้คำปรึกาาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงานและการทำวีซ่าทุกประเภท สำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทย โดยท่านสามารถเลือกใช้บริการเพิ่มเติมได้ที่ www.wonderfulpackage.com หรือติดต่อพนักงานของเราที่จะช่วยให้ข้อมูลกับท่าน
 • มีพนักงานประสานงานและให้คำแนะนำลูกค้าได้ทั้ง ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
 • กรณีการยื่นขอต่ออายุวีซ่าทำงาน ประเภทบี (Renew Non B Visa) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด บริษัทยินดีคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • One Stop Service for Non-Immigrant-B Visa Extension.
 • Assist you by our staff who can communicate in Multi langauage (English & Chinese).
 • In case of Failure to comply with criteria, refundable will be returned to you after deducting expenses.
top

จองทันที!

การต่ออายุวีซ่า NON-B  (Renew NON-B Visa)

 • การต่ออายุวีซ่าทำงานประเภทบี (Renew Non B Visa) สำหรับชาวต่างชาติ ยื่นขออนุญาตอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อไป กรณีมีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ เพื่ออยู่ปฏิบัติงานในบริษัท
 • การยื่นขอต่อวีซ่าประเภทบี (Renew Non B Visa)หลังจากได้รับหรือต่ออายุ work permit คือ เมื่อชาวต่างชาติได้รับใบอนุญาตการทำงานหรือมีการต่อใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เรียบร้อยแล้ว ชาวต่างชาติต้องยื่นเอกสารเพื่อขออยู่ต่อในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวต่อไป เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือที่เรียกว่า Visa 1 Year
 • ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดไว้
 • Our service is to Extend Non-Immigrant-B visa for the foreigner who is permitted to stay in The Kingdom of Thailand in case of Business Necessary or the applicant must stay to carry out work for a company or partnership. Applicant must apply for the permission of extension his/her Non-B Visa for a period of 1 year.

  Remarks: in accordance to the conditons of Department of Consular Affairs.

  อัตราค่าบริการยื่นเอกสาร

บริการต่อ

วีซ่าทำงาน

(Non-B) 1 ปี


ติดต่อยื่นเอกสารที่
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ

หรือต่างหวัดที่บริษัทตั้งอยู่
และ
ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ

อัตรานี้รวม

15,000 /เล่ม
(ปกติ 19,000)

(อัตรานี้รวมค่าบริการทางราชการ)
อัตรานี้ไม่รวม

- ราคาดังกล่าวเฉพาะเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล กรณีต่างจังหวัดคิดค่าบริการเพิ่ม 5,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางและที่พักที่เกิดขึ้นจริง)

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาด้านบนคือระยะเวลาดำเนินการเอกสารเท่านั้น (ไม่นับการจัดส่งวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

 • จำนวนวันที่ดำเนินการเมื่อเอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด


เอกสารประกอบการขอต่อใบอนุญาตการทำงาน “ตม.7”: ตามขั้นตอนดังนี้

ส่งสำเนาเอกสาร มาเพื่อกรอกรายละเอียดในแบบคำขอต่ออายุวีซ่าทำงานประเภทบี (Renew Non B Visa) “ตม.7

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ (หน้าที่มีรูปถ่าย, วีซ่า, ตราเดินทางเข้าครั้งสุดท้าย, บัตรขาออก (ตม.6), ตรา RE-Entry Permit,  ตราประทับการอนุญาตให้อยู่ต่อครั้งสุดท้าย และคนต่างด้าวลงลายมือชื่อรับรองทุกแผ่น)
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ทุกหน้าที่มีข้อมูลปรากฎ และคนต่างด้าวลงลายมือชื่อรับรองทุกแผ่น)

Required documents for Non-B Visa Extension:

Please send all the above required documents to us for checking & preparing Form TM.7.

 • Copy of applicant's passport with Biodata Page (main page) / Last arrival stamp / Re-entry Permit stamp / Departure card (TM.6) and last extend visa.
 • Copy of applicant's Work Permit.
 • Please certify true copies on every page.

วิธีการนำส่งสำเนาเอกสารดังนี้

 • แสกนเอกสารส่งอีเมลมาที่: visa-team@miramarthai.comหรือ
 • ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่: บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (Non B visa) เลขที่ 1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพ 10310

Please send all the above to us by.

 • Scan all documents and send all files to our email : visa-team@miramarthai.com
 • Please send all the above documents by Post to:
  Miramar Services (Thailand) Co., Ltd. (Visa & Work Permit Team)
  No.1429 Soi Ladprao 94 (Panjamit), Ladprao Road, Plubpla Sub-District, Wangthonglang District, Bangkok 10310

นัดเข้าพบเพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างเซ็นต์รับรองเอกสาร พร้อมรับเอกสารตัวจริง เพื่อแนบยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

 • แบบคำขอ ตม.7
 • รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม จำนวน 1 รูป 
 • หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (แบบ สตม.1)
 • ตัวจริงและสำเนาหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
 • ตัวจริงและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
 • ตัวจริงและสำเนางบดุล และงบกำไรขาดทุนปีล่าสุด พร้อมแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) พร้อมใบเสร็จรับเงิน และสำเนา สบช.3 (ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากสรรพากร หรือกระทรวงพาณิชย์ หรือจากผู้ตรวจสอบบัญชี หรือใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น)
 • ตัวจริงและสำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) ที่มีชื่อพนักงานไทยและชื่อคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ 3 เดือนล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีไม่มีชื่อของคนต่างด้าวให้ทำหนังสือชี้แจง และคนต่างด้าวห้ามมีรายชื่อใน ภ.ง.ด.1 ก่อนมีใบอนุญาตทำงาน)
 • ตัวจริงและสำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ของคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ ปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
 • ตัวจริงและสำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบตามที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคม ( สปส.1-10) 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน
 • สำเนาแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30 หรือ ภ.พ.36) ล่าสุด 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน
 • แผนที่แสดงสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ (ประทับตราบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม )
 • เอกสารหรือหลักฐานอื่น ตามที่คณะกรรมการติดตามการปฎิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ สตม. กำหนด (แบบ สตม.2)
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ประทับตราบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกแผ่น
  - ภายนอก ให้ปรากฏรูปถ่ายสภาพตัวอาคาร, เลขที่ตั้ง และป้ายชื่อสถานประกอบการ
  - ภายใน ให้ปรากฏภาพพนักงานคนไทยและคนต่างด้าวขณะปฏิบัติงานอยู่
 • กรณีมีครอบครัวติดตามมาอยู่ด้วย ให้แสดงหลักฐานครอบครัว ได้แก่ ทะเบียนสมรส ใบเกิดบุตร หากออกโดยรัฐบาลในต่างประเทศ ให้ผ่านการรับรองจากสถานทูตของประเทศนั้นๆ

Appointment Date for original documents with certify true copies (Applicant / Employer / Corporate)

Applicant:

 • TM.7 Form which is prepared by us and you have to sign your signature on every page.
 • 1 Photograph, size 4x6 cms.
 • Certificate of employment prepared in accordance with the form prescribed by the Immigration Bureau (Sor.Tor.Mor.1)
 • Copy of Latest Personal Income Tax Return of the applicant (Por.Pro.91), together with recipts (or an explanatory letter)
 • Copy of 3 Latest monthly Social Security Contributions return filed with the Social Security Office (Form Sor.Por.Sor.1-10)
 • In case the applicant are accompanied by the familiy member, Proof of family relationship e.g. Marriage Certificate, Birth Certificate of his/her children must be provided. If these documents were issued by a foreign government, they must be certified by such foreign embassy.

  Remarks: Documents must be certified true copy by applicant.

Employer / Corporate:

 • Proof of corporate registration e.g. Certificate of Incorporation of company or partnership certified by the Registra with validity for 6 months.
 • Copy of List of shareholders certified by the Registra with validity for 6 months.
 • Copy of Latest balance sheet & income statement, together with corporate income tax return (Por.Ngor.Dor 50) and receipts. And Copy of Sor.Bor.Chor. 3, they must be certified by the Revenue Department or by The Department of Business Development.
 • Copy of 3 Latest monthely withholding tax return (Por.Pro.1) showing the name of employees and the applicant, together with receipts.
 • Copy of 3 Latest monthly value add tax return (Por.Pro.30 OR Por.Por.36) together with receipts.
 • Location map of the place of work.
 • Other supporting documents rquired by the Competent Authority (Sor.Tor.Mor.2)
 • Photographs showing the location of the business.
  A: Exterior Photographs showing the address and the sign of company name.
  B: Interior Photographs showing the employee while working.

Remarks: Documents must be certified true copy by Authorized Officer with Corporate or Company Seal Stamp OR Authorized Officer of Government Unit Concerned.


สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้

 • เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
 • เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการลงนามรับรองทุกหน้าทุกแผ่นแล้วประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ เป็นสำคัญ
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบภาษี การยื่นแบบประกันสังคม ต้องรับรองความถูกต้องจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้การต่ออายุวีซ่าทำงานประเภทบี (Renew Non B Visa)

 • ในการขอต่ออายุวีซ่าทำงาน ครั้งแรกเจ้าหน้าที่จะอนุญาตวีซ่าให้ 30 วัน เพื่อรอการพิจารณาอนุมัติวีซ่าทำงานเป็นเวลา 1 ปี ดังนั้นเมื่อใกล้ครบกำหนดการอนุญาต 30 วัน ให้นำหนังสือเดินทางไปฟังผลการพิจารณาอีกครั้ง ถ้าผลการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วก็จะอนุญาตเป็นวีซ่า 1 ปี แต่หากผลการพิจารณายังไม่เสร็จก็จะต่อวีซ่าให้อีก 30 วัน จนกว่าผลการพิจารณาจะออกมา
 • สำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับการอนุญาตวีซ่าแบบ 1 ปี และได้อยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเกิน 90 วัน ท่านต้องยื่น แบบรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหากต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องทำ Re-Entry มิฉะนั้น Non-Immigrant Visa “B” จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป วีซ่าจะเปลี่ยนประเภทไปเป็น Tourist Visa หรือ Transit Visa

DID YOU KNOW ABOUT EXTENSION OF NON-B VISA ?

Foreigner who applies for Renewal Work Permit, visa will be entitled to stay in Thailand for maximum period 30 days for the period of approval 1 year visa. If the process is still running and not finish approving, visa will be extended for another 30 days until the visa is approved.

Foreigner who is granted 1 year visa will be entitled to stay in Thailand for maximum period 90 days. He/She may apply for an extension of stay at The Office of The Immigration Bureau and may be granted such extension for a period of 1 year from the date of First entry into Thailand. If he/she has to leave Thailand, he/she must apply for Re-Entry Permit otherwise Non-B Visa will be terminated. His/Her visa will be Tourist Visa or Transit Visa instead.


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการขอวีซ่าในประเทศไทย

เงื่อนไขสินค้า

-

RELATED ARTICLES

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ใบขออนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่ผู้ขอยื่นยังอยู่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร

จากเหตุการณ์ปิดประเทศทั่วโลกเพราะโควิด-19 ระบาด รวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวต่างชาติที่ต้องการต่ออายุ Work Permit และ Non-B Visa เพราะใกล้หมดอายุ แต่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จะทำอย่างไรดี?

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว

ชาวต่างชาติมีเฮ! ใบอนุญาตทำงาน ที่ไทย และ วีซ่าธุรกิจ มีคนช่วยทำแล้ว ทำ Work Permit & Visa Non-B ของประเทศไทยยากไหม? Wonderful Package มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการ บริษัทรับทำ Work Permit & Visa Non-B ให้กับทุกท่าน

จะขอ Visa Non-B และ Work Permit ต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้าง?

เคยไหม.. อยากได้ Visa Non-B และ Work Permit แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หากูเกิ้ลก็แล้ว พันทิปก็แล้ว มีหลายแบบฟอร์มให้เลือกกรอกเยอะแยะมากมาย..ดูจนตาลาย ไม่รู้จะใช้แบบฟอร์มถูกไหม เชิญทางนี้ค่ะ Wonderful Package ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นตารางมาให้ทุกท่านเลือกใช้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!